Number of found documents: 1816
Published from to

Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace
Vaněčková, Tereza
2019 - English
Disertační práce s názvem Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace se věnuje optickým nanomateriálům využívaným v biologických vědách. V první části je uveden přehled optických značek a jejich výhod oproti běžně používaným organickým barvivům a fluorescenčním proteinům. Dále jsou diskutovány povrchové modifikace a možnosti biofunkcionalizace nanočástic cílícími ligandy. Molekulárně imprintované polymery jsou následně představeny jako alternativní povrchová modifikace umožňující rozeznání biomolekul. V závěru teoretické části práce jsou shrnuty příklady použití luminiscenčních nanočástic v bioanalytických aplikacích a zobrazování. Výsledky a odborné výstupy autorky dizertační práce jsou prezentovány formou 2 přehledových článků a 3 experimentálních vědeckých prací v recenzovaném odborném periodiku. The dissertation thesis entitled Luminescence nanoparticles for bioanalytical applications deals with the use of optical nanomaterials in life sciences. An overview of the commonly used luminescent nanoprobes is provided together with their advantages over commonly used organic dyes or fluorescence proteins. Next, surface modifications and biofunctionalization of nanoparticles with targeting moieties are discussed. Molecularly imprinted polymers are introduced as an alternative surface modification enabling biorecognition. Finally, theoretical part is concluded with recent examples of the luminescent nanoparticles in bioanalytical and imaging applications. The scientific results of the Ph.D. candidate are presented in the form of 2 review articles and 3 research articles in the peer reviewed journals. Keywords: foton-upkonverze; kvantové tečky; nanotechnologie Available in digital repository of Mendel University.
Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace

Disertační práce s názvem Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace se věnuje optickým nanomateriálům využívaným v biologických vědách. V první části je uveden přehled optických značek a ...

Vaněčková, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Hodnocení vlivu pojezdů mechanizačních prostředků na utužení půdy v meziřadí vinic
Klasa, Ferianc Juraj
2019 - Czech
Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením vlivu pojezdů mechanizačních prostředků na utužení půdy v zatravněném a kultivovaném meziřadí vinic po aplikaci odstupňovaných dávek organické hmoty (kompostů). Tato otázka byla ověřována za pomoci penetrometrických měření. Pro potřeby založení experimentu byly ve vinohradnickém regionu Jižní Moravy vytypovány tři experimentální stanoviště s rozdílnými půdními podmínkami (Lednice, Velké Bílovice, Mikulov). Zde proběhla na podzim 2013 aplikace kompostu do kultivovaného meziřadí v dávkách 5 a 10 kg.m-2. Penetrometrická měření u každého experimentálního stanoviště probíhala ve čtyřech variantách (zatravněné meziřadí, kultivované meziřadí, kultivované meziřadí s aplikací 5 kg.m-2 a kultivované meziřadí s aplikací 10 kg.m-2). Jednotlivá měření probíhala za pomoci penetrometru od firmy Eijelkamp, který pracuje s přesností 99,9 % a jeho pracovní hloubka je 800 mm. Současně byly také odebrány vzorky půdy, které sloužily pro stanovení momentální půdní vlhkosti. Na základě měření byly zjištěny vysoké hodnoty půdního zhutnění u všech sledovaných stanovišť. Současně byl prokázán pozitivní vliv dodané organické hmoty v podobě kompostu na celkové utužení půdy, které bylo na podzim 2016 o 20 % nižší než na podzim 2013. Jako nejhorší se ukázalo hodnocené období jaro 2014 a podzim 2015. Nejvyšší hodnoty penetrometrického odporu půdy byly při tom naměřeny z pravidla u varianty zatravněné meziřadí. Naopak nejnižší hodnoty byly naměřené u varianty kultivované meziřadí s aplikací 10 kg.m-2. Součásti dizertační práce jsou také výsledky hodnocení přenosů tlaků za pomoci programu TASC a výsledky vytváření otisku pneumatik. The dissertation thesis deals with the evaluation of the influence of the movements of the mechanization devices on soil compaction in grassed and cultivated vineyard between the lines after application of graded doses of organic matter (compost). This question was verified using penetrometer measurements. For the purpose of experimentation were selected in the vineyard region of South Moravia three experimental habitats with different soil conditions (Lednice, Velké Bílovice, Mikulov). In the autumn of 2013, the application of compost to the cultivated intercooler took place in doses of 5 and 10 kg.m-2. Penetrations measurements for each experimental site were carried out in four variants (grassed between the lines, cultivated between the lines, cultivated between the lines with application of 5 kg.m-2 and cultivated between the lines with application of 10 kg.m-2). Individual measurements were performed using a Eijelkamp penetrometer, which works at an accuracy of 99.9 % and its working depth is 800 mm. At the same time, soil samples were removed to determine the current soil moisture. Based on the measurements, high values of soil compaction were found for all monitored habitats. At the same time, the positive effect of the organic mass produced in the form of compost on the total soil compaction was demonstrated, which was 20 % lower in autumn 2016 than in the autumn of 2013. The worst was the period of spring 2014 and autumn 2015. The highest values of penetrometric resistance of the soil were measured from the rule for grassed between the lines. On the contrary, the lowest values were measured for the variant of the cultivated between the lines with the application of 10 kg.m-2. The parts of the dissertation are also the results of the evaluation of pressure transmissions using the TASC program and the results of the tire imprint. Keywords: kompost; otisk pneumatik; penetrometrický odpor půdy; vinice; zhutnění půdy Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení vlivu pojezdů mechanizačních prostředků na utužení půdy v meziřadí vinic

Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením vlivu pojezdů mechanizačních prostředků na utužení půdy v zatravněném a kultivovaném meziřadí vinic po aplikaci odstupňovaných dávek organické hmoty ...

Klasa, Ferianc Juraj
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Studium aminů a antioxidačních procesů u malignit
Lacková, Zuzana
2019 - Czech
V předkládané disertační práci s názvem “Studium aminů a antioxidačních procesů u malignit“ byly studovány antioxidační efekty aminů, aminokyselin, fenolických a flavonoidních sloučenin v nádorových buněčných liniích a jejich význam pro pochopení mechanismů obrany buněk proti vzniku nádorových onemocnění. In vitro byl studován antikarcinogenní efekt extraktů koření na základě obsahu jeho fenolických a flavonoidních sloučenin na buňkách prostaty. Dále byl podrobně studován sarkosin, jakožto marker nádorových onemocnění prostaty, u kterého byl hodnocen vliv na methylační změny a také různé typy jeho identifikace v reálných či artificiálních vzorcích. V neposlední řadě bylo provedeno monitorování hladiny redukovaného glutathionu v kapilární krvi, které bylo testováno na dobrovolnících, a byly zde pozorovány antioxidační účinky. In the present dissertation thesis called "Study of amines and antioxidant processes in malignancies", various antioxidant effects of amines, amino acids, phenolic and flavonoid compounds on tumor cell lines and their significance for understanding the mechanisms of cell defense against cancer were studied. In vitro, the anticarcinogenic effect of spices based on the content of its phenolic and flavonoid compounds on prostate cells was investigated. Furthermore, sarcosine was studied in detail as a marker of prostate cancer diseases for which methylation changes and various types of identification in real samples have been evaluated. Last but not least, monitoring of the level of reduced glutathione in capillary blood was performed on volunteers and antioxidant effects were observed. Keywords: aminy; nádorové onemocnění; polyaminy Available in digital repository of Mendel University.
Studium aminů a antioxidačních procesů u malignit

V předkládané disertační práci s názvem “Studium aminů a antioxidačních procesů u malignit“ byly studovány antioxidační efekty aminů, aminokyselin, fenolických a flavonoidních sloučenin v nádorových ...

Lacková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Metabolismus sarkosinu a nádorová onemocnění prostaty
Strmiska, Vladislav
2019 - Czech
Karcinom prostaty je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění starších mužů. Diagnóza tohoto nádorového onemocnění je založena na hodnotě prostatického specifického antigenu a digitálním vyšetřením per rectum. Ovšem samotná přítomnost nádoru, stupeň a fáze musejí být hodnoceny biopsií, což je invazivní metoda, která ovšem nemusí být přesná. To je důvodem, proč se zkoumají nové diagnostické metody, které by zvýšily přesnost diagnostiky karcinomu prostaty. Aminokyselina sarkosin je v současnosti jedním z nejvíce diskutovaných biomarkerů, který může sloužit jako diagnostický biomarker pro odhalení raných stádií nádorů prostaty. Předkládaná práce se zabývá studiem metabolismu sarkosinu v prostatických buněčných liniích především, ale také metabolismem aminokyselin v buňkách obecně. Pochopení důležitosti jednotlivých aminokyselin v buněčných pochodech nádorových a nenádorových buněčných linií může výrazně přispět k efektivnímu cílení terapie bez vedlejších efektů na zdravou tkáň. Buňky prostaty v přítomnosti sarkosinu zvyšují migrační potenciál, malignitu zkrácením doby dělení a koncentraci sarkosin N-demethylačních enzymů, sarkosin dehydrogenasy a sarkosin oxidasy. Touto biochemickou dráhou dochází ke zvýšení syntézy hlavního methylačního donoru S-adenosilmethioninu (SAM) a buněčného methylačního potenciálu. Prostate carcinoma is one of the most frequent cancer diseases of maturated men. Diagnose of this cancer disease is based on level of prostatic specific antigen and digital exam per rectum. However, presence of tumor, grade and stage must be examined by biopsy. This method may not to be accurate. This is the reason why are new diagnostic methods investigated, to increase the accuracy of diagnostic prostate cancer. Amino acid sarcosine is currently on of the most widely discussed biomarker, that can serve as a diagnostic biomarker for early stage detection in prostate cancer. The present work deals with the study of sarcosine metabolism in prostate cancer cell lines, mainly, but also by amino acid metabolism in cells in general. Understanding to importance of single amino acids in malignant and non-malignant cell pathways can significantly contribute to effective targeted therapy without side effect on healthy tissue. Prostate cancer cells in presence of sarcosine increase their migration potential, malignancy by increased doubling time, and concentration of sarcosine N-demethylation enzymes, sarcosine dehydrogenase and sarcosine oxidase. Through this biochemical pathway is increased synthesis of main methylation donor S-adenosilmethyonine (SAM) ad cellular methylation potential. Keywords: biomarker; karcinom; metabolismus; prostata; sarkosin Available in digital repository of Mendel University.
Metabolismus sarkosinu a nádorová onemocnění prostaty

Karcinom prostaty je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění starších mužů. Diagnóza tohoto nádorového onemocnění je založena na hodnotě prostatického specifického antigenu a ...

Strmiska, Vladislav
Mendelova univerzita v Brně, 2019

LAI- kvantifikátor pěstebního zásahu
Černý, Jakub
2019 - Czech
Předložená disertační práce, která je rozdělena do čtyř výzkumných témat, se zabývala problematikou vazby pěstebních zásahů a neseného množství fotosynteticky aktivního asimilačního aparátu kvantifikovaného indexem listové plochy (LAI) v lesních porostech hospodářsky významných dřevin České republiky. Řešení otázek vlivu pěstebních zásahů na LAI a efektivitu využití fotosynteticky aktivního slunečního záření (FAR; 380-720 nm) listovím v rámci fotosyntetické asimilace stanoveného prostřednictvím indexu produkce porostního zápoje (CPI) a efektivity listové plochy (LAE) v nesmíšených tyčovinách smrku ztepilého ve středních polohách přineslo zjištění, že nejvyšší hodnota LAI byla dosažena v porostu s nejvyšší porostní hustotou. Nejvyšší efektivita využití FAR (CPI, LAE) byla ovšem zaznamenána v porostu, který byl vychováván úrovňovými zásahy. Bylo tedy prokázáno, že nejen celková hodnota LAI, ale především efektivita listové plochy reflektující podíl slunného a stinného typu listoví je vhodnějším parametrem pro posouzení efektivity probírkového zásahu. Parametr LAI lze rovněž použít v obnově lesa pro kvantifikaci obnovní rozpracovanosti mateřského porostu ve vztahu k dynamice odrůstání přirozené obnovy. Kromě toho byl v rámci této disertační práce testován nově vyvinutý přístroj LaiPen LP 100 (PSI, ČR) pro nepřímé optické stanovení LAI. Hodnoty LAI měřené tímto přístrojem vykazovaly v rámci této práce téměř shodnou přesnost měření i identické trendy jako světově uznávaný standard (LAI-2200 PCA; LI-COR, NE, USA); a to jak na úrovni porostu, tak i na úrovni jednotlivých bodů měření. V rámci studia efektivity využití FAR listovím v procesu fotosyntetické asimilace vyjádřeného efektivitou využití slunečního záření (RUE) v nesmíšených, plně zakmeněných, nedefoliovaných, vyspělých kmenovinách smrku ztepilého bylo zjištěno, že nejvyšší vliv na roční i měsíční hodnoty RUE mají průměrné teploty vzduchu, kde byla prokázána statisticky významná lineární závislost (R2 = 0,19; p < 0,05). V těchto porostech byla také prokázána silná statisticky významná lineární závislost (R2 = 0,85; p < 0,001) mezi množstvím sekvestrovaného uhlíku v podobě molekul atmosférického CO2 a RUE. Výzkumné téma zabývající se sezónní dynamikou LAI ve vybraných nesmíšených a stejnověkých porostech buku lesního a javoru klenu přineslo zjištění, že kulminace LAI studovaných porostů je dosahována v letních měsících (mezi 140. a 240. dnem roku). Uvedené období je v těchto (ale i v jiných opadavých listnatých) porostech nejvhodnější pro stanovení a vzájemné porovnání LAI vzhledem ke stálosti jeho hodnot. Maximální hodnota LAI v porostech buku a javoru byla zaznamenána konkrétně v druhé polovině června (170. den v roce). V rámci tohoto výzkumného tématu byl rovněž potvrzen všeobecný poznatek podhodnocení LAI stanoveného nepřímými optickými metodami v porovnání s metodami přímými. Ve výzkumném tématu zabývajícím se vlivem věku porostu na vývoj listové plochy stejnorodých, stejnověkých a plně olistěných (nedefoliovaných) porostů hospodářsky významných dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, jedle bělokorá, douglaska tisolistá, buk lesní, dub letní, ořešák černý) byl s výjimkou porostů ořešáku černého zjištěn statisticky významný lineární trend prokazující pokles listové plochy s narůstajícím věkem porostu. Vztah mezi plochou listoví vyjádřenou efektivním indexem plochy nadzemní části rostliny (PAIe) a věkem porostů byl studován za účelem sledování dynamiky listové plochy v různě starých porostech lesních dřevin. The thesis divided into four research topics dealt with an issue of the relation between silvicultural treatments and an amount of the bearing photosynthetically active assimilation apparatus quantified by leaf area index (LAI) in forest stands of an economically important tree species in the Czech Republic. In pure Norway spruce pole stands at the middle altitudinal zone, an effect of silvicultural treatments on the LAI and an efficiency of the photosynthetically active radiation (PAR; 380-720 nm) by foliage within the photosynthetic uptake was evaluated through both canopy production index (CPI) and leaf area effectivity (LAE), and the highest value of the LAI was achieved in a plot with the highest stand density. However, the highest efficiency of the PAR utilisation (CPI, LAE) was noted in the stand, which was tended by thinning from above. Thus, it was proved that not only the total LAI value but especially an efficacy of the leaf area reflecting sun and shade foliage ratio is the more relevant parameter for an evaluation of the effectivity of the thinning treatment. In a forest regeneration, the LAI can also be used for quantification of the regeneration process stage related to a growth dynamic of the natural regeneration. Besides that the newly developed device LaiPen LP 100 (PSI, ČR) for indirect optical LAI estimation was tested within this study. LAI values measured by LaiPen LP 100 showed almost same accuracy of the measurement and identical trends as world standard (LAI-2200 PCA; LI-COR, NE, USA); both at the stand level and the particular measurement point level. Within the study of the efficacy of the PAR utilisation by foliage in photosynthetic uptake expressed by radiation use efficiency (RUE) in pure, fully-stocked and not defoliated Norway spruce mature stands, it was found that mean air temperature most significantly affect annual and monthly values of the RUE with the significant linear relationship (R2 = 0.19; p < 0.05). In the spruce stands, the significant linear relationship (R2 = 0.85; p < 0.001) between an amount of the sequestrated carbon in the form of atmospheric CO2 molecules and the RUE was also proved. The research topic dealt with a seasonal dynamic of the LAI in selected pure and even-aged European beech and sycamore maple stands revealed findings that a culmination of the LAI is achieved within summer months (DOY 120-140) in the investigated stands. The period is the most suitable for estimation and mutual comparison of the LAI due to the stability of its values in investigated (but also in another deciduous) stands. In studied beech and maple stands, maximum LAI values were noted in the second half of June (DOY 170). General findings of underestimation of LAI values estimated by indirect optical methods compared to direct methods were also confirmed. In the last research topic, an effect of the stand age on the leaf area development was studied in pure, even-aged, and fully-leaved (not defoliated) forest stands of an economically important tree species (Norway spruce, Scots pine, silver fir, Douglas fir, European beech, pedunculate oak, and black walnut). Except for black walnut stands, significant linear relationships proving a decrease of the leaf area with increasing age of the stand were found. The relation between the leaf area expressed by effective plant area index (PAIe) and the age of stands was studied for monitoring of the leaf area dynamic within forest stands with a different age. Keywords: buk lesní; celková nadzemní biomasa; digitální hemisférická fotografie; efektivita využití světla; efektivní index plochy povrchu nadzemních částí rostliny (PAIe); fotosyntetická asimilace; index listové plochy (LAI); LaiPen LP 100; LAI-2x00 PCA; nepřímé Available in digital repository of Mendel University.
LAI- kvantifikátor pěstebního zásahu

Předložená disertační práce, která je rozdělena do čtyř výzkumných témat, se zabývala problematikou vazby pěstebních zásahů a neseného množství fotosynteticky aktivního asimilačního aparátu ...

Černý, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Pařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce nízkého lesa
Uherková, Barbora
2019 - Czech
V jihovýchodní části České republiky byla zkoumána mladá pařezina (les nízký), která byla založena roku 2008. Hlavní studované dřeviny jsou charakteristické pro pařeziny střední Evropy: dub zimní agg. (Quercus petraea (Matt.) Liebl agg.) a habr obecný (Carpinus betulus L). Cílem práce bylo vyhodnotit pařezovou výmladnost po provedeném těžebním zásahu v roce 2014/2015, tzv. znovuobrážení výmladků (re-sprouting), tedy vznik další generace výmladků. Byl zjišťován počet živých, ale i suchých nových výmladků a byly měřeny jejich výšky. Následně byl zkoumán vliv výčetní kruhové základny pařezů před a po těžbě, intenzity zásahu, indexu listové plochy a světelných podmínek (mezernatost a otevřenost korunového zápoje, přímé, difuzní a celkové sluneční záření) na novou generaci výmladků po těžebním zásahu. Dalším cílem bylo zjistit, v současných měnících se podmínkách klimatu, vliv těžebního zásahu na růst pařeziny. Tři vegetační sezóny (2015–2017) po provedeném těžebním zásahu byl zkoumán vývoj přírůstu (tloušťkový a výškový) a obsah půdní vody. Ke zjištění efektu klimatických podmínek byla provedena redukce srážkového spadu pomocí odvodňovacích kanálků. Výzkum odvodnění ploch uvedeným způsobem je obdobný jako na výzkumných plochách ve Španělsku, Francii a v jiných zemích. V rámci tématu degradace půd pařezin byl zkoumán vliv redukovaných podkorunových srážek a těžebního zásahu na půdní respiraci CO2. Mezi sebou byly porovnány podplochy s těžebním zásahem a bez zásahu, podplochy s redukcí podkorunových srážek a bez redukce a v neposlední řadě byla porovnána pařezina s nepravou kmenovinou (kontrolní plocha k výzkumné ploše lesa nízkého). Výsledky v rámci znovuobrážení výmladků ukázaly, že počet a výška nových výmladků byly statisticky ovlivněny výčetní kruhovou základnou pařezů před těžebním zásahem a těžební intenzitou. Ze světelných podmínek bylo statisticky významné nepřímé sluneční záření. Výchovný těžební zásah prokazatelně ovlivnil půdní vlhkost a množství dopadajícího světla. Výstupy práce poukazují na to, že v prvním roce po těžebním zásahu byl pozitivně ovlivněn tloušťkový přírůst u dubu zimního i habru obecného. Následující dvě vegetační sezóny tomu tak již nebylo. Co se týká výškového přírůstu obou dřevin, v rámci celého studovaného období se neprokázal pozitivní účinek těžebního zásahu na vývoj této veličiny. Těžebním zásahem však byla signifikantně ovlivněna vlhkost půdy. Během tříletého sledovaného období těžené podplochy vykazovaly vyšší půdní objemovou vlhkost. Stejné závěry byly zjištěny i na výzkumných plochách v jižní Evropě. V rámci analýzy vlivu redukce podkorunových srážek na růst pařeziny bylo zjištěno, že tloušťkový přírůst za celé sledované období u obou druhů dřevin nebyl tímto faktorem ovlivněn, stejně tak ani výškový přírůst a vlhkost půdy. Část týkající se půdní respirace CO2 byla vyhodnocena následovně: těžební zásah pozitivním způsobem ovlivnil půdní vlhkost, jak již bylo řečeno výše, ale k ovlivnění půdní respirace CO2 těžebním zásahem nedošlo. Druhý studovaný faktor – redukce podkorunových srážek – však ovlinil půdní respiraci CO2 tak, že došlo k jejímu poklesu. V neposlední řadě bylo zjištěno, že výzkumná plocha lesa nízkého dosahovala téměř stejných hodnot půdní respirace CO2 jako plocha nepravé kmenoviny. Závěrem lze říci, že výchovné těžební zásahy v mladé pařezině vedou ke zvýšení dostupné půdní vody. Téma dostupnosti vody bude v budoucnu aktuální především v nižších nadmořských výškách, které jsou dřeviny senzitivní na vysoké teploty vzduchu a stres suchem. Nutno zmínit, že mladší vývojové fáze porostů vykazují zvýšenou citlivost na deficit vody, který je způsoben suchem. Pařeziny díky, své výmladné schopnosti, mohou být tedy vhodným hospodářským tvarem v listnatých porostech v nižších nadmořských výškách v měnících se podmínkách klimatu. In 2008, a young coppice was established and studied in the south-eastern part of the Czech Republic. The main studied species Quercus petraea (Matt.) Liebl agg. and Carpinus betulus L. are typical species of Central European coppices. The aim of the dissertation thesis was to study the topic of re-sprouting, the process when the new regeneration of sprouts is created. Re-sprouting occurred after thinning carried out at the turn of the years 2014/2015. The number of live and dead new sprouts was recorded, and their heights were measured. Subsequently, the effects of the stump basal area before and after thinning, the thinning intensity, leaf area index and light conditions (gap fraction, openness, direct, indirect and total site factor) were studied on the newly established generation of sprouts. Another aim of the dissertation thesis was to find out the effect of thinning on the growth of the coppice in the current changing climate conditions. For three growing seasons (2015 –2017) after the thinning, the growth (diameter and height increments) and soil water content were observed. To study the effect of climatic conditions, a throughfall reduction was simulated by using drainage channels. Similar system of drainage channels was used in Spain, France and other countries. To address the topic of soil degradation, the impact of throughfall reduction and thinning on soil CO2 efflux was investigated. Comparison between subplots with and without thinning, subplots with and without throughfall reduction and coppice with false high forest (control area to the research area of coppice forest) were carried out. As far as the re-sprouting is concerned, the stump basal area before thinning and the thinning intensity statistically significantly influenced the number and height of the new sprouts. Among all factors of light condition, only the indirect site factor was statistically significant. Therefore, the thinning affected soil moisture and the amount of light in the coppice. In the first year after the thinning, the diameter increments of sessile oak and European hornbeam were positively influenced by thinning. In the following two growing seasons, thinning did not significantly influence the diameter increment. However, the height increment of both trees during the whole study period has not been positively affected by thinning. On the other hand, thinning significantly affected the soil moisture. During the three-year study period, soil moisture was higher on thinned plots. This finding is in coincidence with research experiments carried out in southern Europe. The second studied factor, which was the throughfall reduction, did not influence neither the diameter increment, nor the height increment and nor the soil moisture in both species for the entire period. Thinning did not affect soil CO2 efflux rates, whereas the throughfall reduction did. Coppice reached almost the same soil CO2 efflux rates as the false high forest. In conclusion, thinning in coppice leads to an increase of available soil water. The water availability will be very actual issue at lower altitudes – here the tree species are sensitive to high air temperatures and drought stress. It should be noted that the younger developmental stages of the forest stands show increased sensitivity to water deficit due to drought. Thanks to sprouting ability, coppicing can therefore be appropriate management in some deciduous stands at lower altitudes under changing climate conditions. Keywords: dub zimní; habr obecný; odvodňovací kanálky; pročistka; přírůst; půdní respirace CO2; půdní vlhkost; sucho; výčetní kruhová základna; výmladky Available in digital repository of Mendel University.
Pařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce nízkého lesa

V jihovýchodní části České republiky byla zkoumána mladá pařezina (les nízký), která byla založena roku 2008. Hlavní studované dřeviny jsou charakteristické pro pařeziny střední Evropy: dub zimní agg. ...

Uherková, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Epigenetické mechanismy vs. RNA řízená editace genů v jednobuněčných zelených mikrořasách
Bačová, Romana
2019 - Czech
První část práce je věnována studiu epigenetické regulace genů v zelených jednobuněčných řasách. Popisuje vliv prostředí na metylaci DNA, modifikace histonů, strukturu chromatinu i RNA interference a dotýká se i jejich vlivu na metabolom. Blíže se zaměřuje na metylace DNA – interakce s vnějším prostředím, reakce na stres. Konkrétně byl studován vliv demetylačního činidla 5-azacytidnu a CdCl2 na množství 5-mC a metabolitů methioninového cyklu v Chlamydomonas reinhardtii a Scenedesmus quadricauda v souvislosti s produkcí sekundárních metabolitů. Druhá část práce je zaměřena na genetické inženýrství. Konkrétně byla použita metoda CRISPR/Cas9, jakožto RNA-řízená editace genů u modelového organismu C. reinhardtii. Byla provedena optimalizace na chloroplastovém genu cpFTSY, projevující se změnou fenotypu u mutovaných kolonií. Dále byl CRISPR/Cas9 použit pro editaci adiposupresorového genu WDTC1. U obou genů jsme získali mutanty, jejichž DNA byla opravena pomocí NHEJ i HDR. Pomocí NileRed analýzy byl u dvou ?WDTC1 kolonií prokázán zvýšený obsah TAG. Epigenetické mechanismy je třeba dále studovat pro pochopení adaptace mikrořas na stres a okolní prostředí, což nám dodává cenné informace pro poznání nových transkripčních faktorů či lepší pochopení metabolických drah. Tyto informace se dají využít pro řízenou editaci genů, vedoucí ke zvýšenému množství biologicky aktivních látek mikrořas, a to bez omezení nárůstu biomasy. The first part of the thesis is devoted to the study of an epigenetic regulation of genes in unicellular green microalgae. The influence of environment on DNA methylation level, histones modifications, chromatin structure and RNA interferences are described as well as their effect on metabolome. The work focuses more closely on the effect of the demethylation reagent 5-azacytidine and CdCl2 on the amount of 5-mC and metabolites of the methionine cycle in Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus quadricauda in the context of the production of secondary metabolites. The second part of the thesis is focused on genetic engineering. Specifically, the CRISPR/Cas9 method was used as RNA-directed gene editing in the model organism, C. reinhardtii. An optimization of the cpFTSY chloroplast gene was performed, demonstrating phenotypic change in mutated colonies. Furthermore, CRISPR/Cas9 was used to edit the adiposuppressor gene WDTC1. For both genes we obtained mutants whose DNA was repaired using both NHEJ and HDR. Using the fluorescence NileRed analysis, two ?WDTC1 colonies demonstrated an increased TAG content. Epigenetic mechanisms should be studied more to understand the adaptation of microalgae to stress and the environment, providing valuable information for knowledge of metabolic pathways, transcription factors. This information can be used for controlled gene editing, resulting in increased amounts of product for the same or better biomass growth. Keywords: CRISPR/Cas9; mikrořasy; 5-metylcytosin Available in digital repository of Mendel University.
Epigenetické mechanismy vs. RNA řízená editace genů v jednobuněčných zelených mikrořasách

První část práce je věnována studiu epigenetické regulace genů v zelených jednobuněčných řasách. Popisuje vliv prostředí na metylaci DNA, modifikace histonů, strukturu chromatinu i RNA interference a ...

Bačová, Romana
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Vliv řízené mikrooxidace na technologii bílých vín
Průšová, Božena
2019 - Czech
Disertační práce se zabývala vlivem mikrooxidace na technologii bílých vín. K experimentu byly použity odrůdy ‚Rulandské bílé‘ a ‚Rulandské šedé‘, v ročnících 2016 a 2017. Mikrooxidace byla aplikována v první třetině fermentačního procesu a v období zrání vína. Sledoval se vliv mikrooxidace na průběh fermentace. U mikrooxidovaných vín byl zjištěn statisticky významný nárůst živých kvasinek bezprostředně po aplikaci mikrooxidace, oproti kontrolnímu pokusu. Nárůst buněčné hmoty byl potvrzen i měřením spotřeby amoniakálního dusíku a dusíku obsaženého v aminokyselinách. Výsledky experimentu ukazují v mikrooxidovaném víně vyšší spotřebu amoniakálního dusíku. Obsah aminokyselin se statisticky významně neměnil. V průběhu celého fermentačního procesu byl sledovám průběh antioxidační aktivity. Mezi mikrooxidovanými vzorky a kontrolou nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly, v některých případech byla antioxidační aktivita mikrooxidovaných vín statisticky významně vyšší. Tento jev lze vysvětlit tvorbou nových fenolických látek, například kyseliny gallové, což bylo v některých případech potvrzeno výsledky z HPLC a teoreticky vyšší produkcí meziproduktů rozpadu buněčných stěn, které jsou silnými antioxidanty. Ve výsledném víně se stanovil aromatický profil pomocí GC analýzy a senzorického hodnocení. Výsledky z GC analýzy ukazují vyšší koncentrace vyšších alkoholů a esterů. Výsledky tohoto experimentu z ročníku 2016 byly úspěšně publlikovány v recenzovaném odborném periodiku Ciencia e Técnica Vitivinícola: Bozena Prusova, Mojmir Baron, Effect of controlled micro-oxygenation on white wine, Ciencia Téc. Vitiv. 33 (1) 78-89 (2018), DOI: 10.1051/ctv/20183301078. The PhD.-dissertation thesis deals with the effect of microoxidation on white wine technology. The varieties ‚Pinot Blanc‘ and ‚Pinot Gris‘ were used for the experiment in 2016 and 2017. Micro-oxygenation was applied in the first third of the fermentation process and during the maturation of wine. The effect of microoxidation on the course of fermentation was monitored. In micro-oxygenated wines, a statistically significant increase in the number of living yeast was observed immediately after the micro-oxygenation treatment, compared to the control experiment. The increase in cell mass was also observed by measuring the consumption of ammoniacal nitrogen and nitrogen contained in the amino acids. The results of the experiment show a higher consumption of ammonia nitrogen in the micro-oxygenated wine. The amino acid content did not change significantly. During the whole fermentation process, the course of antioxidant activity was monitored. There were no statistically significant differences between micro-oxygenated wines and control, in some cases the antioxidant activity of micro-oxygenated wines was significantly higher. This phenomenon can be explained by the formation of new phenolic compounds, such as gallic acid, which in some cases has been confirmed by HPLC results and theoretically higher production of yeast cell wall breakdown intermediates, which are potent antioxidants. An aromatic profile was determined in the resulting wine by GC analysis and sensory evaluation. Results from GC analysis show higher concentrations of higher alcohols and esters. The results of this experiment from the year 2016 have been successfully published in the reviewed periodical Ciencia e Técnica Vitivinícola: Bozena Prusova, Mojmir Baron, Effect of controlled micro-oxygenation on white wine, Ciencia Téc. Vitiv. 33 (1) 78-89 (2018), DOI: 10.1051/ctv/20183301078. Keywords: antioxidační aktivita; bílé víno; fenolické látky; mikrooxidace; výživa kvasinek Available in digital repository of Mendel University.
Vliv řízené mikrooxidace na technologii bílých vín

Disertační práce se zabývala vlivem mikrooxidace na technologii bílých vín. K experimentu byly použity odrůdy ‚Rulandské bílé‘ a ‚Rulandské šedé‘, v ročnících 2016 a 2017. Mikrooxidace byla aplikována ...

Průšová, Božena
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Výživa ovocných sadů sírou
Hnátková, (roz. Bělíková) Hana
2019 - Czech
Disertační práce s názvem "Výživa ovocných sadů sírou" se zabývá sledováním vlivu hnojení sírou ve formě mimokořenové aplikace hnojiv s obsahem různých forem síry na výnos plodů, na minerální složení rostlinné hmoty, na vybrané kvalitativní parametry plodů a na výskyt houbových chorob jabloní. Pro experimentální část byla vybrána pokusná výsadba jabloní odr. Gloster na podnoži M9 a pěstitelského tvaru zákrsku ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích, s.r.o. V rámci dvouletého experimentu bylo realizováno šest variant ošetření: 1) kontrolní varianta bez aplikace hnojiv a fungicidů; 2) aplikace hnojiva s elementární sírou a bórem – Sulfika SB-C (35 % S); 3) aplikace hnojiva se sírany a hořčíkem – EPSO Top (11 % S); 4) aplikace hnojiva s thiosírany a draslíkem – SK sol (17 % S); 5) aplikace hnojiva Sulfika SB-C doplněna o standardní fungicidní program bez obsahu síry; 6) aplikace fungicidu Kumulus (s 80% obsahem elementární síry) doplněná o standardní fungicidní program bez obsahu síry. Dávka síry byla u variant 2–6 shodná (3,2 kg síry na hektar za celou vegetaci). Výsledky získané během dvou pokusných let řešení disertační práce prokázaly, že pro udržení požadovaného výnosu, kvality a zdravotního stavu plodů jabloní je rozhodující adekvátní fungicidní ochrana, která může být vhodně kombinována s použitím hnojiva Sulfika SB-C. The dissertation entitled „Nutrition of fruit orchards with sulphur“ explores the influence of sulphur fertilisation in the form of foliar application of fertilisers containing various forms of sulphur on yields, mineral composition of plant matter, on selective qualitative parameters of fruits and on the incidence of fungal diseases of apple trees. For the experimental part of dissertation was chosen the orchard of apple trees cv. Gloster on rootstock M9 in central leader training at the Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy, Ltd. The two-year experiment had six treatments: 1) control treatment without fertilisers or fungicides; 2) application of fertiliser containing elemental sulphur and boron (Sulfika SB-C); 3) application of fertiliser containing sulphates and magnesium (EPSO Top); 4) application of fertiliser with thiosulphates and potassium (SK sol); 5) application of fertiliser Sulfika SB-C supplemented with the standard fungicide programme without sulphur; 6) application of the Kumulus fungicide (containing elemental sulphur) supplemented with the standard fungicide programme without sulphur. The rate of sulphur was the same (i.e. 3.2 kg of sulphur per hectar) in treatments 2–6 in the entire growing season. The results proved that adequate fungicide protection is crucial to maintain the desired yield, quality and health condition of apple fruits, and can be suitably combined with the Sulfika SB-C fertiliser. Keywords: jabloň; mimokořenová výživa; síra Available in digital repository of Mendel University.
Výživa ovocných sadů sírou

Disertační práce s názvem "Výživa ovocných sadů sírou" se zabývá sledováním vlivu hnojení sírou ve formě mimokořenové aplikace hnojiv s obsahem různých forem síry na výnos plodů, na minerální složení ...

Hnátková, (roz. Bělíková) Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Optimalizace procesu chlazení mléka
Nejtek, Vlastimil
2019 - Czech
Dizertační práce se zabývá potenciálními energetickými úsporami při chlazení kravského mléka. Teoretická část obsahuje informace o kravském mléce a chladicích systémech pro chlazení mléka. Měření v laboratorních podmínkách bylo provedeno za účelem získání dostatečného množství naměřených dat pro kvalifikované použití deskových chladičů při měření v reálných provozních podmínkách. Praktická část měření v reálných provozních podmínkách byla realizována v zemědělském podniku. Praktická část zkoumá chlazení mléka pomocí deskových průtokových chladičů mléka a ze získaných hodnot formuluje závěry a doporučení pro praxi. The dissertation deals with potential energetic saving in cow milk cooling. The theoretical part contains an information about cow milk and refrigeration systems for milk cooling. Measuring in laboratory conditions was performed with the aim to collect a sufficient quantity of measured data for the qualified application of flat-plate coolers in measuring under real operating conditions. The practical part measuring in real operating conditions was implement in a farm. The practical part examines milk cooling using milk flow-through plate coolers and from the values obtained it formulates conclusions and recommendations for practice. Keywords: chladič; chlezení; mléko Available in digital repository of Mendel University.
Optimalizace procesu chlazení mléka

Dizertační práce se zabývá potenciálními energetickými úsporami při chlazení kravského mléka. Teoretická část obsahuje informace o kravském mléce a chladicích systémech pro chlazení mléka. Měření ...

Nejtek, Vlastimil
Mendelova univerzita v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases