Number of found documents: 979
Published from to

Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách
Cajthaml Jiří; Bucek Lubomír; Landa Martin
2019 - English
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie o numerických předpovědích počasí a vln společně s uvedením dominantních světových modelů. Dále jsou popsány meteorologické datové formáty, použité technologie a implementace. Praktická část práce se skládá z Python skriptů pro stahování, zpracování a uložení historických dat o počasí a vlnách do databáze Elasticsearch, přístupové API v Node.js, Python skriptů, pro stahování, zpracování a tvorbu příslušných rastrů ve formátu GeoTIFF a kompletní konfiguraci GeoServeru nutnou pro jejich zobrazení. Výstupy jsou uvedeny v přílohách a budou využity jako doplňky webové mapové aplikace Cockpit společnosti vesseltracker.com GmbH.Master thesis deals with the design and implementation of a framework for downloading, processing and publishing of weather and waves data using open-source technologies. Numerical weather forecasts basics and history are outlined in the text of the thesis together with the introduction of dominant global models. It describes meteorological data formats, used technologies and framework implementation. The practical part of the thesis consists of Python scripts for downloading, processing and storing historical weather and waves data into Elasticsearch, access API in Node.js, Python scripts for downloading, processing and creating appropriate GeoTIFF rasters and complete configuration of GeoServer required to display them. Outputs are present in the E-attachments and will be used as add-ons to the vesseltracker.com GmbH Cockpit web map application. Keywords: Meteorologická data,GRIB,počasí,GeoServer,Elasticsearch,Python; Meteorology data,GRIB,weather,GeoServer,Elasticsearch,Python Available in digital repository of ČVUT.
Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny ...

Cajthaml Jiří; Bucek Lubomír; Landa Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Steel-concrete composite flyover
Vítek Jan; Gubasheva Samal; Števula Michal
2019 - English
The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the deck from in-situ concrete. The bridge serves as a flyover above the highway D11. In the thesis will be represented three alternatives of the bridge, such as simply supported beam bridge with one span, simply supported beam bridge with two spans and integral bridge with one span. Because of the large span of 47,6m and limited clearance under the bridge of 5 m, the bridge is designed as an integral construction.The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the deck from in-situ concrete. The bridge serves as a flyover above the highway D11. In the thesis will be represented three alternatives of the bridge, such as simply supported beam bridge with one span, simply supported beam bridge with two spans and integral bridge with one span. Because of the large span of 47,6m and limited clearance under the bridge of 5 m, the bridge is designed as an integral construction. Keywords: Integral bridge,substructure,steel-concrete composite structure,precast concrete slab,single span bridge; Integral bridge,substructure,steel-concrete composite structure,precast concrete slab,single span bridge Available in digital repository of ČVUT.
Steel-concrete composite flyover

The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the ...

Vítek Jan; Gubasheva Samal; Števula Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ice hockey arena with arched roof
Jandera Michal; Halberstadt Bastiaan; Včelák Jan
2019 - English
The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space to two ice hockey fields, each covered under an arched roof part with a span of 35,6 meters. The complete plan of the arena has a size of 66x86 meters.The design is done based on Eurocodes with Dutch National Annex. Drawing documentation is included to the report.The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space to two ice hockey fields, each covered under an arched roof part with a span of 35,6 meters. The complete plan of the arena has a size of 66x86 meters.The design is done based on Eurocodes with Dutch National Annex. Drawing documentation is included to the report. Keywords: Arch beam,middle beam,gable wall,main frame,bracing system,tension bar; Arch beam,middle beam,gable wall,main frame,bracing system,tension bar Available in digital repository of ČVUT.
Ice hockey arena with arched roof

The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is ...

Jandera Michal; Halberstadt Bastiaan; Včelák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Structural Project of Luxurious Villa
Kulhánek František; Alshawi Ahmed Modher Sobhi; Novotný Marek
2019 - English
Cílem této práce je navrhnout a nalézt řešení nové, luxusní dvoupodlažní vily v typickém arabském stylu v Praze v Průhonicích s komplexními řešeními statických a tepelných systémů v souladu s platnými českými normami. Pro výpočet tepelné izolace byl použit výpočetní program Teplo 2017. Návrhová dokumentace byla připravena s pomocí Auto CAD 2018. Toto je virtuální práce, která se nebude realizovat v reálném, je to jen studijní verze.The proposal and the aim of this thesis is to design and find a solution of a new, luxurious two-storey villa in typical arabic design located in Prague, Pruhonice, with comprehensive solutions of static and thermal systems in accordance with the applicable Czech standards. For the calculation of the thermal insulation was used the Heat 2017 calculation program. The design documentation was prepared with the help of Auto CAD 2018. This is a virtual work that is not going to be realized in real, it's only a study version. Keywords: Pozemni Stavby,Statika,Technicke Zpracovani Budov,Tepelne Vlastnosti Konstukce,Teplo 2017 EDU,Ytong,Zaklady; Building Structures,Statics,Building Services Systems,Thermal Properties of Structures,Teplo 2017 EDU,Ytong,Foundations Available in digital repository of ČVUT.
Structural Project of Luxurious Villa

Cílem této práce je navrhnout a nalézt řešení nové, luxusní dvoupodlažní vily v typickém arabském stylu v Praze v Průhonicích s komplexními řešeními statických a tepelných systémů v souladu s platnými ...

Kulhánek František; Alshawi Ahmed Modher Sobhi; Novotný Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv tepelného ostrovu města na energetický návrh budovy
Hájek Petr; Pospíchal Tomáš; Szalay Zsuzsa
2019 - English
Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení tepelného ostrovu města. Analýza tepelného ostrova je provedena pro zadanou část hlavního města Prahy. Součástí analýzy bude předpoklad změny klimatu. Cílem simulace tepelného ostrovu Prahy je sledování změny exteriérových podmínek v zadaném území. Tyto změny mají vliv na tepelnou pohodu nejen v exteriéru, ale i v interiéru budov. Součástí analýzy bude popis vlivu změny klimatu na návrh energetické koncepce budovy. Na závěr bude provedena diskuze o úpravě vnějšího prostředí takovým způsobem, aby bylo dosaženo příznivějších podmínek jak v exteriéru, tak v interiéru budov.The Master thesis is focused on the evaluation of an urban heat island. The analysis is set up in the specified locality in Prague. Climate change is presumed in the analysis. The objective of the urban heat island simulation is to observe changes of exterior conditions in the given territory. The climate changes influence the outdoor comfort as well as the interior comfort in buildings. Subsequently, the analysis will be used to describe the impact of climate change on the design of the building's energy concept. Finally, discussions will be held to find a solution for minimizing the negative influence of climate change. The goal is to achieve favorable conditions both in the exterior and in the interior of buildings. Keywords: Tepelný ostrov města,energetický návrh budovy,klimatické změny,simulace vnějšího prostředí; Urban heat island,energy design of a building,climate changes,outdoor simulation Available in digital repository of ČVUT.
Vliv tepelného ostrovu města na energetický návrh budovy

Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení tepelného ostrovu města. Analýza tepelného ostrova je provedena pro zadanou část hlavního města Prahy. Součástí analýzy bude předpoklad změny klimatu. Cílem ...

Hájek Petr; Pospíchal Tomáš; Szalay Zsuzsa
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Prefabrikované dílce pro rekonstrukce obálky budovy
Růžička Jan; Novotný Jakub; Tencar Jiří
2019 - English
Současná situace Evropského bytového fondu je dlouhodobě neudržitelná. Budovy jsou zodpovědné až za 40% celkové spotřeby energie v Evropě. Rekonstrukce těchto domů se proto stala prioritou posledních let a jediný způsob, jak jejího úspěchu dosáhnout v požadovaném časovém horizontu, je urychlit celý proces rekonstrukcí a zvýšit i jeho efektivitu. Toho ale nelze dosáhnout typickými metodami zateplování obálky budovy. Z tohoto důvodu jsou v posledních letech představovány a testovány inovativní způsoby a strategie zateplení obálek budov. Tato práce se v prvé řadě věnuje pozadí celého problému, tedy stavu staveb v Evropě, jejich věku a ostatním okolnostem. Dalším krokem bude představení a shrnutí procesu prefabrikace v kontextu rekonstrukce obálky budovy. Naproti typickému ETICS systému přináší prefabrikace nový pohled na celý proces, nová řešení ale také mnoho nedořešených problémů. Všechny tyto aspekty je třeba pojmenovat, aby bylo možné hlubší porozumění celé problematice. Druhá část diplomové práce se věnuje porovnání dvou prefabrikovaných řešení pro zateplení obálky budovy. Tyto dvě řešení jsou si podobná svým prvotním přístupem, ale naprosto rozdílná konkrétními výstupy. Obě pojímají proces zateplení budovy a zejména její obálky jako komplexní problém, ale s zcela odlišnými výsledky. Porovnání těchto dvou přístupů poskytne užitečný a zajímavý náhled do celé problematiky prefabrikace pomocí multi-kriteriálního hodnocení.Current situation of the European building stock is no longer sustainable. Buildings account for 40% off all consumed energy in Europe. The renovation of the building stock is therefore a priority and the only way of achieving it in sufficient time is to speed up the whole refurbishing process, while making it more efficient at the same time. This however cannot be done with dated refurbishing methods and for this reason, many new and unorthodox refurbishing strategies have been developed in recent years. The purpose of this thesis is to examine firstly the background of the European building stock, its age and ways of refurbishment. Next task is to introduce and summarize the off-site prefabrication process in relation with building envelope refurbishment. In contrast with traditional ETICS insulating strategy, the prefabrication process brings many new approaches, solutions, but also problems to the table. These need to be point out in order to successfully assess the state-of-the-art solutions. Second part of this thesis consists of thorough comparison of two off-site refurbishment strategies. These were consciously chosen as solutions with very different methodology of the retrofitting process. Both have holistic approach, focusing not only on the production of the retrofitting elements, but on the process from A to Z. This includes energy analysis, 3D scanning, BIM modelling custom production and a construction. Comparison of two solutions with similar holistic approach but very different execution of it will provide an interesting data and an insight into the fast-growing prefabrication field. Keywords: Rekonstrukce,bytový dům,prefabrikace,energetická náročnost budov,zateplení,ETICS; Retrofitting,refurbishment,off-site,prefabrication,energy efficient buildings,ETICS,residential building,European building stock Available in digital repository of ČVUT.
Prefabrikované dílce pro rekonstrukce obálky budovy

Současná situace Evropského bytového fondu je dlouhodobě neudržitelná. Budovy jsou zodpovědné až za 40% celkové spotřeby energie v Evropě. Rekonstrukce těchto domů se proto stala prioritou posledních ...

Růžička Jan; Novotný Jakub; Tencar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vzduchotechnika administrativní budovy
Kabele Karel; Calderwood Dominika; Miškovský Petr
2019 - English
Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obě části se zabývají stejným objektem a to administrativní budovou Parkview s devíti nadzemními patry. Budova poskytuje zejména prostory pro administrativu, restauraci a obchody. Jako první je zpracována teoretická část práce zaměřená na studii možných stínících prostředků vhodných pro tuto budovu a jejich vlivu na solární tepelné zisky. Studie je vhodná zejména kvůli častému problému s přehříváním takovýchto budov. Studie je vypracována s využitím softwaru pro energetické simulace DesignBuilder. V druhé, projektové části byl zpracován projekt vzduchotechniky pro stejný object, který má zajistit příjemné vnitřní pracovní prostředí po dobu celého roku.This thesis has two main sections. Both parts deal with the same administrative office building, Parkview, with nine above ground floors. The building serves several purposes such as an office space, a restaurant and retail space. Firstly, because of the character of the building and the used materials, part of this thesis is a theoretical study focused on possible sun shading alternatives and their impact on solar heat gain. This study arises from the obvious problem with overheating inner spaces. This analysis is based on an energy simulation using DesignBuilder. Secondly there is a practical part to this thesis concerning the design of an air-conditioning system for the inner premises of the same building. The air-conditioning system should ensure a comfortable work environment throughout the year. Keywords: Klimatizace,moderní administrativní budova,vytápění-vzchuchotechnika,stínící prvky,prosklená fasáda,chlazení,žaluzie,slunolamy; Air conditioning,modern office building,HVAC,sun shading elements,glass curtain wall façade,cooling,window blinds,louvres Available in digital repository of ČVUT.
Vzduchotechnika administrativní budovy

Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obě části se zabývají stejným objektem a to administrativní budovou Parkview s devíti nadzemními patry. Budova poskytuje zejména prostory pro ...

Kabele Karel; Calderwood Dominika; Miškovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numbulwar Health Centre - development of a sustainable building concept
Růžička Jan; Škarecká Ema; Burroughs Steve
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá návrhem udržitelné kliniky v odlehlé části Austrálie, ve které hrají hlavní roli klimatické podmínky. Stěžejní myšlenkou je implementace přírodního materiálu, konkrétně Compressed Earth Blocks, namísto běžně užívaného materiálu v této oblasti. Součástí práce je provedení environmentální analýzy založené na návrhu nového konstrukčního a materiálového řešení, který bude porovnán se stávající budovou. Aby bylo zjištěno, zda je konstrukce z CEB vhodná do tohoto klimatu, bude provedena energetická analýza, konkrétně letní tepelná stabilita. Rozhodujícím faktorem pro nově navrženou budovu bude roční spotřeba energie spolu s provedenou environmentální analýzou. Pro vybrané konstrukční varianty bude proveden zjednodušený životní cyklus, na jehož základě bude vyhodnoceno použití CEB.This diploma thesis deals with the design of a sustainable health centre in the remote part of Australia, where climatic conditions play the main role. Instead of commonly used materials in this area, the idea is the implementation of natural materials in the form of Compressed Earth Blocks. Part of the work is to carry out an environmental analysis based on the design of new structural variants of CEB, which will be compared to the current building. To determine whether the CEB structure is suitable for this climate, an energetic analysis, particularly thermal stability analysis, will be done. Based on the results, the decisive factor will be the annual energy consumption of the clinic together with the undertaken environmental analysis. To evaluate the incorporation of CEB into the structure, a very broad life cycle analysis of the chosen options will be executed. Keywords: Austrálie,klinika,klima,udržitelnost,CEB,letní tepelná stabilita,energetický koncept; Australia,health centre,climate,sustainability,CEB,thermal stability,energy concept Available in digital repository of ČVUT.
Numbulwar Health Centre - development of a sustainable building concept

Tato diplomová práce se zabývá návrhem udržitelné kliniky v odlehlé části Austrálie, ve které hrají hlavní roli klimatické podmínky. Stěžejní myšlenkou je implementace přírodního materiálu, konkrétně ...

Růžička Jan; Škarecká Ema; Burroughs Steve
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza porušení vytržením skupiny šroubů
Wald František; Sekal David; Kabeláč Jaromír
2019 - English
Práce je zaměřena na analýzu módu porušení vytržením skupiny šroubů. První část práce obsahuje základní popis módu porušení, shrnutí literatury zabývající se tímto tématem a výčet současných možných návrhových přístupů. V druhé části jsou pak popsány experimenty získané z literatury a dle nich je vytvořen a validován pokročilý konečně prvkový model. Dále jsou na těchto pokročilých modelech a různých analytických modelech verifikovány návrhové modely využívající metodu konečných prvků založenou na metodě komponent. Verifikace zahrnuje studii citlivosti jejíž proměnné parametry jsou rozteče šroubů, tloušťka plechu a velikost excentricity. V poslední části je pak představen ověřovací příklad přípoje ztužidla a porovnán s výsledky vybraných analytických modelů.The work is focused on the analysis of a block shear failure mode of bolted connections. The first part includes general description of the block shear failure mechanism, literature review and summary of current possible design approaches. In second part, the experiments from literature are presented and in accordance to them, research oriented finite element models are validated. Then follows a verification of component based finite element models with the validated research-oriented model and analytical models. Verification includes sensitivity study of pitch distance, plate thickness and size of eccentricity. In the last part, the benchmark example of a tension bracing member connection is presented and compared with results of chosen analytical models. Keywords: Vytržení skupiny šroubů,smyk,tah,šroubový přípoj,mez kluzu,inženýrské napětí,reálné napětí,inženýrské přetvoření,reálné přetvoření,přetržení,validace,verifikace; Block shear,block tearing,shear,tension,bolted connection,yield stress,engineering stress,true stress,engineering strain,true strain,rupture,validation,verification Available in digital repository of ČVUT.
Analýza porušení vytržením skupiny šroubů

Práce je zaměřena na analýzu módu porušení vytržením skupiny šroubů. První část práce obsahuje základní popis módu porušení, shrnutí literatury zabývající se tímto tématem a výčet současných možných ...

Wald František; Sekal David; Kabeláč Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller
Petera Karel; Namburi Gokul Sai; Solnař Stanislav
2019 - English
Heat Transfer to a Newtonian fluid in jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at 45 degree angle and it is placed in a cylindrically baffled vessel with a flat top and bottom. The cylindrical walls and bottom of the vessel are maintained at constant heat flux q = 3000 W/m^2 boundary condition. Numerical simulations of heat transfer in the agitated vessel for different rotational speeds from 300 to 900 rpms were performed evaluating heat transfer coefficients at the bottom and vertical walls by varying Off-bottom clearance h/d =1, 2/3, 1/3 (impeller distance from the bottom of agitated vessel). To study the flow field and transient heat transfer in agitated vessel a commercial software ANSYS Fluent 15.0 has been employed. The sliding mesh technique available in ANSYS Fluent was used to model flow around the rotating impeller and k- based Shear -Stress-Transport (SST) turbulence model was chosen to model turbulence. An internal source(sink)of heat was used to eliminate the fluid temperature increase which might influence the evaluation of the heat transfer coefficients. By performing the transient simulations and calculated the Nusselt numbers at bottom, wall, (Bottom +wall), the heat transfer correlation was developed and compared with experimental data in the literature.Heat Transfer to a Newtonian fluid in jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at 45 degee angle and it is placed in a cylindrically baffled vessel with a flat top and bottom. The cylindrical walls and bottom of the vessel are maintained at constant heat flux q = 3000 W/m^2 boundary condition. Numerical simulations of heat transfer in the agitated vessel for different rotational speeds from 300 to 900 rpms were performed evaluating heat transfer coefficients at the bottom and vertical walls by varying Off-bottom clearance h/d =1, 2/3, 1/3 (impeller distance from the bottom of agitated vessel). To study the flow field and transient heat transfer in agitated vessel a commercial software ANSYS Fluent 15.0 has been employed. The sliding mesh technique available in ANSYS Fluent was used to model flow around the rotating impeller and k- based Shear -Stress-Transport (SST) turbulence model was chosen to model turbulence. An internal source(sink)of heat was used to eliminate the fluid temperature increase which might influence the evaluation of the heat transfer coefficients. By performing the transient simulations and calculated the Nusselt numbers at bottom, wall, (Bottom +wall), the heat transfer correlation was developed and compared with experimental data in the literature. Keywords: CFD,transient heat transfer simulation,PBT,Sink,Off-bottom clearance,sliding mesh,Nusselt number; CFD,transient heat transfer simulation,PBT,Sink,Off-bottom clearance,sliding mesh,Nusselt number Available in digital repository of ČVUT.
CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller

Heat Transfer to a Newtonian fluid in jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at 45 degree angle and it is placed in a ...

Petera Karel; Namburi Gokul Sai; Solnař Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases