Number of found documents: 547
Published from to

Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ
TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při hodinách dějepisu na základních školách. Popíše, jak má taková výuka probíhat. V práci budou představeny a popsány historická místa a památky určené pro tento typ výuky. Cílem práce je v žácích prohloubit zájem o historii díky formám mimoškolní výuky a pracovním listům. The final thesis, entitled "Historical Monuments and Memorial Places in the Zlín District and Their Use for History Teaching at the Primary School". "It focuses on both school and out-of-school lessons in history lessons at primary schools. It will describe how such teaching should be conducted. The work will introduce and describe historical sites and monuments designated for this type of teaching. The aim of the thesis is to deepen the interest in history in pupils through forms of extracurricular education and worksheets. Keywords: Základní škola; Zlín; dějepis; historie; žáci; památka; výuka; exkurze; učitel; Elementary school; Zlín; history; history; pupils; monument; lesson; excursion; teacher Available in digital repository of UPOL.
Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při ...

TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy
SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
2019 - Czech
Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, jaký je vztah komunikace a klimatu školy. Rešerše vychází z literárních a elektronických zdrojů týkajících se daného tématu, kterým je komunikace, pedagogická komunikace, klima školy a školní třídy. The work is elaborated as a literature review on the topic: The role of communication in the process of school climate formation. The aim of the thesis is to provide the reader with an overview of selected literature on the topic and to find out what is the relationship between communication and school climate. The research is based on literary and electronic sources related to the topic, which is communication, educational communication, school climate and school class. Keywords: Komunikace; pedagogická komunikace; klima školy; klima třídy; Communication; pedagogical communication; school climate; class climate Available in digital repository of UPOL.
Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy

Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, ...

SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využívání sociálních sítí žáky základní školy a studenty vysoké školy
DURAJOVÁ, Monika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2019 - Czech
Závěrečná práce se zabývá problematikou využití sociálních sítí u žáků základní školy a studentů vysoké školy. Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, zda využívají žáci základní školy sociální sítě k podobným aktivitám, jako studenti vysoké školy. V teoretické části je popsána bezpečnost na internetu, rizika online a charakteristika základních sociálních sítí. V praktické části byla k dosažení cíle práce zvolena metoda dotazníku vlastní konstrukce. The paper deals with the use of social networks by pupils of primary school and by university students. The aim of the survey was to find out whether pupils of the primary school use social networks for similar purposes as university students. The theoretical part describes security on the internet, online risks and characteristics of basic social networks. There was used the method of own questionnaire to achieve the aim of the thesis in the practical part. Keywords: Sociální sítě; žáci základní školy; studenti vysoké školy.; Social networks; pupils of primary school; university students. Available in digital repository of UPOL.
Využívání sociálních sítí žáky základní školy a studenty vysoké školy

Závěrečná práce se zabývá problematikou využití sociálních sítí u žáků základní školy a studentů vysoké školy. Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, zda využívají žáci základní školy sociální sítě k ...

DURAJOVÁ, Monika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití společenských a deskových her v dějepisném vyučování na základní škole
PAVLUŠOVÁ, Marie; KOPEČEK, Pavel
2019 - Czech
Cílem závěrečné práce je vytvoření metodické opory pro učitele dějepisu. Popíšeme využitelnost komerčních společenských a deskových her v dějepisném vzdělávání na druhém stupni základní školy. Současně nabídneme autorsky zpracované didaktické materiály, jež jsou následně ověřeny v edukační realitě základní školy. The aim of the thesis is to create a methodical support for history teachers. We describe the usability of commercial social and board games in the history education at the primary school. At the same time, we offer authored didactic materials, which are subsequently verified in the educational reality of the primary school. Keywords: Didaktika dějepisu; společenské a deskové hry; Didactics of the history; social and board games Available in digital repository of UPOL.
Využití společenských a deskových her v dějepisném vyučování na základní škole

Cílem závěrečné práce je vytvoření metodické opory pro učitele dějepisu. Popíšeme využitelnost komerčních společenských a deskových her v dějepisném vzdělávání na druhém stupni základní školy. ...

PAVLUŠOVÁ, Marie; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historická realita "čarodějnických procesů" na Šumpersku v románu Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice z pohledu stavu historického bádání na konci 20. století a v 21. století
KREJČÍ, Vladimíra; FIC, Igor
2019 - Czech
Závěrečná práce je věnována otázce, nakolik historická realita tzv. čarodějnických procesů na Šumpersku, jak je zachycena v románu spisovatele Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice, odpovídá současnému stavu odborného bádání a v čem se od něj odlišuje. This thesis is devoted to the question of the historical reality of the so-called witch-hunting trials in the region of Šumperk, as reflected in the novel Kladivo na čarodějnice (The Hammer of Witches) by the writer Václav Kaplický, which corresponds with the current state of professional research and how it differs from it. Keywords: Kladivo na čarodějnice; Václav Kaplický; historický román; čarodějnické procesy; Kryštof Alois Lautner; František Jindřich Boblig; Šumperk; František Spurný; Velké Losiny; The Hammer of Witches; Václav Kaplický; historical novel; witch-hunting trials; Kryštof Alois Lautner; František Jindřich Boblig; Šumperk; František Spurný Available in digital repository of UPOL.
Historická realita "čarodějnických procesů" na Šumpersku v románu Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice z pohledu stavu historického bádání na konci 20. století a v 21. století

Závěrečná práce je věnována otázce, nakolik historická realita tzv. čarodějnických procesů na Šumpersku, jak je zachycena v románu spisovatele Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice, odpovídá ...

KREJČÍ, Vladimíra; FIC, Igor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Volný čas žáků prvního stupně základní školy v současné době
LAKOMÁ, Veronika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2019 - Czech
Závěrečná práce je zaměřená na volný čas žáků prvního stupně základní školy v současné době. Je rozdělena na část teoretickou, ve které se zabývám základními pojmy, věkovými zvláštnostmi, historii a volnočasovými nabídkami a organizacemi, ale i rizikovým chováním. V praktické části se zaměřím na dotazníkové šetření, které obsahuje 15 otázek věnující se danému tématu. Vše je shrnuto v závěru práce. The final thesis is focused on leisure time of primary school pupils at present. It is divided into a theoretical amount, which relates to basic concepts, age peculiarities, history and optional offers and organizations, but also risky behavior. Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Practical Everything is summarized in the conclusion of the thesis. Keywords: volný čas; rekreační činnost; odpočinková činnost; školní družina; rizikové chování; volnočasové organizace; hra; zájmová činnost; leisure time; recreational activities; leisure activities; after-school clubs; risky behavior; leisure-time organization; game; leisure time activities Available in digital repository of UPOL.
Volný čas žáků prvního stupně základní školy v současné době

Závěrečná práce je zaměřená na volný čas žáků prvního stupně základní školy v současné době. Je rozdělena na část teoretickou, ve které se zabývám základními pojmy, věkovými zvláštnostmi, historii a ...

LAKOMÁ, Veronika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teaching Mathematics as a CLIL subject
STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také didaktický test, který hodnotí výsledky použité metody a dotazníkové šetření zabývající se přístupem a postojem žáků k této metodě. The final project deals with implementation of CLIL approach into Mathematics lessons. The project focuses on main principles of the method and it contains also examples of language showers. In the practical part there is a didactic test, which shows the outcomes of the method and a questionnaire which aim is to find out pupils' attitude towards the approach. Keywords: metoda CLIL; matematika; anglický jazyk; jazykově a obsahově propojená výuka; jazykové spršky; didaktický test; přípravy na výuku; CLIL approach; Mathematics; English; Content and Language Integrated Learning; language showers; didactic test; lesson plans Available in digital repository of UPOL.
Teaching Mathematics as a CLIL subject

Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také ...

STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Recidiva struvitů u kočky domácí při léčbě veterinárními krmivy Hill´s a Royal Canin
MORAVCOVÁ, Petra; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Závěrečná práce se věnuje problematice výskytu recidiv struvitů u kočky domácí a jejich léčbou veterinárními urinálními krmivy značek Hill´s a Royal Canin. Zabývá se anatomií a fyziologií kočky domácí, urolitiázou a charakteristikou jednotlivých skupin veterinárních krmiv. Metodika práce je zaměřena na zhodnocení výsledků z dotazníkového šetření mezi majiteli koček a veterinárními lékaři, jejichž názory slouží jako doplňující materiál pro výsledky práce. The final work deals with the recurrence of struvites in a domestic cat when treating by veterinary feed Hill´s and Royal Canin. It generally introduces a brief cat´s anatomy and physiology, urolithiasis and characteristics of individual groups of veterinary feed. The methodology of this work is focused on the evaluation of the research answered by owners and vets, whose opinions are used as a complementary material for the results of this work. Keywords: Kočka domácí; urolitiáza; struvity; Hill´s; Royal Canin; Domestic cat; urolithiasis; struvites; Hill´s; Royal Canin Available in digital repository of UPOL.
Recidiva struvitů u kočky domácí při léčbě veterinárními krmivy Hill´s a Royal Canin

Závěrečná práce se věnuje problematice výskytu recidiv struvitů u kočky domácí a jejich léčbou veterinárními urinálními krmivy značek Hill´s a Royal Canin. Zabývá se anatomií a fyziologií kočky ...

MORAVCOVÁ, Petra; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pěstitelské práce, chovatelství na Základní škole a Mateřské škole Mšené-lázně.
URBANOVÁ, Alena; ŠKARDOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Závěrečné práce se zabývá vytvořením návrhu úprav školní zahrady "Pod Vrbou" pro ZŠ a MŠ Mšené- lázně. Tato práce poslouží jako projekt, na jehož základě bude úprava zahrady realizována. Součástí práce je tvorba školního předmětu Pěstitelské práce a chovatelství, jeho harmonogramu, obsahu a vzdělávacích cílů. Předmět bude zpracován na základě vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.Jedná se o studii se zřetelným uplatněním v praxi. Společným cílem je vytvořit multifunkční prostor, který nebude náročný na údržbu a bude ho možné využívat k co možná nejvíce aktivitám. Prostory zahrady mohou využívat členové chovatelského, přírodovědného kroužku a žáci v rámci volitelných předmětů. Dílčím cílem práce je mimo jiné i vytvoření plánu výsadby jednotlivých záhonů. K výběru vhodných rostlin je potřebné akceptovat klimatické a půdní podmínky lokality. The final work deals with the creation of the design of the modifications of the school garden "Pod Vrbou" for the primary school and kindergarten Mšené- lázně. This work will serve as a project on the basis of which the garden will be modified. Part of the work is the creation of the school subject Growing Work and Breeding, its schedule, content and educational goals. Learning outcomes of the course unit The subject will be elaborated on the basis of educational area Man and the world of work in general education program for basic education. The common goal is to create a multi-functional space that is not maintenance-intensive and can be used for as many activities as possible. The premises of the garden can be used by members of the breeders' club, science club and pupils in optional subjects. The partial goal of the thesis is, among other things, to create a plan for planting individual beds. It is necessary to accept the climatic and soil conditions of the site to select suitable plants. Keywords: pěstitelské práce; chovatelství; školní zahrada; obsah učiva; osazovací plán; vyvýšené záhony; venkovní učebna.; ultivation work; breeding; school garden; curriculum content; planting plan; raised beds; outdoor classroom. Available in digital repository of UPOL.
Pěstitelské práce, chovatelství na Základní škole a Mateřské škole Mšené-lázně.

Závěrečné práce se zabývá vytvořením návrhu úprav školní zahrady "Pod Vrbou" pro ZŠ a MŠ Mšené- lázně. Tato práce poslouží jako projekt, na jehož základě bude úprava zahrady realizována. Součástí ...

URBANOVÁ, Alena; ŠKARDOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ
NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
2019 - Czech
Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ve výuce může být přínosné, nebo zda naopak poezii škodí. This theses deals with poetry set to music and its use in literature lessons at secondary schools. The theses includes qualitative research which aims at finding out if the use of poetry set to music in lessons helps or damages the poetry. Keywords: Poezie; hudba; zhudebněná poezie; didaktika literatury.; Poetry; music; poetry set to music; didactics of literature. Available in digital repository of UPOL.
Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ

Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ...

NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases