Number of found documents: 14268
Published from to

Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů.
Šafář R.; Fajman P.; Hlavničková V.; Hrdoušek V.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Máca J.; Panáček M.; Svoboda M.; Včelová H.; Záruba J.
2022 - Czech
Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a správcům mostů, pracovníkům památkové péče a všem, kteří se nějakým způsobem zabývají průzkumem, hodnocením, projektováním a rozhodováním o stavební obnově mostních objektů. Měla by se stát pomocným nástrojem pro správné rozhodování a pro péči o historické betonové klenbové a obloukové mosty a přispět ve vhodných případech k jejich záchraně. The principal aim of this methodology is a preservation and conservation of valuable historical bridges - it is focused on concrete vaulted and arch road bridges. It is intended to be used by owners of bridges and by all people who take care of historical monuments and who are involved in inquiry, assessment, design and decisions related to existing bridges. It should become a helping tool for a care of historical concrete vaulted and arch bridges and to contribute in convenient cases to their conservation. Keywords: concrete bridges; arch bridges; vaulted bridges; historical bridges; assessment of historical value; repair of bridges; strengthening of bridges; conservation of bridges Available in a digital repository NRGL
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů.

Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a ...

Šafář R.; Fajman P.; Hlavničková V.; Hrdoušek V.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Máca J.; Panáček M.; Svoboda M.; Včelová H.; Záruba J.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví
Balík L.; Nedvědová K.; Šimůnek I.; Kudrnáčová L.; Bolom-Kotari S.
2022 - Czech
Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje jednotlivé kroky, které jsou součástí samotné realizace. Pozornost je věnována třem základním okruhům sanačních opatření. Jedná se o řešení vlhkosti a souvisejících problémů, úpravu vnitřního mikroklimatu a obnovení či posílení statické funkce stavby. S ohledem na aspekty památkové péče jsou předložené principy směřovány dominantně na konzervaci a prodloužení životnosti stávajících konstrukčních prvků s přihlédnutím k budoucímu užívání a provozu. V maximální míře je sledováno zachování původních tvarů a funkcí jednotlivých konstrukcí. Cílovou skupinou uživatelů této metodiky jsou pracovníci památkové péče, projektanti, vlastníci a správci historických objektů. Metodika samotná tedy poskytuje těmto uživatelům základní informace pro zahájení kroků obnovy památek. The aim of the presented methodology is to summarize the rehabilitation principles that can be applied in the context of the repair of historic buildings. The methodology defines the fundamental influences that affect the approach to rehabilitation and also specifies the individual steps that are part of the actual implementation. Attention is paid to three basic areas of rehabilitation measures. These are addressing moisture and related problems, modifying the indoor microclimate, and restoring or strengthening the structural function of the building. Concerning conservation aspects, the principles presented are directed predominantly towards conserving and prolonging the life of the existing structural elements, taking into account future use and operation. The preservation of the original forms and functions of the individual structures is pursued as far as possible. The target group of users of this methodology is conservation officers, designers, owners, and managers of historic buildings. The methodology provides these users with the basic information for initiating the restoration of monuments. Keywords: cultural heritage buildings; historic buildings; rehabilitation measures; indoor microclimate; moisture; conservation; restoration of monuments Available in a digital repository NRGL
Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví

Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje ...

Balík L.; Nedvědová K.; Šimůnek I.; Kudrnáčová L.; Bolom-Kotari S.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu
Kuric A.; Schulzová K.
2022 - Czech
Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické architektury, u níž jsou okna výjimečným nositelem nejen estetické, ale také historické hodnoty, jsou tímto trendem zranitelné obzvláště. Příspěvek si klade za cíl podrobněji prozkoumat tepelně izolační vlastnosti typických oken funkcionalismu a zároveň prověřit účinnost dodatečných opatření umožňujících jejich zlepšení. Využíváme k tomu modelových softwarových výpočtů v kombinaci s termovizními snímky. Z hlediska prvního cíle se ukázala, resp. potvrdila prakticky známá problematičnost oken kovových. Pozoruhodným je srovnání dvojitých a zdvojených oken, potvrzující některé progresivní názory z meziválečného období, jež se o zdvojená okna zasazovaly. U dodatečných opatření se pak jako efektivní a potenciálně široce uplatnitelné ukazují utěsnění křídel a výměna původního zasklení za dvojskla, přičemž s ohledem na další faktory je celkově nejvýhodnější výměna skel vnějších; v takovém případě lze tepelnou propustnost původního okna snížit až o 60%. Příspěvek tím potvrzuje závěry předchozího výzkumu na toto téma a zároveň je rozšiřuje o další souvislosti a podrobnosti. Keywords: windows; Modernism; conservation; energy efficiency; adaptation Available in digital repository of ČVUT.
Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu

Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické ...

Kuric A.; Schulzová K.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů
Panaček M.; Fajman P.; Řeřicha P.; Máca J.; Záruba Pfeffermann J.; Hrdoušek V.; Šafář R.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Jakubec P.
2022 - Czech
Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat rozpoznat a správně ohodnotit jejich historický význam a kulturní, konstrukční a památkovou hodnotu. Správně nasměrovat postup jejich odborného hodnocení a návrhů jejich údržby a obnovy. Ukázat možnosti jejich správného posuzování z hlediska stavebně-technického stavu a konstrukčně- mechanického působení umožňující jejich zachování při spolehlivém fungování v dopravním provozu. Pomocí těchto správných postupů by chtěla nastolit obecnou důvěru v jejich konstrukční principy a řemeslné provedení a to promítnout do projektování rekonstrukčních a obnovovacích stavebních zásahů nebo vhodných adaptací s novodobým citlivým doplněním. Má umožnit legitimní existenci a fungování těchto nezastupitelných staveb pro naši současnost i budoucnost. The aim of the methodology is to become a tool for proper decision-making and care of historic masonry arch bridges serving our transport network and to contribute to their preservation. It should help to identify and correctly assess their historical significance and their cultural, structural and heritage value. To correctly guide the process of their professional evaluation and proposals for their maintenance and restoration. Demonstrate the possibilities of their correct assessment in terms of their structural-technical condition and structural-mechanical action, enabling their preservation in reliable operation in traffic. By means of these correct procedures, it would like to establish general confidence in their design principles and craftsmanship and to translate this into the design of reconstruction and restoration interventions or appropriate adaptations with modern sensitive additions. It is intended to enable the legitimate existence and functioning of these irreplaceable buildings for our present and future. Keywords: Bridge; Stone; assessment Available in a digital repository NRGL
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů

Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat ...

Panaček M.; Fajman P.; Řeřicha P.; Máca J.; Záruba Pfeffermann J.; Hrdoušek V.; Šafář R.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Jakubec P.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Kmitání v pohonech výrobních strojů
Souček P.; Bubák A.
2021 - Czech
Tato publikace se zabývá pouze některými dílčími problémy z oblasti kmitání s hlavním zaměřením na pohony posuvů NC obráběcích strojů. Keywords: productions machines; drives; vibrations Available in digital repository of ČVUT.
Kmitání v pohonech výrobních strojů

Tato publikace se zabývá pouze některými dílčími problémy z oblasti kmitání s hlavním zaměřením na pohony posuvů NC obráběcích strojů.

Souček P.; Bubák A.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl
Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
2021 - Czech
Publikace „Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl “ je věnována rizikům a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje tři části. V úvodní části je řešen problém, jak propojit existující normy a standardy, které obsahují poznatky celých generací odborníků s poznatky získanými zpracováním původních dat pomocí inženýrských metod pro práci s riziky. V další části jsou výsledky komplexních výzkumů vybraných oblastí a obsahuje 6 prací. Poslední část obsahuje 15 sdělení, která obsahují odborné výsledky dílčích problémů, které jsou spojené s riziky a jejich řízením ve prospěch bezpečnosti. Publikace obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: teoretických studií; zpracování rozsáhlých datových souborů; experimentálních prací; a shrnující zkušenosti z praxe. Keywords: risk; safety; security; reliability; technical facility; technical fittings; management; experiments; infrastructures Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl

Publikace „Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl “ je věnována rizikům a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje tři části. V úvodní části je řešen problém, jak ...

Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM
Votruba V.
2021 - Czech
Práce se zabývá návrhem korekcí navařování pro aditivní, resp. hybridní výrobu metodou WAAM. Téma doktorské práce navazuje na vlastní diplomovou práci z roku 2018. Experimenty navařování probíhají v laboratořích RCMT za použití svařovacího agregátu Fronius CMT Advanced 4000R a 3osého CNC stroje Bridgeport VMC 500 XP s řídícím systémem Heidenhain iTNC 530. Nezbytná tvorba NC programů je zajištěna softwarem Siemens NX. Keywords: Toolpath corrections; Additive Manufacturing; Hybrid manufacturing; MIG/MAG; Experiment Available in digital repository of ČVUT.
Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM

Práce se zabývá návrhem korekcí navařování pro aditivní, resp. hybridní výrobu metodou WAAM. Téma doktorské práce navazuje na vlastní diplomovou práci z roku 2018. Experimenty navařování probíhají v ...

Votruba V.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zohlednění nepřímých teplotních zatížení při posuzování ŽB konstrukcí po požáru
Müller P.
2021 - Czech
Článek se zabývá problematikou posuzování ŽB konstrukcí během požáru a po jeho skončení. Jsou zde popsány zjednodušené výpočetní metody, které jsou založeny na zohlednění poškození materiálu vlivem vysokých teplot a souvisejícímu poklesu mechanických parametrů. V článku je zároveň upozorněno na vliv nepřímého teplotního zatížení konstrukcí. Je uveden postup výpočtu teplotních přetvoření a možné způsoby implementace do statického výpočtu v závislosti na charakteru statického působení. Bylo prokázáno, že zohlednění těchto jevů při výpočtu požární odolnosti konstrukcí nemá zásadní vliv na výsledek posudku, naopak jejich zohlednění při výpočtu únosnosti poškozené konstrukce po požáru může významně ovlivnit určení její zbytkové únosnosti a tak celkové hodnocení konstrukce. Keywords: Concrete structures; Fire resistance; Residual load-bearing capacity; Thermal strains Available in digital repository of ČVUT.
Zohlednění nepřímých teplotních zatížení při posuzování ŽB konstrukcí po požáru

Článek se zabývá problematikou posuzování ŽB konstrukcí během požáru a po jeho skončení. Jsou zde popsány zjednodušené výpočetní metody, které jsou založeny na zohlednění poškození materiálu vlivem ...

Müller P.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stěnové vytápění – Energeticky efektivní řešení vytápění?
Bašta J.; Boháč J.
2021 - Czech
Příspěvek diskutuje výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště, a že stěnové vytápění může mít stejnou nebo lepší energetickou účinnost ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo otopnými tělesy. Keywords: stěnové vytápění; tepelné ztráty; účinnost; vytápění Available in digital repository of ČVUT.
Stěnové vytápění – Energeticky efektivní řešení vytápění?

Příspěvek diskutuje výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště, a že ...

Bašta J.; Boháč J.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Česká stopa v historii výpočetní techniky
Efmertová M.; Golan P.; Mannová B.
2021 - Czech
Cílem publikace je představit vývojové segmenty výpočetní techniky a informatiky ve vztahu k českým zemím a Československu s těžištěm po 2. světové válce do 90. let 20. století. Práce vznikla v rámci projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II – Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás, k 70. výročí moderního vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a ke 40. výročí úmrtí vědce Antonína Svobody. Publikace se věnuje třem základním okruhům: první – obecnému vývoji výpočetní techniky (Průhled do vývoje výpočetní techniky), další část se zabývá československou/českou – Svobodovou počítačovou školou a představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody, k jeho spolupracovníkům, k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje československé/české přínosy k rozvoji informačních technologií. Poslední část pak upozorňuje na současný vývoj zejména od 80. let 20. století ve vztahu k internetu, webu a virtuální realitě. Publikace vede k zamyšlení nad vývojem oboru i nad výrazným technologickým skokem výpočetní techniky a informačních technologií, který uvedené obory zaznamenaly za posledních cca 70 let. This publication traces the history of selected branches of computer science in the Czech lands and Czechoslovakia, spanning the period from the end of World War II to the 1990s. The book originated within the project of the Ministry of Culture NAKI II – A Century of Information: the World of Informatics and Electrical Engineering – The Computer World Inside Us, held in honor of the 70th anniversary of the modern establishment of the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague, and to mark the 40th anniversary of the death of the distinguished Czech scientist Antonín Svoboda. The publication is focused on three fundamental domains: the first one portrays the general development trends in computer technology (Reviewing Computer Technology Developments), the next section is devoted to the Czechoslovak/Czech (or rather Svoboda´s) computer school, showcasing the upswing of Czechoslovakia´s computer technology, associated primarily with the person of Antonín Svoboda, his colleagues and the achievements of the Research Institute of Mathematical Machines, while accentuating Czech/Czechoslovak contributions to the overal upsurge of information technology. The final part describes recent and contemporary advances in IT, particularly since the 1980s, featuring the Internet, the web and virtual reality. This publication provides an insightful invitation to reflect on the impressive progress of this particular branch, namely its giant technological leap made over the past 70 years. Keywords: History of technology; history of electrotechnology; history of informatics; history of cybernetics; history of computers; Czech lands; Czechoslovakia; CR; 19th - 21st century; Antonín Svoboda; CSAV; AS CR; Research Institute of Mathematical Machines Available in a digital repository NRGL
Česká stopa v historii výpočetní techniky

Cílem publikace je představit vývojové segmenty výpočetní techniky a informatiky ve vztahu k českým zemím a Československu s těžištěm po 2. světové válce do 90. let 20. století. Práce vznikla v rámci ...

Efmertová M.; Golan P.; Mannová B.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases