Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 39938
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Jewish Protection Magic - Amulets
NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
2019 - English
Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce je analyzovat tyto dva amulety, určit přibližně čas a místo původu a určit, které tradice a směry v oblasti magie, folklóru, či náboženství ovlivnili konečnou podobu amuletů. Bachelor thesis concerning the study of two amulets found in Bratisalva archives with added chapters on Jewish magic and Jewish amulets in general. The goal of the tesis is to analyse those two amulets and specify the time and place of origin as closely as possible. Amulets are described and analysed in order to estimate the traditions and other cultural influences underlaying them. Keywords: amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Lilith; amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Available in digital repository of UPOL.
Jewish Protection Magic - Amulets

Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce ...

NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The role of music in Victorian England
RICHTEROVÁ, Eliška; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2019 - English
Tato bakalářská práce se zabývá tématem role hudby ve viktoriánské Anglii, k čemuž využívá analýzu románů Pýcha a předsudek Jane Austenové a Obraz Doriana Graye Oscara Wildea. Důležitou součástí práce jsou kapitoly, které o hudbě viktoriánské doby pojednávají z teoretického hlediska. Hlavním cílem je zjistit, jakou roli hrála ve viktoriánské společnosti hudba, a zjištěné skutečnosti dokázat analýzou románů, které slouží jako dobové svědectví. This bachelor thesis is concerned with the role of music in Victorian England, for which it uses an analysis of the novels Pride and Prejudice by Jane Austen and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. An important part of the thesis are the chapters in which the music of the Victorian era is talked about from theoretical point of view. The main goal is to find out what role music had in Victorian society and to prove the results with the analysis, which serves as a testimony from the time. Keywords: viktoriánská literatura; britský román; hudba; role hudby; Jane Austen; Oscar Wilde; Victorian literature; British novel; music; role of music; Jane Austen; Oscar Wilde Available in digital repository of UPOL.
The role of music in Victorian England

Tato bakalářská práce se zabývá tématem role hudby ve viktoriánské Anglii, k čemuž využívá analýzu románů Pýcha a předsudek Jane Austenové a Obraz Doriana Graye Oscara Wildea. Důležitou součástí práce ...

RICHTEROVÁ, Eliška; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zobrazení genderu v učebnicích anglického jazyka
KOTONSKÁ, Hana; BABICKÁ, Blanka
2019 - English
Tato práce je zaměřena na gender, konkrétně, v jaké míře a jakým způsobem je zobrazen ve vybraných učebnicích anglického jazyka používaných v České republice. Součástí práce je také charakteristika genderu, jeho vliv na vývoj jedince a jak je vnímání genderu ovlivněno jazykem. This thesis focuses on gender, specifically, to what degree and in what matter gender is represented in selected EFL textbooks used in the Czech Republic. A part of this thesis is also a characteristic of gender, its impact on a development of an individual and how the perception of gender is affected by language. Keywords: Gender; zobrazení genderu; genderová socializace; nerovnost; feminismus; anglický jazyk; EFL; učebnice; vzdělávání; Gender; gender representation; gender socialization; inequality; feminism; English; EFL; EFL textbooks; education Available in digital repository of UPOL.
Zobrazení genderu v učebnicích anglického jazyka

Tato práce je zaměřena na gender, konkrétně, v jaké míře a jakým způsobem je zobrazen ve vybraných učebnicích anglického jazyka používaných v České republice. Součástí práce je také charakteristika ...

KOTONSKÁ, Hana; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective
KYJANKOVÁ, Adéla; BUDIMAN, Michaela
2019 - English
Tato bakalářská práce s názvem Veganství a vegetariánství na Bali: Antropologická perspektiva si klade za cíl zjistit vnímání zmíněných alternativních životních stylů na Bali. Prostřednictvím literatury porovnává historické a tradiční předpoklady ostrova ke sklonu k vegetariánství a veganství. Teorie je propojena s terénním výzkumem a zúčastněným pozorováním, aby zjistila různé perspektivy na možnosti uchycení těchto alternativních životních stylů na Bali a dále zkoumá vztahy mezi místními komunitami se zahraničními turisty vegetariány a vegany. This bachelor thesis titled Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective aims to find out the perception of the mentioned alternative lifestyles in Bali. Through background provided by literature, it compares the historical and traditional preconditions of the island to the inclination to vegetarianism and veganism. Theory is connected with field research and personal observation in order to notice different perspectives on the possibilities of these alternative lifestyles to fit into the environment of Bali. Furthermore, it investigates the relationships between local communities with foreign tourists vegetarians and vegans. Keywords: vegetariánství; veganství; dieta; Bali; Indonésie; Hinduismus; cestovní ruch; alternativní životní styl; vegetarianism; veganism; diet; Bali; Indonesia; Hinduism; tourism; alternative lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective

Tato bakalářská práce s názvem Veganství a vegetariánství na Bali: Antropologická perspektiva si klade za cíl zjistit vnímání zmíněných alternativních životních stylů na Bali. Prostřednictvím ...

KYJANKOVÁ, Adéla; BUDIMAN, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Problems encountered by Czech students of English in listening exercises
FRIMMELOVÁ, Barbora; NEVAŘIL, Josef
2019 - English
Diplomová práce se zabývá problémy českých studentů v anglických poslechových cvičeních. V teoretické části je uvedena základní problematika poslechu v hodinách anglického jazyka a seznam potenciálních problémů týkajících se poslechu. V praktické části je proveden výzkum na základě analýzy chyb v poslechových cvičeních, dotazníkového šetření a rozhovoru s učitelem anglického jazyka. Dále jsou zde popsány a analyzovány chyby českých studentů v poslechových cvičeních a také problémy, na které během poslechových cvičení naráží. The diploma thesis is focused on problems encontered by Czech students of English in listening exercises. The main aim of the theoretical part is to describe the main issues of listening in English lessons and provide list of possible listening difficulties. The practical part is devoted to research based on analysis of students´ mistakes in listening exercises, questionnaire survey and interview with English teacher. Furthermore, the mistakes of Czech learners in listening exercises are introduced and analysed, as well as the listening difficulties encontered by these learners. Keywords: výuka angličtiny; výuka poslechu; poslechová cvičení; problémy čeckých studentů angličtiny; poslechové texty; druhý stupeň základních škol; teaching English; teaching listening; listening exercises; problems of Czech students of English; listening texts; upper primary school Available in digital repository of UPOL.
Problems encountered by Czech students of English in listening exercises

Diplomová práce se zabývá problémy českých studentů v anglických poslechových cvičeních. V teoretické části je uvedena základní problematika poslechu v hodinách anglického jazyka a seznam ...

FRIMMELOVÁ, Barbora; NEVAŘIL, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Everyday life experience of female students in Pakistan
SHYTSIKAVA, Aksana; FAFEJTA, Martin
2019 - English
The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, religion, family, university education are interconnected and shape women's life experience. The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, religion, family, university education are interconnected and shape women's life experience. Keywords: Gender inequality; social and cultural construction of space; Pakistan; higher education; Gender inequality; social and cultural construction of space; Pakistan; higher education Available in digital repository of UPOL.
Everyday life experience of female students in Pakistan

The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, ...

SHYTSIKAVA, Aksana; FAFEJTA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Běh o život Richarda Bachmana a Cesta Cormaca McCarthyho. Analýza a srovnání dystopických románů
KIRSCHBAUM, Martin; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Cílem diplomové práce je analyzovat a srovnat dystopické romány dvou současných amerických autorů - Richarda Bachmana a Cormaca McCarthyho. Autor posléze získané poznatky aplikuje při tvorbě plánů vyučovacích hodin anglického jazyka The aim of the thesis is to analyze and compare two dystopian novels of two contemporary American authors - Richard Bachman and Cormac McCarthy. Based on the findings, the author then tries to create meaningful lesson plans for English language teaching Keywords: Běh o život; Cesta; dystopie; ELT; The Running Man; The Road; dystopia; ELT Available in digital repository of UPOL.
Běh o život Richarda Bachmana a Cesta Cormaca McCarthyho. Analýza a srovnání dystopických románů

Cílem diplomové práce je analyzovat a srovnat dystopické romány dvou současných amerických autorů - Richarda Bachmana a Cormaca McCarthyho. Autor posléze získané poznatky aplikuje při tvorbě plánů ...

KIRSCHBAUM, Martin; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Humor a realismus ve filmových adaptacích románů Jane Austenové
VAŠINKOVÁ, Iveta; NEVAŘIL, Josef
2019 - English
Ačkoli tvorba Jane Austenové spadá do období romantismu, její díla vykazují znaky realismu, kdy do detailu popisuje postavy i prostředí, ve kterém se děj odehrává. Její hrdinky jsou často nezralé dívky, které dospívají v ženy díky mužským průvodcům, kteří ovlivňují jejich vidění světa. Austenová vtipně komentuje společnost a odsuzuje špatné charakterové vlastnosti. Její díla jsou populární i v dnešní době a všechna se dočkala úspěšných filmových zpracování. Tyto adaptace jsou bohatým zdrojem aktivit pro výuku cizího jazyka. Although Jane Austen is considered an author of the age of romanticism, her work shows signs of early realism where she portrays the characters and the settings of the story in detail. Her heroines are mostly immature girls who develop into adult women due to a gentle guidance from male heroes who influence their perception of the world. Austen also comments on society wittily and satirizes character flaws. Her novels are still popular nowadays and all were made into successful films. The film adaptations form a valuable resource in foreign language teaching in many aspects. Keywords: filmové zpracování; heritage film; humor; ironie; román; realismus; satira; společenské postavení; důvtip; film adaptation; heritage film; humour; irony; novel; realism; satire; social status; wit Available in digital repository of UPOL.
Humor a realismus ve filmových adaptacích románů Jane Austenové

Ačkoli tvorba Jane Austenové spadá do období romantismu, její díla vykazují znaky realismu, kdy do detailu popisuje postavy i prostředí, ve kterém se děj odehrává. Její hrdinky jsou často nezralé ...

VAŠINKOVÁ, Iveta; NEVAŘIL, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Libetův experiment, jeho replikabilita, validita a klinický potenciál
DOMINIK, Tomáš; PROCHÁZKA, Roman
2019 - English
Práci lze rozdělit do čtyř částí, kterými jsou teoretický úvod a tři empirické studie. V teoretické části je čtenář seznámen s principem Libetova experimentu, který zkoumal neurální a introspektivní složku lidské vůle, a také s mnoha diskuzemi, které se experimentu týkají. Ve Studii 1 je zkoumána validita Libetovy metody měření záměru k pohybu (W). Participanti měli za úkol uvádět čas W nebo M (což je čas pohybu samotného), a to v jednom ze dvou pořadí (W-M a M-W). Výsledky ukázaly, že reporty W mohou být uměle indukovány experimentální instrukcí naznačující, že záměr by měl předcházet pohybu. Ve Studii 2 byl původní experiment reprodukován, a to jen s malým množstvím modifikací. Výsledky potvrdily původní závěry, ačkoli zjištění v některých kategoriích se od původního experimentu lišily. Ve Studii 3 byl zkoumán potenciál M a W reportů pro psychologickou diagnostiku. Byli testování kliničtí pacienti a zdraví účastníci. Výsledky naznačují určitý potenciál, avšak byl zjištěn výrazný vliv dalších proměnných, jako je například medikace. The present thesis can be divided into four parts, which are theoretical introduction and three empirical studies. In the theoretical part, the reader is introduced to the principle of Libet's experiment, which studied neural and introspective component of human volition, and to many of the discussions pertaining it. In Study 1, the validity of Libet's method of measuring the intention to move (W) is studied by asking the participants to provide timing of the W and of the M (time of the actual movement) in two opposite orders (W-M and M W). The results showed that the W reports might be artificially induced by the experimental instruction suggesting that intention should precede the movement. Study 2 was a replication study, in which the original experiment was reproduced with only a few modifications. The results confirmed the original conclusions, although outcomes in some categories differed from the original experiment. In Study 3, potential of the M and W reports for psychological diagnostics was examined by testing clinical patients and healthy controls. The results suggest some potential, but exhibited large effects of confounding variables, such as medication. Keywords: Libetův experiment; volní akce; subjektivní časování; rotating spot method; readiness potential; Libet's experiment; voluntary action; subjective events timing; rotating spot method; readiness potential Available in digital repository of UPOL.
Libetův experiment, jeho replikabilita, validita a klinický potenciál

Práci lze rozdělit do čtyř částí, kterými jsou teoretický úvod a tři empirické studie. V teoretické části je čtenář seznámen s principem Libetova experimentu, který zkoumal neurální a introspektivní ...

DOMINIK, Tomáš; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases