Number of found documents: 16323
Published from to

VLIV METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ NA NEHODOVOST MOTOCYKLOVÉ DOPRAVY V JIHOČESKÉM KRAJI
UHLÍKOVÁ, Renata
2024 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá vliv meteorologických prvků na nehodovost motocyklové dopravy v Jihočeském kraji od roku 2016 do roku 2020 včetně. Záměrem je porozumět, jaké jsou vzájemné vztahy mezi povětrnostními podmínkami a počtem motocyklových nehod. Práce využívá rozsáhlou policejní databázi motocyklových nehod a také meteorologických prvků jako je teplota, vítr, srážky, nový sníh a sluneční svit. Samotným základem je zcela nová a jedinečná metodika výzkumu, kterou podpořily tituly zabývající se touto problematikou. Ani v současné době neexistuje mnoho studií, které by se tomuto tématu věnovaly. Provedená analýza dat využívá korelační metodu, která je podpořena pomocí jednotlivých grafů u každého zkoumaného prvku. Výsledky této práce jsou, že největšími rizikovými prvky jsou prvky teplot a slunečního svitu. Roztříděná data a výzkum může dále poskytnout užitečné informace v dopravě a být výchozí studií k opatření zaměřená na zlepšení bezpečnosti motocyklistů na silnicích v různých povětrnostních podmínkách. This diploma thesis examines the influence of meteorological elements on the accident rate of the motorcycle traffic in the South Bohemian region from 2016 to 2020. The intention is to understand the interactions between the weather conditions and the number of motorcycle accidents. The thesis uses a wide and extensive police database of motorcycle accidents as well as meteorological elements such as temperature, wind, rain, new snow and sunshine. The base of the thesis is a new unique research methodology, which was supported by reports and literature dealing with this issue. Currently, there are not many studies devoted to this topic. The executed data analysis is using the correlation method, which is supported by individual graphs for each investigated element. The thesis result is finding that highest risk factor elements are temperature and sunshine. The segregated data and research can assist in traffic analysis and serve as a basic study for improving the safety of motorcyclist on roads in different weather conditions. Keywords: nehodovost motocyklů; meteorologické prvky; počasí; Jihočeský kraj; ochrana motocyklistů; motorcycle accidents; meteorological elements; weather; South Bohemian region; protection of motorcyclists Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VLIV METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ NA NEHODOVOST MOTOCYKLOVÉ DOPRAVY V JIHOČESKÉM KRAJI

Tato diplomová práce zkoumá vliv meteorologických prvků na nehodovost motocyklové dopravy v Jihočeském kraji od roku 2016 do roku 2020 včetně. Záměrem je porozumět, jaké jsou vzájemné vztahy mezi ...

UHLÍKOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Analýza souladu deklarované úrovně učebnic německého jazyka pro ZŠ se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky z hlediska lexika
KOLÁŘOVÁ, Eva
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je ukázat, zda učebnice německého jazyka obsahují slovní zásobu, která je adekvátní pro žáky druhého stupně základních škol a zda jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Úvodní teoretická stať obsahuje informace o rozsahu a tematickém zaměření slovní zásoby na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a poukazuje na změny v pojetí výuky, ke kterým došlo v Dodatku k SERR z roku 2018. Empirická část diplomové práce je sepsána na základě detailní analýzy rozsahu slovní zásoby v učebnicových souborech na úrovni A1, které jsou aktuálně nabízeny pro výuku německého jazyka. Obsahuje popis metodologie výzkumného šetření a interpretaci výsledků s ohledem na výstupy pro Další cizí jazyk, které uvádí Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V závěru práce jsou uvedena kritická místa výuky Dalšího cizího jazyka, která mohou zapříčiňovat přetěžování žáků. The aim of the diploma thesis is to show, whether the German language coursebooks contain vocabulary which is adequate for primary school pupils and whether they follow the Common European Framework of Reference for Languages. The introductory theoretical part contains information about the range and thematic focus of the A1 vocabulary according to the Common European Framework of Reference for Languages and points to the changes in the concept of teaching that occurred in the CEFR in 2018. The empirical part of the diploma thesis is based on a detailed analysis of the range of vocabulary in A1 level coursebooks that are currently offered for German language classes. It contains a description of the research methodology and the interpretation of the results regarding the outputs for another foreign language that are presented by the Framework Education Programme. In the conclusion of the thesis, there are some critical points of foreign language teaching that may lead to overloading pupils. Keywords: německý jazyk; jazyková úroveň; učebnicové soubory pro německý jazyk jako cizí jazyk; přetěžování žáků v hodinách německého jazyka; SERRJ; German language; level of a foreign language; coursebooks of German language as a foreign language; overloading pupils in German classes; CEFR Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza souladu deklarované úrovně učebnic německého jazyka pro ZŠ se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky z hlediska lexika

Cílem diplomové práce je ukázat, zda učebnice německého jazyka obsahují slovní zásobu, která je adekvátní pro žáky druhého stupně základních škol a zda jsou v souladu se Společným evropským ...

KOLÁŘOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Aktuální globální problémy jako prostředek integrace zeměpisu a dějepisu na 2. stupni základní školy
MENHARDOVÁ, Eva
2024 - Czech
Aktuální globální problémy dostávají ve výuce na základních školách stále větší prostor. Jejich zapojením lze propojovat různé vyučovací předměty a podporovat tak mezipředmětové vazby. Mnohovrstevnatost globálních problémů vyzývá k zapojování aktivizačních metod výuky, většímu zapojení žáků do výuky, pomáhá rozvíjet kritické myšlení a seznamovat žáky s různými aspekty, jak globálních problémů, tak obecně problematiky života na Zemi. Tato diplomová práce si klade za cíl představit možnosti výuky aktuálních globálních problémů za pomoci propojení zeměpisu a dějepisu. Za tímto účelem jsou v ní představeny tři výukové aktivity, které se zabývají různými globálními problémy na rozdílných úrovních - globální, regionální a lokální. Otestování aktivit ve výuce na základní škole zjišťuje jejich propracovanost, využitelnost a oblibu u žáků i vyučujících. Výsledky jsou následně reflektovány a propojeny s teoretickými východisky. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. Teoretická část se věnuje nastínění mezipředmětových vztahů a integrované výuky, současným trendům v geografickém vzdělávání, mezioborovostí zeměpisu a dějepisu, jejich postavení v Rámcovém vzdělávacím programu a metodám aktivního vyučování. Následně je popsána metodika tvorby výukových aktivit a metodika jejich testování v praxi. Analytická část pak popisuje jednotlivé aktivity a reflexi jejich testování v hodinách zeměpisu na základních školách. V závěru práce jsou zjištěné výsledky shrnuty, okomentovány a propojeny s teoretickými východisky. Nowadays, current global issues are gaining more and more attention in the lower secondary school curriculum. Their involvement can be used to interconnect different subjects and promote cross-curricular connections in the curriculum. The multilayered nature of global issues calls for the involvement of activating teaching methods, greater pupils' involvement in learning, helps to develop critical thinking as well as to introduce pupils to various aspects of both global issues and general issues of life on Earth. This diploma thesis aims to present the possibilities of teaching current global issues using the interconnection between geography and history. For this purpose, it presents three teaching activities that deal with different global issues at different levels - global, regional and local. Testing these activities in the lower secondary school teaching setting establishes their sophistication, usability and popularity with pupils and teachers. The results are then reflected upon and linked to the theoretical basis. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part is devoted to the outline of intersubject relations and integrated teaching, current trends in geography education, the interdisciplinary nature of geography and history, their position in the framework educational programme (Rámcový vzdělávací program = RVP) and methods of active teaching. Then the methodology of creating teaching activities and the methodology of testing them in practice are described. The analytical part subsequently describes the individual activities and the reflection on their testing in geography classes in lower secondary schools. In the conclusion of the thesis, the findings are summarized, commented on and linked to the theoretical background. Keywords: Aktuální globální problémy; integrace zeměpisu a dějepisu; výuka zeměpisu; moderní trendy ve výuce; aktivizační výukové aktivity; Current Global Issues; Integration of Geography and History; Teaching Geography; Modern Trends in Teaching; Active Learning Activities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aktuální globální problémy jako prostředek integrace zeměpisu a dějepisu na 2. stupni základní školy

Aktuální globální problémy dostávají ve výuce na základních školách stále větší prostor. Jejich zapojením lze propojovat různé vyučovací předměty a podporovat tak mezipředmětové vazby. ...

MENHARDOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití mezipředmětových vztahů ve výuce fyziky na ZŠ
PECHOVÁ, Veronika
2024 - Czech
Autorka v práci navazuje na bakalářskou práci a nadále se věnuje mezipředmětovému vztahu fyziky a přírodopisu na základní škole. Práce obsahuje návrhy na mezipředmětovou výuku, dále se v práci nachází několik originálních mezipředmětových projektů, s vytvořenými pracovními listy pro žáky a podrobnými didaktickými analýzami a metodickými komentáři pro vyučujícího. Práce také obsahuje didaktickou aktivitu s názvem "Biofyzikální štafeta", která byla vyhodnocena jako nejlepší práce v soutěži Studentská inovace praxe, zkráceně SIP, na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2023. The author of this diploma thesis continues in her bachelor thesis. The author still writes about intersubject relations of Physics and Biology at elementary school. The thesis includes some suggestions for intersubject learning. There are also a few original intersubject projects, worksheets for pupils and there are also some detailed didactic analyses and methodical comments for teachers. The thesis also includes a didactic activity called "Biophysical relay" which was evaluated as the best piece of work in a competition Student innovation of practice (abbreviated SIP) at Faculty of Education at University of South Bohemia in České Budějovice in 2023. Keywords: Projektová výuka; žák; učitel; fyzika; přírodopis; měření; didaktické aktivity.; Project-based learning; student; teacher; physics; biology; measurement; didactic activities. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití mezipředmětových vztahů ve výuce fyziky na ZŠ

Autorka v práci navazuje na bakalářskou práci a nadále se věnuje mezipředmětovému vztahu fyziky a přírodopisu na základní škole. Práce obsahuje návrhy na mezipředmětovou výuku, dále se v práci nachází ...

PECHOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Problematika šikany žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pohledem asistentů pedagoga
VAŇKOVÁ, Pavla
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou šikany žáků se speciálně vzdělávacími potřebami pohledem asistenta pedagoga. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním pojmu šikana, jejích forem a účastníků šikany. Mimo jiné také vysvětluje pojem "žák se speciálními vzdělávacími potřebami", charakterizuje podpůrná opatření a proces inkluzivního vzdělávání. Teoretická část dále pojednává o současných opatřeních k prevenci a řešení šikany na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Dále se věnuje práci asistenta pedagoga a jeho možnostem ve spolupráci s učitelem a práci se třídou. Praktická část je zaměřena na osobní zkušenosti asistentů pedagoga se šikanou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na jejich možnou roli při prevenci a řešení šikany. Pro sběr dat byl využit kvalitativní výzkum v podobě polostrukturovaných rozhovorů s asistenty pedagoga základních škol hlavního vzdělávacího proudu. This dissertation focuses on the problematics of bullying of children with special educational needs from the point of view of the teacher's assistant. This dissertation is divided into theoretical and practical part. The theoretical part aims to define the expression of bullying, its forms and its participants. Furthermore it defines the expression of a child with special educational needs, it describes the use of support measures and the concept of inclusive education. The theoretical part also introduces contemporary measures for prevention and intervention of bullying at mainstream elementary schools. Additionally it focuses and discusses the job of the teacher's assistant and the possibilities of his or hers collaboration with the teacher and the classroom. The aim of the practical part is to determine the personal experiences of teacher's assistants with bullying of children with special educational needs and their possible role regarding prevention and intervention of bullying. Qualitative research in the form of semi-structured interviews with teacher's assistants at mainstream elementary schools was used as a data collection. Keywords: šikana; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; asistent pedagoga; prevence; řešení šikany; bullying; a child with special educational needs; teacher's assistant; prevention; intervention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika šikany žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pohledem asistentů pedagoga

Diplomová práce se zabývá problematikou šikany žáků se speciálně vzdělávacími potřebami pohledem asistenta pedagoga. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ...

VAŇKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Podpora adaptace žáků s poruchou autistického spektra ve školní třídě
OPLETALOVÁ, Dominika
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá podporou adaptace žáků s poruchou autistického spektra ve školní třídě. Cílem diplomové práce je popsat, jak probíhá podpora adaptace ve školním prostředí a začlenění žáků s PAS ve školní třídě. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na komplexní vymezení poruch autistického spektra s projevy a specifiky, které se objevují u žáků s PAS. Dále pak popisuje možnosti inkluzivního vzdělávání s doporučenými přístupy k těmto žákům a poradenské služby včetně podpůrných opatření využitelných při edukaci. V teoretické části jsou také popsány možnosti podpory adaptace a začlenění žáků s PAS ve školní třídě. Praktická část diplomové práce je zaměřená na problematiku adaptace žáků s PAS pomocí kvalitativního výzkumu. Cílem výzkumného šetření je zjistit, jak pedagogičtí pracovníci podporují adaptaci žáků s PAS na školní prostředí a jeho začlenění ve školní třídě. Dále je zjišťováno, jaká specifika v adaptaci žáků s PAS pedagogové vnímají a zohledňují. V neposlední řádě jsou zjišťovány obtíže a rizika objevující se při adaptaci a vzdělávání žáků s PAS. Výzkumné šetření je realizováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů a pozorování. Práce přináší ověřené a doporučené strategie a metody práce u žáků s PAS při adaptaci na školní prostředí a pro jeho snazší začlenění v třídním kolektivu. Mezi nejdůležitější patří: návštěva školy před zahájením školní docházky, vzájemné předávání informací, strukturované učení, motivace a cílená práce s třídním kolektivem. Nepostradatelná je zde spolupráce třídních učitelů a asistentů pedagoga. Velkou roli v této problematice mají speciálně pedagogická centra, která jsou přítomná v celém procesu adaptace a edukace žáků s PAS. The diploma thesis deals with supporting the adaptation of pupils with autism spectrum disorder in the school classroom. The aim of the thesis is to describe how the support of adaptation in the school environment and the inclusion of pupils with ASD in the school classroom. The theoretical part of the thesis is focused on the complex definition of autism spectrum disorders with manifestations and specifics that appear in pupils with ASD. Then it describes the possibilities of inclusive education with recommended approaches to these pupils and counselling services including support measures used in education. The theoretical part also describes the possibilities of supporting the adaptation and inclusion of pupils with ASD in the school classroom. The practical part of the thesis is focused on the issue of adaptation of pupils with ASD through qualitative research. The aim of the research investigation is to find out how teaching staff support the adaptation of pupils with ASD to the school environment and its inclusion in the school classroom. In addition, what specifics in the adaptation of pupils with ASD are perceived and taken into account by pedagogical staff. Last but not least, the difficulties and risks encountered in the adaptation and education of pupils with ASD are identified. The research is carried out by means of semi-structured interviews and observations. The thesis presents validated and recommended strategies and methods of work for pupils with ASD in adapting to the school environment and for their easier integration in the classroom collective. Among the most important are: visiting the school before starting school, peer-to-peer information transfer, structured learning, motivation and targeted work with the class collective. The cooperation of class teachers and teaching assistants is indispensable here. The special education centres have a major role in this issue, which are present in the entire process of adaptation and education of pupils with ASD. Keywords: žáci s poruchou autistického spektra; inkluzivní vzdělávání; školní třída; adaptace; podpůrná opatření; začlenění; třídní učitel; asistent pedagoga; speciálně pedagogické centrum; pupils with autism spectrum disorder; inclusive education; school classroom; adaptation; support measures; inclusion; class teacher; teaching assistant; special education centre Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Podpora adaptace žáků s poruchou autistického spektra ve školní třídě

Diplomová práce se zabývá podporou adaptace žáků s poruchou autistického spektra ve školní třídě. Cílem diplomové práce je popsat, jak probíhá podpora adaptace ve školním prostředí a začlenění žáků s ...

OPLETALOVÁ, Dominika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Přeměna PET lahve na tiskový filament
TOŠER, Martin
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou stroje na přeměnu PET lahve na tiskový filament. Práce se v teoretické rovině věnuje především historii 3D tisku, srovnání jeho metod a samotné udržitelnosti. Důležitou součástí práce je i kapitola o motivaci k vytvoření stroje a rešerši dostupných řešení. Na základě zvolení vhodné konstrukce stroje byl tento vytvořen a otestován. Byl vytvořen návod na jeho sestavení a vložen na portál Printables. This thesis deals with the development of a machine for converting PET bottles into printing filament. The theoretical aspect of the thesis is mainly focused on the history of 3D printing, comparison of its methods and sustainability. An important part of the thesis is also a chapter on the motivation to create the machine and a research of available solutions. Based on the choice of suitable machine design, the machine was built and tested. Instructions for its construction were created and uploaded to the Printables portal. Keywords: Přeměna PET lahve; návrh stroje; návod; filament; recyklace; PET bottle conversion; machine design; instructions; filament; recycling Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přeměna PET lahve na tiskový filament

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou stroje na přeměnu PET lahve na tiskový filament. Práce se v teoretické rovině věnuje především historii 3D tisku, srovnání jeho metod a samotné udržitelnosti. ...

TOŠER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Motorická výkonnost a somatické znaky žen (věková kategorie 25,00 - 34,99 r.)
KALIŠOVÁ, Karolína
2024 - Czech
Karolína Kališová: Motorická výkonnost a somatické znaky žen (věková kategorie 25,00 - 34,99 r.). Cílem diplomové práce je porovnání a vyhodnocení naměřených výsledků u 36 žen (dobrovolných hasiček) ve věku 25,00 - 34,99 roku. Od října 2023 do ledna 2024 probíhalo měření, zjišťovány byly tělesné charakteristiky jako je tělesná výška, tělesná hmotnost, obvodové rozměry (pravé paže, břicha, boků a pravého stehna), tloušťky kožních řas (subskapulární, suprailiakální, nad bicepsem, nad tricepsem, na pravém stehně střední) a byly provedeny zkoušky pohyblivosti páteře (Stiborův příznak, Ottův příznak, Schoberův příznak, Čepojův příznak, Thomayerův příznak a zkouška lateroflexe). Z tělesné výšky a hmotnosti byla následně vypočítána hodnota Body Mass Indexu (BMI) u každé probandky a součet kožních řas. Součástí výzkumné části bylo také vyhodnocení plantogramu a dotazníku životní spokojenosti okruhy zdraví, práce a zaměstnání, volný čas, vlastní osoba, přátelé a příbuzní s dalšími doplňujícími otázkami. K zajímavým výsledkům práce patří například porovnání výsledků našeho souboru oproti 50letým dobrovolným hasičkám (Douchová, 2019), u starších žen byl zaznamenán vysoce významný rozdíl ve smyslu poklesu nožní klenby (testováno Chippauxe a Šmiřáka, průměr v kategorii plochá noha), páteř (Stiborův příznak, Ottův příznak, Schoberův příznak, Čepojův příznak, Thomayerův příznak) byla u starších žen statisticky významně méně pohyblivá kromě krční páteře (testováno Čepojovým příznakem). Karolína Kališová: Motor performance and somatic characteristics of women (age category 25,00 - 34,99). The aim of the thesis is to compare and evaluate the measured results of 36 women (volunteer firefighters) aged 25,00 - 34,99 years. Measurements were conducted from October 2023 to January 2024, focusing on body characteristics such as height, weight, circumferential dimensions (right arm, abdomen, hips, and right thigh), skinfold thickness (subscapular, suprailiac, above the biceps, above the triceps, on the mid-right thigh), and tests of spine mobility (Stibor's sign, Otto's sign, Schober's sign, Čepoj's sign, Thomayer's sign, and lateral flexion test). Body Mass Index (BMI) was calculated for each subject based on height and weight, along with the sum of skinfolds. The research also included the evaluation of the foot printogram and a questionnaire on life satisfaction in the areas of health, work and employment, leisure time, own person, friends and relatives with additional supplementary questions. Interesting results of the study include, for example, a comparison of our sample with 50-year-old volunteer firefighters (Douchová, 2019), where significantly higher differences were observed in older women in terms of foot arch decline (tested by Chippaux and Šmiřák, average in the flat foot category), and spine mobility (Stibor's sign, Otto's sign, Schober's sign, Čepoj's sign, Thomayer's sign) was statistically significantly less in older women except for the cervical spine (tested by Čepoj's sign). Keywords: ženy; základní somatické znaky; dobrovolní hasiči; zkoušky pohyblivosti páteře; plantogram; kožní řasa; životní spokojenost; women; basic somatic characteristics; volunteer firefighters; spine mobility tests; foot printogram; skinfold; life satisfaction Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Motorická výkonnost a somatické znaky žen (věková kategorie 25,00 - 34,99 r.)

Karolína Kališová: Motorická výkonnost a somatické znaky žen (věková kategorie 25,00 - 34,99 r.). Cílem diplomové práce je porovnání a vyhodnocení naměřených výsledků u 36 žen (dobrovolných hasiček) ...

KALIŠOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vztah žáků k přírodě na primárním stupni základních škol
ŤUKOVÁ, Adéla
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zjištění vztahu dětí k přírodě na prvním stupni základních škol. V teoretické části jsou popsány základní klíčové pojmy, význam přírody pro rozvoj dětí, příčiny i důsledky odcizování dětí přírodě a jaký vliv má rodinné či školní zázemí. Dále se práce soustředí na venkovní vyučování a jeho formy i metody, které může učitel při výuce použít. Tento vztah je zjišťován na základě dotazníku, který vytvořil psycholog a doktor Jan Krajhanzl s kolektivem autorů. Praktická část zahrnuje záznamy z dotazníkového šetření, jež je zaměřeno na žáky čtvrtých a pátých tříd. Otázky v dotazníku jsou soustředěny na zkušenosti žáků s přírodou, např. "Co si představíš, když se řekne příroda?", "Utrhnul/a jsi si někdy jablko ze stromu?", apod. Nakonec autorka porovnává výsledky této studie s předchozími průzkumy. The thesis focuses on finding out children's relationship with nature in primary school. The theoretical part describes the basic key concepts, the importance of nature for children's development, the causes and consequences of alienating children from nature and the influence of family and school background. Furthermore, the work focuses on outdoor teaching and its forms as well as the methods a teacher can use in teaching. This relationship is ascertained on the basis of a questionnaire created by psychologist and Dr. Jan Krajhanzl with a collective of authors. The practical part includes records from the questionnaire survey, which targeted fourth and fifth graders. Questions in the questionnaire are focused on pupils' experiences of nature, e.g. "What do you imagine when you say nature?" "Have you ever plucked an apple from a tree?" etc. Finally, the author compares the results of this study with previous surveys. Keywords: příroda; vztah k přírodě; význam přírody; venkovní vyučování; příčiny odcizování přírodě; nature; relationship with nature; importance of nature; outdoor teaching; causes of alienation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vztah žáků k přírodě na primárním stupni základních škol

Diplomová práce se zaměřuje na zjištění vztahu dětí k přírodě na prvním stupni základních škol. V teoretické části jsou popsány základní klíčové pojmy, význam přírody pro rozvoj dětí, příčiny i ...

ŤUKOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Seberegulace a exekutivní funkce u bilingvních a multilingvních dětí
PAŠKOVÁ, Klára
2024 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi bilingvismem či multilingvismem u dětí ve věku povinné školní docházky a jejich exekutivními funkcemi a seberegulačními schopnostmi. Cílem této práce bylo zmapovat jazykový vývoj zapojených dětí v kontextu s volbou jejich jazyka v problémových situacích, při kterých dochází k aktivaci exekutivní části mozku. Teoretický rámec vychází zejména z poznatků o bilingvismu, neuropsychologie a studií zabývajících se vlivem vícejazyčnosti na kognitivní schopnosti. Konkrétně se zaměřuje na vymezení bilingvismu a jeho klasifikaci, typologii bilingvních rodin a výchovy, dále také na popis jednotlivých exekutivních funkcí a jejich možnosti tréninku. Empirická část práce využívá kvalitativní analýzu vybraných aspektů zpozorovaných u dětí v průběhu plnění dvou vybraných testů angažujících exekutivní funkce (Test cesty a Hanojská věž). Využívá také informací o jazykovém prostředí a vývoji dětí od jejich rodičů prostřednictvím dotazníku. Dále čerpá z pozorování dětí ve školním prostředí a rozhovoru přímo se zúčastněnými dětmi. Výsledky naznačují, že děti pro splnění náročnějších kognitivních úkolů využívají pro ně dominantní jazyk, který jim poskytuje komfort pro myšlenkové operace a vyjadřování. Cílený trénink exekutivních funkcí u těchto dětí by z důvodu samotného principu exekutivního fungování měl probíhat v jazyce, ve kterém se cítí silnější a sebevědomější. This diploma thesis examines the relationship between bilingualism or multilingualism of children of elementary school age and their executive functions and self-regulatory abilities. The aim of this thesis was to map the language development of the children involved in the context of their language choice in problem situations in which the executive part of the brain is activated. The theoretical framework is mainly based on findings on bilingualism, neuropsychology and studies dealing with the effect of multilingualism on cognitive abilities. Specifically, it focuses on the definition of bilingualism and its classification, the typology of bilingual families and upbringing, as well as the description of individual executive functions and their training possibilities. The empirical part of the thesis uses a qualitative analysis of selected aspects observed in children during the performance of two selected tests involving executive functions (the Trail Making Test and the Tower of Hanoi). It also uses information about the children's language environment and development from their parents through a questionnaire. In addition, it draws on observations of children in the school environment and interviews directly with the participating children. The results suggest that children use their dominant language to complete more challenging cognitive tasks, which provides them with comfort for thought operations and expression. Targeted executive function training for these children, because of the very principle of executive functioning, should be conducted in the language in which they feel stronger and more confident. Keywords: bilingvismus; typy bilingvismu; bilingvní rodina; bilingvní výchova; multilingvismus; exekutivní funkce; bilingualism; types of bilingualism; bilingual family; bilingual upbringing; multilingualism; executive functioning. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Seberegulace a exekutivní funkce u bilingvních a multilingvních dětí

Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi bilingvismem či multilingvismem u dětí ve věku povinné školní docházky a jejich exekutivními funkcemi a seberegulačními schopnostmi. Cílem této práce bylo ...

PAŠKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases