Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11914
Published from to

Nepřímé pachatelství
Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
2019 - Slovak
Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in using other person who cannot be liable for his/her actions, also called an innocent agent or instrumentality. Such a person is controlled by an indirect perpetrator in the backround who must have double intentions towards committing a crime and also an abuse of a person who for some reason will not be held criminally liable. The reasons for staying out of criminal liability are enumeratively listed in the Criminal Code and include the lack of age, insanity, mistake, emergency, necessity and other defenses, as well as the fact that the person acted with no culpability or at all. It also deals with a matter when the innocent agent acts with no mental state (or motive) sufficient for commision of the offense which is required for particular criminal act and in those cases his liability can be measured at least as negligence and does not exclude his liability for another offense. This institute sought its way into the Criminal Code for quite a long time, until the enaction in 2009. The new Criminal Code was considered a groundbreaking legal regulation. By that time, the institute of indirect perpetration was only... Nepriame páchateľstvo Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná za svoje konanie, nazývaná aj živým nástrojom. Takúto osobu ovláda v pozadí nepriamy páchateľ, ktorý musí disponovať dvojitým úmyslom - ku spáchaniu trestného činu a k zneužitiu osoby, ktorá z nejakých dôvodov nebude trestne zodpovedná. Tieto dôvody vymenúva trestný zákonník taxatívne a radí medzi nich nedostatok veku, nepríčetnosť, omyl, krajnú núdzu, nutnú obranu a iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ako aj fakt, že osoba nejednala, alebo nejednala zavinene. Ráta aj s prípadom , kedy živý nástroj nebude jednať v zvláštnom úmysle alebo pohnútke vyžadovanej zákonom pre daný trestný čin, a vtedy nevylučuje jeho zodpovednosť pre iný trestný čin. Svoju cestu do trestného zákoníka si hľadal pomerne dlhú dobu, až do jeho uzákonenia v roku 2009. Nový Trestný zákonník bol považovaný za prelomovú právnu normu. Do tej doby bol inštitút z veľkej časti len dovodzovaný a ponechaný na posúdenie praxou. V mnohých znakoch sa totiž podobá právnej úprave účastníctva, a preto autori nevideli v jeho využití veľký zmysel. Ten prišiel až s prísnou akcesoritou účastníctva, kedy návodca... Keywords: nepriamy páchateľ; živý nástroj; trestná zodpovednosť; indirect perpetrator; innocent instrumentality; criminal liability Available in a digital repository NRGL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in ...

Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA
Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of doxorubicin on selected mice microRNAs Doxorubicin (DOX) belongs to the anthracycline antibiotics used by patients suffering from cancer. Its undesirable effect is cardiotoxicity. Prognostic of cardiotoxicity depends on its early detection, and therefore many studies examine the properties of microRNAs that could be appropriate biomarkers for heart failure in the future. MicroRNAs are involved in almost all processes in the human body, in development, differentiation, proliferation and apoptosis. They are also located in the extracellular space, they are stable and have many other positive properties. My diploma thesis is focused on monitoring changes in microRNA levels that can occur in heart damage by doxorubicin. The cardiac tissues and plasma of mice treated with doxorubicin were used as samples and compared with control samples. Samples were processed and evaluated by real-time quantitative PCR (qPCR). A statistically significant increase in expression in heart tissue occurred only in miR-34a and decrease in miR-205 level. Plasma mice samples showed a statistically significant increase in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Lucia Dugasová Vedúci: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv doxorubicínu na vybrané myšacie mikroRNA Doxorubicín (DOX) patrí mezi antracyklínové antibiotiká, používajú ho pacienti trpiaci nádorovými ochoreniami. Jeho nežiadúcim účinkom je vznik kardiotoxicity. Prognóza kardiotoxicity závisí na jej včasnom odhalení, a preto mnohé štúdie skúmajú vlasnosti mikroRNA, ktoré by v budúcnosti mohli byť vhodné biomarkery poškodenia srdca. MikroRNA sú zapojené takmer vo všetkých procesoch v ľudskom tele, pri vývoji, deferenciácií, proliferácií a apoptóze. Nachádzajú sa aj v extracelulárnom priestore, sú stabilné a majú mnoho ďalších pozitívnych vlastností. Moja diplomová práca je zameraná na sledovanie zmien hladín expresie mikroRNA, ktoré môžu vznikať pri poškodení srdca doxorubicínom. Ako vzorky boli použité srdcové tkanivá a plazma myší, ktoré boli ovplyvňované doxorubicínom a porovnávané s kontrolnými vzorkami. Vzorky boli spracované a vyhodnotené metódou kvantitatívnou real - time PCR (qPCR). Štatisticky významné zvýšenie expresie vo vzorkách srdcového tkaniva myší nastalo len u miR- 34a a zníženie expresie u miR-205. Vzorky plazmy myší poukázali na štatisticky signifikantné... Available in a digital repository NRGL
Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ...

Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech
Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity of pulegone and menthofuran and their effect on miRNA expression in human liver slices Monoterpenes are secondary plant metabolites, characterised by their odour, which have a positive impact on human body and are used not only in cosmetic and food industry, but also in medication. R-pulegone (PUL) and its metabolite R-menthofuran (MF) are the most represented in plants of genus Mentha (Mint), with higher doses of these substances exerting certain risk of hepatotoxicity. The aim of this thesis was to assess the concentration, at which the viability of liver cells decreases and also to observe the changes in individual microRNA expression as a result of influence of PUL, MF and paracetamol, as the reference compound. Five samples of human liver obtained from patients of both genders and at age of 57 to 73 years represented biological material for hepatotoxicity testing. The samples were stored in Euro-Collins solution and subsequently cut into precision-cut liver slices with thickness of 150- 170 µm, placed to 12-well plate and put into incubation medium with the tested substances for 24 hours. The... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bibiána Lancošová Školiteľ: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Názov diplomovej práce: Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu miRNA v ľudských pečeňových rezoch Monoterpény ako sekundárne rastlinné metabolity charakteristickej vône majú pozitívny vplyv na ľudské telo a uplatňujú sa nielen v kozmetickom a potravinárskom priemysle, ale aj pri liečení. R-pulegón (PUL) a jeho metabolit R-mentofurán (MF) sú najviac zastúpené v rastlinách rodu Mentha (Mäta), pričom vyššie dávky týchto látok vykazujú isté riziko hepatotoxicity. Cieľom tejto práce bolo stanoviť koncentráciu, pri ktorej dochádza k zníženiu životaschopnosti pečeňových buniek, a taktiež sledovať zmeny expresie jednotlivých mikroRNA pôsobením PUL, MF a paracetamolu ako referenčnej látky. Biologickým materiálom na testovanie hepatotoxicity bolo 5 ľudských vzoriek pečene získaných od pacientov oboch pohlaví vo veku 57 až 73 rokov. Vzorky boli uchovávané v Euro- Collins roztoku a následne nakrájané na ultratenké tkaninové rezy s hrúbkou 150-170 µm, umiestnené do 12-jamkovej dosky a vložené do inkubačného média na dobu 24 hodín s testovanými látkami. Toxicita bola stanovená meraním hladiny ATP, zmeny expresie pomocou qPCR. PUL preukázal... Available in a digital repository NRGL
Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity ...

Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce v myší aortě
Kalmanová, Lenka; Nachtigal, Petr; Němečková, Ivana
2019 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Soluble endoglin effects on endothelial dysfunction markers in mouse aorta Author of Diploma Thesis: Lenka Kalmanová Supervisor of Diploma Thesis: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Background: The aim of the presented diploma thesis was to identify and subsequently evaluate the expression of endothelial dysfunction markers (ICAM-1, VCAM-1, P- selectin) in aortas of two groups of transgenic mice. The difference between control and experimental group was in the level of human soluble endoglin. Methods: 12 months old male mice of transgenic strain CBAxC57BL/6J with inserted genetic information for the expression of human soluble endoglin were utilized for the experiment. The mice were divided into two groups - the experimental group (high levels of sEng) and the control group (low levels of sEng) by ELISA analysis of levels of sEng in plasma. Both groups of mice were fed with standard laboratory rodent diet. Western blot analysis of adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1 and P-selectin in mouse aorta and subsequently ELISA analysis of plasma levels of sVCAM-1 molecule were performed. Total cholesterol and triacylglycerol levels were demonstrated by biochemical analysis.... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lekárskych vied Názov diplomovej práce: Vplyv dlhodobého pôsobenia solubilného endoglínu na markery endotelovej dysfunkcie v myšacej aorte Autor diplomovej práce: Lenka Kalmanová Vedúci diplomovej práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo identifikovať a následne vyhodnotiť expresiu markerov endotelovej dysfunkcie (ICAM-1, VCAM-1, P-selektín) v aortách dvoch skupín transgénnych myší. Kontrolná a experimentálna skupina myší sa líšili hladinou ľudského solubilného endoglínu. Metódy: Pre experiment boli použití 12 mesiacov starí samci myšacieho kmeňa CBAxC57BL/6J, ktorým bola do organizmu vložená genetická informácia pre expresiu ľudského sEng. Pomocou ELISA analýzy hladín sEng v plazme boli myši rozdelené do dvoch skupín - experimentálna skupina (vysoké hladiny sEng) a kontrolná skupina (nízke hladiny sEng). Obidve skupiny myší boli kŕmené štandardnou laboratórnou diétou pre hlodavce. Bola vykonaná Western blot analýza adhéznych molekúl ICAM-1, VCAM-1 a P-selektín v myšacej aorte a následne ELISA analýza plazmatických hladín molekuly sVCAM-1. Hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolov boli stanovené pomocou biochemickej analýzy. Výsledky: Western blot analýza... Available in a digital repository NRGL
Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce v myší aortě

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Soluble endoglin effects on endothelial dysfunction markers in mouse ...

Kalmanová, Lenka; Nachtigal, Petr; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2019

Vliv imatinibu na vybrané myší mikroRNA
Heglasová, Silvia; Matoušková, Petra; Skarková, Veronika
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Silvia Heglasová Supervisor: Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of imatinib on selected mice microRNAs Imatinib (IMB) belongs to low molecular weight tyrosine kinase inhibitors (TKI). One of the undesirable effects of IMB is cardiotoxicity. Early diagnosis of heart damage is important for improving human health. MicroRNAs (miRNAs) are intensively studied as potential early biomarkers of cardiac damage. They are not only intracellular but also circulating freely in the bloodstream. Plasma miRNAs are stable, resistant to repeated freezing and methods of their detection are very sensitive. In my diploma thesis I have studied changes in the expression of miRNAs in plasma in the IMB induced heart damage. I have analyzed circulating plasma miRNAs and also miRNA levels in mice hearts. Selected miRNAs were measured by quantitative real-time PCR (qPCR). Plasma Troponin T levels were also measured as classical biomarker of cardiotoxicity. Troponin T levels in the IMB-treated plasma were very variable. This fact points to different responses of individuals to IMB. Changes in expression of observed miRNA in plasma affected by IMB were not significant. Statistically... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Silvia Heglasová Školiteľ: Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv imatinibu na vybrané myšacie mikroRNA Imatinib (IMB) patrí medzi nízkomolekulárne tyrozín kinázové inhibítory (TKI). Jeden z nežiadúcich účinkov IMB je kardiotoxicita. Včasná diagnostika poškodenia srdca je dôležitá pre zlepšenie zdravia ľudí. Potenciálnym biomarkerom poškodenia srdca sú mikroRNA (miRNA). Nachádzajú sa nielen intracelulárne, ale aj voľne cirkulujúce v krvnom obehu. MiRNA v plazme sú stabilné, odolné voči opakovanému zmrazovaniu a metódy ich stanovenia sú veľmi citlivé. V mojej diplomovej práci som preto zisťovala zmenu expresie miRNA pri poškodení srdca IMB. Sledovala som cirkulujúce miRNA v plazme a tkanivové miRNA v srdciach myší. Vybrané miRNA boli stanovované kvantitatívnou real-time PCR (qPCR). Bola tiež stanovená hladina Troponínu T v plazme ako klasického biomarkeru kardiotoxicity. Hladiny Troponínu T v plazmách ovplyvnených IMB boli veľmi variabilné. Tento fakt poukazuje na odlišné reakcie jedincov na IMB. Zmeny expresie pozorovaných miRNA v plazme myší, ktorým bol podávaný IMB neboli významné. Ku štatisticky významnému zníženiu expresie došlo len u miR-205 v srdcovom tkanive. Vhodnosť... Available in a digital repository NRGL
Vliv imatinibu na vybrané myší mikroRNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Silvia Heglasová Supervisor: Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Heglasová, Silvia; Matoušková, Petra; Skarková, Veronika
Univerzita Karlova, 2019

Vliv spinální anestezie na míru poškození DNA
Koščáková, Mária; Kuchařová, Monika; Vokřál, Ivan
2019 - Slovak
Background: The human organism is exposed daily to many endogenous and exogenous substances that are the source of oxidative damage. Cell structures, including DNA (deoxyribonucleic acid) in the nucleus are damaged due to high concentrations of these substances and accumulation of oxidative stress in cells. The predominance of these damaging processes may later be responsible for human diseases such as cancer, neurodegenerative diseases or heart failure. In our study, we observed oxidative damage at the DNA level due to spinal anesthesia. Methods: Sample processing was performed by comet analysis. The principle consists in fixation of cells (lymphocytes) in the agarose gel, lysis of cell structures for nucleotide release, incubation with specific enzymes and exposure to electrophoresis. Damaged, negatively charged parts of the DNA in the electric field are directed to the positive charged anode, creating a typical comet shape. For visualization, the gels were stained with ethidium bromide (DNA intercalating dye). Results: We have quantified single-strand breaks, oxidized purines and pyrimidines (use of enzymes to detect specific damages). The results are reported in percentage of DNA in the comet's tail. The principle is to compare the intensity of the comet's tail with the total comet intensity.... Cieľ práce: Ľudský organizmus sa denne podrobuje pôsobeniu mnohých endogénnych a exogénnych látok, ktoré sú zdrojom oxidatívneho poškodenia. Pri vysokých koncentráciách a hromadení oxidačného stresu v bunkách dochádza k poškodeniu ich štruktúr vrátane DNA (deoxyribonukleová kyselina) v jadre. Prevaha tohto poškodzujúceho procesu môže byť neskôr zodpovedná za vznik ľudských chorôb ako je rakovina, neurodegeneratívne ochorenia či srdcové zlyhanie. V našej štúdií sme pozorovali oxidatívne poškodenie na úrovni DNA vznikajúce vplyvom spinálnej anestézie. Metódy: Spracovávanie vzoriek prebiehalo metódou kométovej analýzy. Princíp spočíva vo fixovaní buniek (lymfocytov) v agarózovom gély, lýze štruktúr bunky pre uvoľnenie nukleotidov, inkubácií so špecifickými enzýmami a vystavení pôsobeniu elektrického poľa v procese elektroforézy. Poškodené, negatívne nabité časti DNA v elektrickom poli putujú smerom ku kladne nabitej anóde čím vytvárajú typický kométový tvar. Pre vizualizáciu boli gély zafarbené etídiom bromidom (DNA interkalačné farbivo). Výsledky: Kvantifikovali sme jednoreťazcové zlomy, oxidované puríny a pyrimidíny (použitie enzýmov pre detekciu špecifických lézií). Výsledky sú udávané v percentách DNA vo chvoste kométy. Princípom je porovnanie intenzity chvosta kométy s celkovou intenzitou kométy.... Keywords: spinální anestézie; kometový test; oxidativní poškození DNA; spinal anesthesia; comet assay; oxidative DNA damage Available in a digital repository NRGL
Vliv spinální anestezie na míru poškození DNA

Background: The human organism is exposed daily to many endogenous and exogenous substances that are the source of oxidative damage. Cell structures, including DNA (deoxyribonucleic acid) in the ...

Koščáková, Mária; Kuchařová, Monika; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2019

Nemoci v populacích římského období z hlediska paleopatologie.
Hlavenková, Lucia; Smrčka, Václav; Vargová, Lenka; Komoróczy, Balázs
2019 - Slovak
Human osteological and dental remains are important for reconstruction of health and disease patterns in the past, preserving information in the form of abnormal changes on bones and teeth. These changes can reflect the spread of numerous diseases and the consequences they had on the health of various historical populations and groups. Systematic investigation performed within the present thesis explored pathologies in skeletal collections from six archaeological sites from across Slovakia and Hungary, dating to the 1st and 5th centuries AP. The total sample consisted of 300 individuals that were divided among three populations: the Germanic (GS), the Roman (RS) and the Sarmatian series (SS). Pathologies were assessed macroscopically and discussed on population and individual levels. Overall, sex, age and lesion distribution frequencies were used to determine a disease pattern characteristic for a corresponding group and then compared between the series. Conditions identified during the analysis were arranged into nine main categories. The analysis revealed that the health status of GS, RS and SS was generally good, though adults from GS and RS had experienced poorer dental health. The most common lesions observed in all series, particularly in GS, were due to degenerative and dental diseases,... Lidské osteologické a dentální pozůstatky jsou důležité pro rekonstrukci zdraví a typů nemocí v minulosti, neboť uchovávají informace v podobě abnormálních změn na kostech a zubech. Tyto změny mohou reflektovat rozšíření mnoha onemocnění a jejich následky na zdraví různých historických populací a skupin. Systematický výzkum prováděný v rámci předmětné disertační práce prozkoumal léze v kosterních souborech šesti archeologických lokalit ze Slovenska a Maďarska, datovaných do 1. až 5. století n. l. Soubor sestával z 300 jedinců, kteří byli rozděleni mezi tři populace: germánskou sérii (GS), římskou sérii (RS) a sarmatskou sérii (SS). Léze byly hodnoceny převážně makroskopicky a rozebírány na populační a individuální úrovni. Celkově pohlavní, věkové a distribuční frekvence byly použity pro určení typu nemoci příznačného pro příslušnou skupinu a následně byl srovnáván mezi sériemi. Chorobné stavy identifikované během analýzy byly seskupeny do devíti hlavních kategorií. Analýza odhalila, že zdravotní stav GS, RS a SS byl obecně dobrý, ačkoli dospělí z GS a RS trpěli zhoršeným dentálním zdravím. Nejběžněji pozorované léze ve všech sériích, zejména v GS, byly způsobeny degenerativními a dentálními onemocněními, zatímco frekvence ostatních chorobných stavů nepřesáhly 20 % populační míry. Frekvence... Keywords: doba rímska - zdravotný stav - paleopatológia - Slovensko - Maďarsko - germánsky kmeň - rímska provinciálna populácia - Sarmati; Roman period - Health status - Palaeopathology - Slovakia - Hungary - Germanic people - Roman provincial population - Sarmatians Available in a digital repository NRGL
Nemoci v populacích římského období z hlediska paleopatologie.

Human osteological and dental remains are important for reconstruction of health and disease patterns in the past, preserving information in the form of abnormal changes on bones and teeth. These ...

Hlavenková, Lucia; Smrčka, Václav; Vargová, Lenka; Komoróczy, Balázs
Univerzita Karlova, 2019

Sociální sítě a žáci 2. stupně základní školy
Kostelanská, Simona; Sak, Petr; Váňová, Miroslava
2019 - Slovak
Keywords: Sociálne siete; online; scroll; Youtube; follow; aplikácia; Social networks; online; scroll; Youtube; follow; apps Available in a digital repository NRGL
Sociální sítě a žáci 2. stupně základní školy

Kostelanská, Simona; Sak, Petr; Váňová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2019

Vplyv motivačných benefitov na fluktuáciu zamestnancov v neziskových organizáciách zameraných na sociálnu starostlivosť
Čeplová, Lenka; Legnerová, Kateřina; Dohnalová, Marie
2019 - Slovak
The diploma thesis connects two different areas, namely the non-profit sector with the human resources management policy, which in the past has been particularly important in the profit sector. Nowadays, a number of non-profit organizations have undergone a process of professionalization, thereby narrowing the boundary between the profit and non-profit sectors and paying employees an important part of non-profit organizations. The diploma thesis deals with non-profit organizations in the area of social care provision, which are part of the whole social service in the Czech Republic, based on legislation. One of the goals of the work is to look at the reasons why employees leave non-profit organizations focused on social care and also what types of motivational employee benefits they use to prevent unwanted fluctuations in their employees. Keywords: non-profit organizations, social services, social care, human resources, employee turnover, motivational benefits Diplomová práca spája dve rozličné oblasti, a to neziskový sektor s politikou riadenia ľudských zdrojov, ktorej sa v minulosti prikladal význam predovšetkým v ziskovej sfére. V súčasnosti množstvo neziskových organizácií prešlo procesom profesionalizácie, čím sa hranica medzi ziskovým a neziskovým sektorom zužuje a platení zamestnanci tvoria dôležitú súčasť neziskových organizácií. Práca pojednáva o neziskových organizáciách v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti, ktoré sú v Českej republike, na základe legislatívnej úpravy, súčasťou celku sociálne služby. Jedným z cieľov práce je priniesť pohľad na to, z akých dôvodov zamestnanci odchádzajú z neziskových organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť, a taktiež aké typy motivačných zamestnaneckých benefitov využívajú k tomu, aby predchádzali neželanej fluktuácií svojich zamestnancov. Kľúčové slová: neziskové organizácie, sociálne služby, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, fluktuácia zamestnancov, motivačné benefity Keywords: neziskové organizácie; sociálne služby; sociálna starostlivosť; ľudské zdroje; fluktuácia zamestnancov; motivačné benefity; non-profit organizations; social services; social care; human resources; employee turnover; motivational benefits Available in a digital repository NRGL
Vplyv motivačných benefitov na fluktuáciu zamestnancov v neziskových organizáciách zameraných na sociálnu starostlivosť

The diploma thesis connects two different areas, namely the non-profit sector with the human resources management policy, which in the past has been particularly important in the profit sector. ...

Čeplová, Lenka; Legnerová, Kateřina; Dohnalová, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Metafora chladu a tepla v Nietzscheho díle Lidské, příliš lidské
Pavlík, Ján; Chavalka, Jakub; Novák, Aleš
2019 - Slovak
Keywords: Nietzsche; chlad; teplo; metafora; Nietzsche; coldness; heat; metaphor Available in a digital repository NRGL
Metafora chladu a tepla v Nietzscheho díle Lidské, příliš lidské

Pavlík, Ján; Chavalka, Jakub; Novák, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases