Number of found documents: 42273
Published from to

A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity
HAVLÍČKOVÁ, Petra
2024 - English
This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus thioreducens. The HAD phosphatase, internally named as Tt82, was isolated, expressed and purified using standard techniques and the crystal structure was solved by X-ray crystallography method. The refined crystal structure displayed characteristic HAD superfamily elements, such as the HAD canonical fold with the HAD signature motifs in the active site. Further, possible substrates for the enzyme were proposed and examined by computational docking in the active site of the HAD phosphatase. The results of the docking studies served as a basis for an experimental measurement of Tt82 enzymatic activity against selected substrates at two different temperatures. HAD phosphatase Tt82 is a promising target for the biotechnological field, mainly for its wide substrate specificity and higher temperature optima. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity

This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus ...

HAVLÍČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Functional Ultrastructure of Hymenopteran Stingers: Devastating Spear or Delicate Syringe
ČERNÝ, Jan
2024 - English
In this study, we tested the hypothesis that a micro-serrated edge on the honey bee Apis mellifera stinger tip serves as a tool for more intensive crushing of cell membranes in the victim's tissues. This could have mechanical consequences as well as initiate metabolic pathways linked to cell membrane breakdown (e.g., production of biogenic amines). Accordingly, we found that hymenopteran species that use their stingers as an offensive or defensive weapon to do as much damage to the victim's body as possible had this cuticular microstructure. In parasitic hymenopterans, on the other hand, this structure was missing, as stingers are solely used to delicately transport venom to the victim's body in order to do little mechanical harm. We also demonstrated that the stinger lancets of the honey bee A. mellifera are living organs with sensilla innervated by sensory neurons and containing other essential tissues, rather than mere cuticular structures. Keywords: bee; Hymenoptera; nerve; SEM; sensilla; stinger microstructure; TEM; ultrastructure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Functional Ultrastructure of Hymenopteran Stingers: Devastating Spear or Delicate Syringe

In this study, we tested the hypothesis that a micro-serrated edge on the honey bee Apis mellifera stinger tip serves as a tool for more intensive crushing of cell membranes in the victim's tissues. ...

ČERNÝ, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus
KOZELKOVÁ, Tereza
2024 - English
In this thesis, the molecular and functional characterization of the insulin receptor signaling pathway (ISP) in hard tick Ixodes ricinus was characterized. As obligatory blood-feeding ectoparasites, ticks play a crucial role in the transmission of various pathogens, including bacteria, viruses, and protozoa, which has a significant impact on human and animal health. The parasite is strictly bonded with its host through a unidirectional transmission of nutrition for its survival, development, and reproduction. The ISP, a highly conserved system, regulates numerous physiological and anabolic processes to nutritional availability. This study aims to investigate the functionality of key components of the ISP pathway identified in the midgut transcriptome, namely the insulin receptor (IrInR), the protein kinase B called AKT (IrAKT), and the target of rapamycin (IrTOR). To achieve this goal, the expression profiles of these components in tick tissues during feeding and after detachment were investigated using qRT-PCR. Additionally, RNAi silencing of individual components was performed, and the phenotype of the ticks was observed. To further clarify the effects of ISP, immunization of rabbits with recombinant IrInR protein and tick infestation were investigated. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus

In this thesis, the molecular and functional characterization of the insulin receptor signaling pathway (ISP) in hard tick Ixodes ricinus was characterized. As obligatory blood-feeding ...

KOZELKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Význam environmentálních prvků (vodního prostředí a zeleně) v urbanizovaných oblastech České republiky
HAVRÁNKOVÁ, Lucie
2024 - Czech
Cílem disertační práce je nabídnout analytické srovnání efektivnosti využívání environmetálního potenciálu vodního toku a zeleně v urbanizovaných oblastech/městech České republiky (ČR). Práce je rozdělena na část fyzickogeografického a sociologického hodnocení a výzkumu. Fyzickogeografická analýza poskytne výsledky průzkumu využívání vodních toků ve městě pomocí Indexu udržitelnosti městských řek (URSI) a analýzy dostupnosti vodních toků. V oblasti hodnocení měst z hlediska zeleně jsou výsledky získávány prostřednictvím výpočtu Indikátoru obecné kvality zeleně ve městech (IOKZM) na základě Koeficientu ekologické stability (KES) a hodnocení podílu zeleně ve městech. Sociologický výzkum poskytuje názor uživatelů na pozitivní environmentální přínos vodního toku v konkrétních urbanizovaných oblastech, a to na základě výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Tato část je statisticky vyhodnocena pomocí logistické regrese (LR) a mnohorozměrné korespondenční analýzy (CA). Souhrnné výsledky práce přinášejí celkový obraz významu environmentálních prvků (vodního prostředí a zeleně) v urbanizovaných oblastech ČR. Dále upozorňují na aktuální stav českých měst a nabízejí možná zlepšující řešení nejen pro jejich měnící se klimatickou situaci. The aim of the dissertation is to provide an analytical comparison of the effectiveness of using of the environmental potential of watercourses and greenery in urbanized areas/cities of the Czech Republic (ČR). The work is divided into a part of physical-geographical and sociological assessment and research. The physical-geographical analysis will provide the results of watercourse use in the city using the Urban River Sustainability Index (URSI) and watercourse availability analysis. In the area of eva-luation of cities in terms of greenery, the results are obtained through the calculation of the Indicator of the General Quality of Greenery in Cities (IOKZM) based on the Coefficient of Ecological Stability (KES) and the evaluation of the share of greenery in cities. Sociological research provides the user's opinion on the positive environmental contribution of the watercourse in specific urbanized areas, based on the results of quantitative and qualitative research. This section is statistically evaluated using logistic regression (LR) and multivariate correspondence analysis (CA). The overall results of the work create an overal image of the importance of environmental elements (water environment and greenery) in urbanized areas of the Czech Republic. They draw attention to the current state of Czech cities and suggest possible improving solutions not only for their changing climatic situation. Keywords: urbanizovaná oblast; nábřeží; vodní tok; zeleň; urbanized area; waterfront; watercourse; greenery Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Význam environmentálních prvků (vodního prostředí a zeleně) v urbanizovaných oblastech České republiky

Cílem disertační práce je nabídnout analytické srovnání efektivnosti využívání environmetálního potenciálu vodního toku a zeleně v urbanizovaných oblastech/městech České republiky (ČR). Práce je ...

HAVRÁNKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích. The diploma thesis deals with the implementation of playing the recorder in Music lessons in primary education at elementary schools. It observes the runnings of lessons and pupils' final abilities. A brief description of children's musical development can be found in the theoretical part. It is followed by an introduction to Music education. Important chapters on the recorder, its history, playing techniques and various teaching methods are included. Several publications about teaching the recorder are presented at the end of the theoretical part. Teachers can get inspired by them for their lessons of Music. The thesis contains ten lessons that have been created and then put into practice. Each lesson introduces my own methodology and a worksheet with pictures and sheet music, feedbacks and recommended adjustments or changes. The aim of the diploma thesis is to find out whether it is possible for learners to learn playing the recorder in lessons with a high number of pupils. Therefore, the thesis also shows results of the research. The results are confirmed by the final abilities of pupils after the Music lessons. Keywords: hudební výchova; zobcová flétna; hra na hudební nástroj; výukové lekce; music education; recorder; playing a musical instrument; lessons Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt ...

BINKOVÁ, Adriana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice
KAHOVCOVÁ, Sally
2024 - Czech
Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice. Zevrubné popsání těchto etap vedle uvedení dosud nepublikovaných informací jsou základní cíle této bakalářské práce. Pro naplnění cílů se vycházelo z historické a heuristické metody, včetně komparativní analýzy i řízených rozhovorů s pamětníky a se současným managementem školy. The bachelor's thesis first deals with brief information about the main stages of the progress of secondary education in Strakonice, the main part of the thesis is focused on the history of the Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice. A detailed description of these stages in addition to the presentation of previously unpublished information are the main objectives of this bachelor thesis. In order to fulfil the objectives, historical and heuristic methods were used, including comparative analysis as well as guided interviews with memorials and the current management of the school. Keywords: Strakonice; střední vzdělávání; průmyslová škola; školství; historie.; Strakonice; secondary education; industrial school; education; history. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice

Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední ...

KAHOVCOVÁ, Sally
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Obrazy ženství v artefaktech žen
NOVOTNÁ, Silvie
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá ztvárněním obrazů ženství v jeho různých aspektech ve výtvarných artefaktech žen. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska a opírá se především o feministické přístupy v psychoterapii a arteterapii. Teoretická část stanovuje témata, která jsou sledována ve výzkumné části ve výtvarných pracích respondentek. Analýza artefaktů je provedena v souladu s postupy projektivně-intervenčního přístupu v arteterapii s podstatným zapojením feministické perspektivy do interpretačních postupů. The bachelor thesis deals with the representation of images of femininity in its various aspects in artefacts of women. The Theoretical part focuses on theoretical background and relies mainly on feminist approaches in psychotherapy and art therapy. The Theoretical part establishes the themes that are pursued in the research part in the respondents' artworks. The analysis of the artefacts is carried out in accordance with the procedures of the projective-interventionist approach in art therapy with a substantial involvement of feminist perspectives in the interpretative procedures. Keywords: arteterapie; feminismus; žena; mateřství; sexualita; body image; stárnutí; art therapy; feminism; woman; motherhood; sexuality; body image; aging Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Obrazy ženství v artefaktech žen

Bakalářská práce se zabývá ztvárněním obrazů ženství v jeho různých aspektech ve výtvarných artefaktech žen. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska a opírá se především o feministické ...

NOVOTNÁ, Silvie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Arteterapie s dětmi-cizinci žijícími v českém prostředí
LACINOVÁ, Petra
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá arteterapeutickou podporou dětí-cizinců během jejich adaptačního období v České republice po přesídlení z původní země. Konkrétně předkládá zkušenosti ze skupinové arteterapie s dětskými ukrajinskými uprchlíky přicházejícími do České republiky po napadení jejich vlasti ruskou armádou v únoru 2022. V teoretické části jsou popsané okolnosti a proměny imigrační situace v České republice vlivem přílivu uprchlíků z Ukrajiny, legislativa vztahující se na děti-cizince žijící v České republice a způsoby podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému. Jedna podkapitola je věnována kulturně-historickému kontextu Ukrajiny, který je podstatný pro celkové pochopení politické a společenské situace, neboť se podílí na utváření identity ukrajinských dětí. Druhá kapitola se zabývá obvyklými psychologickými tématy nově příchozích dětí z jiné země. Praktická část popisuje průběh a zaměření arteterapeutických setkání pro ukrajinské děti, předkládá čtyři kazuistické studie podložené výtvarnou tvorbou dětí a definuje specifika arteterapeutické práce se zvolenou cílovou skupinou. The bachelor thesis deals with the art therapy support of children-foreigners during their adaptation period in the Czech Republic after resettlement from their country of origin. Specifically, it presents the experience of group art therapy with Ukrainian refugee children arriving in the Czech Republic after the Russian army invaded their homeland in February 2022. The theoretical part describes the circumstances and changes of the immigration situation in the Czech Republic due to the influx of refugees from Ukraine, the legislation applicable to foreign children living in the Czech Republic and the ways of supporting children with a different mother tongue in the Czech education system. One subchapter is devoted to the cultural and historical context of Ukraine, which is essential for the overall understanding of the political and social situation, as it contributes to the formation of the identity of Ukrainian children. The second chapter deals with the usual psychological themes of newly arrived children from another country. The practical part describes the course and focus of art therapy sessions for Ukrainian children, presents four case studies supported by children's artwork and defines the specifics of art therapy work with the chosen target group. Keywords: arteterapie; děti; cizinci; uprchlíci; Ukrajina; art therapy; children; foreigners; refugees; Ukraine Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Arteterapie s dětmi-cizinci žijícími v českém prostředí

Bakalářská práce se zabývá arteterapeutickou podporou dětí-cizinců během jejich adaptačního období v České republice po přesídlení z původní země. Konkrétně předkládá zkušenosti ze skupinové ...

LACINOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Techniky land artu v arteterapii
KAMARÝTOVÁ, Anna
2024 - Czech
Tato bakalářská práce zkoumá potenciál využití land artových uměleckých strategií v arteterapii. V teoretické části se zabývá historií land artu. Dále rozebírá jednotlivé tvůrčí principy land artu a jejich možné terapeutické využití. Jsou zde uvedeny také příklady z praxe. V praktické části jsou popsány zkušenosti z workshopu, během nějž respondenti tvořili a reflektovali díla inspirovaná land artem. Praktická část se zabývá také interpretačními možnostmi land artového díla. The bachelor thesis focuses on the potential of using land art strategies in art therapy. The theoretical part covers the history of land art, analyzes its creative principles, and explores its possible therapeutic applications. Practical examples are also presented. The practical part describes the experiences of workshop participants who created and reflected on their works inspired by land art. The practical part also deals with the interpretation possibilities of such land art works. Keywords: land art; arteterapie; psychoterapie; příroda; přírodní terapie; eko terapie; eko arteterapie; land art; art therapy; psychotherapy; nature; nature therapy; eco therapy; eco art therapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Techniky land artu v arteterapii

Tato bakalářská práce zkoumá potenciál využití land artových uměleckých strategií v arteterapii. V teoretické části se zabývá historií land artu. Dále rozebírá jednotlivé tvůrčí principy land artu a ...

KAMARÝTOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití únikových her ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ
CACKOVÁ, Ivana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá možností využití únikové hry ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce je vytvoření tří výukových aktivit využívajících metodu únikové hry. Předkládaná práce je tvořena dvěma částmi, části teoretické a z ní vycházející části praktické. Teoretická část má za úkol vymezit únikovou hru jako formu didaktické hry a možnosti jejího využití ve výuce, zvláště pak ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Tato část věnuje pozornost také obecným informacím týkajících se únikové hry (jako je historie, druhy únikových her aj.). Praktická část obsahuje tři vytvořené aktivity využívající metodu únikové hry a jiných metod (např. questing, geocaching, QR kódy a metodu BYOD), jejich metodiku, realizaci a následnou reflexi. The diploma thesis deals with the potential use of Escape Games in Teaching Geography at lower secondary school. The main aim of the diploma theses is the creation of three educational activities using the method of Escape Game. The presented thesis consists of two parts, the theoretical part and the practical part based on it. The goal of theoretical part is to define Escape game as a kind of didactical game and its potential uses in teaching, especially in teaching Geography at lower secondary school. This part also gives attention to general information about the Escape Game (such as its history, its kinds etc.) The practical part contains the three created activities using the method of Escape Game and other methods (for example questing, geocaching, QR codes and the method of BYOD), its methodology, realisation and the following reflexion. Keywords: úniková hra; výuka zeměpisu; výukové aktivity; gamifikace; escape game/ escape room; teaching geography; educational activities; gamification Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití únikových her ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá možností využití únikové hry ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce je vytvoření tří výukových aktivit využívajících metodu únikové hry. Předkládaná práce je ...

CACKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases