Number of found documents: 505
Published from to

Mechanism of retrograde transport in contact-dependent inhibition (CDI) toxins through the bacterial translocon
KRUGLHUBER, Anna
2023 - English
Amongst bacteria, living in complex and varying communities and surroundings, rivalry for crucial resources exists. Due to the constant pressure, strategies to allow competition and communication have been developed within bacterial communities. In this respect, Contact Dependent Growth Inhibition (CDI) is often of relevance. The aim was to elucidate a newly found pathway of transport of the CDI toxins across the inner bacterial membrane via Sec translocon. Since all proteins are transported via Sec translocon in an unfolded state, and there is no obvious mechanism which would drive or facilitate this transport in the retrograde fashion, the hypothesis that the effector domain of CDI toxins evolved an anisotropic energy landscape of mechanical unfolding was constructed. That would allow the toxin to be mechanically more labile in the direction of translocation and mechanically stable in the orthogonal directions. This anisotropy would permit efficient translocation and overall thermodynamic stability at the same time. The unfolding landscape was assessed by a molecular dynamics simulation combined with umbrella sampling. Developed methodology, complemented with a rational design of "circular permutants", helped to estimate the forces required to unfold the toxins under different geometries. Amongst bacteria, living in complex and varying communities and surroundings, rivalry for crucial resources exists. Due to the constant pressure, strategies to allow competition and communication have been developed within bacterial communities. In this respect, Contact Dependent Growth Inhibition (CDI) is often of relevance. The aim was to elucidate a newly found pathway of transport of the CDI toxins across the inner bacterial membrane via Sec translocon. Since all proteins are transported via Sec translocon in an unfolded state, and there is no obvious mechanism which would drive or facilitate this transport in the retrograde fashion, the hypothesis that the effector domain of CDI toxins evolved an anisotropic energy landscape of mechanical unfolding was constructed. That would allow the toxin to be mechanically more labile in the direction of translocation and mechanically stable in the orthogonal directions. This anisotropy would permit efficient translocation and overall thermodynamic stability at the same time. The unfolding landscape was assessed by a molecular dynamics simulation combined with umbrella sampling. Developed methodology, complemented with a rational design of "circular permutants", helped to estimate the forces required to unfold the toxins under different geometries. Keywords: contact-dependent inhibition (CDI); SecYEG translocon; molecular dynamics simulations; CdiA toxin; anisotropy; mechanical unfolding; retrograde translocation mechanism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanism of retrograde transport in contact-dependent inhibition (CDI) toxins through the bacterial translocon

Amongst bacteria, living in complex and varying communities and surroundings, rivalry for crucial resources exists. Due to the constant pressure, strategies to allow competition and communication have ...

KRUGLHUBER, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

The portrayal of class in Charles Dickens' works
RAISOVÁ, Eliška
2023 - English
Bohatství a společenské postavení mělo ve viktoriánské Anglii velký vliv na vnímání a sudbu člověka takřka ve všech směrech. Charles Dickens v tomto období vyrůstal jako člen právě té nižší sorty lidí, na kterou toto pojetí společnosti mělo ten největší dopad. Kvůli dluhům svého otce žil dlouhou dobu spolu s rodinou ve vězení pro dlužníky, a kvůli matce se mu nedostávalo důkladného vzdělání. Ve své podstatě jim křivdu nikdy nedokázal odpustit, a to, spolu s dalšími faktory, se také odráží v jeho pozdější tvorbě. Cílem mé bakalářské práce je studium zobrazování tříd v Dickensových dílech v kontextu s jeho životem a dobou, jejíž názory tak ovlivnily jeho literární příběhy. Za pomocí postav z jeho knih, které zastupují jednotlivé sociální skupiny, se pokusím vykreslit Charlesovo vnímání, pojetí a následné zakomponování témat společenské nerovnosti do jeho tvorby. Wealth and social status in Victorian England had a great influence on perceiving a person in nearly all directions. Charles Dickens grew up in this time period as a member of the lower class of people on which this perception of society had a huge impact. Thanks to his father's debts, he lived, together with his family, for quite a long time in a debtor's prison, and he lacked a sufficient amount of education because of his mother. In essence, he was never able to forgive them, which got portrayed, as well as many other factors, in his later works. The aim of my bachelor's degree thesis is a study of the depiction of social classes in Dickens' writings in the context of his life and period, whose opinions influenced his literary stories. With the help of the characters from his books, who represent each social class, I will try to picture Charles' conception and inclusion of the topics of social inequality in his work. Keywords: Charles Dickens; Viktoriánská Anglie; společenská třída; bohatství; chudoba Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The portrayal of class in Charles Dickens' works

Bohatství a společenské postavení mělo ve viktoriánské Anglii velký vliv na vnímání a sudbu člověka takřka ve všech směrech. Charles Dickens v tomto období vyrůstal jako člen právě té nižší sorty ...

RAISOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Narrative Unreliability in Agatha Christie's The Murder of Roger Ackroyd
ŠVAMBERKOVÁ, Kateřina
2023 - English
Keywords: whodunnit; detektivní fikce; Agatha Christie; Vražda Rogera Ackroyda; nespolehlivý vypravěč Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Narrative Unreliability in Agatha Christie's The Murder of Roger Ackroyd

ŠVAMBERKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Žánrová analýza antiutopie v dílech George Orwella
TEZNEROVÁ, Veronika
2023 - English
Bakalářská práce Žánrová analýza antiutopie vdílech George Orwella si klade za cíl žánrově analyzovat antiutopická díla Farma zvířat (Animal Farm, 1945) a 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949) britského spisovatele George Orwella. V první části bakalářská práce krátce představí autorův život nejen jako kritika, ale také jako esejisty a novináře, začátek jeho literární kariéry a proces psaní zmíněných děl. Prostřední část práce se bude věnovat utopii a dystopii: její definici, historii a vývoji vliteratuře jako fiktivním žánru aideologii totalitarismu. Vposlední, klíčové části bakalářské práce přistoupíme přímo k analýze děl Farma zvířat a 1984 a budeme zkoumat jejich žánrové zařazení. The purpose of the bachelor's thesis Genre analysis of anti-utopia in George Orwell's works is to analyse the anti-utopian works Animal Farm (1945) and 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949) written by British writer George Orwell. The first part of this bachelor thesis will shortly introduce the author's life not only as a critic but also as an essayist and journalist, the start of his literary career, and the process of writing the literary works mentioned earlier. The middle part of the thesis is dedicated to utopia and dystopia: its definition, history, and its evolution in literature as a fiction genre and ideology in totalitarianism. In the last, crucial part of the bachelor's thesis, we will proceed to the analysis of the works Animal Farm and Nineteen Eighty-Four and we will be examining their genre classification. Keywords: George Orwell; dystopie; utopie; Farma zvířat; Devatenáct set osmdesát čtyři Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Žánrová analýza antiutopie v dílech George Orwella

Bakalářská práce Žánrová analýza antiutopie vdílech George Orwella si klade za cíl žánrově analyzovat antiutopická díla Farma zvířat (Animal Farm, 1945) a 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949) britského ...

TEZNEROVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Feminism in The Scarlet Letter and comparing Hester Prynne with Margaret Fuller's writings in Woman in the Nineteenth Century
KONOPKOVÁ, Tereza
2023 - English
Tato práce zkoumá otázku feminismu jako jednoho z přístupů k postavě Hester Prynne z románu Šarlatové písmeno od Nathaniela Hawthorna. Tento román je považován za feministický nejen kvůli tomu, jak je v něm Hester vykreslena, ale také kvůli faktu, že kniha byla napsána v době vzrůstu feministického hnutí a také kvůli tomu, že měl Hawthorne blízko k Margaret Fullerové, která byla jednou z předních feministek své doby. Na základě srovnání poznámek z knihy Fullerové Žena v Devatenáctém Století a diskuze o dalších přístupech k románu tato práce ukazuje, že Hester Prynne, ačkoli vykazuje známky feminismu, není ani tak moc feministkou jako spíše transcendentalistkou. Toto je zřejmé, když si čtenář uvědomí, že Hester nezměnila pohled společnosti na nezávislé ženy, které usilují o své cíle, ale že se snaží žít sama pro sebe v souladu s Bohem a přírodou. This thesis explores the issue of Feminism as one of the approaches to Hester Prynne from Nathaniel Hawthorne's novel The Scarlet Letter. The novel is considered feminist not only because of how Hester is portrayed in the book, but also because it was written during the rise of the feminist movement and also because Hawthorne was close to Margaret Fuller who was one of the leading feminists of her day. Having compared notes from Fuller's Woman in the Nineteenth Century and having discussed other approaches to the novel, this paper shows that Hester Prynne, although she does show signs of it, is not as much a feminist rather than a transcendentalist. This judgment is evident when the reader realizes Hester did not change how society views independent women pursuing their goals, but rather trying to live for herself in harmony with God and nature. Keywords: feminismus; nezávislost; Margaret Fullerová; Nathaniel Hawthorne Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Feminism in The Scarlet Letter and comparing Hester Prynne with Margaret Fuller's writings in Woman in the Nineteenth Century

Tato práce zkoumá otázku feminismu jako jednoho z přístupů k postavě Hester Prynne z románu Šarlatové písmeno od Nathaniela Hawthorna. Tento román je považován za feministický nejen kvůli tomu, jak je ...

KONOPKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Oscillation of plural forms in English nouns
DIEPOLDOVÁ, Anna
2023 - English
Některá anglická podstatná jména přejatá z jiných jazyků si zachovávají cizí (nepravidelný) tvar množného čísla, přičemž je možný i tvar určitý. Gramatické příručky tuto možnou oscilaci v tvoření množného čísla pouze konstatují, ale neuvádějí, která forma v současném jazyce převažuje, ani do jaké míry je forma množného čísla závislá na kontextu a žánru řeči. Tato práce tedy bude analyzovat užívání tvarů množného čísla v současném jazyce u vybraných podstatných jmen pomocí korpusových nástrojů a vyhodnotí výsledné tendence. Součástí práce bude rešerše toho, jak toto téma popisují gramatické příručky, a na základě toho tato práce vymezí vzorek podstatných jmen pro následnou analýzu. Mou vůlí bude získat jednotlivá podstatná jména ze vzorku ze synchronního anglického korpusu a určit četnosti jednotlivých tvarů v závislosti na žánru pramene. Výsledné tendence pak vyhodnotím. Some English nouns borrowed from other languages retain the foreign (irregular) plural form, while a definite one is possible. Grammar books merely note this possible oscillation in plural formation but do not indicate which form prevails in the present language or to what extent the plural form depends on the context and genre of speech. Thus, this thesis will analyze the use of plural forms in contemporary language for selected nouns using corpus tools and evaluate the resulting tendencies. The thesis will include a search for how grammar handbooks describe the topic, and, on this basis, this thesis will define a sample of nouns for subsequent analysis. My will is to retrieve individual nouns from the sample from a synchronic English corpus and determine the frequencies of each form, depending on the genre of the source. I will then evaluate the resulting tendencies. Keywords: Morfologie; pravidelné podstatné jméno; nepravidelné podstatné jméno; oscilace; korpusová analýza Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Oscillation of plural forms in English nouns

Některá anglická podstatná jména přejatá z jiných jazyků si zachovávají cizí (nepravidelný) tvar množného čísla, přičemž je možný i tvar určitý. Gramatické příručky tuto možnou oscilaci v tvoření ...

DIEPOLDOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

A Critical Review of Literature Discussing Gender Correctness in the English and Czech Languages
ŠTORCOVÁ, Anna
2023 - English
Tato práce se zabývá komplexním zkoumáním genderové korektnosti v anglické a české lingvistické literatuře, přičemž analyzuje a porovnává pohledy jednotlivých publikací. Na základě proniknutí do hlavních témat a relevantních otázek souvisejících s tímto tématem studie představuje nejen různorodou škálu perspektiv přítomných v odborných pracích, ale také roli genderové korektnosti na rovnost v jazyce. Práce vymezuje klíčové pojmy genderové korektnosti a její význam pro moderní společnost. Po srovnání perspektiv různých publikací představuje kritický pohled na současný stav literatury o genderové korektnosti. Představuje tak nejen současný pohled na genderovou korektnost, ale také její omezení a rezervy. Přináší také možné podněty pro budoucí práci na toto téma. Celkově tak poskytuje dobrý vhled do diskurzu genderové korektnosti. This thesis deals with a comprehensive examination of gender correctness in the English and Czech linguistic literature, analysing and comparing the perspectives of individual publications. By delving into the main themes and relevant issues related to this topic, the study presents not only the diverse range of perspectives present in scholarly works but also the role of gender correctness on equality in language. The paper defines the key concepts of gender correctness and its relevance to modern society. After comparing the perspectives of different publications, it presents a critical look at the current state of the literature on gender correctness. Thus, it presents not only the current view of gender correctness but also its limitations and gaps. It also provides possible suggestions for future work on the topic. Altogether, it provides a good insight into the discourse of gender correctness. Keywords: genderová korektnost; gender; politická korektnost; generické maskulinum; genderová lingvistika Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A Critical Review of Literature Discussing Gender Correctness in the English and Czech Languages

Tato práce se zabývá komplexním zkoumáním genderové korektnosti v anglické a české lingvistické literatuře, přičemž analyzuje a porovnává pohledy jednotlivých publikací. Na základě proniknutí do ...

ŠTORCOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

STRONG FEMALE CHARACTERS IN THOMAS HARDY'S NOVELS
SUCHANOVÁ, Kateřina
2023 - English
Bakalářská práce se zabývá postavením žen ve Viktoriánské době, konkrétně ve fikci Thomase Hardyho. Cílem práce je analyzovat a charakterizovat Hardyho hrdinky, které navzdory zavedeným Viktoriánským společenským normám, vyčnívaly z davu. Thomas Hardy poukázal na problémy tykající se žen, které byly v té době převážně přehlíženy. Porovnáním hrdinek s tradičním představou viktoriánských žen, odhalíme jejich odlišnosti. Základem této práce je analýza tří ženských románů a jejich protagonistek - Bathsheby Everdenové z Daleko od hlučícího davu (1874), Eustacie Vyeové z Rodákova návratu (1878) a Tess Durbeyfieldové z Tess z D'Urbervillů (1891). První kapitola se bude soustředit na popis Viktoriánského období a jeho společnosti, obzvláště žen a jejich status v patriarchální společnosti. Následující kapitoly se budou věnovat již zmíněným ženským postavám, jejich modernímu smýšlení a pokusům vzdorovat Viktoriánským ideálům. Tyto ženy čelily tradičním genderovým rolím Viktoriánské společnosti a usilovaly o zrovnoprávnění. The bachelor thesis focuses on the position of women in the Victorian Era, concretely found in the fiction of Thomas Hardy. The principle of this work is to analyse and characterise Hardy's heroines who, in defiance of the established Victorian social standards, stand out in a crowd. Thomas Hardy brought the female-related issues, at the time mostly overlooked, into focus. We reveal the dissimilarity of the heroines by comparing them to the traditional Victorian portrayal of women. The core of the thesis is the analysis of three feminine-centred novels with their protagonists - Bathsheba Everdene from Far from the Madding Crowd (1874), Eustacia Vye from The Return of the Native (1878) and Tess Durbeyfield from Tess of the d'Urbervilles (1891). The first chapter centres on the description of the Victorian era and its society, especially women and their status in a patriarchal society. The following chapters will be devoted to the above-mentioned female characters and their modern mindsets and attempts to defy the Victorian ideal. These women face the traditional gender roles of Victorian society and struggle for emancipation. Keywords: Viktoriánské období; ženy; Thomas Hardy; Daleko od hlučícího davu; Rodákův návrat; Tess z D'Urbervillů Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
STRONG FEMALE CHARACTERS IN THOMAS HARDY'S NOVELS

Bakalářská práce se zabývá postavením žen ve Viktoriánské době, konkrétně ve fikci Thomase Hardyho. Cílem práce je analyzovat a charakterizovat Hardyho hrdinky, které navzdory zavedeným Viktoriánským ...

SUCHANOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

The changes of literary fantastical elements visible in The Hobbit by J. R. R. Tolkien
MÜLLNEROVÁ, Anna
2023 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na vývoj a evoluci fantastických prvků v moderní fantasy literatuře, přičemž jako kritický příklad slouží Hobit od J. R. R. Tolkiena. Jak je všeobecně známo, literatura je dynamická a vyvíjející se umělecká forma utvářená různými vnitřními i vnějšími faktory. Cílem této práce je prostřednictvím pečlivé analýzy vybraných příkladů fantasy prvků prozkoumat a ilustrovat změny, k nimž v tomto žánru v průběhu času došlo, a zároveň je porovnat se základními aspekty klasické fantasy literatury. V konečném důsledku chce tato studie přispět k hlubšímu pochopení žánru fantasy a jeho vývoje a osvětlit způsoby, jakými se měnil a zároveň zůstával věrný svým kořenům. The primary focus of this Bachelor thesis is to examine the development and evolution of fantastical elements in modern fantasy literature, with The Hobbit by J.R.R. Tolkien serving as a critical example. As is widely recognized, literature is a dynamic and evolving art form shaped by various internal and external factors. Through careful analysis of selected examples of fantasy elements, this thesis aims to explore and illustrate the changes that have occurred in the genre over time while also comparing and contrasting them with the foundational aspects of classic fantasy literature. Ultimately, this study aims to contribute to a deeper understanding of the fantasy genre and its evolution, shedding light on the ways in which it has both changed and remained true to its roots. Keywords: J. R. R. Tolkien; fantazy literatura; Germánská a Islandská mytologie; Artušovské legendy; Beowulf Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The changes of literary fantastical elements visible in The Hobbit by J. R. R. Tolkien

Tato bakalářská práce se zaměřuje především na vývoj a evoluci fantastických prvků v moderní fantasy literatuře, přičemž jako kritický příklad slouží Hobit od J. R. R. Tolkiena. Jak je všeobecně ...

MÜLLNEROVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Ukrainian Migration and Integration in the Czech Republic in the pre-and post-Maidan Era: Immigrant vs Refugee
KADLEC, František
2023 - English
Ukrajinská migrace je tématem, které je v centru pozornosti zejména v posledních několika letech. Téměř nechtěnou pozornost vzrůstající migrační vlně přinesl především vojenský konflikt vyvolaný Ruskem, v jehož důsledku z Ukrajiny prchají statisíce uprchlíků především do střední Evropy. Ukrajinská migrace však není tématem pouze 21. století. Mám pocit, jako by veřejnost ne zcela chápala zásadní rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem. Tyto pojmy jsou pro většinu a média často snadno zaměnitelné. Oba však mají velmi odlišné zkušenosti. Počínaje počátečním rozhodnutím opustit zemi, konče integrací a dokonce i představou sounáležitosti. Identity migrantů a uprchlíků se utvářejí velmi odlišně. Během svého výzkumu jsem zjistil, že literatura týkající se rozdílů mezi nimi není příliš rozšířená ani populární a mediální pokrytí téměř neexistuje. Zdá se, že kromě několika nevládních organizací, které poskytují jakýsi návod, jak se "poprvé setkat s uprchlíkem a migrantem", není na toto téma kladen téměř žádný důraz. Dále je důležité zmínit, že sami migranti a uprchlíci vidí rozdíl a cítí tuto propast v porozumění mezi oběma skupinami. Ukrajinské komunity, které se v České republice v průběhu let již vytvořily, mají s uprchlíky z Ukrajiny jen velmi málo společného, pokud jde o jejich osobní zkušenosti, a i když by se mohlo zdát, že uprchlíci budou tíhnout k ukrajinsky mluvící menšině v České republice, není tomu tak vždy. Cílem práce je analyzovat problémy, ale také pomoc, které se ukrajinským imigrantům a uprchlíkům dostává po jejich příchodu do České republiky. Práce se také zaměřuje na vysvětlení posunu v migraci v souvislosti s historickými a současnými událostmi na Ukrajině a zaměřuje se na srovnání zkušeností imigrantů a uprchlíků. Práce se bude zabývat dvěma migračními obdobími. První z nich na konci 90. let 20. století se zaměřuje na měnovou reformu jako na faktor, který podnítil potřebu ze země vycestovat. Tato část se zaměřuje především na boj běžných ukrajinských občanů s ekonomickou krizí, přičemž se soustředí hlavně na oblast Bukoviny, neboť ta byla domovským regionem účastníků mého výzkumu. Důvodem pro zaměření na region Bukovina byla také společná historie s Českou republikou a také moje obeznámenost s touto oblastí, protože jsem zde strávil více než polovinu svého života. Druhá část se zabývá uprchlickou krizí způsobenou nevyprovokovanou invazí Ruska na Ukrajinu. Celkovým podtržením celé práce bude rozlišení migrace a integrace uprchlíků a migrantů. Můj výzkum mi ukázal jasné rozdíly mezi zkušenostmi migrantů a uprchlíků. Ukázal také, jak migranti prožívají, když ze zahraničí sledují, jak Ukrajina v průběhu času prochází obtížnými změnami. Tento pocit, často popisovaný jako bezmoc, byl častým pocit, který spolu sdílela valná většina respondentů, kteří dožívají své životy za hranicemi Ukrajiny. Pocit sounáležitosti s českou společností se jim však dostavuje častěji než pocit sounáležitosti s ukrajinskou společností. Pocit "ukrajinskosti" často vyvolaly události na Ukrajině, které jakoby vyzývají k jednotě, tj. volby, sportovní turnaje, protesty, válka. Cílem závěru práce je uvést souvislosti, které se skrývají za slovy "migrant" a "uprchlík". Často se zdá, že lidé zapomínají, že uprchlík je někdo, kdo opustil svůj život, a pak mají ve tváři výraz překvapení, když je uprchlíkem jen normální člověk s drahým autem, místo dítěte v roztrhaném oblečení a s dírami po kulkách v batohu. Ukrainian migration has been a topic under the spotlight, especially in the past few years. The almost unwanted attention to the increasing migration wave was brought mainly by the military conflict created by Russia resulting in hundreds of thousands of refugees fleeing Ukraine mainly to central Europe. Ukrainian migration is however not a topic of 21 first century. I feel as if the public does not fully grasp the crucial difference between a migrant and a refugee. The terms are for the majority and media are often easily interchangeable. The two have however very different experiences. Starting from the initial decision to leave the country, ending with integration and even the idea of belonging. Migrant identities and refugee identities are formed very differently. During my research, I have found that literature regarding the differences between the two is not very common or popular and the media coverage is almost non-existent. Apart from a few NGOs that give somewhat of a guide as to how to have a "first encounter with a refugee and a migrant" there seems to be almost no emphasis on the topic. , Further, it is important to mention that the migrants and refugees themselves see the difference and can feel this gap of understanding between both groups. Ukrainian communities that have already formed in the Czech Republic over the years have very little in common with refugees from Ukraine when it comes to their personal experiences and although it may seem that refugees would gravitate towards the Ukrainian-speaking minority in the Czech Republic, it is not always the case. The thesis aims to analyze the challenges but also the help that Ukrainian immigrants and refugees receive upon their arrival to the Czech Republic. The thesis also focuses on explaining the shift in migration related to historical and current events in Ukraine and focuses on comparing the experiences of immigrants to the ones of refugees. The thesis will cover two migration periods. The first one in the late 1990s focused on monetary reform as a push factor for leaving the country. This part focuses primarily on the struggles of everyday Ukrainian citizens with the economic crisis mainly focusing on the Bukovina region as that was the home region of the participants in my research. The reason for the focus on the Bukovina region was also caused by the common history with the Czech Republic and also my familiarity with the area as that is where I spent over half of my life growing up. The second part covers the refugee crisis caused by the unprovoked invasion by Russia to Ukraine. The overall underline of the whole thesis will be the distinction between the migration and integration of refugees and migrants. My research showed me clear differences between the experiences of migrants and refugees. It also showed how migrants experience watching Ukraine go through difficult changes over time from abroad. This feeling often described as helplessness was a common nominator to the refugees spending the rest of their lives abroad. The feeling of belonging to the Czech society comes however to them more often than the feeling of belonging to the Ukrainian one. Feeling "Ukrainian" would often be triggered by events in Ukraine that sort of call for unity i.e. elections, sports tournaments, protests, and war. The aim of concluding the thesis is to provide the context behind the words "migrant" and "refugee". Often than not people seem to forget that a refugee is someone that has left their life behind and then have an expression of surprise on their face when a refugee is just a normal person with an expensive car, instead a child in ripped clothes and bullet holes in their backpack. Keywords: Migration; refugees; immigrants; labor workers; Maidan; Ukraine; war; integration Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ukrainian Migration and Integration in the Czech Republic in the pre-and post-Maidan Era: Immigrant vs Refugee

Ukrajinská migrace je tématem, které je v centru pozornosti zejména v posledních několika letech. Téměř nechtěnou pozornost vzrůstající migrační vlně přinesl především vojenský konflikt vyvolaný ...

KADLEC, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases