Number of found documents: 3645
Published from to

Fluorescenční sondy pro detekci sacharidů a glykovaných proteinů pomocí kapilární elektroforézy
Kozáková, Silvie
2023 - Czech
Glykovaný albumin (gHSA) a glykovaný hemoglobin (HbA1c) představují významné biomarkery pro určení progrese onemocnění diabetes mellitus. Cílem této diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat metodu pro simultánní stanovení těchto glykovaných proteinů z lidské krve pomocí kapilární elektroforézy s využitím fluorescenční sondy ABAM (anthracene boronic acid methacrylate). Díky této nové metodě bylo možné selektivně stanovit zmíněné dva proteiny s rozlišením 5,70 a LOD 11,9 µg/ml pro gHSA a 26,5 µg/ml pro HbA1c. Následně byla optimalizovaná metoda úspěšně aplikována na reálný vzorek lidské krve. Současné stanovení těchto biomarkerů může pomoci lépe sledovat dynamické změny v průběhu onemocnění a umožnit monitoring diabetu i u jedinců, u kterých je stanovení HbA1c ze zdravotních důvodů (anémie apod.) nevhodné. Glycated albumin (gHSA) and glycated hemoglobin (HbA1c) represent important biomarkers assessing the progression of diabetes mellitus disease. The aim of this thesis was to develop and optimize a method for the simultaneous determination of these glycated proteins from human blood by capillary electrophoresis using the fluorescent probe ABAM (anthracene boronic acid methacrylate). Thanks to this new method, it was possible to selectively determine these two proteins with a resolution of 5.70 and the LOD of 11.9 µg/ml for gHSA and 26.5 µg/ml for HbA1c. Subsequently, the optimized method was successfully applied to a real human blood sample. The simultaneous determination of these biomarkers can help to better monitor dynamic changes during diabetes and enable its monitoring in cases, where HbA1c assessment is inappropriate for medical reasons (anemia, etc.). Keywords: boronová kyselina; diabetes; glykované proteiny; imprintované polymery; kapilární elektroforéza; boronic acid; capillary electrophoresis; glycated proteins; imprinted polymers Available to registered users in the Library of Mendel University.
Fluorescenční sondy pro detekci sacharidů a glykovaných proteinů pomocí kapilární elektroforézy

Glykovaný albumin (gHSA) a glykovaný hemoglobin (HbA1c) představují významné biomarkery pro určení progrese onemocnění diabetes mellitus. Cílem této diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat ...

Kozáková, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Snížení fluktuace zaměstnanců ve vybraných pozicích v České spořitelně, a.s.
Bojková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnance České spořitelny. Cílem práce je odhalit příčiny fluktuace a navrhnout taková doporučení, která povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a současně jejich nižší fluktuaci. V literární rešerši jsou přiblíženy pojmy fluktuace zaměstnanců, celková odměna a pracovní spokojenost, poukázáno je i na jejich vzájemnou korelaci. Metodika práce je vypracována podrobně aby mapovala celý proces tvorby práce. V praktické části je rozebrána společnost Česká spořitelna, její profil, vize a zaměstnanecké benefity. Primární data budou získány prostřednictvím výzkumu kvantitativního typu dat, kdy technikou sběru bude dotazníkové šetření zaměřené na zaměstnance společnosti a polostrukturované rozhovory. Dotazníku se zúčastnilo průměrně 75 zaměstnanců na pozici osobních bankéřů napříč třemi roky. Obsahově je dotazník tvořen otázkami pokrývající fluktuaci, spokojenost a motivaci. Výsledky dotazníkového šetření doplnily zpracovanou analytickou část a poskytly dobrý základ pro následná doporučení ke snížení nákladů v prvotní fázi zaškolení nových zaměstnanců. The bachelor thesis is focused on employees of Česká spořitelna. The aim of the work is to reveal the causes of turnover and propose such recommendations that will lead to an increase in employee satisfaction and at the same time lower turnover. In the literature search, the concepts of employee turnover, total remuneration and job satisfaction are explained, and their mutual correlation is also pointed out. The methodology of the work is developed in detail to map the entire process of creating the work. In the practical part, the company Česká spořitelna, its profile, vision and employee benefits are discussed. Primary data will be obtained through quantitative data research, where the collection technique will be a questionnaire survey focused on company employees and semi-structured interviews. An average of 75 employees in the position of personal bankers participated in the questionnaire over three years. In terms of content, the questionnaire consists of questions covering fluctuation, satisfaction and motivation. The results of the questionnaire survey complemented the processed analytical part and provided a good basis for subsequent recommendations to reduce costs in the initial phase of training new employees. Keywords: fluktuace; motivace; odměňování; fluctuation; motivation; remuneration Available to registered users in the Library of Mendel University.
Snížení fluktuace zaměstnanců ve vybraných pozicích v České spořitelně, a.s.

Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnance České spořitelny. Cílem práce je odhalit příčiny fluktuace a navrhnout taková doporučení, která povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a současně ...

Bojková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rozlíšenie krízových a inovačných opatrení vyvolaných pandémiou covid-19 v spoločnosti zo stavebného priemyslu
Balogová, Patrícia
2023 - Slovak
Předmětem této diplomové práce je vývoj společnosti z oboru stavebnictví PORR a. s. v období pandemie COVID-19. Hlavním cílem je rozlišit krizová a inovační opatření zavedená ve společnosti v období pandemie COVID-19. Součástí práce je zkoumání digitálních technologií zavedených ve společnosti PORR a. s. jako reakce na pandemickou situaci COVID-19. Práce je zaměřena na vývoj a inovační opatření ve společnosti PORR a. s. v období pandemie COVID-19, která byla zavedena v roce 2009. První část práce je zaměřena na vývoj České republiky a stavebnictví v období před pandemií a v jejím průběhu. Na základě dostupné literatury definujeme opatření, která stát a stavební firmy v období pandemie realizovaly s cílem minimalizovat rizika a zajistit kontinuitu projektů. Přibližujeme také potřeby a příležitosti krizového řízení, které stavebním firmám v tomto období přinesla pandemie COVID-19. Ve druhé části PORR Inc. spolu s identifikací opatření zavedených během pandemie COVID-19. Na základě analýzy finančních ukazatelů poskytnutých společností a doplněných otevřenými rozhovory s vedením společnosti, hlavním ekonomem a zaměstnanci jednotlivých oddělení společnosti byl v souvislosti s opatřeními zavedenými během pandemie identifikován dopad jednotlivých zavedených protipandemických opatření na výkonnost společnosti. Stavebnictví v posledních dvou desetiletích postupně přijímá digitální technologie, protože "technologický tlak" stále překonává obvyklou pasivitu typickou pro toto odvětví. Společnost PORR a.s. v období pandemie aplikovala několik digitálních pro- opatření, jako jsou digitální podpisy, ekonomický systém SAP, implementace sta-veb v online prostoru, využití BIM a 3D technologií na stavbách. Hlavním cílem společnosti v období pandemie bylo minimalizovat dopady na podnikání v době pandemie, jako jsou zvýšené náklady na materiál, prodloužené termíny dokončení staveb a snaha o usnadnění práce zaměstnancům. Díky rychlé reakci na pandemickou situaci, zavedení protipandemických opatření a opatření na podporu práce zaměstnanců byla společnost schopna zvládnout výpadek spojený s pandemií v roce 2020, a to se ziskem v následujícím roce. Závěrečným přínosem práce je souhrnné vymezení a rozlišení opatření zavedených v době pandemie společností PORR a. s., na opatření patřící do skupiny krizových opatření a inovativní opatření, která může stavební firma přijmout v době jiných, obdobných společenských situací, ohrožujících chod firmy. The subject of the present thesis is the development of a company in the construction industry, PORR a. s. during the COVID-19 pandemic. The main objective is to distinguish the crisis and innovation measures introduced in the company during the COVID-19 pandemic. Part of the thesis is to examine the digital technologies intro-duced in PORR a. s. as a response to the COVID-19 pandemic situation. The first part of the thesis focuses on the development of the Czech Republic and the construction industry in the period before and during the pandemic. Based on the available literature, we define the measures implemented by the state and construction companies during the pandemic period in order to minimize the risk and ensure the continuity of projects. We also zoom in on the crisis management needs and opportunities that the COVID-19 pandemic brought to construction companies at this time. In the second part, PORR Inc. together with the identification of the measures put in place during the COVID-19 pandemic. Based on the analysis of the financial indicators provided by the company and supplemented by openended interviews with the company's management, chief economist and the company's employees in each department, in relation to the measures introduced during the pandemic, the impact of the various anti-pandemic measures introduced on the company's performance has been identified. The construction industry has gradually embraced digital technologies over the last two decades as the 'technology push' continues to overcome the usual passivity typical of the industry. PORR a. s. has applied several digital pro-measures during the pandemic period, such as digital signature, SAPP economic system, implementation of stbuildings in the online space, use of BIM and 3D technology on construction sites. The company's main objective during the pandemic was to minimize the impact on the business during the pandemic, such as increased material costs, extended construction completion dates and efforts to make work easier for employees. By reacting quickly to the pandemic situation, implementing anti-pandemic and work support measures for employees, the company was able to overcome the downturn associated with the pandemic in 2020 with a profit in the following year. The final contribution of the thesis is a summary definition and differentiation of the measures introduced at the time of the pandemic by PORR a. s., into measures belonging to the group of crisis measures and innovative measures that can be taken by the construction company at the time of other, similar social situations, threatening the operation of the company. Keywords: krize; COVID-19; pandemie; krizový vývoj; crisis; crisis development; pandemic Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozlíšenie krízových a inovačných opatrení vyvolaných pandémiou covid-19 v spoločnosti zo stavebného priemyslu

Předmětem této diplomové práce je vývoj společnosti z oboru stavebnictví PORR a. s. v období pandemie COVID-19. Hlavním cílem je rozlišit krizová a inovační opatření zavedená ve společnosti v období ...

Balogová, Patrícia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Otestování vlivu termínu aplikace růstových stimulátorů na efektivitu obrany dřevin vůči hemiparazitické rostlině jmelí bílé Viscum album L.
Javorský, David
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení vhodného termínu použití chemické obrany k likvidaci jmelí bílého (Viscum album L.) za použití růstových regulátorů určených k ochraně rostlin. Práce je členěna na dvě hlavní části, a to na zpracování literního přehledu týkajícího se řešené problematiky a praktického provedení výzkumu. V rámci výzkumu byly aplikovány dva růstové regulátory v pravidelném čtrnácti denním intervalu v období od listopadu do března. Výsledek této práce ukazuje, že nejvyšší účinnost růstových regulátorů použitých k likvidaci jmelí je při aplikaci v únoru. Účinnost obou testovaných chemických prostředků je odlišná, první prostředek dosahoval celkové účinnosti za celé sledované období 73 % a druhý 92 %. This thesis focuses on finding the appropriate timing for the use of chemical defences to eradicate white mistletoe (Viscum album L.) using growth regulators designed for plant protection. The thesis is divided into two main parts, namely, the literature review related to the problem addressed and the practical implementation of the research. In the research, two growth regulators were applied in a regular interval of fourteen days between November and March. The results of this work, the showed effectiveness of the application of growth regulators used for mistletoe eradication in February. The efficacy of the two chemical agents used is different 73 % and 92 % over the entire period under study. Keywords: doba aplikace; hostitel; chemická likvidace; mortalita; postřik; application time; host; chemical eradication; mortality; spraying Available to registered users in the Library of Mendel University.
Otestování vlivu termínu aplikace růstových stimulátorů na efektivitu obrany dřevin vůči hemiparazitické rostlině jmelí bílé Viscum album L.

Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení vhodného termínu použití chemické obrany k likvidaci jmelí bílého (Viscum album L.) za použití růstových regulátorů určených k ochraně rostlin. Práce je ...

Javorský, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Redox signaling to chromatin
Plšková, Zuzana
2023 - English
Chromatin je velmi dynamická struktura, která podléhá neustálé regulaci v odpovědi na měnící se podmínky prostředí. Tato odpověď je zprostředkovaná enzymy modifikujícími chromatin, jako jsou histonové acetyltransferázy, které přenáší histonové posttranslační modifikace, což vede ke změnám genové exprese. Jedním z těchto enzymů v rostlinách je GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE 5 (GCN5). Navzdory jeho důležitosti pro růst a vývoji rostlin stále není dostatečně popsáno, jak probíhá jeho regulace. Nové důkazy poukazují na možnou regulaci remodelace chromatinu prostřednictvím redoxně regulovaných enzymů modifikujících chromatin. Abychom prozkoumali možnou redoxní regulaci GCN5, použili jsme redoxně necitlivé linie nesoucí GCN5 s cysteinem zaměněným za serin. Přestože mutantní rostliny gcn5 vykazovaly zvýšenou náchylnost k oxidativnímu stresu vyvolanou paraquatem, linie s mutovaným GCN5 měly fenotyp podobný kontrolním rostlinám. Dále jsme sledovali interaktom GCN5, abychom identifikovali domnělé funkční interaktory, jejichž vazba na GCN5 by mohla být ovlivněna oxidativním stresem či jeho redoxním stavem. Mutace jediného cysteinu ve struktuře GCN5 nevedla k významným změnám jeho interaktoru, což naznačuje, že je třeba prozkoumat vícenásobné mutanty či mutace jiných cysteinů. Chromatin is a highly dynamic structure, which is constantly subjected to regulation in response to environmental conditions. This response is mediated by chromatin modifiers, such as histone acetyltransferases, which deposit histone post-translational modifications, resulting in changes in gene expression. One of such modifiers in plants is GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE 5 (GCN5). Despite its importance in plant growth and development, it remains poorly understood how GCN5 is regulated. Emergine evidence points towards redox regulation of chromatin remodeling that can be executed via redox modifications of chromatin modifiers. To investigate possible redox regulation of GCN5, we used redox insensitive lines, carrying GCN5 with mutated cysteine to serine. Even though gcn5 mutants displayed enhanced susceptibility to paraquat-induced oxidative stress, the mutated lines phenocopied the wild type. We further probed the interactome of GCN5 to identify putative functional partners, whose association with GCN5 could be altered under oxidative stress conditions, or affected by its redox status. Mutating of a single cysteine residue in GCN5 did not result in significant changes of its interactome, suggesting that additional single and higher order mutants need to be explored. Keywords: histonová acetyltransferáza; chromatin; oxidativní stres; reaktivní druhy kyslíku; redoxní regulace; histone acetyl transferase; oxidative stress; reactive oxygen species; redox regulation Available to registered users in the Library of Mendel University.
Redox signaling to chromatin

Chromatin je velmi dynamická struktura, která podléhá neustálé regulaci v odpovědi na měnící se podmínky prostředí. Tato odpověď je zprostředkovaná enzymy modifikujícími chromatin, jako jsou histonové ...

Plšková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rozvoj venkovské turistiky na Českokrumlovsku se zaměřením na využití koní
Kněžourová, Tereza
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje venkovské turistiky v okrese Český Krumlov se zaměřením na využití koní. Venkovská turistika je specifickou oblastí cestovního ruchu. Počet koní v České republice se stále zvyšuje a jízda na koni se postupem času stává dostupnější a oblíbenější, což vede k průběžnému rozvoji venkovské turistiky. Úvodní část práce se zabývá základní charakteristikou Českokrumlovska v oblasti cestovního ruchu a venkovské turistiky. Dále pak organizacemi a programy, které podporují venkovskou turistiku. Následuje část popisující průběh vlastního výzkumu a zjišťování informací od provozovatelů podniků a široké veřejnosti týkající se problematiky venkovské turistiky. Potřebná data byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření a případného osobního dotazování. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu venkovské turistiky s využitím koní na Českokrumlovsku a nastínění možností jejího dalšího rozvoje. This diploma thesis deals with the analysis of the development of rural tourism in the Český Krumlov district with a focus on the use of horses. Rural tourism is an area of tourism that is still developing and the number of horses in the Czech Republic is also increasing at the same time. Horseback riding is becoming more accessible and popular during the time. The introductory part of the thesis deals with the basic characteristics of Český Krumlov in tourism and rural tourism and programs supporting rural tourism. This is followed by a section describing the progress of my own research and the gathering of information from business operators and the general public regarding the issue of rural tourism. To obtain the necessary data a questionnaire survey and field research were used. The result of the work is an evaluation of the current state of rural tourism with the use of horses in Český Krumlov and an outline of the possibilities for further development. Keywords: Český Krumlov; dotazník; hipostezky; jezdecká turistika; kůň; equestrian tourism; horse; hypothesis; questionnaire Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozvoj venkovské turistiky na Českokrumlovsku se zaměřením na využití koní

Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje venkovské turistiky v okrese Český Krumlov se zaměřením na využití koní. Venkovská turistika je specifickou oblastí cestovního ruchu. Počet koní v České ...

Kněžourová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mobilní aplikace pro pomoc imigrantům
Janovec, Jan
2023 - Czech
Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace Smart Migration pro platformu iOS. Aplikace je primárně určena pro cizince přicházející do České republiky za prací. Smyslem projektu je umožnit lidem snadno se zorientovat v~legislativě, kterou musí dodržet, ale i v běžných životních situacích jako je hledání školy či školky. Teoretická část práce tvoří průzkum současných trendů a technologií pro tvorbu aplikací pro platformu iOS a popisuje také podobné aplikace dostupné na trhu. Navržená aplikace je založena na jazyce Swift a frameworku SwiftUI. This thesis deals with the development of a Smart Migration mobile application for the iOS platform. The application is primarily intended for foreigners coming to the Czech Republic for work. The purpose of the project is to allow people to easily navigate the legislation they have to comply with, but also in everyday life situations such as finding a school or kindergarten. The theoretical part of the thesis consists of a survey of current trends and technologies for creating apps for the iOS platform and analyzes the functionality of similar apps available on the market. The proposed app is based on the Swift language and the SwiftUI framework. Keywords: iOS; migrace; mobilní aplikace; swift; swiftUI; vývoj mobilních aplikací; migration; mobile app; mobile app development Available to registered users in the Library of Mendel University.
Mobilní aplikace pro pomoc imigrantům

Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace Smart Migration pro platformu iOS. Aplikace je primárně určena pro cizince přicházející do České republiky za prací. Smyslem projektu je umožnit lidem ...

Janovec, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA
Bednářová, Eliška
2023 - Czech
V předložené závěrečné práci „Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA“ byly využity magnetické částice, které byly povrchově modifikovány tetraethoxysilanem (TEOS) a (3-aminopropyl)triethoxysilanem (APTES). Cílem bylo optimalizovat protokol izolace nukleových kyselin pomocí magnetických částic z gram negativních i gram pozitivních bakterií, aby se dosáhlo co nejvyšší výtěžnosti RNA. V teoretické části práce byla shrnuta struktura a složení bakteriálních buněk, především složení buněčné stěny, díky které se bakterie rozdělují na gram pozitivní a gram negativní. Dále byly uvedeny jednotlivé možnosti detekce bakterií, které se využívají v klinické praxi. Při detekci bakterií pomocí molekulárních metod je často zásadním krokem izolace nukleových kyselin. Jednou z metod izolace je izolace pomocí magnetických částic, u které byl vysvětlen princip. U magnetických částic bylo popsáno složení a využívané funkcionalizace částic pro izolace nukleových kyselin. V praktické části práce byly magnetické částice nejprve charakterizovány několika metodami z důvodu specifikace jejich vlastností. Mohly tak být vybrány nejvhodnější částice pro izolace nukleových kyselin. Dále byly částice použity na optimalizace protokolu izolace nukleových kyselin z buněčného lyzátu, kdy se nejvíce osvědčil lyzační pufr s 30% detergentem Triton X-100, který měl podobné výsledky jako 30% detergent EcoSurf. Následovně byla hledána metoda efektivní lýzy bakteriálních buněk. Bylo využito několik metod, nejlepších výsledků dosáhla mechanická homogenizace zirkonovými kuličkami o velikosti 0,1 mm v kombinaci s lyzačním pufrem s 1% detergentem EcoSurf. Výtěžnost RNA z izolací pomocí magnetických částic byla porovnána s izolací pomocí kolonkové metody, přičemž byl na izolace použit komerční izolační kit. Pomocí kolonkové metody bylo dosaženo výtěžnosti RNA u S. aureus přibližně 350 ng/µl, při použití magnetických částic tomu bylo o 70 ng/µl méně. Výtěžnost RNA za pomoci komerčních pufrů byla značně vyšší než při použití vlastních pufrů, proto by bylo vhodné dále optimalizovat protokol izolace a složení vlastních pufrů při izolaci nukleových kyselin. Magnetické částice s modifikací TEOS i APTES mají velký potenciál pro využití při izolacích nukleových kyselin z bakterií. In the submitted thesis "The use of different types of surface modified magnetic nanoparticles for isolation and purification of bacterial DNA/RNA", magnetic nanoparticles modified with tetraethoxysilane (TEOS) and (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) were used. The aim was to optimize the nucleic acid isolation protocol using magnetic particles from both gram negative and gram positive bacteria in order to achieve the highest possible RNA yield. In the theoretical part of the thesis, the structure and composition of bacterial cells were summarized, especially the composition of the cell wall, which allows the bacteria to be divided into gram positive and gram negative. Furthermore, the different options for bacterial detection used in clinical practice were presented. Nucleic acid isolation is often an essential step in the detection of bacteria using molecular methods. A method based on magnetic particles is one of them, and the principle was explained here. The composition and functionalisation of the particles used for nucleic acid isolation have been described. In the practical part of the thesis, magnetic particles were characterized by several methods to specify their properties. Thus, the most suitable particles for nucleic acid isolations was selected. Next, the particles were used to optimize the procedure for nucleic acid isolation from cell lysate. The lysis buffer with 30% Triton X-100 detergent was determined to be the most effective and similar results were obtained with the 30% EcoSurf detergent. Subsequently, a method for efficient bacterial cell lysis was optimalized. Several methods were used and the best results were achieved by mechanical homogenization with 0.1 mm zirconia beads in combination with lysis buffer with 1% EcoSurf detergent. RNA yields from isolations by magnetic particles were compared with those from column isolations using a commercial isolation kit. Approximately 350 ng/µl of RNA yield was achieved for S. aureus using the column method, while 70 ng/µl less was achieved using magnetic particles. RNA yields were significantly higher than those using custom buffers, therefore, further optimization of the isolation protocol and composition of custom buffers in nucleic acid isolation would be advisable. Magnetic particles with both TEOS and APTES modifications have great potential for use in the isolation of nucleic acids from bacteria. Keywords: EcoSurf; Escherichia coli; kvantitativní polymerázová řetězová reakce; magnetické nanočástice; Staphylococcus aureus; magnetic nanoparticles; quantitative polymerase chain reaction Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA

V předložené závěrečné práci „Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA“ byly využity magnetické částice, které byly povrchově ...

Bednářová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů
Ryšavá, Markéta
2022 - Czech
S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při imunosupresi. S reaktivací JC viru je spojena progresivní multifokální encefalopatie. S BK virem je spojena hemoragická cystitida, která má za následek ztrátu aloštěpu při transplantaci ledviny. Přesnou diagnostikou lze viry včas detekovat a zmírnit poškození tkáně. Tato diplomová práce se zabývá biotechnologiemi, které lze při detekci virů využít se zaměřením na real-time PCR, která je v diagnostice virů zlatým standardem. Literární rešerše shrnuje základní informace o polyomavirech se zaměřením na lidské polyomaviry BKV a JCV. Shrnuje biotechnologické metody používané k detekci polyomavirů, jak v rámci rutinní diagnostiky, tak alternativní přístupy zahrnující biosenzory a CRISPR. Experimentální část práce zahrnuje návrh detekčního systému pro polyomaviry od in silico analýzy genomu, přes návrh potenciálních primerů, po teoretickou analýzu specificity. Praktická část práce pak porovnává účinnost a senzitivitu amplifikace dvou re-akčních směsí, kdy je jedna určena pro jednoduché systémy a druhá pro multiplexy. Dále zahrnuje testování vybraných aditiv PCR a stanovení citlivosti a parametrů validity testu reakční směsi vybrané pro vývoj PCR systému. Výsledky poukázaly, že detekce pomocí multiplex reakční směsi je dostatečně citlivá, jelikož splňuje podmínky a požadavky klinických doporučení a současně vykazuje velmi dobré hodnoty senzitivity a specificity testu srovnatelné s publikovanými technologiemi. Tato reakční směs se jeví jako relevantní k použití vývoje a optimalizaci PCR systému pro detekci polyomavirů. Most of the human population encounters human polyomaviruses during childhood, when the first infection is asymptomatic or with mild symptoms. However, these viruses persist in the human body and most often, they reactivate during immunosuppression. Together with JC virus reactivation, the progressive multifocal encephalopathy is associated. Hemorrhagic cystitis is associated with BK virus, resulting in the loss of allograft during kidney transplantation. Accurate diagnostics can detect viruses in a timely manner and mitigate tissue damage. This diploma thesis deals with biotechnologies, which can be used in virus detection with a focus on real time PCR, which is the gold standard in virus diagnostics. The literary research summarizes basic information about polyomaviruses with a focus on human BKV and JCV polyomaviruses. It summarizes the biotechnological methods used for detection of polyomaviruses, both in routine diagnosis and in alternative approaches involving biosensors and CRISPR. The experimental part of the work includes the design of a detection system for polyomaviruses from in silico genome analysis, through the design of potential primers, to theoretical specificity analysis. The practical part of the work compares the efficiency and sensitivity of amplification of two reaction mixtures, where one is intended for simple systems and the other for multiplexes. It also includes testing of selected additives of PCR and determining the sensitivity and validity parameters of the reaction mixture test selected for PCR system development. The results showed that detection using a multiplex reaction mixture is sufficiently sensitive, as it meets the conditions and requi-rements of clinical recommendations and at the same time shows very good values of sensitivity and specificity of the test comparable to published technologies. This reaction mixture appears to be relevant to the use of the development and optimization of a PCR system for the detection of polyomaviruses. Keywords: biotechnologie; BK virus; CRISPR; ELISA; JC virus; mikroskopie; polyomavirus; real-time PCR; biotechnology; microscopy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů

S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při ...

Ryšavá, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Takáč, Aleš
2022 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výzkumem účinnosti stromové injektáže proti fytofágnímu škůdci klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella Deschka & Dimic). Byly vytipovány 2 lokality na území ŠLP Křtiny, celkem čítající 79 dřevin druhu jírovec maďal (Aesculus hippocastanum, L.). Proběhlo vyhodnocení dřevin dle standardů AOPK a následným injektováním insekticidních přípravků Vertimec a Tree-äge u kterých byl předpokládán významný regulační vliv vůči uvedenému škůdci. Konkrétně aplikace přípravku Vertimec se uskutečnila v různých poměrech. Proběhlo hodnocení poškození asimilačního aparátu formou kvalifikovaného odhadu a analýzy obrazu. Zpracované výsledky porovnaly použité variace přípravků a prokázaly regulační vliv v managementu klíněnky jírovcové. The bachelor's thesis deals with the research of the effectiveness of tree injection against the phytophagous pest of the fir sprout (Cameraria ohridella Deschka & Dimic). Two sites were selected on the territory of the Křtiny State Forest Research Centre, with a total number of 79 trees of the species Aesculus hippocastanum (L.). The trees were evaluated according to the AOPK standards and then injected with the insecticidal products Vertimec and Tree-äge, which were expected to have a significant regulatory effect against this pest. Specifically, the application of Vertimec was carried out in different proportions. Assessment of the damage to the assimilatory apparatus was carried out by means of qualified estimation and image analysis. The processed results compared the used variations of the products and demonstrated the regulatory effect in the management of the sycamore sprout. Keywords: Aesculus hippocastanum; analýza; Cameraria ohridella; poškození; stromová injektáž; Tree-age; Vertimec; analysis; damage; Tree age; tree injection Available to registered users in the Library of Mendel University.
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny

Bakalářská práce se zabývá výzkumem účinnosti stromové injektáže proti fytofágnímu škůdci klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella Deschka & Dimic). Byly vytipovány 2 lokality na území ŠLP Křtiny, ...

Takáč, Aleš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases