Number of found documents: 817
Published from to

Snížení fluktuace zaměstnanců ve vybraných pozicích v České spořitelně, a.s.
Bojková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnance České spořitelny. Cílem práce je odhalit příčiny fluktuace a navrhnout taková doporučení, která povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a současně jejich nižší fluktuaci. V literární rešerši jsou přiblíženy pojmy fluktuace zaměstnanců, celková odměna a pracovní spokojenost, poukázáno je i na jejich vzájemnou korelaci. Metodika práce je vypracována podrobně aby mapovala celý proces tvorby práce. V praktické části je rozebrána společnost Česká spořitelna, její profil, vize a zaměstnanecké benefity. Primární data budou získány prostřednictvím výzkumu kvantitativního typu dat, kdy technikou sběru bude dotazníkové šetření zaměřené na zaměstnance společnosti a polostrukturované rozhovory. Dotazníku se zúčastnilo průměrně 75 zaměstnanců na pozici osobních bankéřů napříč třemi roky. Obsahově je dotazník tvořen otázkami pokrývající fluktuaci, spokojenost a motivaci. Výsledky dotazníkového šetření doplnily zpracovanou analytickou část a poskytly dobrý základ pro následná doporučení ke snížení nákladů v prvotní fázi zaškolení nových zaměstnanců. The bachelor thesis is focused on employees of Česká spořitelna. The aim of the work is to reveal the causes of turnover and propose such recommendations that will lead to an increase in employee satisfaction and at the same time lower turnover. In the literature search, the concepts of employee turnover, total remuneration and job satisfaction are explained, and their mutual correlation is also pointed out. The methodology of the work is developed in detail to map the entire process of creating the work. In the practical part, the company Česká spořitelna, its profile, vision and employee benefits are discussed. Primary data will be obtained through quantitative data research, where the collection technique will be a questionnaire survey focused on company employees and semi-structured interviews. An average of 75 employees in the position of personal bankers participated in the questionnaire over three years. In terms of content, the questionnaire consists of questions covering fluctuation, satisfaction and motivation. The results of the questionnaire survey complemented the processed analytical part and provided a good basis for subsequent recommendations to reduce costs in the initial phase of training new employees. Keywords: fluktuace; motivace; odměňování; fluctuation; motivation; remuneration Available to registered users in the Library of Mendel University.
Snížení fluktuace zaměstnanců ve vybraných pozicích v České spořitelně, a.s.

Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnance České spořitelny. Cílem práce je odhalit příčiny fluktuace a navrhnout taková doporučení, která povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a současně ...

Bojková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mobilní aplikace pro pomoc imigrantům
Janovec, Jan
2023 - Czech
Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace Smart Migration pro platformu iOS. Aplikace je primárně určena pro cizince přicházející do České republiky za prací. Smyslem projektu je umožnit lidem snadno se zorientovat v~legislativě, kterou musí dodržet, ale i v běžných životních situacích jako je hledání školy či školky. Teoretická část práce tvoří průzkum současných trendů a technologií pro tvorbu aplikací pro platformu iOS a popisuje také podobné aplikace dostupné na trhu. Navržená aplikace je založena na jazyce Swift a frameworku SwiftUI. This thesis deals with the development of a Smart Migration mobile application for the iOS platform. The application is primarily intended for foreigners coming to the Czech Republic for work. The purpose of the project is to allow people to easily navigate the legislation they have to comply with, but also in everyday life situations such as finding a school or kindergarten. The theoretical part of the thesis consists of a survey of current trends and technologies for creating apps for the iOS platform and analyzes the functionality of similar apps available on the market. The proposed app is based on the Swift language and the SwiftUI framework. Keywords: iOS; migrace; mobilní aplikace; swift; swiftUI; vývoj mobilních aplikací; migration; mobile app; mobile app development Available to registered users in the Library of Mendel University.
Mobilní aplikace pro pomoc imigrantům

Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace Smart Migration pro platformu iOS. Aplikace je primárně určena pro cizince přicházející do České republiky za prací. Smyslem projektu je umožnit lidem ...

Janovec, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Takáč, Aleš
2022 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výzkumem účinnosti stromové injektáže proti fytofágnímu škůdci klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella Deschka & Dimic). Byly vytipovány 2 lokality na území ŠLP Křtiny, celkem čítající 79 dřevin druhu jírovec maďal (Aesculus hippocastanum, L.). Proběhlo vyhodnocení dřevin dle standardů AOPK a následným injektováním insekticidních přípravků Vertimec a Tree-äge u kterých byl předpokládán významný regulační vliv vůči uvedenému škůdci. Konkrétně aplikace přípravku Vertimec se uskutečnila v různých poměrech. Proběhlo hodnocení poškození asimilačního aparátu formou kvalifikovaného odhadu a analýzy obrazu. Zpracované výsledky porovnaly použité variace přípravků a prokázaly regulační vliv v managementu klíněnky jírovcové. The bachelor's thesis deals with the research of the effectiveness of tree injection against the phytophagous pest of the fir sprout (Cameraria ohridella Deschka & Dimic). Two sites were selected on the territory of the Křtiny State Forest Research Centre, with a total number of 79 trees of the species Aesculus hippocastanum (L.). The trees were evaluated according to the AOPK standards and then injected with the insecticidal products Vertimec and Tree-äge, which were expected to have a significant regulatory effect against this pest. Specifically, the application of Vertimec was carried out in different proportions. Assessment of the damage to the assimilatory apparatus was carried out by means of qualified estimation and image analysis. The processed results compared the used variations of the products and demonstrated the regulatory effect in the management of the sycamore sprout. Keywords: Aesculus hippocastanum; analýza; Cameraria ohridella; poškození; stromová injektáž; Tree-age; Vertimec; analysis; damage; Tree age; tree injection Available to registered users in the Library of Mendel University.
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny

Bakalářská práce se zabývá výzkumem účinnosti stromové injektáže proti fytofágnímu škůdci klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella Deschka & Dimic). Byly vytipovány 2 lokality na území ŠLP Křtiny, ...

Takáč, Aleš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol s r.o.
Satrapová, Silvie
2019 - Czech
Satrapová S. Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o., a to konkrétně na produkt s obsahem hmyzího proteinu. Bakalářská práce je zpracována na základě informací z odborných publikací, analýz a měsíční praxi ve firmě Emco spol. s r.o. Cílem je navržení marketingové strategie dle principu 4P. Satrapova S. Marketing strategy of launching a new product on the market for company Emco spol. s r.o. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The principle of this bachelor thesis is to create a marketing strategy of launching a new product on the market for company Emco spol. s r.o. – it is a product which contains an insect protein. Thesis is based on information from scientific publica-tions, analysis and one month of experience in company Emco spol. s r.o. The aim is the creation of marketing strategy according to 4P principle. Keywords: enviromentální dopady; konzumace hmyzu; marketingový mix; nutriční hodnoty Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol s r.o.

Satrapová S. Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce je zaměřena na ...

Satrapová, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Řízkování vybraných kultivarů konopí v řízených podmínkách
Jakešová, Kristýna
2017 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je obecný popis konopí (Cannabis sativa) a rešerše na téma řízkování, které výrazně ovlivňuje produkci konopí. Dále vypracování rešerše na fytohormonální stimulaci a pěstování v řízených podmínkách. Předmětem výzkumu bylo zjištění vlivu fytohormonů v určitých poměrech a koncentracích na zakořenění dvou genotypů (Bedrocan a Bedrolite), které byly dovezeny z holandské společnosti Bedrocan. Použity byly auxiny jako je kyselina indol-3-octová (IAA), kyselina indol-3-máselná (IBA), kyselina 1-naftyloctová (NAA). The work subject is a general description of hemp (Cannabis sativa) and research on the practice of cutting, which greatly affects the production of hemp. The object of the research was to determine the effect of auxins in certain proportions and concentrations on rooting of cuttings of two varieties (Bedrocan and Bedrolite), which were imported from the Dutch company Bedrocan. We used auxins as indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA) and 1-naphthaleneacetic acid (NAA). Keywords: auxin; fytohormony; konopí; pěstování v řízených podmínkách; řízkování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Řízkování vybraných kultivarů konopí v řízených podmínkách

Tématem mé bakalářské práce je obecný popis konopí (Cannabis sativa) a rešerše na téma řízkování, které výrazně ovlivňuje produkci konopí. Dále vypracování rešerše na fytohormonální stimulaci ...

Jakešová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong
Fryčová, Klára
2017 - Czech
FRYČOVÁ, Klára. Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong. Bakalářská práce. Brno, 2016 Cílem bakalářské práce je analyzovat hrozby a rizika spojená s hydroenergetickými projekty v povodí řeky Mekong a navrhnou změnu politik vedoucí ke stabilizaci bezpečnosti v regionu a udržení regionálního rozvoje. Zaměřím se především na státy Vietnam, Kambodžu a Laos s důrazem na sociální, ekonomickou a environentální bezpečnost. FRYČOVÁ, Klára. Security standard transformation in Mekong delta region. Bachelor thesis. Brno, 2016 The aim of this bachelor thesis is to analyze threats and risks of hydropower projects in Mekong delta region and to propose changes in policies that would lead to security stabilization and preservation of regional development. In this thesis I will focus mainly on Vietnam, Cambodia and Lao PDR with ephasis on social, ekonomic and environmental security. Keywords: bezpečnost; hydroenergie; jihovýchodní Asie; Kambodža; Laos; Mekongská říční komise; Vietnam; vodní přehrady Available to registered users in the Library of Mendel University.
Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong

FRYČOVÁ, Klára. Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong. Bakalářská práce. Brno, 2016 Cílem bakalářské práce je analyzovat hrozby a rizika spojená s hydroenergetickými projekty v povodí řeky ...

Fryčová, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Vyhodnocení marketingové komunikace v zahraničních společnostech
Mrkvica, Jakub
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v oblasti retailového bankovnictví České spořitelny, a. s. a jedné z dalších dceřiných spolčeností Erste Group Bank AG, Slovenskej sporiteľne, a. s. Cílem práce je vyhodnotit marketingovou komunikaci obou zmíněných společností, poukázat na odlišnosti mezi oběma společnostmi a navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s. Práce je rozdělena na dvě části, kterými jsou literární rešerše a praktická část. Literární rešerše obsahuje klíčové informace z odborné literatury pojednávající o marketingu a marketingové komunikaci. Tyto poznatky z odborné literatury budou v praktické části aplikovány na vyhodnocení marketingové komunikace obou společností. V závěru práce budou uvedeny návrhy na zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s. Bachelor thesis deals with marketing communication in retail banking field of Česká spořitelna, a. s. and one of other subsidiary companies, Slovenská sporiteľňa, a. s. The aim of this bachelor thesis is to evaluate a communication mix of both companies, point out the differences between both companies and propose approaches for improvement in marketing communication of Česká spořitelna, a. s. This thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains crucial informations about marketing and marketing communication. These informations are applied in the second practical part. In conclusion are going to be mentioned proposals for improvement in marketing communication of Česká spořitelna, a. s. Keywords: banka; klient; komunikace; komunikační mix; marketing; marketingová komunikace; segment; společnost; sub-segment Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vyhodnocení marketingové komunikace v zahraničních společnostech

Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v oblasti retailového bankovnictví České spořitelny, a. s. a jedné z dalších dceřiných spolčeností Erste Group Bank AG, Slovenskej sporiteľne, a. s. ...

Mrkvica, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Interiér lezeckého centra
Strnadová, Alice
2016 - Czech
Obsahem této práce je řešení interiéru konkrétního sportovního centra. Teoretická část řeší historické souvislosti, specifika daného prostoru, stav současných konkurenčních zařízení v České republice a jejich problémy. Krátká část rešerší je věnována inspirativním zařízením v zahraničí. Dále pojednává o materiálech a předpisech pro tvorbu veřejných interiérů a nábytku. Praktická část představuje návrh řešení společenské, sportovní části i sociálního zařízení. Zahrnuje dispoziční řešení, výkres elektroinstalace, položkový plán a výkresy jednotlivých atypických součástí. The content of this work is interior design of particular sport center. The teoretical part deals with the historical context, the specifics of the area, the condition of current competitive spaces in Czech Republic and their problems. Small portion of the work is also dedicated to inspirational centers abroad. It further discusses materials, interior design standards and furniture standards. The practical part presents the design solution of the social and the sport section and sanitary facilities. It includes a ground plan, a drawing of electrical wiring, an item plan and drawings of atypical objects. Keywords: design; horolezectví; interiér; lezení; nábytek; recepce; restaurace; sport; sportovní lezení; šatna Available to registered users in the Library of Mendel University.
Interiér lezeckého centra

Obsahem této práce je řešení interiéru konkrétního sportovního centra. Teoretická část řeší historické souvislosti, specifika daného prostoru, stav současných konkurenčních zařízení v České republice ...

Strnadová, Alice
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Elektronický mýtný systém v ČR u vozidel nad 3,5 t
Toláš, Oldřich
2016 - Czech
Bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje historii vybírání mýtných poplatků, technologiím výběru, kdy jednotlivé technologie podrobněji rozvádí včetně jejich výhod/nevýhod a vzájemné interoperability, především se pak zaměřuje na princip výběru mýtného v ČR. Součástí teoretické části závěrečné práce je také legislativní podklad společně se schématem zodpovědných institucí a jednotlivých prvků kontroly a vymezení základních pojmů v dané problematice. V praktické části se závěrečná práce zabývá technologiemi používanými v zahraničí, Evropskou službou elektronického mýtného. V kontextu s Evropskou službou elektronického mýtného se nám objevuje pojem interoperabilita zmíněný a principielně popsaný v teoretické části, který bude v praktické části více popsán i z uživatelského hlediska. Součástí praktické části závěrečné práce je rovněž prozkoumání nedostatků (rizik) u palubních jednotek a mýtných bran vypozorovaných z uživatelského hlediska s možnými návrhy na jejich eliminaci. This Thesis, in its theoretical part, describes the history of collecting the tolls and the technology of its collection, where every each technology is closely elaborated, including their advantages / disadvantages and mutual interoperability, and is especially focused on the principle of toll collection in the Czech Republic. The theoretical part includes also legislative basis together with the responsible institutions scheme and individual elements of the control and the definition of the foundational concepts in this field. The applicative part of this Thesis deals with the technologies used abroad, The European Electronic Toll Service. The concept of interoperability formerly mentioned and described in the theoretical part, appears now in the context of The European Electronic Toll Service and is further described in more details and also from a user perspective. The applicative part of this Thesis includes also exploration of the handicaps (risks) of OBU units and toll gates, revealed from the users point of view, with possible suggestions for their elimination. Keywords: Celní správa ČR; EETS; mýto; nákladní doprava; OBU jednotky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Elektronický mýtný systém v ČR u vozidel nad 3,5 t

Bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje historii vybírání mýtných poplatků, technologiím výběru, kdy jednotlivé technologie podrobněji rozvádí včetně jejich výhod/nevýhod a vzájemné ...

Toláš, Oldřich
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Návrh roubeného rodinného domu
Slezák, Lukáš
2016 - Czech
Tématem bakalářské práce je návrh a popis realizace roubeného rodinného domu na konkrétní pozemek. Dům bude splňovat požadavky pro celoroční užívání čtyřčlennou rodinou. V práci se mimo jiné řeší částečné podsklepení domu, navržení obvodové stěny z BSH hranolů a situování stavby na konkrétní pozemek. Řešena je také konstrukční ochrana dřevěných prvků stavby a dispoziční uspořádání místností v závislosti na orientaci ke světovým stranám. Dále je v práci popisováno řešení kritických detailů obvodového pláště roubené stavby. The theme of the thesis is the design and implementation description timbered family house on a particular site. The House will meet the requirements for year-round use family of four. At work, among other things, solves partial basement house, designing perimeter walls of BSH prisms and positioning of the building on a particular site. Solution is also construction of wooden elements of the building and the layout of rooms, depending on orientation to the cardinal. Furthermore, there is described a solution crical details envelope timbered buildings. Keywords: BSH hranol; dřevo; ochrana dřeva; rodinný dům; roubenka; srubový konstrukční systém Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh roubeného rodinného domu

Tématem bakalářské práce je návrh a popis realizace roubeného rodinného domu na konkrétní pozemek. Dům bude splňovat požadavky pro celoroční užívání čtyřčlennou rodinou. V práci se mimo jiné řeší ...

Slezák, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases