Number of found documents: 741
Published from to

Co dělá člověka člověkem
CHMELAŘOVÁ, Dobroslava
2012 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Co dělá člověka člověkem

CHMELAŘOVÁ, Dobroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Měření dávek při defektoskopických pracích (u fy Kulle Praha) pomocí elektronických, případně termoluminiscenčních osobních dozimetrů
ŠMOLDASOVÁ, Jana
2011 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Měření dávek při defektoskopických pracích (u fy Kulle Praha) pomocí elektronických, případně termoluminiscenčních osobních dozimetrů

ŠMOLDASOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Pohled na problematiku sexuálně přenosných nemocí u pomáhajících profesí
STŘÍTESKÁ, Lucie
2011 - Czech
Název této diplomové práce zní: ``Pohled na problematiku sexuálně přenosných nemocí u pomáhajících profesí``. Problematice sexuálně přenosných nemocí jsem se rozhodla věnovat proto, že počet těchto onemocnění je poměrně hojně zastoupen a počty nově nemocných narůstají. Pro potvrzení tohoto názoru svědčí fakt, kdy například počet HIV pozitivních v České republice v roce 1990 mírně překračoval číslo 100, zatímco o 19 let později, tj. v roce 2009, činil již počet HIV pozitivních 1344. Přihlédneme-li také k faktu, že se jedná o nevyléčitelné onemocnění, jehož léčení je náročné jak na psychickou, resp. i fyzickou, stránku nemocného, tak i na celkový dopad pro společnost, je dané problematice vskutku velmi důležité věnovat pozornost. V teoretické části byly sexuálně přenosné nemoci rozděleny podle často používaného dělení na klasické pohlavní nemoci. Zde patří ingvinální granulom, kapavka, měkký vřed, syfilis a venerický lymfogranulom. Dalším zmíněným onemocněním, mezi které patří HIV/AIDS, hepatitida, genitální opar, infekce způsobené Human papilloma virem, svrab či pubické vši byla pozornost věnována jen velmi okrajově. V poslední kapitole je zájem zaměřen na pomáhající profese. Cílem práce bylo nahlédnout na zmíněnou problematiku očima pracovníka pomáhající profese. Zjistit, zda-li se o tuto problematiku zajímá, do jaké míry je informován apod. Tento cíl byl naplněn. Z rozhovorů bylo například zjištěno, že lepší přehled ohledně problematiky sexuálně přenosných nemocí mají pracovníci, kteří jsou v denním kontaktu s lidmi žijícím rizikovým způsobem života (lidé drogově závislí, lidé bez domova apod.), než-li respondenti věnující se dětem či seniorům. Doplňující vzdělávání, které by bylo věnováno této problematice neabsolvoval ani jeden z dotazovaných respondentů. Zvolenou metodikou byl kvalitativní výzkum a zvolenou metodou byl polořízený rozhovor se šesti vybranými zástupci pomáhajících profesí. Souhrn poznatků bude sloužit nejen ke zjištění, ale také k případnému doplnění či poopravení, informací (poznatků) o dané problematice u pracovníků v pomáhajících profesích. Prostřednictvím těchto profesionálů bude možné, v rámci primární prevence, šířit informace o dané problematice dále mezi klienty. Name of the dissertation is:``View of sexually transmitted diseases in case of assisting professions``. I decided to deal with sexually transmitted diseases because the number of these diseases is relatively high and numbers of newly ill people keep increasing. This opinion is confirmed by the fact that, for example, number of HIV positive individuals in the Czech Republic slightly exceeded 100 in the year 1990 whereas the number HIV positive individuals was 1,344 in the year 2009, i.e. 19 years later. Considering also the fact that this disease is an incurable one and treatment of this disease is demanding on the ill people from thein mental as well as physical aspekt and considering also the total effect for society, it is very important indeed to pay attention on this issue. Theoretical part divides sexually transmitted diseases according the often used division in classic generál diseases. They include inguinal granuloma, gonorrhoea, soft chancre, syphilis and venereal lymphogranuloma. Another diseases which include HIV/AIDS, hepatitis, genital herpes, infections caused by the virus Human papillom, scabies or pubic louses were dealt with only marginally. The last chapter is focused on assisting professions. The goal of the work was to look at the issue from the point of view of assisting professions staff. To find out whether they are interested in the issue, what is their awareness, etc. This goal has been met. Conversations, for example, revealed that employees who are in everyday contact with people who live risky way of living (drug addicts, homeless people, etc.) are better aware of issue concering sexually transmitted diseases than respondents who work with children or seniors. None of the respondents underwent any additional training in this issue. The selected methodology was represented by quality research and the selected method was represented by partially controlled interview with six selected representatives from assisting professions. The overall knowledge will be used not only to find out but also the to complete or correct information on the issue for employees in assisting professions. Information on the issue can be further disseminated among clients via these professionals within primary prevention. Keywords: informovanost; klient; pomáhající profese; sexuálně přenosná onemocnění; awareness; client; assisting professions; sexually transmitted diseases Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pohled na problematiku sexuálně přenosných nemocí u pomáhajících profesí

Název této diplomové práce zní: ``Pohled na problematiku sexuálně přenosných nemocí u pomáhajících profesí``. Problematice sexuálně přenosných nemocí jsem se rozhodla věnovat proto, že počet těchto ...

STŘÍTESKÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Účetní přidaná hodnota versus ekonomická přidaná hodnota
KANTOVÁ, Lucie
2011 - Czech
Keywords: přidaná hodnota; účetní hodnota Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Účetní přidaná hodnota versus ekonomická přidaná hodnota

KANTOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Optimalizační nákladové strategie
JESLÍNKOVÁ, Michaela
2011 - Czech
Keywords: strategie; optimalita Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Optimalizační nákladové strategie

JESLÍNKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Balanced Scorecard v podnikové praxi
ŠVEC KOURKOVÁ, Pavla
2011 - Czech
Keywords: systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku; praxe Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Balanced Scorecard v podnikové praxi

ŠVEC KOURKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Analýza služeb pro zatraktivnění mimosezóny v lázních Třeboň
ŘIMNÁČOVÁ, Lucie
2010 - Czech
Keywords: cestovní ruch; region Třeboňsko; lázeňství v Třeboni; zpestření mimosezóny; tourism; region Třeboňsko; spa in Třeboň; diversify out of season Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza služeb pro zatraktivnění mimosezóny v lázních Třeboň

ŘIMNÁČOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Aktivizační a vzdělávací programy pro seniory v Karlovarském kraji
HANZELOVÁ, Jiřina
2009 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem Aktivizačních a edukačních programů pro seniory v Karlovarském kraji. Téma je v práci členěno do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá stářím jako problematikou biopsychosociální, tj. hodnotí demografii stáří, koncepci zdravého stárnutí, zabývá se zdravotně sociální geriatrickou diagnostikou a hlavně jednotlivými aktivizačními programy, jejich vytvářením a zásadami, jejich významem a praktickou aplikací. Zvláště jsou zařazeny programy edukační, popsána jejich specifika a využití a jejich výuka na vysokých školách Karlovarského kraje. Druhá, výzkumná, část práce, se skládá ze stanovení hypotéz, cíle práce a metodiky výzkumu. Byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu, touto metodou byly zhodnoceny tři dotazníky: pro respondenty žijící v zařízeních pro seniory, pro respondenty žijící v domácím prostředí a pro profesionální pracovníky zařízení, kteří se zabývají aktivizačními a edukačními programy. Dále byla provedena komparativní analýza dotazníku pro respondenty žijící v zařízeních pro seniory a dotazníku pro respondenty žijící v domácím prostředí. Předmětem této analýzy jsou otázky stejného zaměření a jejich statistické zpracování. Veškerá data jsou zpracována za pomocí grafů, tabulek a statistického programu SPSS. Nejvýznamnější je testování hypotézy týkající se informovanosti respondentů o aktivizačních a edukačních programech a s ní související účast v těchto programech, a dále hypotézy, mají-li profesionální pracovníci (lektoři kurzů) dostatek informací o celém spektru těchto programů. Diskuze je zaměřena na zhodnocení cílů výzkumu, praktickou implementaci poznatků do praxe a zejména na další nové skutečnosti, k nimž jsem došla v souvislosti s realizací výzkumu a se statistickým zpracováním dat. Lze dodat, že respondenti musí mít informace o významu aktivizačních a edukačních programů, o jejich konání a podmínkách účasti. Stejně tak profesionální personál, který je pořádá, či sám lektoruje, by měl být v této oblasti odborně vzdělán či proškolen na kurzech. Pak tyto programy dosáhnou skutečné kvality a jejich význam bude pro společnost ještě mnohonásobně vyšší. The thesis deals with the topic of Activation and education programmes for seniors in the region of Karlovy Vary. The topic is divided here into two parts. The first, theoretical part deals with the old age as a biopsychosocial problem, i.e. it evaluates the demography of old age, the concept of healthy ageing, it deals with medical and social geriatric diagnostics and, above all, with individual activation programmes, their creation and principles, importance and practical application. The work especially includes education programmes, it describes their particularities and use, as well as their teaching at colleges in the region of Karlovy Vary. The second, research part consists of the determining of hypotheses, the aim of the work, and the methodology of the research. I have chosen the quantitative method of research by which three questionnaires were assessed: for respondents living in old people´s homes, for respondents living at home and for professional workers dealing with activation and education programmes in old people´s homes. Further a comparative analysis of the questionnaire for respondents living in old people´s homes as well as those living at home was carried out. The subject of this analysis are the questions of the same aim and their statistic compiling. All the data are compiled with the help of charts, tables and statistic programme SPSS. The most important is the testing of the hypothesis concerning the knowledgeability of respondents about activation and education programmes and related participation in such programmes, and further hypotheses inquiring whether professional workers (course lectors) have enough information on the entire spectrum of these programmes. The discussion is directed at the evaluation of the research targets, practical implementation of knowledge into practice, and especially at additional new facts, which I revealed during the research itself and during the statistic compiling of data. It is possible to say that the respondents must have information on the importance of activation and education programmes, on their taking place and the conditions of participation. Alike the professional staff holding or lecturing them should be professionally trained in courses. Thus the programmes will reach the desirable quality and their importance for the society will be significantly higher. Keywords: Stáří; Geriatrická diagnostika; Koncepce zdravého stárnutí; Aktivizační a vzdělávací programy; Univerzita třetího věku; Evropská federace studujících seniorů na univerzitách (EFOS); Old age; Geriatric diagnostics; Conception of Healthy ageing; Activation a education programmes; University of the Third Age; European Federation of Olders Students at the Universities (EFOS) Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aktivizační a vzdělávací programy pro seniory v Karlovarském kraji

Diplomová práce se zabývá tématem Aktivizačních a edukačních programů pro seniory v Karlovarském kraji. Téma je v práci členěno do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá stářím jako ...

HANZELOVÁ, Jiřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Model zařízení odlehčovacích služeb pro seniory v regionu Trhovosvinensko
ADAMOVÁ, Tereza
2008 - Czech
Cílem diplomové práce bylo navržení modelového zařízení odlehčovacích služeb pro seniory v regionu Trhovosvinensko, a to na základě výsledků analýzy možností a potřeb regionu. Byla zjišťována stávající nabídka služeb pro seniory a případná potřebnost jejího rozšíření o zařízení poskytující odlehčovací služby. Občanské sdružení Borůvka, Borovany poskytující odlehčovací služby rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením by uvítalo rozšíření odlehčovacích služeb a je tak pravděpodobné, že projekt bude ve spolupráci s tímto občanským sdružením realizován. V teoretické části je nejprve popsána cílová skupina modelového zařízení. Dobrá znalost příjemců služby {--} v tomto případě seniorů - je základním předpokladem pro vytvoření odpovídajících služeb. Dále jsou popsané sociální služby, které jsou vhodné pro seniory, a to zejména se zaměřením právě na odlehčovací služby. Byla zmíněna historie odlehčovacích služeb, modely, formy a obsah samotné služby. Dále je zde popsána rodina a senior. V praktické části je popsána stávající nabídka služeb pro seniory v regionu Trhovosvinensko. Je zde zpracovaná SWOT analýza vztahující se k navrhovanému zařízení. Dále je v praktické části podrobně popsána podoba modelového zařízení a jeho fungování tak, aby bylo možné jej realizovat. Je podrobně popsán cíl projektu, oblast působnosti, charakteristika cílové skupiny a konkrétní popis jednotlivých služeb, metody a formy práce v zařízení, personální obsazení, možné zdroje financí a případné výdaje a technické řešení celého projektu. Tato diplomová práce by měla posloužit jako návod při realizaci nového zařízení odlehčovacích služeb, které by v budoucnu mělo ve spolupráci s Občanským sdružením Borůvka, Borovany vzniknout. Dále tato práce poskytuje ucelený přehled odlehčovacích služeb obecně a může tak posloužit jako plnohodnotný zdroj informací pro širokou veřejnost. The aim of the thesis has been to propose a model relief services facility for senior citizens in the region Trhové Sviny on the basis of results of an analysis of the region{\crq}s potential and needs. The current offer of services for seniors has been identified, including the possible necessity of extending this offer by facilities providing relief services. The non-governmental organisation Borůvka, Borovany providing relief services to families with handicapped children would welcome an expansion of relief services and therefore it is likely that the project will be implemented in co-operation with this non-governmental organisation. In the theoretical part, the target group of the model facility is described first. Good knowledge of the recipients of the service {--} in this case senior citizens {--} is a basic prerequisite for creating adequate services. Furthermore, social services that are suitable for seniors are described in this part, with a special focus on relief services. The history of relief services has been mentioned, including their models, forms and the contents of these services. The family and the senior are also described here. The practical part describes the current offer of services for seniors in the region Trhové Sviny. A SWOT analysis for the proposed facility has been processed in this part. Furthermore, the characteristics of the model facility and its operation are described in detail in the practical part so that the facility could be created. This part contains the details of the project{\crq}s aim, sphere of activity, characteristics of the target group and specific description of individual services, methods and forms of work in the facility, staffing, possible sources of financing and expected expenses and the technical solution of the entire project. This thesis should serve as a manual for the implementing the new relief services facility, which should be created in the future in co-operation with the non-governmental organisation Borůvka, Borovany. Moreover, this thesis provides a complex overview of relief services in general and it may serve as full information source for the general public. Keywords: odlehčovací služby; modelové zařízení; Trhovosvinensko; senioři; pečující; relief services; model facility; region Trhové Sviny; senior; solicitous Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Model zařízení odlehčovacích služeb pro seniory v regionu Trhovosvinensko

Cílem diplomové práce bylo navržení modelového zařízení odlehčovacích služeb pro seniory v regionu Trhovosvinensko, a to na základě výsledků analýzy možností a potřeb regionu. Byla zjišťována ...

ADAMOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Sociální dopad mentální anorexie u dětských pacientů na rodinu
ŠOUNOVÁ, Jitka
2008 - Czech
Diplomová práce {\clqq}Sociální dopad mentální anorexie u dítěte na rodinu`` se zabývá rodinou dítěte s mentální anorexií ve vztahu k tomuto závažnému a dlouhodobému onemocnění. Případové studie, které jsou spolu s rozhovory s rodiči hlavním předmětem praktické části práce, zachycují vývoj vztahů a dalších podstatných souvislostí, které jsou nemocí ovlivněny. SOCIAL INPACT OF THE MENTAL ANOREXIA AFFECTING CHILDREN´S PATIENTS ON HE FAMILY In choosing the subject of my degree work I was influenced fundamentally by my experience gained during the department of children´s psychiatry. At thes very interesting work I had opportunity to become acquainted not only with various psychiatric diagnoses but with plenty of human fates in particular. The girls with plenty of human fates in particular. The girls wth mental anorexia were frequent patients of this department. During their long-term and often repeated hospitalization I met both the patients and the whole families. That´s why I could follow the development of the children affected like this and the impact of this illness on the family as well. The mental anorexia is a very grave and lingering illness belonging to the group of disorders in food ingestion. The consequences of this illness for he health can be of an persistent character and it is not exceptional that this illness is even fatal. The therapy is spite of all therapeutical possibilities, the modern psychiatry has at disposal. Therefore, the families of the patients have not only to get over the fear for the life and health of their members, but they have also to overcome longlasting psychological stress connected with the care of the person affected like this. This care can influence the running of the family fundamentally. It often happens that the family has to reduce the professional activities with respect to the exacting care. This can result in aggravation of the economic situation of the family. A considerable lowering of the living standard and the following crisis can take place in families with low incomes. Permanent psychological stress, deterioration of the economic situation and fair for the child can influence also the relations between individual members of the family. It is no exception that this stress has an adverse effect on the marriage of the parents, and that expecially in the case that the marriage was a problematic one as early as before the child fell ill. Keywords: Porucha příjmu potravy; Mentální anorexie; Rodina; Manželství; Rozvod; disorder in food ingestion; mental anorexia; family; marriage; divorce Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sociální dopad mentální anorexie u dětských pacientů na rodinu

Diplomová práce {\clqq}Sociální dopad mentální anorexie u dítěte na rodinu`` se zabývá rodinou dítěte s mentální anorexií ve vztahu k tomuto závažnému a dlouhodobému onemocnění. Případové ...

ŠOUNOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases