Number of found documents: 441
Published from to

Effects of various number of basal and covering polyelectrolyte layers on immobilized enzyme activity
SHOJAEI, Seyedeh Sara
2022 - Czech
This thesis is focused on the immobilization of a selected biomolecule, Horseradish peroxidase enzyme (HRP), into a polyelectrolyte multilayer on the glass surface in order to investigate HRP stability and activity in time and specific conditions. To accomplish this work, layer-by-layer deposition approach is employed to fabricate a multilayer of polystyrene sulfonate (PSS) and polyallylamine hydrochloride (PAH). Therefore, 0.1 ěg of HRP enzyme is immobilized onto the various constructs with different number of basal and covering PSS and PAH polyelectrolyte layers. As a results, the activity of the enzyme is increased by further underlying PSS and PAH polyelectrolyte layers. The enzyme activity of the constructs which are not covered by PSS/PAH polyelectrolyte layers is diminished, whereas the enzyme activity of constructs which are covered by the PSS/PAH polyelectrolyte layers is increased. This thesis is focused on the immobilization of a selected biomolecule, Horseradish peroxidase enzyme (HRP), into a polyelectrolyte multilayer on the glass surface in order to investigate HRP stability and activity in time and specific conditions. To accomplish this work, layer-by-layer deposition approach is employed to fabricate a multilayer of polystyrene sulfonate (PSS) and polyallylamine hydrochloride (PAH). Therefore, 0.1 ěg of HRP enzyme is immobilized onto the various constructs with different number of basal and covering PSS and PAH polyelectrolyte layers. As a results, the activity of the enzyme is increased by further underlying PSS and PAH polyelectrolyte layers. The enzyme activity of the constructs which are not covered by PSS/PAH polyelectrolyte layers is diminished, whereas the enzyme activity of constructs which are covered by the PSS/PAH polyelectrolyte layers is increased. Keywords: Layer-by-Layer deposition; Enzyme immobilazation; Horseradish peroxidase; Polyelectrolyte layers; Surface modification; Enzyme acitivity; Layer-by-Layer deposition; Enzyme immobilazation; Horseradish peroxidase; Polyelectrolyte layers; Surface modification; Enzyme acitivity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Effects of various number of basal and covering polyelectrolyte layers on immobilized enzyme activity

This thesis is focused on the immobilization of a selected biomolecule, Horseradish peroxidase enzyme (HRP), into a polyelectrolyte multilayer on the glass surface in order to investigate HRP ...

SHOJAEI, Seyedeh Sara
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Integrace dětí cizinců na 2. stupni základních škol v ČB z pohledu třídních učitelů
JEŘÁBKOVÁ, Silvie
2016 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Integrace dětí cizinců na 2. stupni základních škol v ČB z pohledu třídních učitelů

JEŘÁBKOVÁ, Silvie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Historie Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích
JAKEŠOVÁ, Libuše
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Historie Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

JAKEŠOVÁ, Libuše
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Psychická odlišnost romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků a dopad na jejich výchovu
MEDLÍNOVÁ, Olga Izabela
2014 - Czech
Práce se zabývá odlišností romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků z majority a tím, jaký má dopad na jejich výchovu. Zaměřuje se podrobně na historii a kulturu Romů, vysvětluje hodnotový systém této minority a zhodnocuje její silné a slabé stránky. Zaměřuje se i na děti staršího školního věku, na jejich prožívání dospívání a pohled společnosti na tuto cílovou skupinu. Práce se dotýká i vztahu Romů k víře nebo tím, jak členové tohoto etnika tráví svůj volný čas. Práce poodkrývá hierarchii v romské rodině a rozdílnou výchovu dětí oproti výchově v rodině z majority. V neposlední řadě práce poukazuje na fakt, že je k romskému dítěti potřeba přistupovat s ohledem na jeho romství. Přínos této práce vidím v tom, že jsem poodhalila problém vzdělávání romských dětí staršího školního věku. Zjistila jsem, že se touto problematikou zabývají autoři z celého světa. Domnívám se, že tato práce může čtenáři pomoci nahlédnout do problematiky vzdělávání romských dětí a lépe tyto děti pochopit. This work analyzes the differences between older Romany schoolchildren and their peers, who make the majority, as well as the resulting impact on their upbringing. It also explores Romany history and culture, and attempts to explain the value system of this ethnical minority; while avaluating its weaknesses and strong points. There is a limitation to work only with children at their mid-school age. It explores their experience of growing up as well as the way they are viewed by the society. This work also regards the Romany relationship to religious believes as well as their ways of spending free time. It also sheds some light on the hierarchical structure of Romany families and the differences of upbringing of the children, in comparison to the families of the ethnical majority. Finally, the work points out the importance to approach Romany children with regard to their background. This should help revealing the issues related to education of Romany children; hence problems which are of interest to specialists all around the world. Through familiarizing with the issues related to educating Romany children, through better understanding of the them; the project aims to help improve education of Romany children at their mid-school age. Keywords: Romové; odlišnost Romů; dítě; starší školní věk; hodnoty Romů; romské tradice; sociálně patologické jevy; vzdělávání Romů; Romany; dissimalarity of Romany people; child; mid-school age; values of Romany people; Romany traditions; socio-pathological phenomenons; educating Romany people Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Psychická odlišnost romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků a dopad na jejich výchovu

Práce se zabývá odlišností romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků z majority a tím, jaký má dopad na jejich výchovu. Zaměřuje se podrobně na historii a kulturu Romů, vysvětluje ...

MEDLÍNOVÁ, Olga Izabela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Záškoláctví
JELÍNKOVÁ, Petra
2013 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Záškoláctví

JELÍNKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Současná armáda Český republiky z pohledu gender
ŠUJANOVÁ, Lucie
2013 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Současná armáda Český republiky z pohledu gender

ŠUJANOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Specifika práce sestry ve stomatologické ambulanci
BARTŮŠKOVÁ, Ludmila
2012 - Czech
Sestra se podílí společně se zubním lékařem na zajištění diagnostických, terapeutických a preventivních výkonů v oblasti orofaciální soustavy. Bakalářská práce se zkoumá, jaká je náplň práce zubní sestry, jaká jsou specifika komunikace s pacienty ve stomatologické ambulanci a zda se sestra podílí na edukaci v oblasti preventivní péče. Vzhledem k širokému záběru činností, které sestra v ambulanci vykonává, se práce zaměřuje na témata: provádění hygienických a protiepidemických opatření, komunikace s různými typy pacientů a edukace v oblasti preventivní péče. Pro realizaci výzkumné části bakalářské práce bylo využito kvalitativní šetření pomocí řízeného rozhovoru dle předem připraveného strukturovaného dotazníku. Na základě těchto rozhovorů byly vytvořeny kazuistiky, které byly využity k tvorbě kategorizačních tabulek. Výzkumný soubor je tvořen pěti zdravotními sestrami ze stomatologických ambulancí v Českých Budějovicích, které pracují na pozici zubní sestra minimálně deset let. Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že k náplni práce sestry ve stomatologické ambulanci patří komunikace s pacienty, příprava stomatologického křesla, instrumentaria a ostatních pomůcek, asistence při stomatologických zákrocích, manipulace s přístrojovým vybavením pracoviště, organizace provozu stomatologické ambulance, vedení dokumentace, zajištění zdravotně výchovné činnosti a edukace nemocných, případně rodičů dětí o technice péče o zuby. Mezi specifika komunikace s pacienty patří zejména úzkost a obava ze stomatologického ošetření. Do ordinace přicházejí různý typy pacientů, sestra musí umět s každým správně a individualizovaně komunikovat. Sestry považují komunikaci se seniory i s dětmi za specifickou. K ošetření obtížně spolupracujících dětí využívají různé triky: kovový prst, metoda Tell ? Show ? Do, odvedení pozornosti, modelování, pozitivní povzbuzení a odchod rodiče do čekárny. Sestry se podílí na edukaci pacientů, hlavní roli v edukaci má však lékař. Bakalářskou práci mohou využít zdravotní sestry, které by rády v budoucnosti pracovaly ve stomatologické ambulanci. Ohledně doporučení pro praxi bych navrhovala sestrám absolvovat kurz komunikačních dovedností, neboť sestra by měla znát specifika komunikace s různými typy pacientů. Kurz by rovněž poskytl sestrám cenné informace, jak eliminovat u pacientů obavu z vyšetření. The thesis deals with the work of nurse in stomatological departments. It covers topics such as hygienic and anti-epidemic measures, communication with patients of various typology in the field of prevention. The thesis aims to find out the specifities of stomatological nurses. The research was focused on the job content, communication and education of patients in terms of prevention. The thesis uses a qualitative analysis using directed interview according to a prepared structured questionnaire. The research group consisted of five nurses from stomatological departments in České Budějovice, who have had at least 10-year practice. Based on these interviews I created case studies and used them to make classification tables. The results showed that the job content of stomatological department nurse includes communication with patients, preparation of the stomatological chair, instruments and other equipment, assistence during stomatological interventions, technical equipment manipulation, stomatological deparment organization, keeping documentation, providing health and prevention education of patients or children´s parents concerning dental care. To be more specific about communication nurses mainly treat anxiety and fear of stomatological treatment. Patients coming to stomatological deparments are of various personalities and nurse must be able to communicate with them individually. A very specific communication is needed in case of small children and senior patients, where nurses use various tricks: ?metal finger,? Tell-Show-Do method, distracting attention, modelling, positive encouragement and keeping parents in the waiting room. Nurses participate in the education of patients although doctor still plays a major role in education. The thesis could be useful for nurses who consider their future career in a stomatological department. They are recommended to take a communication skills training before they start their own practice. Keywords: sestra; stomatologická ambulance; komunikace; náplň práce sestry; prevence; pacient; hygienické zásady; zubní kaz; nurse; dental clinic; communication; prevention; caries; hygiene; job description nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Specifika práce sestry ve stomatologické ambulanci

Sestra se podílí společně se zubním lékařem na zajištění diagnostických, terapeutických a preventivních výkonů v oblasti orofaciální soustavy. Bakalářská práce se zkoumá, jaká je náplň práce zubní ...

BARTŮŠKOVÁ, Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Etické aspekty eutanázie
TSOODOL, Khaliun
2011 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Etické aspekty eutanázie

TSOODOL, Khaliun
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Výtvarné aktivity s autistickými dětmi v rámci speciální školy
JIROUSEK, Michal
2010 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výtvarné aktivity s autistickými dětmi v rámci speciální školy

JIROUSEK, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Vnímání domova v dětské výtvarné tvorbě z rozdílných kulturních a sociálních prostředí.
VÍŠKOVÁ, Anna
2010 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vnímání domova v dětské výtvarné tvorbě z rozdílných kulturních a sociálních prostředí.

VÍŠKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases