Number of found documents: 28002
Published from to

Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány. The bachelor's thesis "Sustainable tourism in Central America" is focused on evaluating the approach of individual Central American countries to the development of sustainable tourism. The aim of the thesis is to describe sustainable tourism from the point of view of development and to evaluate its current state at the national level of the investigated countries. The thesis is elaborated on the basis of the proposal of the own set of indicators of sustainable tourism, which cover the economic, social, and environmental pillars of sustainability. The individual results of the indicators are presented through tables, graphs and supplemented with commentary. Subsequently, the approaches of Central American countries are evaluated and compared. Keywords: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indikátory; sociální pilíř; Střední Amerika; turismus; udržitelný rozvoj; udržitelný turismus; Central America; economic pillar; environmental pillar; indicators; social pillar; sustainable development; sustainable tourism; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky

Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus ...

Horáková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Použití rostlin v historických interiérech
Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
2022 - Czech
Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, a především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti pěstování rostlin v interiérech je o to významnější vzhledem k aktuálním požadavkům správců či majitelů památkových objektů na doplňování prohlídkových tras živými rostlinami, ve snaze zobytnit historický interiér, a přilákat tak pozornost potenciálního návštěvníka. This methodology aims to define, define and characterize in detail a comprehensive set of activities and procedures applicable to work with plants grown in the interiors of buildings with cultural and historical value. The starting point for its creation was an effort to analyze the amount of contemporary materials and information, interpret them, and especially draw attention to this specific segment of human activity, which has not been given due attention in professional circles. Research of the historical context in the field of indoor plant growing is all the more important due to the current requirements of administrators or owners of monument objects to supplement the sightseeing routes with live plants, in an effort to inhabit the historical interior, and thus attract the attention of potential visitors. Keywords: interiérové květinářství; historický interiér; nádobové rostliny; použití rostlin; proces tvorby; památková péče; interior floriculture; historical interior; container plants; plant use; design process; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Použití rostlin v historických interiérech

Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů ...

Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese
Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Kadavý, Jan; Mikita, Tomáš; Rybníček, Michal; Bajer, Aleš; Kučera, Aleš; Kolář, Tomáš; Friedl, Michal
2022 - Czech
Mezi hlavní cíle metodiky patří: 1. zasazení problematiky do legislativního prostředí; 2. představení procesů narušení objektů v lesním prostředí; 3. charakteristika moderních způsobů identifikace objektů v lesích; 4. představení praktického postupu identifikace objektů hospodářské činnosti člověka v lesích; 5. navržení postupů zajištění zachování a prezentace antropogenních pozůstatků lidské činnosti v lese pro složky státní správy a samosprávy. Metodika vznikla ve spolupráci odborníků humanitního a přírodovědného zaměření. Snaží se tak aplikovat a kombinovat postupy různých oborů. Metodiku doporučujeme používat se souběžně psaným lesnickým textem Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích (Kadavý a kol. 2022). Obě metodiky se vzájemně doplňují. The main objectives of the methodology include: 1. setting the issue in the legislative environment; 2. introducing the processes of disturbance of objects in the forest environment; 3. characterization of modern methods of identification of objects in forests; 4. introducing the practical procedure of identification of objects of human activities in forests; 5. proposing procedures for ensuring the preservation and presentation of anthropogenic remains of human activities in forests for state administration and local government. The methodology was developed in cooperation between experts in the humanities and natural sciences. It seeks to apply and combine procedures of different disciplines. The methodology is recommended to be used with methodology Methods and procedures for the protection of anthropogenic objects of historical human economic activity in forests (Kadavý et al. 2022). The two methodologies are complementary to each other. Keywords: metodika; legislativa; les; objekty hospodářské činnosti člověka; identifikace objektů; zachování objektů; státní správa; památková péče; archeologie; letecké laserové snímkování; nedestruktivní průzkum; methodology; legislation; forest; objects of human activities; identification of objects; preservation of objects; state administration; conservation; archaeology; aerial laser scanning; non-destructive survey Available to registered users in the Library of Mendel University.
Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese

Mezi hlavní cíle metodiky patří: 1. zasazení problematiky do legislativního prostředí; 2. představení procesů narušení objektů v lesním prostředí; 3. charakteristika moderních způsobů identifikace ...

Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Kadavý, Jan; Mikita, Tomáš; Rybníček, Michal; Bajer, Aleš; Kučera, Aleš; Kolář, Tomáš; Friedl, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Zdravotní přínosy připisované wayuse uživateli v České republice a Ekvádoru
Silvestrová, Lenka
2022 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit zdravotní přínosy dlouhodobého užívání wayusy ve dvou sociálně a kulturně odlišných prostředích. Dokument je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku tradiční amazonské medicíny a popis oblastí, kde se wayusa užívá. Dále obsahuje charakteristiku účinků wayusy, jejího terapeutického potenciálu. Praktická část pojednává o vnímání zdravotních přínosů wayusy v České republice a Ekvádoru. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory. Sběr dat probíhal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021. Výzkumný vzorek tvoří celkem 20 informátorů z obou zemí, kteří pili wayusu alespoň jednou týdně po dobu 3 měsíců. V České republice bylo zjištěno, že užívání wayusy zlepšuje koncentraci a postupem času také trávení nebo spánek. V Ekvádoru je pití wayusy činností, která úzce souvisí s místními tradicemi a společenskou soudržností. Ze zdravotního hlediska uživatelé oceňují zejména energetizující a močopudné účinky nápoje. Z literární rešerše bylo zjištěno, že se wayusa užívá různými domorodými skupinami v Jižní Americe. Potenciál této rostliny by mohl být využitý v léčbě různých onemocnění. Jedná se například o diabetes mellitus, chronickou parodontitidu nebo neplodnost. The aim of the diploma thesis is to determine the health benefits of long-term use of wayusa in two socially and culturally different societies. The document is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the characteristics of traditional Amazonian medicine and a description of the areas where wayusa is used. It also contains a description of the effects of wayusa, its therapeutic potential. The practical part includes the perception of the health benefits of wayusa in the Czech Republic and Ecuador. For this purpose, a questionnaire survey and semi-structured interviews were conducted. Data collection took place from 1. 11. 2020 to 31. 1. 2021. The research sample consists of a total of 20 informants from both countries who use wayusa at least once a week for 3 months. In the Czech Republic, it has been found that the use of wayusa improves concentration and, over time, also digestion or sleep. In Ecuador, drinking wayusa is an activity that is closely linked to local traditions and social cohesion. Users also especially appreciate the energizing and diuretic effects of the drink. A literature search revealed that the wayusa is used by various indigenous groups in South America. The potential of this plant could be used in the treatment of various diseases. These are, for example, diabetes mellitus, chronic periodontitis or infertility. Keywords: Ilex guayusa; tradiční amazonská medicína; wayusa; zdravotní přínosy; health benefits; traditional amazonian medicine Available in digital repository of Mendel University.
Zdravotní přínosy připisované wayuse uživateli v České republice a Ekvádoru

Cílem diplomové práce je zjistit zdravotní přínosy dlouhodobého užívání wayusy ve dvou sociálně a kulturně odlišných prostředích. Dokument je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...

Silvestrová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Význam malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje kraje Vysočina
Fialová, Dominika
2022 - Czech
Diplomová práce věnuje pozornost malým a středním podnikům a ukazatelům regionálního rozvoje. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti malých a středních podniků zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina v kontextu rozvoje regionu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je zpracována literární rešerše, která slouží jako základ pro výzkumnou část. Druhá část je tvořena samotným výzkumem. Nejprve je zde hodnocena sociální a ekonomická situace kraje Vysočina. Následně je provedena analýza výkonnosti podniků na základě zvolených ukazatelů a jejich mediánu. Poslední část zhodnocuje význam mezi ukazateli regionálního rozvoje a ukazatelů výkonnosti. Tento výzkum je proveden pomocí korelační matice, kde byla zjišťována závislost, a vícenásobné regresní analýzy, která hodnotí statistickou významnost závislosti. Vícenásobná regrese prokázala nízkou hladinu významnosti mezi ukazateli. Nejvyšší vliv byl prokázán mezi ukazatelem nezaměstnanosti a ukazateli výkonnosti. The diploma thesis pays attention to small and medium-sized enterprises and indicators of regional development. The aim of the thesis is to evaluate the performance of small and medium-sized enterprises of the processing industry in the Vysočina region in the context of the development of the region. The work is divided into two parts. In the first part, a literature review is prepared, which serves as a basis for the research part. The second part is made up of the test itself. First, the social and economic situation of the Vysočina region is evaluated here. Subsequently, an analysis of the performance of the companies is carried out based on the selected indicators and their median. The last part evaluates the importance between regional development indicators and performance indicators. This research is carried out using a correlation matrix, where dependence was determined, and multiple regression analysis, which evaluates the statistical significance of dependence. Multiple regression showed a low level of significance between indicators. The highest influence was demonstrated between the unemployment indicator and performance indicators. Keywords: malé a střední podniky; regionální rozvoj; regresní analýza; regional development; regression analysis; small and medium enterprises Available in digital repository of Mendel University.
Význam malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje kraje Vysočina

Diplomová práce věnuje pozornost malým a středním podnikům a ukazatelům regionálního rozvoje. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti malých a středních podniků zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina ...

Fialová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Výskyt Eboly v Africe v letech 2016–2021 a vliv rizikového chování místních obyvatel na šíření původce onemocnění
Horák, Filip
2022 - Czech
Bakalářská práce poskytuje základní informace o původci onemocnění Ebola zahrnující příznaky, přenos, diagnózu, léčbu, prevenci a dopady. Teoretická část také obsahuje popis epidemií způsobených virem Eboly od jeho objevení roku 1976 do konce západoafrické epidemie roku 2016. Následně se v prvním segmentu praktické části zaměřuje výzkum na průběh a analýzu epidemií způsobených virem Eboly v Africe v období od vyhasnutí velké epidemie, tedy od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2021. Tento segment taktéž poskytuje informace o financování a o aktuální vakcinační strategii. Druhý segment praktické části analyzuje dotazníkové šetření realizované ve třech afrických zemích (Ghana, Jihoafrická republika a Nigérie). Dotazníkové šetření analyzuje povědomí, dopady a rizikové chování afrických obyvatel v návaznosti na onemocnění způsobené virem Eboly. Bachelor thesis provides fundamental informations about the causative agent which includes symptoms, transmission, diagnostics, treatment, prevention and impacts. Theoretic part also contains characteristics of Ebola virus epidemics since its discovery in 1976 until the end of West African epidemic in 2016. The focus of the first segment in the practical part is progress and analysis of epidemics caused by Ebola virus in years 2016–2021 in Africa. This segment also contains informations about financing and about vaccination strategy. Second segment of practical part analyzes survey realized in three african countries (Ghana, South Africa and Nigeria). Survey analyzes awarness, impacts and risky behavior of african citizens due to illnes caused by the Ebola virus. Keywords: Ebola; epidemiologie; prevence; vakcinace; Zaire; epidemiology; prevention; vaccination Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt Eboly v Africe v letech 2016–2021 a vliv rizikového chování místních obyvatel na šíření původce onemocnění

Bakalářská práce poskytuje základní informace o původci onemocnění Ebola zahrnující příznaky, přenos, diagnózu, léčbu, prevenci a dopady. Teoretická část také obsahuje popis epidemií způsobených virem ...

Horák, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Gender-based violence against women in Ghana. Perspectives from the University of Ghana
Mufunda, Svodai
2022 - English
Pozadí: Genderově podmíněné násilí (GPN) na ženách je celosvětovou pandemií v oblasti zásahů do lidských práv. Tento typ zneužívání je mezi ženami a dívkami běžný a má nepříznivý dopad na jejich fyzickou pohodu, osobní růst a společenské blaho. GPN na ženách je ovlivněno strukturálními genderovými nerovnostmi a výskyt GPN také prohlubuje genderové nerovnosti. Cíle: Studie si vytyčila za cíl prozkoumat socioekonomický dopad GPN na socioekonomický status žen ve vztahu ke studijním perspektivám optikou studentů magisterského studia oboru sociální práce na Ghanské univerzitě. Cílem studie bylo rovněž vyhodnocení převládajících forem násilí na ženách v Ghaně a identifikace úspěchů, kterých bylo dosaženo v oblasti ochrany žen před GPN, a také posouzení právních rámců a politik, které jsou k dispozici při řešení GPN na ženách. Postupy: Studie použila smíšený výzkumný design a využila primární data, jejichž prostřednictvím respondenti odpovídali na polostrukturované rozhovory nebo dotazníky. Při výběru 98 respondentů pro tuto studii byl použit účelový výběr. Výsledky: Studie ověřila, že GPN páchané na ženách je závažným problémem v oblasti lidských práv a rozvoje, který má pro ženy smrtící ekonomické a sociální dopady. Studie zdůraznila, že IPV je nejrozšířenější formou GPN, kterou ženy v Ghaně trpí. Za jeden z největších úspěchů dosažených při řešení problematiky GPN v Ghaně studie označila zákon o násilí na lidech z roku 2007. I přesto několik překážek včetně špatné vymahatelnosti práva, kulturních předsudků, nedostatku odpovídající infrastruktury a zdrojů a chudoby oslabilo účinnost právních předpisů a institucí upravujících problematiku GPN na ženách v Ghaně, což zároveň brzdí snižování míry GPN na ženách a jeho dopadů na ženy. Background: Gender-based violence against women is a global pandemic that violates human rights. This abuse is prevalent among women and girls and adversely impacts their physical well-being, empowerment, and social welfare. GBV against women is influenced by structural gender inequalities and GBV occurrence also widens gender inequalities. Objectives: The study sought to examine the socio-economic impact of GBV on women’s socio-economic status based on a study perspective from the University of Ghana’s Social Work master’s students. The study also sought to ascertain the prevalent forms of GBV against women in Ghana and identify achievements that have been made to protect women from GBV and also to assess legal frameworks and policies available to address GBV against women. Method: The study employed a mixed-method research design and utilized primary data through which semi-structured interviews or questionnaires were responded to by the study respondents. Purposive sampling was used in selecting the 98 respondents of this study. Results: The study reviewed that GBV against women is a serious human rights and development problem with lethal economic and social effects on women. The study highlighted that IPV is the most prevalent form of GBV suffered by women in Ghana. The study also identified the DVA of 2007 as one of the biggest achievements made toward addressing GBV in Ghana. However, several obstacles including poor law enforcement, cultural biases, lack of adequate infrastructure and resources, and poverty have reduced the effectiveness of legislation and institutions governing GBV against women in Ghana and these have also impeded GBV reduction and its effects on women. Keywords: gender; genderově podmíněné násilí; Ghanská univerzita; perspektivy; ženy; gender-based violence; perspectives; University of Ghana; women Available in digital repository of Mendel University.
Gender-based violence against women in Ghana. Perspectives from the University of Ghana

Pozadí: Genderově podmíněné násilí (GPN) na ženách je celosvětovou pandemií v oblasti zásahů do lidských práv. Tento typ zneužívání je mezi ženami a dívkami běžný a má nepříznivý dopad na jejich ...

Mufunda, Svodai
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Socio-economic implications of stalled affordable housing interventions on host communities: a case study of Asokore Mampong in Ghana
Asante, Daniel Kofi
2022 - English
Cílem studie bylo zjistit, jak jsou hostitelské komunity sociálně-ekonomicky ovlivněny dostupnými intervencemi do bydlení, které se zastavily v Asokore Mampong. Byl vytvořen popisný design průzkumu a data byla analyzována pomocí SPSS verze 20. Data byla shromážděna prostřednictvím polostrukturovaného dotazníku a poskytnuta respondentům. Pro studii byla použita metodika jednoduchého náhodného výběru a účelového vzorkování v rámci pravděpodobnostní metody vzorkování. Data byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky. Zjištění ukazují, že obyvatelé Asokore Mampong byli zasaženi kvůli zásahům do zastaveného bydlení v komunitě. Zločinci také využívali zastavené bydlení jako své bydliště, což představovalo hrozbu pro původní obyvatele komunity. Policie zmínila určitou oblast v komunitě známou jako úkryt pro zločince a obyvatelům komunity vydala určitá preventivní opatření. Studie proto doporučuje, že pro socioekonomický rozvoj Ghany je nezbytné, aby všichni její občané měli přístup ke slušnému a dostupnému bydlení. To je základní lidské právo zaručené Společenskou smlouvou. Zásadní je vytvoření důkladné, praktické a vymahatelné politiky národního bydlení. The study intended to determine how host communities are affected socioeconomically by affordable housing interventions that have stalled in Asokore Mampong. A descriptive survey design was, and Data was analyzed using SPSS version 20. Data were collected through a semi-structured questionnaire and administered to the respondents. Simple random sampling methodology and purposive sampling under the probability sampling method were employed for the study. Data were analyzed using descriptive statistics. The findings show that residents of Asokore Mampong have been impacted due to the stalled housing interventions in the community. Also, criminals used the stalled housing as their residency posing threats to the indigenes of the community. The police made mention of some area in the community known as a hideout for criminals and gave out some precautious measures to the community residents. Therefore, the study recommends that, it is essential for Ghana's socioeconomic development that all its citizens have access to decent, affordable housing. This is a fundamental human right guaranteed by the Social Contract. Establishing a thorough, practical, and enforceable national housing policy is essential. Keywords: abandoning, affordable, Asokore Mampong, housing, interventions, Stalling Keywords: Asokore Mampong; cenově dostupné bydlení; intervence; abandoning; affordable; housing; interventions; stalling Available in digital repository of Mendel University.
Socio-economic implications of stalled affordable housing interventions on host communities: a case study of Asokore Mampong in Ghana

Cílem studie bylo zjistit, jak jsou hostitelské komunity sociálně-ekonomicky ovlivněny dostupnými intervencemi do bydlení, které se zastavily v Asokore Mampong. Byl vytvořen popisný design průzkumu ...

Asante, Daniel Kofi
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Komparácia vybraných zdravotníckych zariadení v Českej republike a na Slovensku
Hrobská, Emma
2022 - Slovak
Hrobská, E. Komparace vybraných zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá posouzením a komparací legislativní a ekonomické roviny Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, která se nachází v České republice a Dětské psychiatrické léčebně n.o. Hraň, lokalizované na Slovensku. Obě zařízení se specializují na psychiatrickou péči dětí a mladistvých. V první části teoretické práce je všeobecně nastíněno fungování zdravotnictví vymezené v slovenské a české právní úpravě. V druhé části jsou charakterizovány neziskové organizace a speciální pozornost je věnována státním neziskovým organizacím, jejich fungovaní a hospodaření. V poslední části teoretické práce je prostor věnovaný teoretickému rámci vybraným metodám elementární analýzy, pomocí kterých je vypracovaná praktická část bakalářské práce. Na základě výsledků vybraných metod elementární analýzy jsou v závěrečné části práce posouzeny a komparovány obě vybrané zařízení. Hrobská, E. Comparison of selected medical institutions in the Czech Republic and Slovakia. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, 2022. This bachelor thesis seeks to assess and compare the legislative and economic environment of the Children’s Psychiatric Hospital Opařany, which is in the Czech Republic, and the Children’s Psychiatric Hospital Hraň, located in Slovakia. Both facilities specialize in the psychiatric care of children and adolescents. The first – theoretical – part of the thesis focuses on the general functioning of the respective healthcare systems, as defined in the Slovak and Czech legislation. The second part characterizes non-profit organizations, with special attention being paid to state non-profit organizations, their operations, and management. The last part of the theoretical work is devoted to the theoretical framework for selected methods of elementary analysis, which are used to developing the practical part of the bachelor thesis. The concluding part of the thesis provides assessment and comparison of both hospitals drawing on the results of selected methods of elementary analysis. Keywords: Dětská psychiatrická léčebna n.o. Hraň; Dětská psychiatrická nemocnice Opařany; legislativa; metody elementární analýzy; nezisková organizace; pedopsychiatrická péče; státní příspěvkové organizace; Children’s psychiatric hospital Hraň; Children’s psychiatric hospital Opařany; legislation; methods of elementary analysis; non-profit organization; pedopsychiatric care; state subsidized organisation Available in digital repository of Mendel University.
Komparácia vybraných zdravotníckych zariadení v Českej republike a na Slovensku

Hrobská, E. Komparace vybraných zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá posouzením a komparací ...

Hrobská, Emma
Mendelova univerzita v Brně, 2022

The socioeconomic implications of human trafficking in Ghana
Yorke, Isaac Elliot
2022 - English
Pozadí: Globalizace podnítila zmenšování a mizení hranic mezi národy, a tak usnadnila pohyb zboží, administrativy, majetku a práce. To eskalovalo nadnárodní porušování, například obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi bylo založeno převážně na nucené práci, sexuální práci, odebírání orgánů a dalších ohavných činech. Byl to jeden z nejvýnosnějších nadnárodních zločinů, před nadnárodním pašováním drog. Africký kontinent je domovem značné části světové mládeže, jejíž ekonomiky nejsou vyvážené absorbovat většinu do aktivní pracovní síly. V důsledku toho to může ovlivnit výskyt obchodování s lidmi v afrických společnostech. Hlavními ohnisky obchodování s lidmi jsou Niger, Burkina Faso, Mali, Nigérie, Gabon, Ghana, Benin, Guinea Bissau a Togo, přičemž nejzranitelnější skupinou jsou ženy a mládež. Cíl: Cílem studie je prozkoumat socioekonomické důsledky obchodování s lidmi v Ghaně s důrazem na okres Asokore Mampong v regionu Ashanti. Metoda: Studie byla provedena v městské oblasti Asokore Mampong v regionu Ashanti v Ghaně pomocí kvalitativního průřezového návrhu. Studie se opírala o primární zdroje dat od 42 policejních a imigračních služeb a organizace vize světa v obci Asokore Mampong. Rozhovory byly získány také od čtyř rodin s příbuznými, kteří se již dříve stali oběťmi obchodování s lidmi. Technika účelového výběru byla použita k výběru konkrétních respondentů, kteří byli následně dotazováni. K výběru rodin s oběťmi obchodování s lidmi byla použita metoda sněhové koule. K rozčlenění informací pomocí Atlasu byl použit kvalitativní postup. ti software. V informacích prezentovaných po analýze dat byla použita deskriptivní metoda analýzy dat. Výsledky: Studie odhalila, že ztráta příjmu, pocit trapnosti, majetku, chybějící nebo úmrtí příbuzného a zadlužení byly některé ze socioekonomických důsledků obchodování s lidmi v obci. Studie ukázala, že domácí nevolnictví žen ve státech Perského zálivu a obchodování s dětmi tvoří 40 % a 60 % případů obchodování s lidmi v městské oblasti Asokore Mampong. Mezi primární výzvy v boji proti obchodování s lidmi mezi institucemi patří absence nebo omezená logistika operací, nedostatečné finanční prostředky a nedostatečné personální obsazení policie a imigračních služeb. Závěr: Studie ukázala, že v obci Asokore Mampong převládá obchodování s lidmi. Bezpečnostní instituce v obci jsou však na řešení případů obchodování s lidmi méně vybaveny. Background: Globalization has prompted the decrease and fading of boundaries among nations, thus facilitating the movement of merchandise, administrations, assets, and work. This has escalated transnational violations, for example, human trafficking. Human trafficking has predominantly been based on forced labour, sex work, organ harvesting, and other heinous acts. Prior to international drug smuggling, it has been one of the most lucrative transnational crimes. The continent of Africa is home to a significant fraction of the world’s youth population whose economies are unable to absorb the majority into an active workforce. Thus, this may have an impact on the prevalence of people trafficking in African civilizations. Niger, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Gabon, Ghana, Benin, Guinea-Bissau, and Togo are the main human trafficking hotspots, with women and young people being the most susceptible. Objective: The study's objective is to examine the socioeconomic implications of human trafficking in Ghana, with a focus on the Ashanti region's Asokore Mampong district. Method: Using a qualitative cross-sectional approach, the study was carried out in the Ashanti region of Ghana's Asokore Mampong municipal district. The study relied on primary data sources from 42 police and immigration services and the vision organizations in the Asokore Mampong municipality. Interviews were also collected from four families with relatives who have been previous victims of human trafficking. The purposive sampling technique was employed to draft specific respondents who were then interviewed. The snowballing method was used to select families with human trafficking victims. A qualitative procedure was utilized to break down the information using Atlas. ti software. A descriptive method of data analysis was employed in the information presented after the data analysis. Results: The study found that some of the socioeconomic effects of human trafficking in the municipality included loss of income, feeling of embarrassment, property, missing or deceased relatives, and debt. According to the survey, child trafficking and domestic slavery of women in the Gulf States account for 40% and 60%, respectively, of the incidents of human trafficking in the Asokore Mampong municipal region. The primary challenges in the battle against human trafficking among the institutions include the absence or limited logistics for operations, inadequate funds, and insufficient staffing among the police and immigration services. Conclusion: The study has shown that human trafficking is prevalent in the Asokore Mampong municipality. However, the security institutions in the municipality are less equipped to tackle cases of trafficking Keywords: child labour, crime, Gulf state, Human trafficking, migration, socioeconomic, victim, Keywords: kriminalita; dětská práce; migrace; oběť; obchod s lidmi; stát Perského zálivu; crime; Gulf state; human trafficking; child labour; migration; victim Available in digital repository of Mendel University.
The socioeconomic implications of human trafficking in Ghana

Pozadí: Globalizace podnítila zmenšování a mizení hranic mezi národy, a tak usnadnila pohyb zboží, administrativy, majetku a práce. To eskalovalo nadnárodní porušování, například obchodování s lidmi. ...

Yorke, Isaac Elliot
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases