Number of found documents: 42383
Published from to

Možnosti intenzivního chovu hlavatky podunajské (\kur{Hucho hucho}) v RAS
MAREŠ, Michal
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi intenzivního chovu hlavatky podunajské v RAS, a také se zabývá kombinací chovu hlavatky podunajské se pstruhem duhový. Ryby byly rozděleny do třech skupin, kdy každá skupina byla odchovávána ve třech nádržích. První skupina byla monokultura hlavatky podunajské, kde bylo do každé nádrže nasazeno 160 ks hlavatky o průměrné hmotnosti 432,37 ? 116,01 g. Druhá skupina byla monokultura pstruha duhového, kde bylo do každé nádrže nasazeno 160 ks pstruha duhového o průměrné hmotnosti 253,27 ? 61,77 g. Třetí skupina byla bikultura hlavatky podunajské se pstruhem duhovým, kde do každé nádrže bylo nasazeno 80 ks pstruha, o průměrné hmotnosti 250,74 ? 61,91 g, a 80 ks hlavatky, o průměrné hmotnosti 435,04 ? 119,29 g. Experiment probíhal 84 dní při průměrné teplotě 17,43 ? 0,51°C (7:00) a 17,16 ? 0,56 °C (15:00), kontrolní přelovení a převážení se dělalo vždy po 28 dnech. Na začátku a na konci experimentu byla provedena pitva deseti kusů ryb od každého druhu a z každé skupiny, pro výpočet organosomatických indexů, a bylo provedeno biometrické měření, kdy se zjišťovala celková délka ryb (TL), standardní délka těla ryb (SL) a hmotnost ryb (BW). Po skončení experimentu došlo na vyhodnocení produkčních ukazatelů (TL, SL, BW, FC, SGR, FCR, CVBW, WG, FE a SR) a vyhodnocení organosomatických indexů (SSI, HSI, IPF a GSI). Ve všech produkčních ukazatelích dosahoval pstruh duhový v obou způsobech chovu výrazně lepších hodnot než hlavatka podunajská. Pstruh duhový v bikultuře dominoval, efektivněji využíval předkládané krmivo na úkor hlavatky podunajské, protože byl agresivnější a aktivnější při krmení. Dle výsledků organosomatických indexů opět nejlépe prosperoval pstruh duhový v obou způsobech chovu. U indexu intraperitoneálního tuku (IPF) byl markantní rozdíl mezi hlavatkou a pstruhem duhovým v bikultuře. Hlavatka podunajská v bikultuře dosáhla lepšího výsledku než pstruh duhový pouze u gonadosomatického indexu. U obou druhů byl rozdíl u slezinosomatického indexu (SSI). Hodnota SSI byla nejvyšší u hlavatky podunajské v monokultuře, což poukazuje na to, že hlavatka podunajská v bikultuře byla více omezena na zdroj potravy. This bachelor's thesis deals with the possibilities of breeding Danube salmon in the RAS, and also deals with the combination of breeding Danube salmon with rainbow trout. The fish were divided into three groups, with each group reared in three tanks. The first group was a monoculture of Danube salmon, where 160 Danube salmon with an average weight of 432.37 ? 116.01 g were put into each tank. The second group was a monoculture of rainbow trout, where 160 rainbow trout with an average weight of 253 were put into each tank. 27 ? 61.77 g. The third group was a biculture of Danube salmon with rainbow trout, where 80 trout with an average weight of 250.74 ? 61.91 g and 80 Danube salmon with an average weight of 435.04 were placed in each tank ? 119.29 g. The experiment lasted 84 days at an average temperature of 17.43 ? 0.51°C (7:00) and 17.16 ? 0.56 °C (15:00), control refishing and re-weighing was done every 28 days. At the beginning and at the end of the experiment, several pieces of fish from each group were dissected to calculate organosomatic indices, and biometric measurements were made, where the total body length of the fish (TL), the standard body length of the fish (SL) and the weight of the fish (BW) were determined. After the end of the experiment, the production markers (TL, SL, BW, FC, CVBW, SGR, FCR, WG, FE and SR) and organosomatic indices (SSI, HSI, IPF and GSI) were evaluated. In all production markers rainbow trout achieved significantly better values than Danube salmon in both farming methods. Rainbow trout dominated the biculture, using the presented feed more efficiently at the expense of the Danube salmon, as it was more aggressive and active during feeding. According to the results of the organosomatic indices, once again rainbow trout prospered best in both methods of farming. There was a marked difference in the index of intraperitoneal fat (IPF) between Danube salmon and rainbow trout in biculture. The Danube salmon in biculture achieved a better result than the rainbow trout only for the gonadosomatic index. There was a difference in the spleenosomatic index (SSI) for both species. The SSI value was highest in the Danube salmon in the monoculture, which indicates that the Danube salmon in the biculture was more limited in its food source. Keywords: hlavatka podunajská; pstruh duhový; RAS; intenzivní akvakultura; bikultura; produkční ukazatele; Danube salmon; rainbow trout; RAS; intensive aquaculture; biculture; production markers Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti intenzivního chovu hlavatky podunajské (\kur{Hucho hucho}) v RAS

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi intenzivního chovu hlavatky podunajské v RAS, a také se zabývá kombinací chovu hlavatky podunajské se pstruhem duhový. Ryby byly rozděleny do třech skupin, ...

MAREŠ, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního
ŠKRABÁNEK, Jan
2024 - Czech
Tato bakalářská práce měla za cíl analyzovat potravu raka signálního v Křesánovském potoce během roku 2020, v měsících od dubna do října. Dalším cílem bylo najít a otestovat vhodné markery pro analýzu potravy. Tyto markery jsou podrobněji popsány v textu této práce. Analyzovali jsme potravu raka signálního pomocí izolované DNA ze vzorků fekálních pelet odebíraných každý měsíc. Pomocí skupinově specifických DNA markerů jsme se zaměřili na klíčové potravní skupiny makrozoobenthosu. Tyto skupiny jsou Heptageniidae (markery Hpt28Sf + Hpt28Sr), Ephemeroptera (Epa28Sf + Epa28Sr), Integripalpia a Spicipalpia (Inspi18Sf + Inspi18Sr), Plecoptera (Ple-gen A269 + Ple-gen S268), Chironomidae (Chiro18Sf + Chiro18Sr) a Gammaridae (Gamae28Sf + Gamae28Sr). V potravě byla také analyzována makrofyta Characeae (CHA677 + CHA1681R) a dvouděložné rostliny (MYR152F + MYR1696R).Výsledky ukázaly, že potrava raka signálního se v průběhu sezóny měnila. Během celé sezóny byly nejčastější potravní skupinou Gammaridae, nalezené v 54,1 % vzorků fekálních pelet. Skupiny Heptageniidae, Integripalpia/Spicipalpia byly také hojně zastoupené (detekovány ve 31,3 % vzorků). Skupina Plecoptera se objevila ve 20,8 % vzorků fekálních pelet, zatímco Chironomidae a Characeae byly nalezeny v 10,4 %. Dvouděložné rostliny byly zastoupeny v 8,3 % vzorků. Nejméně početnou skupinou byly Ephemeroptera, které byla detekována pouze v jednom vzorku fekálních pelet (2,1 %).V dubnu byly Gammaridae nejvýznamnější složkou potravy, a Heptageniidae byli drouhou nejzastoupěnější skupinou.V květnu byla strava pestřejší, ale Gammaridae zůstaly hlavním zdrojem potravy (nalezeny v 6 vzorcích) následované Integripalpia/Spicipalpia (v 5 vzorcích). V červnu byly Gammaridae přítomny ve všech vzorcích, zatímco Heptageniidae a Integripalpia/Spicipalpia byly významné. V červenci byly Heptageniidae nejčastější potravní skupinou (v 5 vzorcích), druhou byly Gammaridae (nalezeny ve 4 vzorcích). V srpnu a říjnu nebyly ve vzorcích nalezeny žádné potravní skupiny, a v září byly Gammaridae přítomni pouze v jednom vzorku fekálních pelet. Celkově tato studie poskytuje přehled o sezónních změnách v potravě raka signálního a markerech určených pro její analýzu. This thesis aimed to determine the diet of the signal crayfish in Křesánovský brook in 2020. In addition to that, we aimed to find and test suitable markers for the diet analysis of signal crayfish, which are described in the thesis. We analyzed the crayfish diet by examining DNA from faecal pellet samples collected monthly from April to September. By using group-specific DNA markers, we targeted the main dietary groups such as Heptagenidae (markers Hpt28Sf + Hpt28Sr), Ephemeroptera (Epa28Sf + Epa28Sr), Integripalpia and Spicipalpia (Inspi18Sf + Inspi18Sr), Plecoptera (Ple-gen A269 + Ple-gen S268), Chironomidae (Chiro18Sf + Chiro18Sr), and Gammaridae (Gamae28Sf + Gamae28Sr). We also focused on representatives of macrophytes Characeae (CHA677 + CHA1681R) and Eudicotyledons (MYR152F + MYR1696R). The results showed that the crayfish's diet varied during the sampling season. Gammaridae was the most common food item, found in 54.1% of the samples of faecal pellets. Heptagenidae, Integripalpia, and Spicipalpia were also significant, present in 31.3% of the samples. Plecoptera appeared in 20.8% of the samples, while Chironomidae and Characeae were found in 10.4%. Eudicotyledons were detected in 8.3% of the samples. Ephemeroptera were the least common food group, detected only in 2.1 %. Gammaridae were the most significant component of the crayfish diet in April (found in 7 samples), while Heptagenidae were the second most abundant component. The diet was more diverse in May, but Gammaridae remained the primary food source, followed by Integripalpia and Spicipalpia (in 5 samples). In June, Gammaridae was present in all samples, while Heptagenidae and Integripalpia/Spicipalpia were significant. In July, Heptagenidae was the most common food group (found in 5 samples), with Gammaridae found in 4 samples. No food items were detected in the samples from August and October, and only one sample contained Gammaridae in September. Overall, this study provides insights into both the seasonal variations in the diet of signal crayfish and markers suitable for its analysis. Keywords: rak signální; analýza potravy; DNA markery; skupinově specifické markery; signal crayfish; diet analysis; DNA markers; group-specific markers Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního

Tato bakalářská práce měla za cíl analyzovat potravu raka signálního v Křesánovském potoce během roku 2020, v měsících od dubna do října. Dalším cílem bylo najít a otestovat vhodné markery pro analýzu ...

ŠKRABÁNEK, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Charakterizace bílkovin, rozpustných slizů a fenolových látek získaných ze semen olejného lnu (Linum usitatissimum L.)
JAROŠOVÁ, Markéta
2024 - Czech
Len setý (Linum usitatissimum L.) se řadí mezi nejstarší domestikované plodiny. Jeho pěstování za účelem získávání vláken, oleje či pro lékařské účely bylo rozšířeno již v období starověku. Kromě, dnes již minoritní, produkce vláken využívaných v textilním průmyslu, a současně převažující pěstování pro produkci vysoce kvalitního oleje, se semena lnu v současné době uplatňují, jako funkční potravina spojená s širokými možnostmi aplikací v různých oblastech potravinářství a výživy. Lněná semena obsahují biologicky aktivní komponenty v podobě polynenasycených mastných kyselin tvořící hlavní podíl lněného oleje, dále pak vysoce kvalitní bílkoviny a peptidy, lignany a dietární vlákninu ve formě rozpustných polysacharidů tvořící sliz a nerozpustné lignocelulosy. Tato disertační práce předkládá výsledky zaměřené na charakterizaci tří významných komponentů lněného semene ? bílkovin, polysacharidů a lignanů. Tyto skupiny látek vykazují zajímavé funkční vlastnosti a biologické aktivity, jež mohou být využitelné v širokém spektru potravinářských aplikací nebo lékařství. Práce akcentuje význam a možnosti využití výlisků lněných semen, jež jsou významným zdrojem uvedených komponent. Kromě samotných výsledků je součástí této disertační práce také komplexní literární přehled o dřívějších a současných výzkumných pracích zaměřených na lněné bílkoviny, slizy a lignany. Poznatky získané v rámci této práce mohou být uplatnitelné zejména při novošlechtění olejného lnu, v potravinářském a zpracovatelském průmyslu. Nicméně, vzhledem k významným nutričním aspektům a biologickým aktivitám výše zmíněných složek lze získané poznatky využít rovněž v oblastech samotné výživy a lékařství. Obecně si tato práce klade za cíl rozšíření spektra znalostí dané problematiky a otevřít prostor pro další výzkum. První část výsledků této disertační práce představují dvě komplexní přehledové publikace. První publikace byla zaměřená na hydrokoloidy lněného semene v podobě lněného slizu představující 4-15 % obsahu lněného semene a bílkoviny tvořící 11-31 % jeho hmotnosti. V tomto přehledovém článku je detailně popsána struktura, metody extrakce, funkční a biologické vlastnosti a možnosti aplikace obou typů hydrokoloidů, zejména pro fortifikaci různých potravin a další potravinářské využití. Na tuto práci navazuje krátký přehledový článek shrnující současné trendy v potravinářských a dietárních aplikacích lněného slizu. První publikace popisuje spíše tradiční využití lněného slizu ve formě obohacování potravin za účelem zvýšení technologické, nutriční či senzorické jakosti potravin, případně poskytnutí zdravotního benefitu. Druhá přehledová publikace se zaměřuje výhradně na možnosti využití lněného slizu v soudobých a inovativních oblastech potravinářského průmyslu a výživy. Lněný sliz lze v rámci moderních aplikací využít například při tvorbě filmů pro ochranu potravin, jako strukturní komponent v oleogelech, kryogelech nebo aerogelech a rovněž také pro modifikaci funkčních vlastností bílkovin v rámci společných komplexů. V rámci výživy je možné uplatnit lnění sliz pro enkapsulaci probiotik nebo biologicky aktivních látek. Lze jej také využít jako prebiotikum pro zvýšení podílu prospěšných probiotických mikroorganismů. Obě přehledové práce v důsledku zdůrazňují významný potenciál bílkovin a slizů lněného semene pro současné i budoucí aplikace různých směrů. Druhá část této práce představuje provoautorská publikace zaměřená na výzkum vlivu odrůdy a pěstitelských podmínek na výnosové parametry, chemické složení, obsah lignanů a antioxidační potenciál lněných semen. Flax (Linum usitatissimum L.) is one of the oldest domesticated crops. Its cultivation for fibre, oil or medicinal purposes was already widespread in ancient times. Nowadays, the growing of flax for the production of high-quality flaxseed oil prevails compared to fibres. However, using flaxseed as a functional food in the food industry and dietary applications has become more popular recently. Flaxseed contains bioactive components, including polyunsaturated fatty acids representing the major proportion of flaxseed oil, as well as functional proteins and peptides, lignans and dietary fibre in the forms of soluble mucilaginous polysaccharides and insoluble lignocellulose. This dissertation presents the results focused on characterisation of three significant constituents of flaxseed - proteins, polysaccharides and lignans. These groups of compounds exhibit interesting functional properties and biological activities that may be useful in a wide range of food or medical applications. This work highlights the importance and potential use of flaxseed oil cake, which is an important source of these components. In addition to the results, this thesis also provides a comprehensive literature review of previous and current research on flaxseed proteins, mucilages and lignans. The results of this work can be primarily applied to breeding new oilseed flax cultivars or in the food and processing industries. However, due to the important nutritional aspects and biological activities of the mentioned components, the obtained findings can also be used in dietary applications and medicine. In general, this work aims to expands the spectrum of knowledge on the subject and to open up the scope for further research. Two review articles represent the first part of the results. The first publication focused on the hydrocolloids of flaxseed in the form of flaxseed mucilage representing 4-15% of the flaxseed content and protein representing 20% of its weight. In this manuscript, the structure, extraction methods, functional and biological properties and possible applications of both types of hydrocolloids for the fortification of various foods or other food applications are described in detail. This manuscript is followed by a short review article summarising current trends in food and dietary applications of flaxseed mucilage. The first publication describes more likely the traditional use of flaxseed mucilage for food fortification to enhance the technological, nutritional or sensory quality of foods or to provide health benefits. The second review paper focuses exclusively on the potential use of flaxseed mucilage in recent and innovative food industry and nutrition areas. In modern applications, flaxseed mucilage can be applied, for instance for preparing films, for food protection, as a structural component in oleogels, cryogels or aerogels, and it may modify the functional properties of proteins within composites. From the point of nutrition, flaxseed mucilage can serve as an encapsulating agent for probiotics or biologically active compounds. Flaxseed mucilage has the characteristics of a prebiotic and may increase the proportion of beneficial probiotic microorganisms. As a result, both review articles highlight the significant potential of flaxseed proteins and flaxseed mucilage for various recent and future applications. The second part of this thesis represents a first-authorship original manuscript focused on researching the influence of variety and growing conditions on yield parameters, chemical composition, lignan content and antioxidant potential of flaxseeds. Keywords: len setý; lněný sliz; bílkoviny; fenolické látky; antioxidační aktivita; funkční vlastnosti; flaxseed; flaxseed mucilage; proteins; phenolic substances; antioxidant activity; functional properties Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Charakterizace bílkovin, rozpustných slizů a fenolových látek získaných ze semen olejného lnu (Linum usitatissimum L.)

Len setý (Linum usitatissimum L.) se řadí mezi nejstarší domestikované plodiny. Jeho pěstování za účelem získávání vláken, oleje či pro lékařské účely bylo rozšířeno již v období starověku. Kromě, ...

JAROŠOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv ošetření chladným plazmatem na biologické vlastnosti osiva pšenice
JEŽEK, Stanislav
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv ošetření chladným plazmatem na biologické vlastnosti osiva pšenice

JEŽEK, Stanislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Identifikace a charakterizace mykovirů u václavek rodu \kur{Armillaria}
WALTEROVÁ, Lucie
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Identifikace a charakterizace mykovirů u václavek rodu \kur{Armillaria}

WALTEROVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě
KODATOVÁ, Lucie
2024 - Czech
Tématem této bakalářské práce je řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě. Cílem je zhodnotit systém a změny v oblasti řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě a navrhnout změny vedoucí k lepší připravenosti systému řízení lidských zdrojů na Průmysl 4.0. Těchto cílů bylo dosaženo pomocí dotazníkového šetření, které bylo provedeno v 96 výrobních podnicích v ČR. Tento dotazník byl vytvořen kompilací teoretických východisek. Dotazníkové šetření obsahovalo 17 otázek zaměřených zejména na současný stav řízení lidských zdrojů v kontextu Průmysl 4.0 - konkrétně na HRM digitalizaci ve výrobním sektoru v ČR. Dotazník byl distribuován elektronickou formou (Google Docs) mezi široké spektrum výrobních podniků v ČR s cílem získat reprezentativní data. Sesbíraná data byla zpracována a analyzována za využití deskriptivní statistiky v Microsoft Excel. Dále bylo provedeno statistické zpracování dat, kde byly ověřovány hypotézy pomocí t-testu a chí kvadrát testu. Po shrnutí výsledků byly vytvořeny konkrétní návrhy a doporučení pro výrobní podniky vedoucí k lepší připravenosti systému řízení lidských zdrojů na Průmysl 4.0 v souvislosti s digitalizací HRM. The topic of this bachelor thesis is human resource management in the context of Industry 4.0 in manufacturing. The aim is to evaluate the system and changes in human resource management in the context of Industry 4.0 in manufacturing and to propose changes leading to a better readiness of the human resource management system for Industry 4.0. These objectives were achieved through a questionnaire survey conducted in 96 manufacturing companies in the Czech Republic. This questionnaire was created by compiling theoretical background. The questionnaire survey contained 17 questions focused mainly on the current state of human resource management in the context of Industry 4.0 - specifically on HRM digitalization in the manufacturing sector in the Czech Republic. The questionnaire was distributed electronically (Google Docs) among a wide range of manufacturing enterprises in the Czech Republic in order to obtain representative data. The collected data was processed and analysed using descriptive statistics in Microsoft Excel. Further, statistical processing of the data was done where the hypotheses were tested using t-test and chi-square test. After summarizing the results, specific suggestions and recommendations were made for manufacturing companies leading to better readiness of the HRM system for Industry 4.0 in the context of HRM digitalization. Keywords: řízení lidských zdrojů; Průmysl 4.0; lidské zdroje; HRM; digitalizace; digitalizační nástroje v HR; human resource management; Industry 4.0; human resources; HRM; digitalization; digitalization tools in HR Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě

Tématem této bakalářské práce je řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě. Cílem je zhodnotit systém a změny v oblasti řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě a ...

KODATOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného (Cyprinus carpio): přehledová studie
DANIEL, Jindřich
2024 - Czech
Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat přehledovou studii o selekčním šlechtění a jeho potenciálu v chovech kapra obecného, ale i jiných významných druhů ryb. Jelikož ceny kapra na trhu jsou dlouhodobě nízké a stoupají jen pomalu, a naopak náklady na jeho produkci rostou významně, je třeba zvyšovat celkovou udržitelnost a rentabilitu jeho chovu. Jednou z možností dlouhodobě udržitelného způsobu šlechtění je selekční šlechtění. V této práci jsou popsány nejpoužívanější šlechtitelské metody, metody selekce a způsoby jejich aplikace. Dále pak, nejdůležitější užitkové znaky vhodné pro šlechtitelské programy nejen kapra ale i dalších významných druhů ryb. Tato práce se také věnuje základním pojmům kvantitativní genetiky, které jsou důležité pro pochopení obecných principů selekce jako nástroje pro genetické zlepšování užitkovosti ryb. Poslední část této bakalářské práce se týká chovu kapra v České republice a možností využití selekčních programů v podmínkách českého rybářství s využitím opatření na zkrácení generačního intervalu s cílem dlouhodobé udržitelnosti selekce kapra. K vypracování práce byly použity domácí i zahraniční vědecké studie z multioborových databází (Web of Science, Scopus, Google Scholar) a knihy a metodiky pocházející z produkce FROV JU. Tato práce přináší ucelený přehled o možnostech selekčního šlechtění kapra ale i dalších druhů ryb a může sloužit jako podklad pro další studie zabývající se touto problematikou. The aim of this bachelor thesis was to develop a review study on selective breeding and its potential in common carp farming, but also in other important fish species. As carp market prices have been low and rising only slowly for a long time and, on the other hand, the cost of carp production is increasing significantly, there is a need to increase the overall sustainability and profitability of carp farming. One of the options for sustainable breeding is selective breeding. This paper describes the most commonly used breeding methods, selection methods and their application. In addition, the most important performance traits suitable for breeding programmes not only for carp but also for other important fish species. This work also covers the basic concepts of quantitative genetics, which are important for understanding the general principles of selection as a tool for genetic improvement of performance traits. The last part of this bachelor thesis concerns carp breeding in the Czech Republic and the possibilities of using selection programmes in the conditions of the Czech fishery with the use of measures to shorten the generation interval with the aim of long-term sustainability of carp selection. For the elaboration of the thesis, domestic and foreign scientific studies from multidisciplinary databases (Web of Science, Scopus, Google Scholar) and books and methodologies from the production of FROV JU were used. This work provides a comprehensive overview of the possibilities of selective breeding in carp and other fish species and can serve as a basis for further studies dealing with this issue. Keywords: heritabilita; akvakulturní druhy; kvantitativní genetika; užitkové znaky; generační interval; heritability; aquaculture species; quantitative genetics; performance traits; generation interval Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného (Cyprinus carpio): přehledová studie

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat přehledovou studii o selekčním šlechtění a jeho potenciálu v chovech kapra obecného, ale i jiných významných druhů ryb. Jelikož ceny kapra na trhu jsou ...

DANIEL, Jindřich
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na potravní řetězec řeky Ploučnice
STANĚK, Pavel
2024 - Czech
Biologické invaze jsou významným spouštěčem změn v daném ekosystému. Vlivem přítomnosti invazivního druhu může dojít ke změnám v potravní síti původního společenstva, což má za následek změnu celého zasaženého ekosystému a enviromentální a ekonomické dopady. Tato práce byla zaměřena na výzkum vlivu nepůvodního hlaváče černoústého na společenstvo řeky Ploučnice. Hlaváč černoústý je na území ČR poměrně novým druhem, kdy k jeho zavlečení došlo nejpozději v roce 2015. Hlavními cíli této práce byly porovnat vliv hlaváče černoústého na potravní řetězec a společenstvo lokalit řeky Ploučnice, přičemž byla sledována: 1/ potravní preference hlaváče černoústého, 2/ jeho kompetice s vrankou obecnou (Cottus gobio, L 1758) jakožto významným a chráněným druhem, vyskytující se v dané lokalitě, který má podobní habitatové a potravní nároky, 3/ specializaci dravých druhů ryb které se na lokalitách vyskytují na hlaváče černoústého jako potravní zdroj. Pro zjištění těchto cílů byla vybrána řeka Ploučnice, jejíž spodní část vlévající se do řeky Labe je invadovaná hlaváčem černoústým, nicméně díky příčným bariérám jsou horní části řeky Ploučnice zatím bez zaznamenaného výskytu hlaváče černoústého. V této práci byly zkoumány čtyři lokality, dvě s přítomností a dvě bez přítomnosti hlaváče černoústého. Pro zjištění stanovených cílů byly na všech lokalitách vzorkovány veškeré detekované složky potravního řetězce. Výsledky byly vyhodnocovány za pomocí využití analýzy stabilních izotopů uhlíku a dusíku s následným využitím bayesovských modelů. V lokalitách s přítomnostní hlaváče černoústého byl tento druh nejvíce abundantní ve srovnání s ostatními druhy. Výsledky naznačují že hlaváč černoústý je potravní generalista, který preferuje snadno dostupný a abundantní zdroj potravy. Při analýze potravních zdrojů byla zjištěna podobnost preferované stravy mezi hlaváčem černoústým a vrankou obecnou, což naznačuje možnou přítomnost potravní kompetice. Při porovnání trofických nik byl zjištěn zvýšený překryv nik mezi některými ontogenetickými stádii vranky obecné a hlaváče černoústého, který místy dosahoval až 67,8 %. Dalším zjištěním bylo zvýšení překryvu trofických nik jednotlivých ontogenetických stádií vranky obecné v přítomnosti hlaváče černoústého. Při analýze potravy dravých druhů ryb pak nebyla prokázána výrazná potravní preference hlaváče černoústého v potravě analyzovaných druhů. Tato práce potvrdila že hlaváč černoústý je významem konzumentem, kompetitor i kořist pro některé predátorní druhy ryb našich vod. Biological invasions are prominent factor affecting changes in invaded ecosystems. Invasive species can alter in food web of the indigenous community, which leads to changes in the community through ecological and economic effects. This work was focused on the effect of the Round goby (Neogobius melanostomus, Pallas 1814) food web of river Ploučnice. Round goby was first recorded recently in the Czech Republic (2015). Thus, it can still be considered a young invader into Czech inland waters. The main goals of this thesis were: I) to reveal Round goby food source preferences, II) to Competition between Round goby and European bullhead (Cottus gobio, L 1758), as this species is a native endangered species present at this locality. III) Possible preferences of Round goby as a putative food source of predatory fishes in sampled localities. For this purpose, River Ploučnice has been chosen. River Ploučnice flows into Elbe River, which is fully invaded by Round goby. Thus, the bottom part of the Ploučnice River is invaded by Round goby as well. However, thanks to the presence of migratory barriers between localities, Round goby has not yet been detected in localities upstream. To reveal mention goals all biota units in all localities were sampled. Later, stable isotope analysis (carbon and nitrogen) followed by Bayesian models were employed. In general, results suggest that this species had the highest abundance among other species in localities with an established Round goby population. In addition, results reveal Round goby as a true generalist regarding food source preferences. Comparing trophic niche width and overlap showed a significant overlap between some of the ontogenetic groups of round goby and European bullhead, reaching up to 67,8 %. Also, increased niche overlap between ontogenetic stages of European bullhead was observed when Round goby was present, in comparison to localities without the presence of Round goby. Additionally, predatory fish food preferences showed no specialization on round goby as a food source, although round goby was part of their diets. In conclusion, this was found round gobyas a consumer, competitor, and even as a food source for predatory fishes. Keywords: hlaváč černoústý; vranka obecná; invazní druhy; stabilní izotopy; Round goby; European bullhead; invasive species; stable isotopes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na potravní řetězec řeky Ploučnice

Biologické invaze jsou významným spouštěčem změn v daném ekosystému. Vlivem přítomnosti invazivního druhu může dojít ke změnám v potravní síti původního společenstva, což má za následek změnu celého ...

STANĚK, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv délky a způsobu transportu jiker na jejich líhnivost u hlavatky obecné (Hucho hucho)
BERÁNEK, Lukáš
2024 - Czech
Byla testována úspěšnost transportu neoplozených a oplozených uměle vytřených jiker hlavatky obecné z faremního chovu v délce až 5 dnů. Směs jiker od 8 jikernaček byla rozdělena na dvě části. První část byla na místě (1 h po provedeném výtěru) osemeněna uměle vytřeným spermatem (směs od několika mlíčáků) a po promytí oplozených jiker vodou, vložena do vody v plastové uzavíratelné nádobě. Druhá část jiker, spolu s ovariální tekutinou, nebyla osemeněna spermatem a umístěna do další identické nádoby. Obě nádoby byly po dobu následujících 5 dnů, včetně transportu z místa umělého výtěru do místa inkubace uloženy v termoizolačním boxu. Směs odebraného spermatu od 5 mlíčáků byla přechovávána v injekčních stříkačkách, uložených v samostatném izotermickém boxu při teplotě +4 °C. Oba termoizolační boxy byly po dobu 5 dnů umístěny v zavazadlovém prostoru osobního automobilu. U jiker transportovaných ve vodě byla voda dvakrát denně vyměňována. V průběhu prvního dne byly jak jikry, tak sperma, transportovány z místa umělého výtěru na vzdálenost 350 km, do místa inkubace. V následujících dnech bylo s automobilem 3x denně vždy mininimálně 0,5 h popojížděno, s cílem simulovat otřesy vznikající v průběhu transportu. Teplota prostředí u jiker v průběhu transportu byla udržována na 10°C. V jednodenních intervalech od umělého výtěru byly odebírány vzorky, jak oplozených, tak neoplozených jiker. Po jejich napočítání a oplození jiker přivezeným spermatem následovalo jejich promytí a nasazení do malých inkubačních misek se samostatnými přítoky vody a perforací umožňující odtok vody a zabraňující úniku následně vykulených embryí. Nasazováno bylo vždy 30 jiker, ve všech variantách ve 3 opakováních. Inkubační misky byly vloženy na dno mělkého průtočného žlabu napájeného vodou z recirkulačního systému s chovem studenomilných ryb. Průměrná teplota vody v průběhu inkubace byla 12,8 °C. V průběhu inkubace byla sledována mortalita jiker, odstraňovány bílé neoplozené či odumřelé jikry a zaznamenáván líhnutí embryí. U první varianty, po výtěru oplozených jiker transportovaných ve vodě jeden, dva, resp. tři dny, bylo dosaženo líhnivosti 32,2 ? 21,1 %, 27,8 ? 10,3 %, resp. 33,3 ? 32,1 %. Po simulovaném transportu v délce čtyři a pět dnů došlo ke snížení výše líhnivosti na 21,1 ? 1,57 %, resp. 15,6 ? 8,3 %. Rozdíly mezi všemi výše uvedenými parametry nejsou statisticky průkazné. U druhé varianty, neoplozených jiker transportovaných v ovariální tekutině, bylo při délce transportu jeden den dosaženo srovnatelné výše líhnivosti (34,4 ? 11 %), jako u oplozených jiker transportovaných ve vodě po dobu jeden až tři dny. Jikry transportované v neoplozeném stavu v ovariální tekutině po delší dobu (dva a tři dny) vykázaly statisticky významné snížení líhnivosti na 7,8 ? 8,8 %, resp. 2,2 ? 1,6 %. U jiker transportovaných v neoplozeném stavu v ovariální tekutině po dobu čtyři a pět dnů byla zjištěna 100% mortalita. Nebyly zjištěny rozdíly při různém způsobu či délce transportu jiker na délku inkubační doby. Experiment prokázal reálnost použití transportu oplozených jiker ve vodě po dobu několika dnů, za výhodnější lze označit transport oplozených jiker ve vodním prostředí. The success of transporting both unfertilized and fertilized artificially stripped ova of huchen from the farm for up to 5 days was tested. A mixture of ova from 8 females was divided into two parts. The first part was inseminated with artificially stripped sperm (a mixture from several males) on-site (1 hour after stripping), and after rinsing the fertilized ova with water, it was placed in water in a plastic sealable container. The second part of the ova, along with the ovarian fluid, was not inseminated with sperm and was placed in another identical container. Both containers were stored in a thermal insulation box for the following 5 days, including transportation from the site of artificial stripping to the incubation site. The mixture of collected sperm from 5 males was stored in syringes in a separate isothermal box at a temperature of +4°C. Both thermal insulation boxes were placed in the luggage compartment of a passenger car for 5 days. For the ova transported in water, the water was exchanged twice a day. Throughout the first day, both the ova and sperm were transported from the site of artificial stripping to a distance of 350 km to the incubation site. In the following days, the car was driven three times a day for at least 0.5 hour each time to simulate vibrations occurring during transportation. The ambient temperature for the ova during transportation was maintained at 10°C. Samples of both fertilized and unfertilized ova were taken at one-day intervals from the artificial stripping, and after counting and fertilization of the ova with transported sperm, they were rinsed and placed in small incubation dishes with separate water inflows and perforations allowing water flow and preventing the escape of subsequently hatched embryos. Thirty ova were always placed in each variant, with 3 repetitions in all variants. The incubation dishes were placed on the bottom of a shallow flow-through channel supplied with water from a recirculating system with cold-water fish farming. The average water temperature during incubation was 12.8°C. Mortality of the ova was monitored during incubation, white unfertilized or dead ova were removed, and hatching of the embryos was recorded. In the first variant, after stripping the fertilized ova transported in water for one, two, or three days, a hatchability of 32.2 ? 21.1%, 27.8 ? 10.3%, and 33.3 ? 32.1%, respectively, was achieved. After simulated transportation for four and five days, the hatchability decreased to 21.1 ? 1.57% and 15.6 ? 8.3%, respectively. The differences between all the aforementioned parameters are not statistically significant. In the second variant, with unfertilized ova transported in ovarian fluid, a comparable hatchability (34.4 ? 11%) was achieved after one day of transportation, as with fertilized ova transported in water for one to three days. Unfertilized ova transported in ovarian fluid for a longer period (two and three days) showed a statistically significant decrease in hatchability to 7.8 ? 8.8% and 2.2 ? 1.6%, respectively. A 100% mortality rate was found for ova transported in unfertilized ovarian fluid for four and five days. No differences were found in the length of the incubation period due to different methods or lengths of ova transportation. The experiment demonstrated the feasibility of using transportation of fertilized ova in water for several days, with transportation of fertilized ova in the aquatic environment being preferable. Keywords: Hlavatka obecná; Hlavatka sibiřská; přeprava; líhnivost; Danube salmon; Siberian salmon; transport; hatchability Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv délky a způsobu transportu jiker na jejich líhnivost u hlavatky obecné (Hucho hucho)

Byla testována úspěšnost transportu neoplozených a oplozených uměle vytřených jiker hlavatky obecné z faremního chovu v délce až 5 dnů. Směs jiker od 8 jikernaček byla rozdělena na dvě části. První ...

BERÁNEK, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Dynamika populace střevličky východní v povodí řeky Stropnice
KABRT, Matěj
2024 - Czech
Tato práce pojednávala o vývoji populační dynamiky střevličky východní v řece Stropnici. Bylo sledováno, jak se tato dynamika vyvíjela v závislosti na charakteristikách a abiotických faktorech vybraných lokalit. Odlovy probíhaly v letech 2022-2023. Tato práce také pojednávala o biologii, šíření a negativním vlivu střevličky východní na ostatní rybí druhy. Metodika této práce se zabývala popisem jednotlivých lokalit a negativních faktorů na ně působících. Dále obsahuje informace o vlastním ichtyologickém průzkumu a jeho provedení. Veškeré údaje o odlovených rybách a z nich vypočtené hodnoty a vytvořené grafy byly shrnuty v kapitole výsledky. V diskuzi této práce byly blíže popsány výsledky mého průzkumu ve spojitostech s vlastnostmi jednotlivých habitatů a faktory působících na řeku. Závěry mého pokusu byly porovnány s předešlým ichtyologickým průzkumem této řeky, ale také s ostatními pracemi, které se zabývaly problematikou šíření střevličky východní. Mnou zjištěné údaje byly podobné závěrům ostatních autorů. The aim of this thesis was to evaluate the state of fish communities and the population dynamics of the topmouth gudgeon in the Stropnice river. It was checked if there was some continuity between the abiotic character and the dynamics of the topmouth gudgeon. The first ichthyological researching was on 22.11.2022 and the last 30.11.2023. This thesis is about topmouth gudgeon's biology, invasion and negative impact on natural fish species. Methodology of this thesis was about description of habitats and negative impacts on its. There were basics information about ichthyological researching. All results and charts were written in the chapter results. There were described the results of my thesis with the continuity of the habitats characters. My results were compared with results of older researching and with results of other authors with the same topic too. The results of my thesis were like results of other authors. Keywords: ichtyologický průzkum řeky Stropnice; populační dynamika; střevlička východní; ichthyological researching in the Stropnice river; population dynamics; topmouth gudgeon. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dynamika populace střevličky východní v povodí řeky Stropnice

Tato práce pojednávala o vývoji populační dynamiky střevličky východní v řece Stropnici. Bylo sledováno, jak se tato dynamika vyvíjela v závislosti na charakteristikách a abiotických faktorech ...

KABRT, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases