Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 614339
Published from to

Nanostrukturované vodivé polymerní kompozity
Minisy, Islam; Bober, Patrycja Magdalena; Kovalčík, Adriána; Lisak, Grzegorz
2022 - English
Conducting polymers (CPs) combine the electrical properties of semiconductors and material properties of organic polymers. Polypyrrole (PPy) and polyaniline (PANI) are the most studied CPs due to their relatively high electrical conductivity (typically several units S cm-1 ), environmental stability, ease of preparation, good processability and low cost. Organic dyes have similar properties as surfactants, with an interesting ability to form various organized templates in water that could during synthesis tailor PPy morphologies to various nanostructures with high yield and improved electrical conductivity. Herein, PPy was prepared in the presence of cations dyes, safranin and phenosafranin, and anionic dye, methyl red, to obtain various nanostructures. The effect of dye concentration, oxidant-to-pyrrole mole ratio and other polymerization conditions on the physicochemical properties of the produced PPy was carefully investigated. Pyrrole was polymerized in the frozen reaction media at −24 řC in the presence of safranin, Acid Blue 25 (AB) or methyl orange (MO). Prepared one-dimensional nanostructures exhibited high yield and improved conductivity; the highest conductivity of 175 S cm−1 was obtained when safranin was used. Polypyrrole nanotubes prepared in the presence of MO were carbonized at 650... Vodivé polymery kombinují elektrické vlastnosti polovodičů s materiálovými vlastnostmi organických polymerů. Polypyrrol (PPy) a polyanilin (PANI) jsou nejvíce studovanými polymery díky relativně vysoké elektrické vodivosti (několik jednotek S cm−1 ), dobré stabilitě v běžném prostředí, jednoduchosti přípravy, dobré zpracovatelnosti a nízké ceně. Organická barviva mají podobné vlastnosti jako surfaktanty se zajímavou schopností vytváření různých organizovaných struktur ve vodě, které mohou při přípravě upravovat morfologii PPy do různých nanostruktur, a to ve vysokém výtěžku a se zlepšenou vodivostí. V této práci, PPy byl připraven v přítomnosti kationtových barviv, safraninu a fenosafraninu, a aniontového barviva, methylčerveně, s cílem získat různé nanostruktury. Byl pečlivě zkoumám vliv koncentrace barviva a molárního poměru oxidant/pyrrol na fyzikálně chemické vlastnosti vytvářeného PPy. Pyrrol byl polymerován ve zmrzlém reakčním mediu při −24 řC v přítomnosti safraninu, Acid Blue 25, a methyloranže. Přípravené jednorozměrné nanostruktury vykázaly vysoký výtěžek a zlepšenou vodivost, kdy nejvyšší vodivost 175 S cm−1 byla získána při použití safraninu. Polypyrrolové nanotrubky připravené v přítomnosti methyloranže byly karbonizovány při 650řC v inertní atmosféře a následně pokryty polypyrrolem... Keywords: Vodivé polymery; Vodivost; Kryopolymerace; Adsorpce barviv; Magnetické kompozity; Morfologie; Organická barviva; Poly(p-fenylendiamin); Polyaniline; Polymerační teplota; Polypyrrol; Conducting polymers; Conductivity; Cryopolymerization; Dye adsorption; Magnetic composites; Morphology; Organic dyes; Poly(p-phenylenediamine); Polyaniline; Polymerization temperature; Polypyrrole Available in a digital repository NRGL
Nanostrukturované vodivé polymerní kompozity

Conducting polymers (CPs) combine the electrical properties of semiconductors and material properties of organic polymers. Polypyrrole (PPy) and polyaniline (PANI) are the most studied CPs due to ...

Minisy, Islam; Bober, Patrycja Magdalena; Kovalčík, Adriána; Lisak, Grzegorz
Univerzita Karlova, 2022

Mechanismy tolerance a homeostáze imunitních buněk
Tsyklauri, Oksana; Štěpánek, Ondřej; Černý, Jan; Froňková, Eva
2022 - English
The ability of the immune system to tolerate self-antigens while mounting appropriate responses to pathogens is indispensable for the survival of the organism. Despite years of research, many details of the mechanisms of self-tolerance are still not well understood. The objective of this thesis is to extend our knowledge of the mechanisms of immune tolerance. The core of the PhD thesis consists of five publications related to two main research directions. The first one addresses the mechanisms of peripheral immune tolerance established by regulatory T cells (Tregs). We showed that Tregs increase the quorum of self-reactive CD8+ T cells required for the induction of autoimmunity. In addition, we identified a novel subset of antigen-stimulated CD8+ T cells, which expand in the absence of Tregs. We called them super-effector T cells. We revealed that the administration of IL-2 phenocopies the absence of Tregs, i.e., it induces super- effector T cells, and enhances CD8+ T cell response in autoimmunity and cancer. Our results provide strong evidence that the major suppressive mechanism of Tregs is limiting IL-2 availability for CD8+ T cells. Furthermore, in a collaborative project, we have shown that MyD88 signaling in thymic epithelial cells contributes to the development of Tregs and thus to the... (Czech Version) Schopnost imunitního systému tolerovat vlastní antigeny a současně vytvářet vhodné reakce na patogeny je nezbytná pro přežití organismu. Navzdory dlouhodobému výzkumu mnoho detailů mechanismů autotolerance není stále dobře pochopeno. Cílem této práce je rozšířit naše znalosti o mechanismech imunitní. Jádro disertační práce tvoří pět publikací, které se týkají dvou hlavních výzkumných směrů. První se zabývá mechanismy periferní imunitní tolerance, které zprostředkovávají regulační T-lymfocyty. Ukázali jsme, že Tregy zvyšují kvorum autoreaktivních CD8+ T-lymfocytů nutné pro indukci autoimunity. Kromě toho jsme identifikovali novou podskupinu antigen-stimulovaných CD8+ T-lymfocytů, které expandují v nepřítomnosti Tregů. Nazvali jsme je super-efektorové T-lymfocyty. Zjistili jsme, že podávání IL- 2 mimikuje nepřítomnost Tregů, tedy indukuje super-efektorové T-lymfocyty a zvyšuje imunitní odpověď CD8+ T-lymfocytů v modelu autoimmunity a rakoviny. Naše výsledky ukazují, že hlavní supresní mechanismus Tregů omezuje dostupnost IL-2 pro CD8+ T-lymfocyty. Kromě toho jsme v rámci spolupráce ukázali, že signalizace přes MyD88 v thymických buňkách je přispívá k vývoji Tregů a následnému pro nastolení imunitní tolerance. Druhý směr se zabývá ciliopatií Bardet-Biedlova syndromu (BBS). I přes četné... Keywords: Bardet-Biedl syndrom; T lymfocyty; adaptivní imunita; signalizace; Bardet-Biedl Syndrom; T cells; adaptive immunity; signaling Available in a digital repository NRGL
Mechanismy tolerance a homeostáze imunitních buněk

The ability of the immune system to tolerate self-antigens while mounting appropriate responses to pathogens is indispensable for the survival of the organism. Despite years of research, many details ...

Tsyklauri, Oksana; Štěpánek, Ondřej; Černý, Jan; Froňková, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní
Kohut, Marián; Kuntscher, Vilém; Skalický, Tomáš; Rohn, Vilém
2022 - Czech
Comparison of methods of left atrial appendage exclusion during surgical ablation of atrial fibrilation Abstract Atrial fibrillation is the most common heart arrhytmia affecting a significant part of the population over 60 years of age and it is an eminent source of cardio-embolic events. Leading source of intra-cardial thrombi is the left atrium of the heart, specifically the left atrial appendage. Randomised studies show significant reduction of cerebral ictus by the use of Warfarin in patients with atrial fibrillation, however the use of anticoagulation has its restrictions, side effects and contraindications. There are several surgical techniques of excision or exclusion of the left atrial auricle. This dissertation thesis is focusing on the comparison of the two most common surgical techniques - resection of the left atrial appendage using a stapler and the exclusion of the left auricle using a clip applied from the pericardial side. At the same time, we've set an objective of confirming the electrical insulation of the left atrial appendage as a significant source of fibrillation impulses when using the clip for the left appendage exclusion. In a group of 30 patients with atrial fibrillation and who underwent the surgical atrial fibrillation ablation using a clip or stapler amputation during complex... Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní Abstrakt Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmie postihující značnou část populace nad 60 let věku a je významným zdrojem kardio-embolických příhod. Významným zdrojem intra-kardiálních trombů je levá srdeční sín, konkrétně ouško levé síně. Randomizované studie prokazují významné snížení výskytu iktu při použití Warfarinu u pacientů s fibrilací síní, nicméně použití antikoagulace má svá omezení, nežádoucí účinky a kontraindikace. Existuje několik chirurgických technik excize nebo exkluze ouška levé síně. Tato disertační práce se zaměřuje na srovnání zejména dvou nejčastěji používaných technik - resekci ouška levé síně staplerem a exkluzi ouška levé síně nasazením klipu z perikardiální strany. Zároveň si stanovila jako cíl potvrdit v případě použití klipu i elektrickou izolaci ouška levé síně jako významného zdroje vzniku fibrilačních vzruchů. V souboru 30 nemocných s fibrilací síní, u kterých byla provedena v průběhu kombinované kardiochirurgické operace i chirurgická ablace fibrilace síní s exkluzí ouška levé síně s použitím klipu nebo amputace ouška použitím stapleru, byla efektivita exkluze kontrolována použitím trans-ezofageálního ECHO vyšetření periprocedurálně s barevným dopplerovským měřením přímo na... Keywords: fibrilace síní; ouško levé síně; chirurgická ablace; exkluze; atrial fibrillation; left auricle; surgical ablation; exclusion Available in a digital repository NRGL
Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní

Comparison of methods of left atrial appendage exclusion during surgical ablation of atrial fibrilation Abstract Atrial fibrillation is the most common heart arrhytmia affecting a significant part of ...

Kohut, Marián; Kuntscher, Vilém; Skalický, Tomáš; Rohn, Vilém
Univerzita Karlova, 2022

Princip dělby moci v Ústavě Pylypa Orlyka z roku 1710
Majdyč, Taras; Kysela, Jan; Ondřejková, Jana
2022 - Czech
of Pylyp Orlyk's Constitution. The third part looks into the life of Pylyp Orlyk himself. It Orlyk's Constitution itself, mainly its origin, authors, and context. It also describes articles of this constitution. The fifth part of this thesis compares Pylyp Orlyk's Constitution with the part of this thesis summarizes the influence of Pylyp Orlyk's Constitution for the legal Tato diplomová práce se zabývá Ústavou Pylypa Orlyka z roku 1710. Cílem práce je popsat a analyzovat tento právní dokument a uvést jej do historického kontextu doby před jejím vznikem a v době vzniku. Kromě samotné Ústavy Pylypa Orlyka je cílem této práce stručně popsat i teorii dělby moci a smluvní teorii, které úzce souvisí se samotnou ústavou. První část práce se proto věnuje právě těmto teoretickým východiskům, přičemž je nastíněn pohled hlavních myslitelů na společenskou smlouvu a dělbu moci ve státě. Druhá část práce se věnuje historii na ukrajinském území před rokem 1710, a to kvůli pochopení obsahu dokumentu a okolnostem jejího vzniku. V třetí části práce je vymezen prostor pro představení osobnosti Pylypa Orlyka, jeho kariéře a jeho politickému vlivu a myšlení. V další části je rozebrána samotná Ústava Pylypa Orlyka, a to nejdříve její ideové prameny a autoři a dále samotné jednotlivé články ústavy. V předposlední části diplomové práce je pojednáno o Ústavě Pylypa Orlyka v komparaci a benátským státním zřízením a dále v komparaci s polskou májovou ústavou. Na závěr diplomové práce je zařazena úvaha autora nad významem Ústavy Pylypa Orlyka pro další právní vývoj na ukrajinském území. Keywords: Dělba moci; smluvní teorie; Pylyp Orlyk; Hetmanát; hetman; kozácký stát; Separation of powers; contract theory; Pylyp Orlyk; Hetmanate; hetman; Cossack state Available in a digital repository NRGL
Princip dělby moci v Ústavě Pylypa Orlyka z roku 1710

of Pylyp Orlyk's Constitution. The third part looks into the life of Pylyp Orlyk himself. It Orlyk's Constitution itself, mainly its origin, authors, and context. It also describes articles of this ...

Majdyč, Taras; Kysela, Jan; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Konceptualizace modelu katedrové školy
Urbanová, Eva; Šafránková, Jana Marie; Walterová, Eliška; Vítečková, Miluše
2022 - Czech
The dissertation deals with the conceptualization of the model of the departmental school as a way of realization of managerial practices of students of the study programme School Management at the Faculty of Education of Charles University. The aim of the dissertation is to propose a concept of transferring specific knowledge and experience of secondary school principals by appropriate methods at management practices implemented in departmental schools to students of the study programme School Management, usable to transform their knowledge acquired in the theoretical part of teaching into skills applicable in practice in the school field. The theoretical part of the dissertation defines the departmental school as a place to transfer knowledge from experienced school principals to students, specifies the possibilities of managing and transferring explicit and tacit knowledge in the organization through a managerial approach, in the case of schools also through a pedagogical approach using experiential learning, and identifies the work activities and competencies of the manager and school principal. In the practical part of the dissertation, a detailed analysis of documents, publications and legal regulations was prepared in order to determine the roles, work activities and competences of the... Disertační práce se zabývá konceptualizací modelu katedrové školy jako způsobu realizace manažerských praxí studentů studijního programu Školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem disertační práce je navrhnout koncept předávání konkrétních znalostí a zkušeností ředitelů středních škol vhodnými metodami na manažerských praxích realizovaných v katedrových školách studentům studijního programu Školský management, využitelný k přeměně jejich znalostí získaných v teoretické části výuky v dovednosti uplatnitelné v praxi ve školském terénu. Teoretická část disertační práce vymezuje katedrovou školu jako místo k přenosu znalostí od zkušených ředitelů ke studentům, specifikuje možnosti řízení a transferu explicitních a tacitních znalostí v organizaci manažerským přístupem, v případě škol také pedagogickým přístupem pomocí zkušenostního učení a identifikuje pracovní činnosti a kompetence manažera a ředitele školy. V praktické části disertační práce byla zpracována podrobná analýza dokumentů, publikací a právních předpisů s cílem zjistit role, pracovní činnosti a kompetence ředitele střední školy, které byly ověřeny dotazníkovým šetřením mezi 240 řediteli středních škol v České republice. Dotazníkovým šetřením a rozhovory s řediteli 11 katedrových středních škol a 45 studenty 3.... Keywords: katedrová škola; konceptualizace; management; manažerská praxe; reflexe; ředitel; střední škola; transfer; zkušenostní učení; znalosti; departmental school; conceptualization; management; management practice; reflection; school principal; high school; transfer; experiential learning; knowledge Available in a digital repository NRGL
Konceptualizace modelu katedrové školy

The dissertation deals with the conceptualization of the model of the departmental school as a way of realization of managerial practices of students of the study programme School Management at the ...

Urbanová, Eva; Šafránková, Jana Marie; Walterová, Eliška; Vítečková, Miluše
Univerzita Karlova, 2022

Evoluce karyotypů a determinace pohlaví u želv čeledi Geoemydidae
Clemente, Lorenzo; Rovatsos, Michail; Montiel Jimenez, Eugenia Elisabet; Castiglia, Riccardo
2022 - English
(IN ENGLISH) The majority of studied turtles show temperature-dependent sex determination, but genotypic sex determination (i.e. presence of sex chromosomes) was identified sporadically. This thesis aims to investigate and expand our knowledge on the evolution of the karyotype and the sex determination in turtles, particularly focusing on the family Geoemydidae, a group of turtles with previously documented variability in sex determination systems. The presence of sex chromosomes was explored by a combination of conventional and molecular cytogenetic techniques for the analysis of karyotypes, distribution of constitutive heterochromatin (C-banding) and repetitive elements and comparative genome hybridization (FISH, CGH). In total, 49 species of turtles from nine different families were cytogenetically examined in this study. In the family Geoemydidae, a remarkable similarity in karyotypes was identified, consisting of 2n=52 chromosomes (which is suggested to be the ancestral diploid number for all turtles) and a similar topology of rDNA loci and telomeric repeats. Sharma et al. (1975) previously reported ZZ/ZW sex chromosomes in Pangshura smithii. However, in the analysis presented in this thesis, it is suggested a possible misidentification of these sex chromosomes due to erroneous pairing of... (ČESKY) Většina studovaných želv vykazuje teplotní určení pohlaví, genotypové určení pohlaví (tj. přítomnost pohlavních chromozomů) bylo zjištěno u této skupiny relativně vzácně. Cílem této práce bylo prozkoumat a rozšířit naše znalosti o evoluci karyotypu a determinaci pohlaví u želv, zejména se zaměřením na čeleď Geoemydidae, čeleď želv s dříve doloženou variabilitou systémů určení pohlaví. Přítomnost pohlavních chromozomů byla zkoumána kombinací konvenčních a molekulárně- cytogenetických technik. Vedle analýzy karyotypu byla zkoumána distribuce konstitutivního heterochromatinu (C-pruhování) a repetitivních elementů, pohlůavní rozdíly pak pomocí komparativní genomové hybridizace (FISH, CGH). Celkem bylo cytogeneticky vyšetřeno 49 druhů želv z devíti čeledí. U čeledi Geoemydidae byla zjištěna pozoruhodná podobnost karyotypů, které se skládají z 2n=52 chromozomů (což je předpokládaný ancestrální diploidní počet chromozomů pro všechny želvy) a podobné topologie lokusů rDNA a telomerních repetic. Sharma et al. (1975) popsali ZZ/ZW pohlavní chromozomy u druhu Pangshura smithii. V analýze předložené v této práci dokládáme potenciálně chybnou identifikaci těchto pohlavních chromozomů v důsledku chybného párování chromozomů při rekonstrukci karyotypu. Navíc heteromorfní pohlavní chromozomy nebyly... Keywords: Chromozomy; plazi; želvy; genom; cytogenetika; karyotyp; pohlavní chromozomy; evoluce; heterochromatin; telomery; rDNA; Chromosomes; reptiles; turtles; genome; cytogenetics; karyotype; sex chromosomes; evolution; heterochromatin; telomeres; rDNA Available in a digital repository NRGL
Evoluce karyotypů a determinace pohlaví u želv čeledi Geoemydidae

(IN ENGLISH) The majority of studied turtles show temperature-dependent sex determination, but genotypic sex determination (i.e. presence of sex chromosomes) was identified sporadically. This thesis ...

Clemente, Lorenzo; Rovatsos, Michail; Montiel Jimenez, Eugenia Elisabet; Castiglia, Riccardo
Univerzita Karlova, 2022

Strukturní defekty v II-VI polovodičích
Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard
2022 - English
Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract: The single crystalline CdTe doped by chlorine is an excellent material for man- ufacturing x-ray and gamma-ray room-temperature semiconductor detectors thanks to the large linear attenuation coefficient, the possibility to make it high-resistive at the room temperature, and good electron mobility and the lifetime. This thesis aimed to examine the effect of annealing in well-defined ambient component pressure, Cd or Te, on the crys- tal's defect structure. The first experimental is devoted to eliminating the second phase defects - inclusions - present in CdTe : Cl, which significantly decay the crystal quality and detection performance. The following experimental parts are focused on the detailed inves- tigation of the point defect structure of CdTe : Cl. The annealing interval bisection method for reaching high resistivity material is introduced. The equilibrium defect structure is in- vestigated using the in-situ high-temperature Hall effect measurements. The results are interpreted through an advanced model of the defect structure considering also dissocia-... Název práce: Strukturní defekty v II-VI polovodičích Autor: Lukáš Šedivý Department: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Školitel: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt : Chlórem dopovaný mono-krystal Teluridu kademnatého CdTe je perspektivní materiál pro výrobu nechlazených detektorů vysokoenergetického záření především pro jeho vysoký absorpční koeficient, vysoký odpor za pokojové teploty, dobrou elektron/děrovou pohyblivost a příznivý µτ produkt. Cílem této práce je zmapovat vliv systematického žíhání v parách Cd a Te na výslednou defektní strukturu krystalu. Přičemž první experi- mentální kapitola je věnována metodice odstranění inkluzí běžně přítomných v CdTe : Cl, které významně limitují detekční schopnosti materiálu. Následující experimentální kapitoly jsou zasvěceny výzkumu bodových defektu v CdTe : Cl. V práci je představena metoda půlení intervalu, která umožňuje nastolit/znovunastolit vysokoodporový stav krystalu. Vliv bodových defektu v termodynamické rovnováze na galvanomagnetické charakteristiky krystalu je studován pomocí in-situ měření Hallova jevu za vysokých teplot. Změřená ex- perimentální data... Keywords: CdTe; CdZnTe|defekty|žíhání|Hallův jev|difúze; CdTe; CdZnTe|Defects|Annealing|Hall effect|Diffusion Available in a digital repository NRGL
Strukturní defekty v II-VI polovodičích

Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of ...

Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2022

Reakce vybraných říčních systémů Českého masivu na tektonické vlivy během pozdního kenozoika.
Flašar, Jan
2022 - English
Despite its intraplate tectonic setting, the Bohemian Massif underwent relatively intense tectonic activity during the Cenozoic. This activity has significantly formed the terrain morphology and river geometry, which can easily be observed from the present status of the streams and relief. Although the effect of tectonics and climate on the terrain morphology has been already researched in previous studies, the effect on the geometry of the river systems has not been surveyed complexly. The author's previous master thesis found two remarkable areas within the Bohemian Massif, where the effect of climate and tectonics on the river system geometry and its changes is very probable - the area of western Bohemia along the Mariánské Lázně Fault and the area of the Novohradské hory Mountains and their foothills. The focus of this thesis is to study the mutual interactions between the tectonic activity and the geometry of selected river systems in the Bohemian Massif. The goal is not only to prove the connection but also to test and evaluate the set of methods that can be useful for localizing those places with recent tectonic activity and which can be applied in similar areas in the future. Both areas - along the Mariánské Lázně Fault and in the Novohradské hory Mts. and their foothills - were surveyed by... Přesto, že je Český masiv vnitrodeskovým územím, v průběhu pozdního kenozoika se na jeho území vyskytovala relativně intenzivní tektonická aktivita. Tyto procesy významně utvářely jak morfologii terénu, tak geometrii vodních toků, což můžeme v dnešní krajině snadno pozorovat. Zatímco vliv tektoniky a klimatu na utváření morfologie terénu byl studován a popisován už mnohokrát, vliv na geometrii říčních systémů nebyl dosud komplexně zkoumán. Předchozí autorovy výzkumy v rámci diplomové práce lokalizovaly dvě perspektivní oblasti v Českém masivu - okolí mariánskolázeňského zlomu v západních Čechách a Novohradské hory a jejich podhůří v jižních Čechách. V těchto oblastech je vliv tektonických pohybů a klimatu na změny geometrie vodních toků velmi pravděpodobný, a proto jsou tyto oblasti vhodným prostředím pro výzkum takových interakcí. Tato práce je zaměřena na studium vzájemných interakcí mezi tektonickou aktivitou a geometrií (změnami geometrie) vybraných říčních systémů v Českém masivu. Cílem není pouze prokázat souvislost a vliv tektoniky na říční systémy, ale také testovat a vyhodnotit použitý soubor metod, které mohou být vhodné pro nalezení lokalit s recentní tektonickou aktivitou a které jsou použitelné v budoucnu i v jiných podobných územích. Obě oblasti - podél mariánskolázeňského zlomu a v... Keywords: říční systémy; neotektonika; kvartér; Pliocén; Český masiv; fluvial systems; neotectonics; Quaternary; Pliocene; Bohemian Massif Available in a digital repository NRGL
Reakce vybraných říčních systémů Českého masivu na tektonické vlivy během pozdního kenozoika.

Despite its intraplate tectonic setting, the Bohemian Massif underwent relatively intense tectonic activity during the Cenozoic. This activity has significantly formed the terrain morphology and river ...

Flašar, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3)
Valášek, Leoš
2022 - English
Characterization of RPG1, the Large Subunit of the Yeast S. cerevisiae Initiation Translation Factor 3 (elF3). Dissertation for the attainment of the academic degree Doctor of Natural Sciences at the Formal and Natural Sciences Faculty of the University of Vienna submitted by Mag. Leoš Valášek Vienna, September 1998 ABSTRACT Eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) consists of at least eight subunits and plays a key role in the formation of the 43S preinitiation complex by dissociating 40S and 60S ribosomal subunits, stabilizing the ternary complex and promoting mRNA binding to 40S ribosomal subunits. The product of the S. cerevisiae RPG1 gene has been described to encode a protein required for passage through the G1 phase of the cell cycle and to exhibit significant sequence similarity to the largest subunit ofhuman eIF3. Here I show that under non-denaturing conditions, Rpg1p copurifies with a known yeast eIF3 subunit, Prt1p. An anti-Rpg1p antibody co-immunoprecipitates Prt1p, and an antibody directed against the Myc-tag of a tagged version of Prt1p co- immunoprecipitates Rpg1p demonstrating that both proteins are present in the same complex. The integrity of this complex is not influenced by the increased temperature in the background of a rpg1-1 temperature sensitive mutant strain. A cell-free translation... Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3). Disertační práce pro získání akademického titulu Doktor přírodních věd na Fakulta formálních a přírodních věd Vídeňské univerzity předložil Mag. Leoš Valášek Vídeň, září 1998 ABSTRAKT Eukaryotický iniciační faktor 3 (eIF3) se skládá z nejméně osmi podjednotek a hraje klíčovou roli při tvorbě preiniciačního komplexu 43S tím, že disociuje ribozomální podjednotky 40S a 60S, stabilizuje ternární komplex a podporuje vazbu mRNA na ribozomální podjednotky 40S. Bylo popsáno, že produkt genu RPG1 S. cerevisiae kóduje protein potřebný pro průchod fází G1 buněčného cyklu a vykazuje významnou sekvenční podobnost s největší podjednotkou lidského eIF3. Zde ukazuji, že za nedenaturačních podmínek Rpg1p ko-purifikuje se známou kvasinkovou podjednotkou eIF3, Prt1p. Protilátka proti Rpg1p ko-imunoprecipituje Prt1p a protilátka namířená proti Myc-značce označené verze Prt1p ko-imunoprecipituje Rpg1p, což dokazuje, že oba proteiny jsou přítomny ve stejném komplexu. Integrita tohoto komplexu není ovlivněna zvýšenou teplotou na pozadí teplotně citlivého mutantního kmene rpg1-1. Bezbuněčný translační systém odvozený z tohoto teplotně citlivého mutantního kmene rpg1-1 se inkubací při 37 řC inaktivuje a jeho aktivitu lze obnovit... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3)

Characterization of RPG1, the Large Subunit of the Yeast S. cerevisiae Initiation Translation Factor 3 (elF3). Dissertation for the attainment of the academic degree Doctor of Natural Sciences at the ...

Valášek, Leoš
Univerzita Karlova, 2022

Právní úprava poskytování duchovní péče v ozbrojených silách České republiky
Chalupa, Jan; Horák, Záboj; Tretera, Jiří Rajmund
2022 - Czech
Legislation of the provision of spiritual care in the armed forces of the Czech Republic The thesis deals with the legislation of the provision of spiritual care in the armed forces of the Czech Republic, a subject of the field of religion law. Spiritual care in the armed forces is a manifestation of religious freedom provided in the Czech Republic by a system of legal sources of various legal powers. The aim of this thesis is to analyse all these sources, describe their relationship and evaluate the way in which they ensure the exercise of religious freedom in the structures of the armed forces of the Czech Republic. The work is divided into ten chapters. The first chapter explains basic terminology. It explains the concept of spiritual care and the concept of the armed forces of the Czech Republic. The second chapter is devoted to the content of spiritual care in the armed forces and the reasons for its existence. Its subject is therefore a description of the activities by which spiritual care is carried out in the environment of the armed forces. The third chapter describes the organization of the Czech Armed Forces, their division and the tasks that are entrusted to individual components. The following chapters are henceforth devoted to legal norms. Legal norms of the same kind are discussed in... Právní úprava poskytování duchovní péče v ozbrojených silách České republiky Práce se zabývá právní úpravou poskytování duchovní péče v ozbrojených silách České republiky, která je předmětem oboru konfesního práva. Duchovní péče v ozbrojených silách je projevem náboženské svobody, kterou v České republice zajišťuje systém právních pramenů různé právní síly. Cílem této práce je analyzovat všechny tyto prameny, popsat jejich vzájemný vztah a zhodnotit způsob, jakým zajišťují výkon náboženské svobody v prostředí ozbrojených sil České republiky. Práce je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola vysvětluje základní terminologické otázky. Vysvětluje pojem duchovní péče a pojem ozbrojených sil České republiky. Druhá kapitola je věnována obsahu duchovní péče v ozbrojených silách a důvodům její existence. Jejím předmětem je tedy popis činností, kterými se duchovní péče v prostředí ozbrojených sil uskutečňuje. Třetí kapitola popisuje způsob organizace ozbrojených sil ČR, jejich dělení a úkoly, které jsou jednotlivým složkám svěřeny. Následující kapitoly se již věnují právním normám. V každé kapitole jsou rozebrány normy stejného druhu. Předmětem analýzy je také vztah těchto norem k ostatním pramenům práva. Čtvrtá kapitola popisuje ústavněprávní normy vnitrostátního práva. Obsahuje základní charakteristiku... Keywords: konfesní právo; náboženská svoboda; ozbrojené síly České republiky; religion law; religious freedom; armed forces of the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Právní úprava poskytování duchovní péče v ozbrojených silách České republiky

Legislation of the provision of spiritual care in the armed forces of the Czech Republic The thesis deals with the legislation of the provision of spiritual care in the armed forces of the Czech ...

Chalupa, Jan; Horák, Záboj; Tretera, Jiří Rajmund
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases