Number of found documents: 16703
Published from to

Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány. The bachelor's thesis "Sustainable tourism in Central America" is focused on evaluating the approach of individual Central American countries to the development of sustainable tourism. The aim of the thesis is to describe sustainable tourism from the point of view of development and to evaluate its current state at the national level of the investigated countries. The thesis is elaborated on the basis of the proposal of the own set of indicators of sustainable tourism, which cover the economic, social, and environmental pillars of sustainability. The individual results of the indicators are presented through tables, graphs and supplemented with commentary. Subsequently, the approaches of Central American countries are evaluated and compared. Keywords: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indikátory; sociální pilíř; Střední Amerika; turismus; udržitelný rozvoj; udržitelný turismus; Central America; economic pillar; environmental pillar; indicators; social pillar; sustainable development; sustainable tourism; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky

Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus ...

Horáková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt Eboly v Africe v letech 2016–2021 a vliv rizikového chování místních obyvatel na šíření původce onemocnění
Horák, Filip
2022 - Czech
Bakalářská práce poskytuje základní informace o původci onemocnění Ebola zahrnující příznaky, přenos, diagnózu, léčbu, prevenci a dopady. Teoretická část také obsahuje popis epidemií způsobených virem Eboly od jeho objevení roku 1976 do konce západoafrické epidemie roku 2016. Následně se v prvním segmentu praktické části zaměřuje výzkum na průběh a analýzu epidemií způsobených virem Eboly v Africe v období od vyhasnutí velké epidemie, tedy od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2021. Tento segment taktéž poskytuje informace o financování a o aktuální vakcinační strategii. Druhý segment praktické části analyzuje dotazníkové šetření realizované ve třech afrických zemích (Ghana, Jihoafrická republika a Nigérie). Dotazníkové šetření analyzuje povědomí, dopady a rizikové chování afrických obyvatel v návaznosti na onemocnění způsobené virem Eboly. Bachelor thesis provides fundamental informations about the causative agent which includes symptoms, transmission, diagnostics, treatment, prevention and impacts. Theoretic part also contains characteristics of Ebola virus epidemics since its discovery in 1976 until the end of West African epidemic in 2016. The focus of the first segment in the practical part is progress and analysis of epidemics caused by Ebola virus in years 2016–2021 in Africa. This segment also contains informations about financing and about vaccination strategy. Second segment of practical part analyzes survey realized in three african countries (Ghana, South Africa and Nigeria). Survey analyzes awarness, impacts and risky behavior of african citizens due to illnes caused by the Ebola virus. Keywords: Ebola; epidemiologie; prevence; vakcinace; Zaire; epidemiology; prevention; vaccination Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt Eboly v Africe v letech 2016–2021 a vliv rizikového chování místních obyvatel na šíření původce onemocnění

Bakalářská práce poskytuje základní informace o původci onemocnění Ebola zahrnující příznaky, přenos, diagnózu, léčbu, prevenci a dopady. Teoretická část také obsahuje popis epidemií způsobených virem ...

Horák, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Komparácia vybraných zdravotníckych zariadení v Českej republike a na Slovensku
Hrobská, Emma
2022 - Slovak
Hrobská, E. Komparace vybraných zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá posouzením a komparací legislativní a ekonomické roviny Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, která se nachází v České republice a Dětské psychiatrické léčebně n.o. Hraň, lokalizované na Slovensku. Obě zařízení se specializují na psychiatrickou péči dětí a mladistvých. V první části teoretické práce je všeobecně nastíněno fungování zdravotnictví vymezené v slovenské a české právní úpravě. V druhé části jsou charakterizovány neziskové organizace a speciální pozornost je věnována státním neziskovým organizacím, jejich fungovaní a hospodaření. V poslední části teoretické práce je prostor věnovaný teoretickému rámci vybraným metodám elementární analýzy, pomocí kterých je vypracovaná praktická část bakalářské práce. Na základě výsledků vybraných metod elementární analýzy jsou v závěrečné části práce posouzeny a komparovány obě vybrané zařízení. Hrobská, E. Comparison of selected medical institutions in the Czech Republic and Slovakia. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, 2022. This bachelor thesis seeks to assess and compare the legislative and economic environment of the Children’s Psychiatric Hospital Opařany, which is in the Czech Republic, and the Children’s Psychiatric Hospital Hraň, located in Slovakia. Both facilities specialize in the psychiatric care of children and adolescents. The first – theoretical – part of the thesis focuses on the general functioning of the respective healthcare systems, as defined in the Slovak and Czech legislation. The second part characterizes non-profit organizations, with special attention being paid to state non-profit organizations, their operations, and management. The last part of the theoretical work is devoted to the theoretical framework for selected methods of elementary analysis, which are used to developing the practical part of the bachelor thesis. The concluding part of the thesis provides assessment and comparison of both hospitals drawing on the results of selected methods of elementary analysis. Keywords: Dětská psychiatrická léčebna n.o. Hraň; Dětská psychiatrická nemocnice Opařany; legislativa; metody elementární analýzy; nezisková organizace; pedopsychiatrická péče; státní příspěvkové organizace; Children’s psychiatric hospital Hraň; Children’s psychiatric hospital Opařany; legislation; methods of elementary analysis; non-profit organization; pedopsychiatric care; state subsidized organisation Available in digital repository of Mendel University.
Komparácia vybraných zdravotníckych zariadení v Českej republike a na Slovensku

Hrobská, E. Komparace vybraných zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá posouzením a komparací ...

Hrobská, Emma
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.
Křapáčková, Klára
2022 - Czech
Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a anaerobní zpracování. Dále je v práci rozebráno podrobněji kompostování, jeho princip, podmínky a možná místa využití tohoto procesu a technologie. Výsledkem bakalářské práce je charakteristika a zhodnocení procesu kompostování na zvolené Kompostárně Želivec, Agora, s.r.o., pomocí popisu používané technologie, systémů a vybavení. Jedná se o kombinaci kompostování v kompostovací hale a způsobu kompostování v pásových hromadách na volné ploše. The bachelor thesis is entitled Composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o. The main subject of the work is the description of processes of biodegradable waste management, namely composting and an anaerobic digestion. Furthermore, composting, its principle, conditions, and possible places of use of this process and technology are being discussed in more detail. The result of the bachelor thesis is the characteristics and evaluation of the composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o., using a description of the technology, systems and equipment used. It is a combination of composting in a composting hall and a method of composting in belt piles in the open space. Keywords: anaerobní proces; biologicky rozložitelný odpad; kompost; kompostování; anaerobic digestion; biodegradable waste; compost; composting Available in digital repository of Mendel University.
Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.

Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a ...

Křapáčková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Chromatin remodeling during temperature sensing in plants
Šlesingerová, Terezie
2022 - English
Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací histonů. GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE PROTEIN 5 (GCN5), podjednotka komplexu, je histon SAGA acetyltransferáza a přímo ovlivňuje genovou expresi. Mutantní rostliny Arabidopsis postrádající GCN5 jsou citlivé na tepelný stres, ale molekulární mechanismy implikující GCN5 v tepelném stresu jsou v současnosti neznámé. Abychom získali přehled o molekulárních drahách, které jsou základem tepelné citlivosti gcn5, vyhodnotili jsme globální změny proteomu vyvolané tepelným stresem na pozadí gcn5. I když většina identifikovaných proteinů reagovala podobně u gcn5 i u ekotypu Col-0 některé z nich, jako CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11), nebyly ovlivněny teplem v pozadí mutantní rostliny gcn5, ale u ekotypu Col-0 se drasticky snížily. Dále jsme provedli screening mu-tantů ovlivněných domnělými interaktory GCN5 pod tepelným stresem a identifikovali jsme, že nepřítomnost SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) a INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) vede k citlivosti na teplo. Celkově vzato, naše výsledky připravují cestu k podrobnějšímu pochopení role GCN5 v reakcích na stres. The evolutionary conserved transcriptional co-activator Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferase (SAGA) complex in Arabidopsis thaliana is tightly involved in numerous cellular processes by histone posttranslational modifications. The GENERAL CONTROL NON-REPRESSED PROTEIN 5 (GCN5), a SAGA subunit, is a histone acetyltransferase that impacts chromatin remodeling. Arabidopsis mutants lacking GCN5 are sensitive to heat stress, but the molecular mechanisms implicating GCN5 in heat stress are currently unknown. To get an insight into the molecular pathways underlying the heat sensitivity of gcn5, we assessed global proteome changes triggered by heat stress in the gcn5 background. Even though most of the identified proteins responded similarly both in gcn5 and wild type plants, some of them like CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11) were unaffected by heat in the gcn5 mutant background but decreased drastically in the wild type. We further screened mutants affected in putative GCN5 interactors under heat stress and identified that lack of SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) and INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) results in heat sensitivity. Taken together, our results pave the way for a more detailed understanding of the role of GCN5 in stress responses. Keywords: abiotický stres; acetylace histonů; GCN5; remodelace chromatinu; tepelný stres; abiotic stress; heat stress; histone acetylation; chromatin remodeling Available in digital repository of Mendel University.
Chromatin remodeling during temperature sensing in plants

Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací ...

Šlesingerová, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Výživa telat v období do odstavu
Sladký, David
2022 - Czech
V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je zpracován přehled o krmivech používaných u telat v období mléčné výživy se zaměřením na mlezivo, mléčné krmné směsi, startéry a vodu k napájení. V praktické části jsou popsány výsledky z pokusu zkrmování mléčných krmných směsí od dvou rozdílných výrobců. Do pokusu bylo zařazeno 20 telat, která se rozdělila na 2 skupiny a již po mlezivovém období bylo deset z nich krmeno mléčnou krmnou směsí Multimilk Vital od firmy VVS Verměřovice a druhá skupina Telfidem Extra od firmy FIDES AGRO, s. r. o. U všech telat byly sledovány hmotnosti, zdravotní stav, spotřeba starterové směsi a vypočítány přírůstky a provedeno ekonomické hodnocení nákladů na odchov telat. V živé hmotnosti telat, denních přírůstcích ani spotřebě starterové směsi po celou dobu pokusu nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. V jedné fázi odchovu byl prokázán vyšší výskyt průjmů u telat krmených směsí Telfid Extra. Ačkoliv finální vyhodnocení přírůstků ukázalo téměř totožné výsledky, po přepočtu ekonomické stránky byl Telfid Extra s náklady 47,57 Kč na kilogram přírůstku ekonomičtější než směs Multimilk Vital, kde byly náklady na kg přírůstku v použitých krmivech spočítány ve výši 58,02 Kč. Nowadays, the topic of calf nutrition in the weaning period is increasingly discussed. The theoretical part of the bachelor thesis describes the period of colostrum, milk and starter nutrition and weaning of calves. Furthermore, an overview of the feeds used in calves during the lactation period is presented, focusing on colostrum, milk replacers, starter feeds and drinking water. In the practical part, the results of a trial of feeding dairy compound feeds from two different producers are described. 20 calves were included in the trial and divided into two groups and after the lactation period, ten of them were fed with Multimilk Vital from VVS Verměřovice and the other group with Telfid Extra from FIDES AGRO, s. All calves were monitored for weight, health, consumption of starter mixture and gains were calculated and an economic evaluation of the cost of rearing calves was carried out. No statistically significant differences were found in live weight of calves, daily gains or consumption of starter mixture throughout the experiment. At one stage of rearing, a higher incidence of diarrhoea was found in calves fed Telfid Extra. Although the final evaluation of the increments showed almost identical results, after recalculation of the economic aspect, Telfid Extra with a cost of 47.57 CZK per kg of increment was more economical than the Multimilk Vital mixture, where the cost per kg of increment in the feed used was calculated at 58.02 CZK. Keywords: imunoglobuliny; mléčná krmná směs; mlezivo; odstav; starter; tele; calf; colostrum; immunoglobulins; milk replacer; weaning Available in digital repository of Mendel University.
Výživa telat v období do odstavu

V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je ...

Sladký, David
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR
Machálková, Tereza
2022 - Czech
Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je provedena analýza a komparace legislativy vztahující se ke spotřebitelským úvě- rům a identifikovat významné změny pro spotřebitele. V aplikační části je popsán vývoj zadlužení domácností a vývoj úrokových sazeb spotřebitelských úvěrů na byd- lení a spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení. V závěru práce je porovnání vý- voje úvěrových Stage tří bank, které jsou rozděleny dle IFRS – 9. Machálková, T. Consumer credits in the conditions of the Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2022. The bachelor thesis deals with consumer loans. The first part of the bachelor thesis is an analysis and comparison of legislation related to consumer credit and identify significant changes for consumers. The application part describes the development of household debt and the development of interest rates on consumer loans for housing and consumer loans other than housing. At the end of the work is a compar- ison of the development of credit Stages of three banks, which are divided according to IFRS - 9. Keywords: dluh; hypotéka; legislativa; spotřebitelský úvěr; consumer credit; debt; legislation; mortgage Available in digital repository of Mendel University.
Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR

Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je ...

Machálková, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Pralinky a variabilita jejich výroby
Pešák, Michal
2022 - Czech
První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. Dále jsou v práci zmíněny technologické postupy při výrobě čokoládové hmoty a její nejčastější vady. Závěr je věnován dezertním bonbonům – pralinkám. V rámci praktické části byly vyrobeny pralinky s třemi různými povrchovými úpravami a třemi rozdílnými příchutěmi náplní. Jako náplně byly použity peprmint, maracuja a slaný karamel. Povrchové úpravy pralinek byly provedeny potravinářskými barvami. Byly vyrobeny pralinky postříbřené a mramorované a byly srovnávány s pralinkami bez úpravy. Byla provedena senzorická analýza a z výsledků senzorických dotazníků byl vytvořen pro každý druh senzorický profil včetně jejich statistického vyhodnocení. Výrobky byly hodnoceny hodnotiteli pozitivně, všechny se vyznačovaly velmi dobrou kvalitou i provedením a i proto zde nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. In a first part of the bachelor's thesis is a research of literature concerning history of chocolate itself, legislative requirements, differentiating of a cocoa tree on particular breeds and processing of cocoa beans. In addition to that are mentioned technological steps of creating chocolate matter, its most common defects. The conclusion is dedicated to dessert candies – pralines. Within a practical part were created pralines with three different surface adjustments and three different fillings. As fillings were used peppermint, a passion fruit and salty caramel. Surface adjustments were done by food colours. Created pralines were silver-plated and marbled and compared with pralines with no surface adjustments. A sensory analysis was undertook and from results of sensory questionaries was created a sensory profile for each kind including statistical evaluation. Products were evaluated positively by evaluators, all were characterized by very good quality and execution, therefore no statistically great differences were noticed. Keywords: čokoládové cukrovinky; náplň; povrchová úprava; pralinky; senzorické hodnocení; filling; chocolate sweets; pralines; sensory evaluation; surface adjustment Available in digital repository of Mendel University.
Pralinky a variabilita jejich výroby

První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. ...

Pešák, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti
Straka, Jiří
2022 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti. V první části popisujeme kapitoly o motivaci a odměňování. V druhé části charakterizujeme danou společnost a její systém odměňování. V kvalitativním výzkumu pomocí polostrukturovaných otázek se snažím zjistit míru spokojenosti zaměstnanců se současným systémem odměňování. Na základě zjištění z rozhovorů, které analyzuji, navrhnu úpravu systému tak, aby byl pro pracovníky a firmu co nejpřijatelnější a zároveň ekonomicky udržitelný pro firmu. The bachelor thesis focuses on the remuneration of executives in a selected com-pany. In the first part we describe the chapters on motivation, remuneration. In the second part we characterize the company and its remuneration system. In qualitative research using semi-structured questions, we try to determine the le-vel of employee satisfaction with the current remuneration system. Based on the findings from the interviews that we analysed, we propose to modify the system so that it is as acceptable as possible for employees and the company and econo-mically sustainable for the company. Keywords: motivace; mzda; odměňování; motivation; remuneration; wage Available in digital repository of Mendel University.
Odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti

Bakalářská práce se zaměřuje na odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti. V první části popisujeme kapitoly o motivaci a odměňování. V druhé části charakterizujeme danou společnost ...

Straka, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Využití fraktální geometrie pro generování hudby
Skřičilová, Magdaléna
2022 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá metodami algoritmického generování hudby, které využívají principy fraktální geometrie. V práci jsou popsány potřebné teoretické základy, týkající se jak fraktální geometrie, tak hudební teorie a algoritmické kompozice, a následně je popsán postup pro generování hudby s využitím každého ze čtyř typů fraktálů. Postup zahrnuje také výběr vhodného prostředí k implementaci. Nakonec jsou všechny metody porovnány a zhodnoceny. This thesis deals with algorithmic composition methods that use the principles of fractal geometry. The thesis describes the necessary theoretical foundations concerning both fractal geometry and music theory together with the principles of algorithmic composition, and then describes the process of music generation using each of the four types of fractals. Part of the process is also selecting a suitable environment for implementation. At the end, all methods are compared and evaluated. Keywords: algoritmická kompozice; fraktální geometrie; fraktální hudba; JythonMusic; 1/f šum; fractal music; 1/f noise; algorithmic composition; fractal geometry Available in digital repository of Mendel University.
Využití fraktální geometrie pro generování hudby

Tato bakalářská práce se zabývá metodami algoritmického generování hudby, které využívají principy fraktální geometrie. V práci jsou popsány potřebné teoretické základy, týkající se jak fraktální ...

Skřičilová, Magdaléna
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases