Number of found documents: 58
Published from to

Analysis and design of online public service in Addis Ababa
Abate Iwnetu, Yinagn; Ulman, Miloš; David, David
2017 - English
Tato práce se zabývá bariérami e-governmentu v Etiopii. Hlavním cílem této práce je identifikovat problémy spojené s zadostim pasu / zápisu a pokusí se zajistit odpovídající řešení. Tato práce se zabývá současný stav e-governmentu v Etiopii a analyzuje rozsah pokrytí těchto služeb v zemi. Jakmile jsou nedostatky zjisteno, autor navrhuje služby online portál. Tento portál bude vycházet z literatury, osobních zkušeností a výběrových šetření probíhá. V praktické části, webová aplikace byla vytvořena pomocí HTML5, CSS3 a PHP. Žádost obsahuje údaje informace o uživatelských (žadatele pas) k, jako je celé jméno, datum narození, adresa a další atributy. Tato data se vloží do databáze SQL, která budou data do webové aplikace. This thesis deals with the barriers of e-government in Ethiopia. The main goal of this thesis is to identify the problems associated with Passport application/registration and tries to provide an appropriate solution. The thesis discusses the current situation of e-government in Ethiopia and analyzes the extent of coverage of such services in the country. Once the drawbacks are found out, the author proposes an online service portal. This portal will be based on the literature, personal experience and sample surveys conducted. In the practical part, a web application was created using HTML5, CSS3 and PHP. The application includes details information about the user (passport applicant), such as full name, date of birth, address and other attributes. This data is inserted into a SQL database, which will feed the data to the web application. Keywords: Analýza; e-government v etiopské Addis Abebě; on-line služby; webové aplikace dostupnost_czu
Analysis and design of online public service in Addis Ababa

Tato práce se zabývá bariérami e-governmentu v Etiopii. Hlavním cílem této práce je identifikovat problémy spojené s zadostim pasu / zápisu a pokusí se zajistit odpovídající řešení. Tato práce se ...

Abate Iwnetu, Yinagn; Ulman, Miloš; David, David
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

The effectiveness of advertising in the hotel “Holiday Inn Almaty”
Alpysbayev, Yesset; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
2017 - English
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a studium hlavních rysů reklamy v oblasti pohostinství. První část je teoretická část, která podrobně popisuje definici jako reklama, reklama v médiích, reklamní funkce. Dalé podrobné popsány typy reklam, jejich výhody a nevýhody. V praktické části práce je prezentace hotelu "Holliday Inn Almaty". Tato část podrobně popisuje strukturu hotelu, SWOT analýza, činnost hotelu. Další část je vlastní analýza formou dotazníkového šetření na základě reklamy. Dotazník zaměřen na reklamní strategii hotelu a hodnocení hotelu celkem. Finální část představuje doporučení pro zlepšení reklamního byznesu hotelu a závěr o reklamní činnosti hotelu "Holiday Inn Almaty". This Diploma Thesis is focused on the evaluation and study of the main features of advertising in the hospitality industry. The first part is a theoretical part, which describes in detail the definition as advertising, media advertising, promotional function. Further detailed adertising types, their advantages and disadvantages. In the practical part is the presentation of the hotel "Holliday Inn Almaty". This part describes in detail the structure of the hotel, SWOT analysis, advertising activity by hotel. Another part of the analysis survey research, which based on advertising. The questionnaire focused on the advertising strategy and evaluation of the hotel altogether. The final section presents recommendations for improving advertising business and conclusion is about the advertising business of the hotel "Holiday Inn Almaty". Keywords: marketing; reklama; propagace; media reklama; hotel dostupnost_czu
The effectiveness of advertising in the hotel “Holiday Inn Almaty”

Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a studium hlavních rysů reklamy v oblasti pohostinství. První část je teoretická část, která podrobně popisuje definici jako reklama, reklama v médiích, ...

Alpysbayev, Yesset; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analysis of Foreign Direct Investment in the Czech Republic
Kalinová, Sandra; Procházka, Petr; Václav , Václav
2017 - English
Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o přílivu přímých zahraničních investic (PZI) v České republice a to z pohledu jejich determinant. V první části práce jsou předloženy obecné definice PZI, popsány jsou také možné pozitivní a negativní dopady na hostitelskou zemi, které s sebou PZI nesou. Dále se práce zabývá determinanty definující atraktivnost země pro zahraniční investory. Následuje stručný popis globálních investičních trendů a transformace České ekonomiky. Na základě teoretických poznatků je vystavena druhá část diplomové práce. Druhá část práce je zaměřena na analýzu vývoje přílivu přímých zahraničních investic v České republice na základě země původu investora a sektoru. Dále se práce zabývá klíčovými faktory ovlivňujícími příliv PZI do České republiky a vývojem vybraných makroekonomických ukazatelů. Následuje ekonometrický model, který zkoumá, jaké faktory mají vliv na příliv PZI do země. V závěru jsou prezentovány výsledky práce. The main objective of this diploma thesis is to provide a comprehensive overview of the foreign direct investment (FDI) inflows in the Czech Republic from the perspective of its determinants. The first part presents the general definitions of FDI and its possible positive and negative impacts on the host country. Furthermore, the thesis deals with the determinants defining the attractiveness of the country for foreign investors. The following part contains a brief description of global investment trends and the transformation of the Czech economy. Based on the theoretical background, the second part of the thesis is built up. The second part focuses on analysis of FDI inflows in the Czech Republic based on the country of origin of the investor and the sector. Furthermore, the thesis deals with key attractiveness factors influencing Czech foreign direct investment and the development of selected macroeconomic indicators. Moreover, the econometric model examines which factors affect FDI inflows into the country. In the final conclusion, the results of the diploma thesis are presented. Keywords: přímé zahraniční investice; Česká republika; atraktivnost; ekonomický růst; investiční pobídky; HDP; inflace; nezaměstnanost; směnný kurz; otevřenost ekonomiky dostupnost_czu
Analysis of Foreign Direct Investment in the Czech Republic

Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o přílivu přímých zahraničních investic (PZI) v České republice a to z pohledu jejich determinant. V první části práce jsou předloženy ...

Kalinová, Sandra; Procházka, Petr; Václav , Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Evaluation of Self-management in Corporate Environment
Seidlová, Barbora; Balcarová, Tereza; Dalibor, Dalibor
2016 - English
V současném měnícím se podnikatelském prostředí je sebeřízení považováno za užitečnou strategii. Tato strategie je ovlivněna klíčovými okruhy, jakými jsou řízení času, správné nastavení cílů nebo vyhodnocení faktorů ovlivňujících výkon. Hlavním cílem této práce je identifikovat faktory určující podstatu sebeřízení skrze vzájemný vztah mezi každým z klíčových faktorů, který ovlivňuje úroveň vlastního řízení manažerů v podnikovém prostředí. Prvotní údaje byly shromážděny prostřednictvím dotazníkového šetření s manažery napříč všemi úrovněmi vedení, kteří hledají příležitosti k osobnímu rozvoji. Komplexní faktory jsou identifikovány pomocí explorační faktorové analýzy, kde bylo nalezeno 6 faktorů: (F1) pracovník, který dosáhl osobnostního řízení, (F2) pracovník, který dosáhl dobrého řízení času, (F3) plánovač / analytik (F4) pracovník, o kterého je dobře postaráno ve firmě, (F5) pracovník zaměřený na osobní život, (F6) neefektivní pracovník. Pomocí konfirmační faktorové analýzy byly dále vyhodnoceny tři kladné a čtyři záporné vztahy mezi získanými faktory. Výsledky výzkumu mohou být použity jako determinanty manažerského přístupu k sebeřízení. Tyto výsledky také mohou sloužit manažerům jako základ pro vedení a další rozvoj členů týmů, kteří dosáhli určité úrovně sebeřízení. Self-management is considered to be a useful strategy in the contemporary changing business environment and is influenced by the key issues such as the time management, goals setting and evaluation of factors influencing performance. The main aim of this thesis is to identify factors determining the essence of self-management and the relationship between each key factors influencing self-management performance by managers within corporate environment. The primary data have been collected through questionnaire survey across all levels of management with managers who seek for further self-development. Complex factors are identified using the exploratory factor analysis, which found 6 factors: (F1) Self-managed worker, (F2) Time-managed, (F3) Planner/analyst, (F4) Well-cared worked, (F5) Life-oriented worker and (F6) Ineffective worker. The confirmatory factor analysis further evaluated three positive and four negative relations between extracted factors. The outcomes can be used as a determination of managers approaches to self-management. These researched results serve managers as the basis for leadership and further development of self-managed team members. Keywords: Řízení; Rozhodování; Řízení času; Životní a profesní rovnováha; Stres; Vedení dostupnost_czu
Evaluation of Self-management in Corporate Environment

V současném měnícím se podnikatelském prostředí je sebeřízení považováno za užitečnou strategii. Tato strategie je ovlivněna klíčovými okruhy, jakými jsou řízení času, správné nastavení cílů nebo ...

Seidlová, Barbora; Balcarová, Tereza; Dalibor, Dalibor
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Managerial approaches in practice
Snopek, Jan; Selby, Richard; Toth, Daniel
2016 - English
Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi teorií a praxí manažerských přístupů vybrané společnosti. Práce je založena na literární rešerši a sérii strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci vybrané firmy ve vyšších a středních manažerských pozicích. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Cílem této práce je identifikace obecného manažerského přístupu praktikovaného ve vybrané společnosti a prokázat spojitost praktikovaného manažerského přístupu přímého podřízeného s přímým nadřízeným. This thesis focuses on the differences between managerial styles in theory and in practice in a selected company. It is based on literature review and a series of structured interviews conducted among top and middle management of the selected company. It is divided into two main parts respectively. The aims of the thesis are to identify general managerial approach practiced by the managers of the selected company and to determine whether there is a link between the managerial approach of a direct superior and subordinate. Keywords: Manažerský přístup; Leadership; Motivace; Manažerský styl; Praxe managementu dostupnost_czu
Managerial approaches in practice

Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi teorií a praxí manažerských přístupů vybrané společnosti. Práce je založena na literární rešerši a sérii strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci vybrané firmy ...

Snopek, Jan; Selby, Richard; Toth, Daniel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

ATTITUDES TO ONLINE BANNER ADVERTISING ON THE "VK.COM" SOCIAL NETWORK AS A CHANNEL FOR PURCHASING CLOTHING
Ablamskaya, Alena; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
2016 - English
Název této diplomové práce je "Postoj k online bannerové reklamě na sociální síti" VK.com" jako kanál pro nákup oblečení". Hlavním cílem diplomovéprace je prozkoumat postoje registrovaných uživatelů ruské sociální síti "VK.com" k bannerové reklamě. Autor diplomové práce popisue roli on-line bannerové reklamy, její hlavní typy a formy. Pro zjištění postoje uživatelů k online bannerové reklamě, byly provedeny kvalitativní a kvantitativní výzkumy. Diplomová práce se skládá ze dvou částí: první část obsahuje přehled literatury a praktickou část. První část je zaměřena na teoretický základ: byly popsány specifikované podmínky a pojmy online reklamy. Praktická část je zaměřena na podrobnou analýzu online bannerové reklamy, byly prozkoumány podmínky její umístění a způsoby platby. V závěrečné kapitole, na základě výsledků provedeného dotazníku a výpočtů, autor poskytuje doporučení pro zvýšení effektivity online bannerové reklamy. Autor radí sociální síti jak se vyhnout efektu slepota banneru a upoutat pozornost uživatelů. The tittle of the diploma thesis is Attitudes to online banner advertising on social network VK.com as a channel for purchasing clothing. The main objective is to examine attitudes of the registered users of Russian social network VK.com to banner advertising. Author of the diploma thesis explaines the role of online banner advertising, its main types and forms. To determine users attitudes to online banner advertising, qualitative and quantitative researches were made. The diploma thesis consists of two parts: literature overview and practical part. The first part focuses on a theoretical background; specified terms and definitions of online banner advertising were described. The practical part focuses on the detailed analysis of the online banner advertising on a chosen social network. The conditions of the placement and payment methods were examined. Practical part includes the survey and interpretation of the results. In the final chapter, based on the results of the questionnaire and the calculations, author provides the recommendations for the increase of the online banner advertising effectiveness. Author advices the social network how to avoid the banner blindness effect and to attract the attention of users. Keywords: banner; sociální sit; reklama; online; registrovaný uživatel; VK.com; CTR; CPM; efektivita; banner blindness dostupnost_czu
ATTITUDES TO ONLINE BANNER ADVERTISING ON THE "VK.COM" SOCIAL NETWORK AS A CHANNEL FOR PURCHASING CLOTHING

Název této diplomové práce je "Postoj k online bannerové reklamě na sociální síti" VK.com" jako kanál pro nákup oblečení". Hlavním cílem diplomovéprace je prozkoumat postoje registrovaných uživatelů ...

Ablamskaya, Alena; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Impact of student mobilities on employment
Mojžíšová, Petra; Kotyza, Pavel; Zuzana, Zuzana
2016 - English
Hlavním cílem této diplomové práce je zprostředkovat mínění studentů a firem o studentských mobilitách a jejich případném dopadu na zaměstnanost a porovnat, zda se shodují. Diplomová práce se také snaží zjistit, zda zkušenost se studiem v zahraničí ovlivňuje zaměstnatelnost a jakým způsobem. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. První část zkoumá původ a vývoj studentských mobilit, především programu Erasmus v Evropské unii, a poskytuje informace o ostatních mobilitách a důvodech pro a proti studiu v zahraničí. Druhá část se zaměřuje na kvalitativní výzkum mezi vybranými firmami a kvantitativní výzkum mezi studenty o studentských mobilitách a jejich vlivu na zaměstnanost. Výsledky této práce přináší informace o vztahu mezi studiem v zahraničí a budoucím pracovním uplatnění a může sloužit jako přehled pro studenty, kteří se rozhodují, jestli studovat nebo nestudovat v zahraničí a také pro firmy, které tak mohou získat lepší povědomí o očekáváních jejich případných kandidátů. V rámci vlastního výzkumu bylo zjištěno, že čeští studenti získávají díky studiu v zahraničí cenné zkušenosti, které mohou zvýšit jejich kariérní vyhlídky, avšak jsou zde určité rozdíly podle země, do které student vycestoval. The main aim of this thesis is to provide opinions from students and companies about student mobilities and their possible impact on employment and compare if they match. The diploma thesis is also trying to find out if experience with studying abroad influence employability and how. The thesis compounds of theoretical and practical part. First part research the background and development of student mobilities, especially the Erasmus scheme in European Union and provide information about other mobility programmes and the reasons for and against studying abroad. Second part focus on qualitative research among selected companies and quantitative research among students about student mobilities and their impact on employment. The results of the thesis provide information about relationship between studying abroad and future career prospects and can serve as an overview for students who are deciding whether to go study abroad or not as well for employers to have better awareness about their possible candidates´ expectations. The own research found that Czech students gain during the stay abroad valuable experience which can enhance their career prospects, however, there are some differences according to country where student went abroad to. Keywords: Internacionalizace; Vzdělání; Zaměstnanost; Mobilita; Studenti; Výměnna; Trh práce; Boloňský proces; Erasmus dostupnost_czu
Impact of student mobilities on employment

Hlavním cílem této diplomové práce je zprostředkovat mínění studentů a firem o studentských mobilitách a jejich případném dopadu na zaměstnanost a porovnat, zda se shodují. Diplomová práce se také ...

Mojžíšová, Petra; Kotyza, Pavel; Zuzana, Zuzana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Environmental knowledge and attitudes: does it differ in urban and rural areas?
Sané, Mathy; Hejcmanová, Pavla; Votava, Jiří
2016 - English
Environmental education plays an important role in the preservation and protection of biodiversity but also on the environment. It is for this purpose that the thesis aimed to assess the environmental knowledge and attitudes in school children in urban areas and those in rural areas in three regions of Senegal. This evaluation is focused on interviews with teachers and questionnaires administered to children. On the basis of 786 questionnaires collected in 19 schools including 7 in rural area (317 responding children) and 12 in urban areas (448 responding children), I found that children in rural area had higher environmental knowledge in comparison to those in urban areas, and it was also higher in boys than in girl with the same pattern in rural and urban areas. The level of environmental knowledge did not depend on the age of responding children. Concerning environmental attitudes, children expressed mostly similar attitudes in rural and urban areas and these were mostly negative towards environment. Regarding such results, it is recommendable to address the environmental issues through environmental education programs in order to get better knowledge and to build pro-environmental attitudes. The informal environmental education programs can provide opportunities for schools to improve their knowledge, interests, motivation and encouraged to adopt new attitudes towards the environment. The environmental education increases with theoretical and practical experience. Environmental education plays an important role in the preservation and protection of biodiversity but also on the environment. It is for this purpose that the thesis aimed to assess the environmental knowledge and attitudes in school children in urban areas and those in rural areas in three regions of Senegal. This evaluation is focused on interviews with teachers and questionnaires administered to children. On the basis of 786 questionnaires collected in 19 schools including 7 in rural area (317 responding children) and 12 in urban areas (448 responding children), I found that children in rural area had higher environmental knowledge in comparison to those in urban areas, and it was also higher in boys than in girl with the same pattern in rural and urban areas. The level of environmental knowledge did not depend on the age of responding children. Concerning environmental attitudes, children expressed mostly similar attitudes in rural and urban areas and these were mostly negative towards environment. Regarding such results, it is recommendable to address the environmental issues through environmental education programs in order to get better knowledge and to build pro-environmental attitudes. The informal environmental education programs can provide opportunities for schools to improve their knowledge, interests, motivation and encouraged to adopt new attitudes towards the environment. The environmental education increases with theoretical and practical experience. Keywords: environmental education; evironmental awareness; biodiversity conservation dostupnost_czu
Environmental knowledge and attitudes: does it differ in urban and rural areas?

Environmental education plays an important role in the preservation and protection of biodiversity but also on the environment. It is for this purpose that the thesis aimed to assess the environmental ...

Sané, Mathy; Hejcmanová, Pavla; Votava, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Spanish Real Estate Market Analysis
Melnikova, Yulia; Procházka, Petr; Václav, Václav
2016 - English
Na začátku 21 století, realitní trh rezidenčních nemovitostí ve Španělsku považován za jeden z nejoblíbenějších a rychle rostoucích trhů s nemovitostmi v Evropě, který přilákal velké množství investic do země, a výrazně přispěl k rozvoji národního hospodářství Španělska. Nicméně, vzhledem k hospodářské krize v zemi, kolaps rezidenčních nemovitostí byl významný. V současné době, španělský trh s nemovitostmi na trhu rezidenčních nemovitostí se zotavuje z recese na předkrizovou úroveň, protože ceny rezidenčních nemovitostí začali zvyšovat vzhledem k vysoké poptávce po něm. Všechny tyto faktory pozitivně ovlivňují národní hospodářství Španělska. Za účelem získání hlavního cíle této práce je nutné provést retrospektivní přehled o trhu rezidenčních nemovitostí ve Španělsku před krizí a zajistit příznivou analýzu aktuální situace na trhu rezidenčních nemovitostí. At the beginning of 2000-ies the real estate market of residential property in Spain considered to be one the most popular and fast-growing real estate market in Europe, which attracted a great number of investment into the country and thus contributed greatly to the development of the national economy of Spain. However, because of the economic crisis in the country, residential real estate market collapsed significantly. At the present time, the Spanish real estate market of residential property market is recovering from the recession to the pre-crisis level as the prices for residential real estate property has started increasing due to the high demand for it. All this factors positively affect the national economy of Spain. In order to obtain the major aim of the thesis, it is crucial to conduct a retrospective overview of the residential real estate market of Spain before the crisis and provide a bene-ficial real estate market analysis of the current situation on the market of residential proper-ty. Keywords: Nemovitost; trh s nemovitostmi; rekreační objekty; tržní segment; ocenění nemovitosti; analýza; rezidenční nemovitosti; Španělsko; trh s bydlením; krize; hypoteční úvěry dostupnost_czu
Spanish Real Estate Market Analysis

Na začátku 21 století, realitní trh rezidenčních nemovitostí ve Španělsku považován za jeden z nejoblíbenějších a rychle rostoucích trhů s nemovitostmi v Evropě, který přilákal velké množství investic ...

Melnikova, Yulia; Procházka, Petr; Václav, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Flight activity of bats in habitats with different represantation of human settlements
Kovaříková, Kristýna; Andreas, Michal; Helena, Helena
2016 - English
Netopýři jsou důležitou součástí rozmanitosti fauny savců a jsou využíváni jako indikátory kvality životního prostředí. Mnoho druhů netopýrů, dokonce i ti, kteří jsou považováni za lesní druhy, využívají lidská sídla jako své úkryty. Struktura netopýřích kolonií a aktivita jednotlivých druhů bude studována na odlišných místech za účelem zjištění vlivu přítomnosti lidských sídel na lesní netopýry. Tzv. detectoring a nahrávání netopýří echolokace poslouží jako účinná metoda umožňující monitorovat přítomnost a aktivitu jednotlivých druhů netopýrů na různých stanovištích. Bats are important part of diversity of mammal fauna and they are used as indicators of environment quality. Many bat species, even those regarded as forest dwellings, use human settlements as a roosts and shelters. The bat community structure and activity of particular species will be studied at different places in order to determine the influence of presence of human settlements on forest bats. Detectoring and recording of bat echolocation calls will be used as an effective method enabling to monitor the presence and activity of particular bat species in different habitats. Keywords: aktivita netopýrů; detectoring; lesní netopýři; urbanizace; preference stanovišť dostupnost_czu
Flight activity of bats in habitats with different represantation of human settlements

Netopýři jsou důležitou součástí rozmanitosti fauny savců a jsou využíváni jako indikátory kvality životního prostředí. Mnoho druhů netopýrů, dokonce i ti, kteří jsou považováni za lesní druhy, ...

Kovaříková, Kristýna; Andreas, Michal; Helena, Helena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases