Number of found documents: 28
Published from to

Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny
PORUBSKÁ, Ivana
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ktoré sú venované tematike detskej mozgovej obrny, spasticity a možnostiam fyzioterapie v liečbe spastickej parézy. Praktická časť je tvorená kvalitatívnym výskumom, ktorého súčasťou sú kazuistiky 2 detských pacientiek so spastickou formou detskej mozgovej obrny. V závere práce sú zhodnotené výsledky výskumu a efekt zvolenej terapie. This bachelor thesis deals with the topic of spastic paresis in the context of cerebral palsy. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis is structured into several chapters, which are devoted to the topics of cerebral palsy, spasticity and the possibilities of physiotherapy in the treatment of spastic paresis. The practical part is consist of qualitative research, which includes case studies of 2 pediatric patients with spastic form of cerebral palsy. In the conclusion of the thesis the results of the research and the effect of the chosen therapy are analyzed. Keywords: cerebral palsy; CP; spasticity; spastic paresis; Guided Self-Rehabilitation Concept in Spastic Paresis; Five-step clinical assessment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ...

PORUBSKÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Faktory ovplyvňujúce nástup pohlavnej dospelosti u rýb a možnosti skrátenia generačného intervalu - prehľadová štúdia
GARAYOVÁ, Margaréta
2021 - Slovak
Cieľom práce bolo vypracovať ucelenú prehľadovú štúdiu o nástupe pohlavnej dospelosti, faktoroch, ktoré daný nástup ovplyvňujú a možnostiach ako skrátiť generačný interval. Pohlavná dospelosť sa dá chápať ako znak, resp. fenotypový prejav, pričom pred dosiahnutím dospelosti prechádzajú jedinci vývojovým obdobím pubertou. Obdobie puberty u rýb je veľmi významné či už pre chovateľov alebo šľachtiteľov, keďže ovplyvňuje celú radu dôležitých parametrov. Nástup puberty ovplyvňujú mnohé faktory, a to buď vnútorné alebo vonkajšie. Medzi vnútorné faktory radíme druh ryby, genetickú predispozíciu, zdravotný a kondičný stav, veľkosť a vek rýb a pohlavie rýb a najdôležitejšie, endokrinný systém. Z role pohlavia môžeme tvrdiť, že u väčšiny druhov rýb v ČR i SR samice dospievajú neskôr oproti samcom. To, že jedinci sú pohlavne zrelí napovedá funkčnosti osy mozog-hypofýza-gonády, ktorej úloha je nepostradateľná. GnRHs (gonadortropin-releasing hormones) alebo inak tzv. spúšťače hormónov s ich vplyvom na hypofýzu a vylučovanie LH (luteinizačný hormón) a FSH (folikulostimulačný hormón), ktoré ďalej ovplyvňujú pohlavné žľazy sú stredom tejto osy. Ďalšia žľaza z vnútorným vylučovaním, ktorá ovplyvňuje nástup puberty je epifýza s hormónom melatonín. Vonkajších faktorov je mnoho, ale zameranie tejto práce bolo na faktory ovplyvňujúce nástup pohlavnej dospelosti našich rýb a to sú teplota vody a fotoperioda. Z uvedených informácií môžeme tvrdiť, že teplota je kľúčový faktor u kaprovitých a fotoperioda zase u lososovitých. U ostriežovitých to nie je dodnes jednoznačné. U kaprovitých vieme docieliť skrátenie generačného cyklu vyššou konštantnou teplotou. U ostrieža zelenkastého (Perca fluviatilis) vieme docieliť skrátenie generačného cyklu skrátením fotoperiody so súčasnou klesajúcou teplotou. U dvojročného zubáča veľkoústeho (Sander lucioperca) to vieme dosiahnuť pri teplote 12 °C po dobu troch mesiacov. Skoršie dosiahnutie dospelosti u pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) najlepšie docielime nepretržitým osvetlením v jarnom období a následne náhlou redukciou fotoperiody spolu so zvýšenou teplotou. U lososa atlantického (Salmo salar) a sivoňov nepretržitým osvetlením spôsobíme oddialenie puberty ale zvýšená teplota pôsobí na nich tiež stimulačne v súvislosti s nástupom puberty. Z uvedených informácií usudzujem, že aj keď jeden faktor môže hrať primárnu rolu, ďalšie faktory vplývajú, niekedy významne. Manipuláciou týchto a viacej faktorov môžeme docieliť skrátenie generačného intervalu naších rýb, čo je cieľom šľachtiteľov v ČR a SR. The aim of the this thesis was to develop a comprehensive overview study on the onset of sexual maturity, the factors that affect the onset and the possibilities of shortening of generation interval. Sexual maturity can be understood as a trait, resp. phenotypic expression, with individuals undergoing puberty before reaching adulthood. Puberty in fish is very important for farmers or breeders, as it affects a number of important parameters. The onset of puberty is influenced by many factors, either internal or external. Internal factors include fish species, genetic predisposition, health and fitness condition, the size and age of fish, sex of fish, and most importantly, the endocrine system. Based on the role of sex, we can state that in most species of fish in the Czech Republic and Slovakia, females mature later than males. The fact that individuals are sexually mature points out the functionality of the brain-pituitary-gonadal axis, which role is indispensable. GnRHs (gonadortropin-releasing hormones) or otherwise so-called hormone triggers with their effect on the pituitary gland and the secretion of LH (luteinizing hormone) and FSH (follicle-stimulating hormone), which further affect the gonads, are the center of this axis. Another gland with internal secretion that influences the onset of puberty is the pineal gland with the hormone melatonin. There are many external factors, but the thesis focuses on factors influencing the onset of sexual maturity of our fish and these are water temperature and photoperiod. From the obtained information, we can claim that in carp fish the key factor is the temperature, whereas in salmonid fish it is the photoperiod. For perch fish, this is still not clear. Taking into consideration carp fish, we can shorten the generation interval with a constant higher temperature. On the other hand, in the case of perch (Perca fluviatilis), we can achieve the shortening of the generation interval by shortening the photoperiod simultaneously with the decreasing of the temperature at the right time. Concerning a two-year old pikeperch (Sander lucioperca), we can achieve the same result at a temperature of 12 ° C for the period of three months. In the case of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), early maturation may be best achieved by continuous light in the spring followed by a sudden reduction of the photoperiod together with an increased temperature. In the case of atlantic salmon (Salmo salar), brook trout (Salvenilus fontinalis) and artic charr (Salvenilus alpinus), continuous fotoperiod causes a delay in puberty, however, the increased temperature has a stimulating effect on the onset of puberty for them, too. To sum up the gained information, I conclude that even though one factor may play a primary role on the maturation, other factors also have an impact, sometimes even significant. By manipulating with the above mentioned and other factors, we can achieve a shortening of the generation interval in our fish, which may be the goal of breeders in the Czech Republic and Slovakia. Keywords: puberty; temperature; light regime; sexual maturity; photoperiod; brain-pituitary-gonadal axis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory ovplyvňujúce nástup pohlavnej dospelosti u rýb a možnosti skrátenia generačného intervalu - prehľadová štúdia

Cieľom práce bolo vypracovať ucelenú prehľadovú štúdiu o nástupe pohlavnej dospelosti, faktoroch, ktoré daný nástup ovplyvňujú a možnostiach ako skrátiť generačný interval. Pohlavná dospelosť sa dá ...

GARAYOVÁ, Margaréta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Betlehem
FIALKOVÁ, Elena
2021 - Slovak
Bakalárska práca spracuváva tému Betlehema, jednu z arteterapeutických tém projektívno-intervenčnej metodiky. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej teoretickej časti sa text venuje práci s príbehom v terapeutickej a arteterapeutickej činnosti. Popisuje využívanie symboliky a archetypálnej tematiky, s ktorou príbehy v terapii pracujú. Text podrobnejšie pomenúva aspekty práce s biblickým príbehom a jeho charakteristické odlišnosti od iných typov príbehov, ako sú rozprávky či mýty. Téma Betlehema v arteterapeutickej práci otvára otázky spojené s vlastným sebapoňatia v rámci rodiny, vzťahy v súrodeneckej a rodinnej konštelácii a vzťah k domovu. Ďalej bakalárska práca ponúka prehľad vývoja scén Betlehema v európskom a svetovom umení, pričom prezentuje rozmanité snahy o vizualizáciu a zhmotnenie betlehemského príbehu v dejinách civilizácie. V jednotlivých obdobiach prezentuje špecifiká daného obdobia či slohu na konkrétnych príkladoch. Na živote a obrazoch štyroch umelcov 20. storočia (P. Gauguin, M. Chagall, E.Schiele, B. Reynek) s tematikou súvisiacou s Betlehemom a rodinou hľadá práca vzťah medzi štýlom a symbolikou, ktoré obrazy sprostredkúvajú. V praktickej časti sa práca venuje kazuistikám obrázkov, ktoré boli vybrané náhodne, tak aby obsiahli rozmanitú škálu príkladov. Autori rôznych vekových, genderových a sociálnych skupín maľujú tému Betlehema, niektorí v dotazníkoch dovoľujú hlbšie nahliadnuť do osobnej problematiky, ktorá tak sprevádza obrázky. Scéna, formát i technika neboli bližšie špecifikované, takže ide o rôzne typy spracovania. V niektorých momentoch sa stretávame so stereotypmi, na iných miestach nás prekvapia nové možnosti uchopenia tohto tradičného vianočného príbehu. The bachelor's thesis deals with the topic of Bethlehem, one of the art therapeutic topics of projective-intervention methodology. The work is divided into two parts. In the first theoretical part, the text deals with a story as a therapeutic and art therapeutic tool. It describes the use of symbolism and archetypal themes with which stories work in therapy. The text mentions in more detail aspects of working with a biblical story and its characteristic differences from other types of stories, such as fairy tales or myths. The theme of Bethlehem in art therapy work raises questions related to his own self-concept within the family, relationships in the family, sibling constellation and the relationship to the home. Furthermore, the bachelor's thesis offers an overview of the development of the scenes of Bethlehem in European and world art, while presenting various efforts to visualize and materialize the story of Bethlehem in the history of civilization. In individual periods, it presents the specifics of a given period or style on specific examples. In the life and paintings of four artists of the 20th century (P. Gauguin, M. Chagall, E. Schiele, B. Reynek) with themes related to Bethlehem and the family, the work seeks the relationship between the style and symbolism that the paintings convey. In the practical part, the work deals with case studies of images that were selected to include a diverse range of examples. The authors of various age, gender and social groups paint the theme of Bethlehem, some in the questionnaires allow a deeper insight into the personal issues that accompany the pictures. The scene, format and technique were not specified in detail and there are different types of processing. In some moments we encounter stereotypes, in othermoments we are surprised by new possibilities of grasping this traditional Christmas story. Keywords: Bethlehem; Christmas; biblical story; family; siblings; art therapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Betlehem

Bakalárska práca spracuváva tému Betlehema, jednu z arteterapeutických tém projektívno-intervenčnej metodiky. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej teoretickej časti sa text venuje práci s príbehom ...

FIALKOVÁ, Elena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence
KOREŇOVÁ, Noemi
2020 - Slovak
Cieľom predkladanej bakalárskej práce je predstaviť Taliansko cez pohľad Alexandra Dumasa staršieho, ktorý poskytuje v cestopise venovanom Toskánsku - Une année a Florence. Snahou je prostredníctvom analýzy daného diela poukázať na to, ako autorove zážitky z cesty sprostredkovávajú historické, politické a kultúrne udalosti z Talianska danej doby a priblížiť jeho osobitý vzťah k nim. The aim of the presented bachelor thesis is to introduce Italy through the perspective of Alexandre Dumas the Elder, a Romantic writer, which he provides in a travel book dedicated to Tuscany - Une année a Florence. Based on an analysis of the set work, it deals with how the author´s experiences of the journey mediate historical, political and cultural events from contemporary Italy and to give an idea of his personal relation to them. Keywords: Alexandre Dumas; travel book; Italy; Tuscany; Florence; Romanticism; Italian history; Italian art Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence

Cieľom predkladanej bakalárskej práce je predstaviť Taliansko cez pohľad Alexandra Dumasa staršieho, ktorý poskytuje v cestopise venovanom Toskánsku - Une année a Florence. Snahou je prostredníctvom ...

KOREŇOVÁ, Noemi
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Úloha sestry v self-monitoringu v domácím prostředí.
ADAMČÁKOVÁ, Marta
2020 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá problematikou úlohy sestry při monitoringu v domácím prostředí. Věnuje se správnosti provádění domácího měření v domácím prostředí pacienta. Tato práce poukazuje na důležité činnosti sestry, vedoucí ke zkvalitnění výsledků domácího měření. Práce poskytuje pohled sestry na činnosti v oblasti self-monitoringu, ale také i pohled na zkušenosti, potřeby a očekávání pacientů. Teoretická část se zaměřuje na definici self-monitoringu, jeho správné provedení, potřebě a nejčastějším způsobu využití v české zdravotnické praxi, zaměřené na prevenci, diagnostiku a léčbu chronických onemocnění. Definuje a přibližuje onemocnění, které se nejčastěji pojí se self-monitoringem vykonávaném pacientem v domácím prostředí. Z rozhovorů se sestrami a pacienty vyplynul jejich pohled na činnosti sestry, vedoucí ke kvalitním výsledkům, díky dobře vykonanému domácímu sebeměření pacienta. Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat činnosti a znalosti, které jsou potřebné pro naplnění úlohy sestry v self-monitoringu v domácím prostředí pacienta. Z šetření vyplynulo, že sestry pracující ve specializovaných ambulancích svou činnost vykonávají na nejlepší úrovni ze všech dotázaných sester. Kvalitu sester z těchto ambulancí potvrdily znalosti a rozhled dotázaných pacientů navštěvujících specializované ambulance. Dále z výzkumného šetření vyplývá, že sestry pracující v ordinacích obvodních lékařů nezajišťují dostatečně individuální potřebu pacienta na poli edukace, učení a informovanosti v oblasti self-monitoringu. Na základě rozhovorů se sestrami z nemocničních oddělení a hospitalizovaných pacientů v nemocničním zařízení vyplynulo, že sestry v průběhu hospitalizace pacienta, u kterého byla diagnostikovaná hypertenze, nebo diabetes mellitus, nevykonávají činnosti vedoucí k zajištění self-monitoringu v domácím prostředí. Jedná se o činnosti jako jsou edukace, podávání informací, nácvik měření a další. The bachelor's thesis deals with the issue of the role of the nurse in monitoring at home. It deals with the correctness of performing home measurements in the patient's homes. This work points out the important activities of the nurse, leading to the improvement of the results of home measurements. The work provides a view of the nurse on activities in the field of self-monitoring, but also a view of the experiences, needs and expectations of patients. The theoretical part focuses on the definition of self-monitoring, its proper implementation, the need and the most common use in Czech medical practice, focused on the prevention, diagnosis and treatment of chronic diseases. It defines and approaches the diseases that are most often associated with self-monitoring performed by the patient in the home environment. Interviews with nurses and patients revealed their view of the nurse's activities, leading to quality results, thanks to a well-performed home self-assessment of the patient. The aim of this bachelor's thesis was to map the activities and knowledge that are needed to fulfill the role of the nurse in self-monitoring in the patient's home environment. In order not to skew the results of the survey, patients were also invited to interviews. The survey showed that nurses working in specialized clinics perform their activities at the best level of all the nurses interviewed. The quality of the nurses from these outpatient clinics was confirmed by the knowledge and overview of the interviewed patients visiting specialized outpatient clinics. Furthermore, the research shows that nurses working in general practitioner surgeries do not sufficiently ensure the individual needs of the patient in the field of education, learning and information in the field of self-monitoring. Interviews with nurses from hospital wards and hospitalized patients have shown that nurses do not perform self-monitoring activities at home during the hospitalization of a patient diagnosed with hypertension or diabetes mellitus. These are activities such as education, providing information, measuring practice and more. Keywords: nurse; hypertension; glycemia; patient; self-monitoring; self-measurement; home measurement Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úloha sestry v self-monitoringu v domácím prostředí.

Bakalářská práce se zabývá problematikou úlohy sestry při monitoringu v domácím prostředí. Věnuje se správnosti provádění domácího měření v domácím prostředí pacienta. Tato práce poukazuje na důležité ...

ADAMČÁKOVÁ, Marta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu
HRITZOVÁ, Petra
2019 - Slovak
Témou tejto bakalárskej práce je jazykový režim Európskej únie v praxi. Cieľom je porovnávanie dostupnosti dokumentov v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine na webových stránkach Európskeho parlamentu. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť je zložená zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na predstavenie Európskej únie aj s jej inštitucionálnym rámcom. Druhá kapitola pojednáva o konkrétnej inštitúcii, ktorú som si vybrala. Najprv je predstavená história Európskeho parlamentu, ďalej je popísaná štruktúra daného orgánu a na konci tejto kapitoly sú spomenuté hlavné funkcie Európskeho parlamentu, ktorými disponuje. Nasledujúca kapitola je kľúčová. Začiatok sa týka mnohojazyčnosti v Európskej únii a neskôr je charakterizovaný jazykový režim v Európskom parlamente. Posledné dve kapitoly sú viac technické. Predposledná kapitola je zameraná na vizualizáciu webových stránok Európskeho parlamentu. V poslednej kapitole je vykonaná analýza dostupnosti dokumentov parlamentných výborov v Európskom parlamente v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine. The topic of this bachelor thesis is the European Union language regime in practice. The aim is to compare the availability of documents in Slovak, Czech, French and English on the website of the European Parliament. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part is consisting of four chapters. The first chapter focuses on the presentation of the European Union with its institutional framework. The second chapter deals with the particular institution that I chose. First of all, the history of the European Parliament is presented, the structure of the institution is described and in the end of this chapter, the main functions of the European Parliament are mentioned. The following chapter is crucial. The beginning refers to the multilingualism in the European Union in general and afterwards it is characterized the language regime in the European Parliament. The last two chapters are more technical. The penultimate chapter concentrates on visual aspect of the web pages of the European Parliament. The last chapter analyzes the availability of documents of parliamentary committees in the European Parliament in Slovak, Czech, French and English languages. Keywords: European Union; European Parliament; institutional framework; multilingualism; availability of documents Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu

Témou tejto bakalárskej práce je jazykový režim Európskej únie v praxi. Cieľom je porovnávanie dostupnosti dokumentov v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine na webových stránkach Európskeho ...

HRITZOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití arteterapie v komunitní práci
ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
2019 - Slovak
Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsah teoretickej časti je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické východiská pri definovaní komunity. Zistíme v nej, čo sa za komunitu pokladá, kto ju tvorí, tiež to, ako ju viacerí autori vnímajú, rozdeľujú, aké sú jej znaky ale tiež to, prečo ich ľudia vytvárajú a aké prináša výhody pre jej členov. V tejto kapitole sa zaoberáme aj teóriami sociálnej psychológie so zameraním na dôležitosť budovania komunít pre rozvoj človeka. V druhej kapitole sa zameriavame na prepojenie komunitnej práce a arteterapie a toho, ako môže byť ich kombinácia vhodná pre rozvoj komunity. V praktickej časti bakalárskej práce bol realizovaný akčný výskum priamo v komunite. Cieľom bolo zistiť, či je možné aplikovať arteterapeutický proces v rámci práce v komunite a výtvarne spracovávať vybrané témy vzájomných vzťahov členov komunity, tému životného priestoru a tému budúcnosti. Zistili sme, že arteterapeutický proces je vhodný pri práci v komunite a je možné otvárať aj náročné témy, s ktorými komunita má problém a ich výtvarné spracovanie môže otvoriť priestor na ich reflexiu či spracovanie. This bachelor thesis is a description of the techniques and benefits regarding the combination of art therapy and community work. It is divided into two parts - theoretical and practical. There are two chapters within the theoretical section. Chapter one deals with the scopes of defining community. In this chapter we learn what traits make a community, who is a part of it and why we build them. In this chapter we focus on the theories of social psychology especially on the topics of community membership and its importance for their members. Chapter two ilustrates how the process of combining art therapy and community work is useful for community development. In the practical part of the bachelor thesis was realized an action research in the community. The aim was to find out whether it is possible to apply the art therapy process within the community work and to artically select selected topics of mutual relations of the community members, the topic of the living space and the topic of the future. We have found that the art therapy process is suitable for working in the community and it is possible to open up the challenging topics with which the community has a problem and their art work can open up space for their reflection or processing. Keywords: community; community work; community development; community organizing; social change; art therapy; art therapy technique; identity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie v komunitní práci

Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú ...

ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Keywords: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek
URBANOVÁ, Simona
2018 - Slovak
Expresné plazmidy génov TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli vyhotovené molekulárnym klonovaním. Rekombinantné proteíny TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli exprimované v E. coli, afinitne purifikované a použité k získaniu antiséra z králikov. Špecifickosť generovaných polyklonálnych protilátok bola testovaná Western blot analýzou. Expression plasmids of the TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 genes were generated by molecular cloning. Recombinant proteins TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 were expressed in E. coli, affinity purified, and used to raise antisera in rabbits. The specifity of generated polyclonal antibodies was tested by Western blot analysis. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek

Expresné plazmidy génov TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli vyhotovené molekulárnym klonovaním. Rekombinantné proteíny TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli exprimované v E. coli, afinitne purifikované a ...

URBANOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ
ŠUSTEKOVÁ, Hana
2016 - Slovak
Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejdříve vymezuje pojem socioterapie. Vzhledem k tomu, že v praktické části autorka pracuje s klienty Jiné kávy, kteří trpí duševním onemocněním, teoretická část dále přibližuje jejich psychické nemoci - konkrétně schizofrenii, depresi a sociální fobii. Třetí oddíl teoretické části vymezuje arteterapii a blíže se zabývá arteterapií u jednotlivých duševních poruch. Teoretická část končí přiblížením teoretických východisek tzv. "rožnovské arteterapie", z níž autorka práce vycházela při svém arteterapeutickém působení v Jiné kávě. V praktické části autorka přibližuje svou přímou práci s klienty Jiné kávy, kterou ilustruje na dvou kazuistikách. Jejich obrazovou produkci zpracovává dle "rožnovské" arteterapie. Zároveň se snaží prezentovat své zkušenosti ze socioterapeutické dílny a úvahy, které doprovázely její hledání nového terapeutického přístupu při práci s klienty Jiné kávy. S ohledem na svou práci autorka spatřuje arteterapii jako velmi vhodný terapeutický a resocializační postup u klientů Jiné kávy. This thesis presents one of the experimental forms of therapeutical work with mentally ill people the use of art therapy in sociotherapy. The thesis consists of a theoretical and practical part. First, the theoretical part defines sociotherapy. This part then describes mental disorders of the clients of Jiná Káva especially schizophrenia, depression and social phobia. The third part of the theoretical section defines art therapy and looks into the use of art therapy within specific mental illnesses. This section concludes with the definition of "Rožnov art therapy" approach which the author used within the therapeutical work in Jiná káva. The practical part describes the direct work between the author and klients of Jiná káva which is ilustrated with two case interpretations. The visual productions is interpreted according to the "Rožnov approach". The author also presents her experience from the socialtherapy workshops and her thoughts which accompanied her search for a new therapeutical aproach with the clients of Jiná káva. According to her work the author considers art therapy as a very convenient method of therapy and social rehabilitation. Keywords: art therapy; social therapy; schizophrenia; depression; social phobia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ

Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a ...

ŠUSTEKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases