Number of found documents: 546
Published from to

Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích
Vetešník Aleš; Višňák Jakub; Bouř Petr
2019 - English
Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí spektroskopických metod (TRLFS a UV-VIS). Získané spektroskopické parametry mají přímý chemicko-fyzikální význam. Teoretická část se zabývá výpočtem luminiscenčních spekter pomocí molekulové dynamiky a kvantové chemie.The experimental part covers speciation studies of the UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) system and analysis of natural water samples containing U(VI) – with MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) as dominant species systems by spectroscopic means (TRLFS and UV-VIS). The obtained spectroscopic parameters have a direct chemical-physical meaning. Theoretical part includes luminescence spectra computation using Molecular Dynamics and Quantum Chemistry. Keywords: uranyl,speciace,luminiscenční spektroskopie,TRLFS,spektrofotometrie,multilineární analýza,chemometrie,vibronické přechody,kvantová chemie,Diracova rovnice,Franck-Condonovy faktory,modelování spekter; Uranyl,speciation,luminescence spectroscopy,TRLFS,spectrophotometry,multilinear analysis,chemometrics,vibronic transitions,quantum chemistry,Dirac equation,Franck-Condon factors,Spectral Available at various departments of the ČVUT.
Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích

Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí ...

Vetešník Aleš; Višňák Jakub; Bouř Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb
Broz Michal; Martínez Gajdošová Zuzana; Mereš Michal
2019 - English
Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho různych modelů, snažı́cı́ch se popsat tyto jevy v QCD, které je potřeba experimentálně ověřit. Jeden z procesů vhodných pro zkoumánı́ gluonové distribuce v jádře je fotoprodukce vektorového mezonu. Měřenı́ účinného průřezu tohoto procesu může sloužit jako ověřenı́ platnosti jedné nebo vı́ce teoretických předpovědí fenoménů v QCD. V této diplomové práci jsme připravili nástroje potřebné pro výpočet účinného průřezu koherentnı́ a nekoherentnı́ fotoprodukce vektorového mezonu J/Psi, jako jsou určení výtěžku J/Psi, vypočı́tanı́ luminozity, určenı́ součinu akceptance a efektivity a odhad souvisejı́cich systematických chyb. Studium, prezentované v této práci bylo provedeno na datech ze srážek Pb–Pb při těžišťové energii 5.02 TeV, která byla nabrána během Run 2 na LHC s detektorem ALICE v střednı́ rapiditě.One of the open questions in QCD today is the cause of the shadowing phenomenon in nuclei. To understand this phenomenon it is necessary to study gluon distributions in nuclei at small x. There are several models trying to describe such phenomenon in QCD which have to be experimentally scrutinized and confirmed. One of the suitable processes to investigate gluon distributions in nuclei is the photoproduction of a vector meson. The measurement of its cross section can serve as a verification of one or more theoretical predictions of this QCD phenomenon. During this Master’s Thesis were prepared tools for the calculation of the cross section of the coherent and incoherent photoproduction of the vector meson J/Psi. The studies presented here were performed with data from Pb–Pb collisions at a center-of-mass energy 5.02 TeV collected during the Run 2 data-taking period at the LHC with the ALICE detector at mid-rapidity. Keywords: Ultra-periferálnı́ srážky,ALICE,J/Psi,účinný průřez; Ultra-peripheral collisions,ALICE,J/Psi,cross section Available at various departments of the ČVUT.
Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb

Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho ...

Broz Michal; Martínez Gajdošová Zuzana; Mereš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium top kvarku v experimentu ATLAS
Taševský Marek; Zaplatílek Ota; Hubáček Zdeněk
2019 - English
Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ATLAS. Měření využívá tzv. boostovanané topologie, kdy je možné obsáhnout veškeré rozpadové produkty ttbar systému do dvou jetů s velkými poloměry. Cílem práce je implementovat do již existujícího frameworku nový přístup k konstrukci velkých jetů (R~1.0), tzv. re-clustering, a následně prozkoumat vliv re-klastrovaných jetů na systematické chyby měření v uvedené fyzikální analýze. Re-klastrovací metoda je založena na aplikaci anti-kt algoritmu na již existující jety s malými poloměry (R~0.4). Protože malé jety mívají obvykle nižší systematické chyby než jety velké, pak můžeme očekávat zlepšení systematických chyb v případě velkých re-klastrovaných jetů. Tato práce dokumentuje pokles celkové i dominantní systematické neurčitosti spojené s jet energy scale velkých re-klastrovaných jetů. Jmenované nejistoty se snížily o 10-20 % u všech studovaných veličin. Re-klastrované jety dále poskytují lepší soulad mezi daty a predikcí. Dále je zde uvedena studie, která uvažuje rozpad hypotetického Z' bosonu na dvojici top-antitop v plně hadronovém kanále jako aditivní signál Nové Fyziky ke stávající predikci ttbar událostí, zda lze dosáhnout lepší shody mezi daty a predikcí. Studie obsahuje srovnání několika hmotnostních vzorků Z' bosonu generovaných MC generátorem Pythia8. Při zohlednění signálu, který obsahuje Novou Fyziku Z' bosonu, k predikci Standardního Modelu nezískáváme lepší souhlas mezi daty a predikcí.The master thesis deals with properties of the top quark and briefly describes the measurement of the ttbar pair production in the so called all-hadronic decay channel at 13 TeV in proton-proton collisions using data collected by the ATLAS experiment at LHC. The measurement is based on the boosted topology when all decay products of the ttbar system can be collected by only two jets with large radii R. The main task of this thesis is an implementation of the so called re-clustering procedure with the aim to improve systematic uncertainties of the top quark measurements. The method of reconstructing jets with large radii (R~1.0) is based on clustering jets with small radii (R~0.4). Since small-R jets usually have smaller systematic uncertainties than the large-R jets, one expected an improvement in this respect for re-clustered large-R jets. This thesis documents that both the total systematic uncertainty and the dominant one, the so called jet energy scale, have decreased by 10-20 % in all studied variables, when large-R jets are re-clustered using small-R jets. Also a better agreement of Monte Carlo predictions with data was achieved for re-clustered jets. The second task of this thesis was to compare Monte Carlo predictions with a signal of New Physics with data to see if a better description is attained. By studying Pythia8 predictions for several mass points of an implemented hypothetical Z' boson which is predicted to decay fully hadronically as our studied signal, we conclude that adding this signal of New Physics on top of the Standard Model prediction does not improve the agreement with data. Keywords: Top-kvark,ttbar system,Z' boson,plně hadronový rozpad,jet,jety s velkými poloměry,re-clustering; Top quark,ttbar system,Z' boson,all-hadronic decay channel,jet,large-R jet,re-clustering Available at various departments of the ČVUT.
Studium top kvarku v experimentu ATLAS

Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ...

Taševský Marek; Zaplatílek Ota; Hubáček Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Tomášik Boris; Uchytil Josef; Bydžovský Petr
2019 - English
Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však dokáže předpovědět i fluktuace multiplicity. Ty pak mohou být porovnány s daty z experimentu. Cílem této práce je poskytnout informace o výpočtu fluktuací multiplicity a vyšších momentů rozdělení multiplicity za použití centrálních statistických momentů. Budou představeny metody výpočtů fluktuací multiplicity ve statistickém modelu nejprve pro chemickou rovnováhu, poté i pro chemickou nerovnováhu, při které předpokládáme generování chemických potenciálů pro každý stabilní druh částic v závislosti na teplotě. Závěrem budou představeny výsledky výpočtu momentů rozdělení protonového čísla v závislosti na teplotě pro scénáře chlazení relevantní pro ultrarelativistické jaderné srážky z programu RHIC BES.The number of particles produced in ultra-relativistic nucleus-nucleus collisions is well described by the statistical model. In this model, the particle yields depend on temperature and chemical potential. However, statistical physics can also predict multiplicity fluctuations, which can subsequently be compared to experimental data. The aim of this thesis is to provide information on how to compute multiplicity fluctuations along with higher moments of the multiplicity distribution using the central statistical moments. Furthermore, said moments of the multiplicity distribution in a hadron resonance gas model will be investigated for both the chemical equilibrium and the chemical non-equilibrium, where the generation of temperature-dependent chemical potentials for each stable particle species is assumed. Finally, the results in form of the temperature dependence of the moments of the proton number distribution at chemical non-equilibrium will be introduced for relevant cool-down scenarios based on the data from the RHIC BES programme. Keywords: Těžko-iontové srážky,statistický model,centrální momenty,fluktuace multiplicity,chemická nerovnováha; Heavy-ion collisions,Statistical model,Central moments,Multiplicity fluctuations,Chemical non-equilibrium Available at various departments of the ČVUT.
Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů

Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však ...

Tomášik Boris; Uchytil Josef; Bydžovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR
Bielčík Jaroslav; Líčeník Robert; Bombara Marek
2019 - English
Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, procházejí celým vývojem systému a slouží jako sonda ke zjišťování vlastností vzniklého média. Detektor Heavy Flavor Tracker na experimentu STAR umožnil díky svému vynikajícímu rozlišení rekonstruovat sekundární vrcholy srážky z rozpadů půvabných mezonů. V jádro-jaderných srážkách dochází k potlačení produkce D mezonů R_AA ≤ 0.5 pro částice s p_T > 4.5 GeV/c v centralitě 0-10 % v důsledku ztráty energie v kvark-gluonovém plazmatu. Signifikanci signálu mezonu D± lze výrazně zvýšit, z 4.0 na 19.8 pro částice s 2.0 < p_T < 2.5 GeV/c v centralitě 0-10 %, aplikací metod strojového učení. S jejich pomocí můžeme lépe rozlišovat mezi signálem a pozadím a otevírají nám tedy prostor pro analýzu v oblasti nízkých příčných hybností.The main topic of this thesis is the production of charmed mesons in high-energy heavy-ion collisions, during which the Quark-Gluon Plasma is formed. Charmed mesons are created at the beginning of the collisions, experience the entire evolution of the system and serve as a probe inside the medium. Heavy Flavor Tracker at STAR allowed the reconstruction of secondary vertices from charmed-meson decays, thanks to its excellent resolution. The D meson production is significantly suppressed in nucleus-nucleus collisions, R_AA ≤ 0.5 for particles with p_T > 4.5 GeV/c in 0-10 % centrality, as a consequence of energy loss inside the Quark-Gluon Plasma. D± signal significance can be substantially improved, from 4.0 to 19.8 for particles with 2.0 < p_T < 2.5 GeV/c in 0-10 % centrality, by applying machine-learning techniques. They increase our signal and background distinction capabilities and open the door for analysis in the low-pT region. Keywords: Půvabné mezony,srážky těžkých iontů,kvark-gluonové plazma,experiment STAR; Charmed mesons,heavy-ion collisions,Quark-Gluon Plasma,STAR experiment Available at various departments of the ČVUT.
Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR

Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, ...

Bielčík Jaroslav; Líčeník Robert; Bombara Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh
Oberhuber Tomáš; Klement Vladimír; Frolkovič Peter
2019 - English
Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D a 3D. Každá z těchto úloh je diskretizována na soustavu rovnic a ta je vyřešena metodou multigridu naimplementovanou na GPU.The thesis deals with the problems of efficient parallelization of nonlinear evolution problems on GPU. It presents three such problems: image segmentation via Level-set method, incompressible Navier-Stokes flow in 2D and 3D. Each of these problems is discretized to a system of linear equations, which is solved by multigrid method on the GPU. Keywords: GPGPU,řı́dké matice,Multigrid metoda,segmentace obrazu,Navierovy-Stokesovy rovnice; GPGPU,řı́dké matice,Multigrid metoda,segmentace obrazu,Navierovy-Stokesovy rovnice Available at various departments of the ČVUT.
Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh

Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D ...

Oberhuber Tomáš; Klement Vladimír; Frolkovič Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tenké vrstvy křemíku pro sluneční články
Fejfar Antonín; Müller Martin; Čech Vladimír
2018 - English
Plasmochemický růst Si nanodrátů katalyzovaných nepřechodnými kovy a výroba křemíkových nanodrátových slunečních článků s radiálním p-i-n přechodem.Study of PECVD growth of Si nanowires catalysed by post-transition metals and fabrication of Si nanowire solar cells with radial p-i-n junction. Keywords: křemík,tenké vrstvy,sluneční články,nanodráty,PECVD; silicon,thin films,solar cells,nanowires,PECVD Available at various departments of the ČVUT.
Tenké vrstvy křemíku pro sluneční články

Plasmochemický růst Si nanodrátů katalyzovaných nepřechodnými kovy a výroba křemíkových nanodrátových slunečních článků s radiálním p-i-n přechodem.Study of PECVD growth of Si nanowires catalysed by ...

Fejfar Antonín; Müller Martin; Čech Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity
Kárný Miroslav; Rolenec Filip; Derakhshan Siavash Fakhimi
2018 - English
V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického programování, přičemž pro model s neznámými parametry je k odhadům parametrů užito principů bayesovské statistiky. Práce se zabývá studiem rozvažovacího úsilí v modelu vícerukého bandity, přičemž naráží i na známý problém poznávání versus využití. Práce dále řeší exponenciální složitost algoritmu pro zisk optimální strategie pro proces s neznámými parametry metodou "m-krokové aproximace". Experimenty ukazují, že průměrnou střední hodnotu celkové odměny lze, při únosném nárůstu složitosti, vylepšit o jednotky procent.This bachelor’s thesis studies the optimal policy for processes that can be described as discrete Markov decision processes. The optimal strategy is obtained through the dynamic programming, while for the processes with unknown parameters the Bayesian statistics is used in addition. This work studies the role of deliberation eort in the multi-armed bandit optimisation problem and also tries to challenge the exploration vs exploitation problem. It copes with the problem of exponential complexity of the algorithm via a theory of "certainty equivalence" and "m-Step approximation". The experiments show that the expected reward can be increased by several percent, while sustaining reasonable requirements on the computing power. Keywords: Bayesovské odhadování,Dynamické programování,Diskrétní markovské rozhodovací procesy,Poznávání vs. využití,Rozvažovací úsilí,Víceruký bandita; Bayesian estimation,Deliberation eort,Discrete Markov decision processes,Dynamic programming,Exploration vs exploitation,Multi-armed bandit Available at various departments of the ČVUT.
Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity

V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického ...

Kárný Miroslav; Rolenec Filip; Derakhshan Siavash Fakhimi
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí
Guy Tatiana Valentine; Černecka Anastasija; Homolová Jitka
2018 - English
Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ze dvou členů: ekonomického a emočního. První člen znázorňuje čistý peněžní zisk hráče, druhý znázorňuje jeho emoční stav. Navržený model je testován na simulovaných experimentech. K tomuto účelu jsou navrženy dva modely protihráčů. Výsledky simulací částečně potvrzují některá psychologická pozorování.The project focuses on normative decision-making in the Ultimatum Game (UG) that considers influence of emotions. One of the players (so-called responder) is modelled via Markov decision process. The introduced reward function is a weighted combination of two components: economic and emotional one. The former reflects pure monetary profit while the second one reflects emotional state of the responder. The proposed model is tested on simulated data. For this objective two models of co-players are developed. The simulation results obtained partially confirm observations realised by psychologists. Keywords: emoce v ekonomické hře,Markovský rozhodovací proces,rozhodování,ultimátní hra; decision-making,emotions in an economic game,Markov Decision Process,Ultimatum Game Available at various departments of the ČVUT.
Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí

Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ...

Guy Tatiana Valentine; Černecka Anastasija; Homolová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů
Hakl František; Kurbanov Temirlan; Jiřina Marcel
2018 - English
Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato práce zkoumá čtyři metody optimizace: genetické algoritmy, simulace žíhání, pruning a transfer learning. Jsou popsány jejich principy a příklady aplikace. Kromě toho jsou prozkoumány nejmodernější modifikace těchto algoritmů a jejich teoretické základy. Tato rešerše ukázala, že, i přes intenzivní zkoumání a experimenty, výhody a nevýhody těchto modifikací jsou nejasné. Nicméně, tato rešerše se pokusí prozkoumat nejslibnější algoritmy a porovnat je, což bude užitečné pro budocí práci.Artificial neural networks are considered the state-of-the-art machine learning models. They have been applied to various fields. However, complex tasks require more advanced structures and training methods. This paper studies four optimization techniques: genetic algorithms, simulated annealing, pruning, and transfer learning. The principles and application examples of these methods are described. Besides that, this paper investigates the most advanced modifications of the algorithms and their theoretical backgrounds. The study has shown that despite intensive research and experiments, the relative advantages and disadvantages of the modifications are still unclear. Nevertheless, this paper attempts to study the most promising algorithms and conduct their comparison, which may be of use in future work. Keywords: genetické algoritmy,optimizace strojového učení,pruning,simulace žíhání,transfer learning,umělé neuronové sítě; artificial neural networks,genetic algorithms,machine learning optimization,pruning,simulated annealing,transfer learning Available at various departments of the ČVUT.
Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů

Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato ...

Hakl František; Kurbanov Temirlan; Jiřina Marcel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases