Number of found documents: 60
Published from to

Rozlíšenie krízových a inovačných opatrení vyvolaných pandémiou covid-19 v spoločnosti zo stavebného priemyslu
Balogová, Patrícia
2023 - Slovak
Předmětem této diplomové práce je vývoj společnosti z oboru stavebnictví PORR a. s. v období pandemie COVID-19. Hlavním cílem je rozlišit krizová a inovační opatření zavedená ve společnosti v období pandemie COVID-19. Součástí práce je zkoumání digitálních technologií zavedených ve společnosti PORR a. s. jako reakce na pandemickou situaci COVID-19. Práce je zaměřena na vývoj a inovační opatření ve společnosti PORR a. s. v období pandemie COVID-19, která byla zavedena v roce 2009. První část práce je zaměřena na vývoj České republiky a stavebnictví v období před pandemií a v jejím průběhu. Na základě dostupné literatury definujeme opatření, která stát a stavební firmy v období pandemie realizovaly s cílem minimalizovat rizika a zajistit kontinuitu projektů. Přibližujeme také potřeby a příležitosti krizového řízení, které stavebním firmám v tomto období přinesla pandemie COVID-19. Ve druhé části PORR Inc. spolu s identifikací opatření zavedených během pandemie COVID-19. Na základě analýzy finančních ukazatelů poskytnutých společností a doplněných otevřenými rozhovory s vedením společnosti, hlavním ekonomem a zaměstnanci jednotlivých oddělení společnosti byl v souvislosti s opatřeními zavedenými během pandemie identifikován dopad jednotlivých zavedených protipandemických opatření na výkonnost společnosti. Stavebnictví v posledních dvou desetiletích postupně přijímá digitální technologie, protože "technologický tlak" stále překonává obvyklou pasivitu typickou pro toto odvětví. Společnost PORR a.s. v období pandemie aplikovala několik digitálních pro- opatření, jako jsou digitální podpisy, ekonomický systém SAP, implementace sta-veb v online prostoru, využití BIM a 3D technologií na stavbách. Hlavním cílem společnosti v období pandemie bylo minimalizovat dopady na podnikání v době pandemie, jako jsou zvýšené náklady na materiál, prodloužené termíny dokončení staveb a snaha o usnadnění práce zaměstnancům. Díky rychlé reakci na pandemickou situaci, zavedení protipandemických opatření a opatření na podporu práce zaměstnanců byla společnost schopna zvládnout výpadek spojený s pandemií v roce 2020, a to se ziskem v následujícím roce. Závěrečným přínosem práce je souhrnné vymezení a rozlišení opatření zavedených v době pandemie společností PORR a. s., na opatření patřící do skupiny krizových opatření a inovativní opatření, která může stavební firma přijmout v době jiných, obdobných společenských situací, ohrožujících chod firmy. The subject of the present thesis is the development of a company in the construction industry, PORR a. s. during the COVID-19 pandemic. The main objective is to distinguish the crisis and innovation measures introduced in the company during the COVID-19 pandemic. Part of the thesis is to examine the digital technologies intro-duced in PORR a. s. as a response to the COVID-19 pandemic situation. The first part of the thesis focuses on the development of the Czech Republic and the construction industry in the period before and during the pandemic. Based on the available literature, we define the measures implemented by the state and construction companies during the pandemic period in order to minimize the risk and ensure the continuity of projects. We also zoom in on the crisis management needs and opportunities that the COVID-19 pandemic brought to construction companies at this time. In the second part, PORR Inc. together with the identification of the measures put in place during the COVID-19 pandemic. Based on the analysis of the financial indicators provided by the company and supplemented by openended interviews with the company's management, chief economist and the company's employees in each department, in relation to the measures introduced during the pandemic, the impact of the various anti-pandemic measures introduced on the company's performance has been identified. The construction industry has gradually embraced digital technologies over the last two decades as the 'technology push' continues to overcome the usual passivity typical of the industry. PORR a. s. has applied several digital pro-measures during the pandemic period, such as digital signature, SAPP economic system, implementation of stbuildings in the online space, use of BIM and 3D technology on construction sites. The company's main objective during the pandemic was to minimize the impact on the business during the pandemic, such as increased material costs, extended construction completion dates and efforts to make work easier for employees. By reacting quickly to the pandemic situation, implementing anti-pandemic and work support measures for employees, the company was able to overcome the downturn associated with the pandemic in 2020 with a profit in the following year. The final contribution of the thesis is a summary definition and differentiation of the measures introduced at the time of the pandemic by PORR a. s., into measures belonging to the group of crisis measures and innovative measures that can be taken by the construction company at the time of other, similar social situations, threatening the operation of the company. Keywords: krize; COVID-19; pandemie; krizový vývoj; crisis; crisis development; pandemic Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozlíšenie krízových a inovačných opatrení vyvolaných pandémiou covid-19 v spoločnosti zo stavebného priemyslu

Předmětem této diplomové práce je vývoj společnosti z oboru stavebnictví PORR a. s. v období pandemie COVID-19. Hlavním cílem je rozlišit krizová a inovační opatření zavedená ve společnosti v období ...

Balogová, Patrícia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy
Gejdoš, Miloš
2019 - Slovak
Keywords: lesní biomasa; štěpky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy

Gejdoš, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch
Tomaškinová, Judita
2019 - Slovak
Keywords: ekosystémové služby; Národní park Il-Majjistral (Malta) Available to registered users in the Library of Mendel University.
Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch

Tomaškinová, Judita
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky
Tarbajová, Vladimíra
2016 - Slovak
V této práci bylo sledováno zapojení rostlinných hormonů cytokininů do regulace prodlužování hypokotylu u děložních rostlin arábovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.) v odpovědi na různé teplotní podmínky. Rovněž byla pozorována interakce fytohormonů cytokininů s dráhou giberelinů použitím pětinásobných della mutantní linií rostlin Arabidopsis thaliana a inhibitoru biosyntézy giberelinů paclobutrazolu za působení různé teploty. Pozornost byla také zaměřena na účast PIF transkripčných faktorů v regulaci prodlužovacího růstu, využitím jednoduchých a násobných pif mutantní linii Arabidopsis thaliana. Na základě exogenní aplikace giberelínů a cytokinínu trans-zeatínu (tZ) bylo zjištěno, že cytokininy jsou zapojeny do regulace prodlužovacího růstu hypokotylem v odpovědi na různou teplotu okolního prostředí. Současně bylo pozorováno, že regulace růstu hypokotylem cytokininy trans-zeatinem není závislá na giberelínovej dráze. This study observed the involvement of plant hormones, cytokinins during extension of the hypocotyl of Arabidopsis thaliana seedlings ecotype Col-0 in response to ambient temperature. It also observed possible coordination of phytohormones cytokinins with gibberellin pathway, using pentuple della mutant lines background ecotype Ler-0 exposing to elevated temperature. Attention was also paid to regulation of extension growth on the transcriptional level using single and multiple pif mutant lines on a background of the ecotype Col-0. The exogenous application of cytokinin (tZ) demonstrated that elevated levels of cytokinins stimulate the extension growth of the hypocotyl under conditions of optimum temperature (20 ° C). In contrast, the trans-zeatin treated wild type of Arabidopsis thaliana showed inhibition of growth of the hypocotyl under conditions of high ambient temperature (29 ° C). Using a gibberellins´ biosynthesis inhibitor, paclobutrazol, some modulation of hypocotyl elongation thru cytokinins was found in response to the optimal and increased ambient temperature. Keywords: arabidopsis thaliana L.; cytokininy; gibereliny; hypokotyl; teplota Available to registered users in the Library of Mendel University.
Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky

V této práci bylo sledováno zapojení rostlinných hormonů cytokininů do regulace prodlužování hypokotylu u děložních rostlin arábovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.) v odpovědi na různé teplotní ...

Tarbajová, Vladimíra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel
Miziová, Hana
2015 - Slovak
Závěrečná bakalářská práce se věnuje problematice zahradní architektury novodobých podnikových areálů a sídel se zaměřením na zhodnocení areálů administrativního a výrobního charakteru z konce 20. století a počátku 21. století lokalizovaných v České a Slovenské republice s cílem vymezit základní principy a zásady pro zahradní - architektonické řešení podnikových areálů a sídel. Analyzuje vybrané areály a hledá mezi nimi spojitosti v řešení. Práce stručně zachycuje i tendence v tvorbě v zahraničí z důvodu jejich vlivu na tvorbu na našem území. Na základě vyplývajících zásad je vypracována studie modelového území a konkrétního objektu, která je doložena grafickým zpracováním. Jedná se o území průmyslového parku - Nitra Sever. The bachelor thesis is focused on landscaping an administrative, production and mix-used areas which were built in 20. and 21. centrury with focus on reviewing and evaluating basic principles to be applied in landcaping those areas. Thesis documents and analyzes selected areas and looks for connections and similarities in design solutions. Thesis briefly suggests tendencies and progress in designing and landscaping such areas. Those tendencies are to be awaited not only in Czek and Slovak republic but in foreign countries as well. Based on principles a study is created consisting of a model area and a particular object which is graphically designed for an industrial park - Nitra Sever. Keywords: administrativní areál; podnikový areál; zahradní architektura Available to registered users in the Library of Mendel University.
Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel

Závěrečná bakalářská práce se věnuje problematice zahradní architektury novodobých podnikových areálů a sídel se zaměřením na zhodnocení areálů administrativního a výrobního charakteru z konce 20. ...

Miziová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Vliv hladiny dusíkatých látek na parametry užitkovosti u brojlerů
Schäffer, Róbert
2014 - Slovak
Cieľom práce bolo zistiť vplyv vyššieho obsahu dusíkatých látok v kŕmnych zmesiach na rast, kvalitu jatočne upraveného tela a kvalitu pečene kurčiat. Do pokusu bolo naskladnených 205 ks kurčiat hybridnej kombinácie ROSS 308. Kurčatá boli rozdelené do troch skupín, každej zo skupín bola od 14. dňa veku podávaná zmes s iným obsahom dusíkatých látok a to 20, 21 a 22 %. Pokus bol uskutočnený na farme v Čáčove a trval do veku 42 dní. Pokusom sa preukázalo, že najlepší rast vykázala skupina, ktorej bola podávaná zmes s 20 % obsahom dusíkatých látok (P<0,05), naopak najhoršia konverzia krmiva bola zaznamenaná u kurčiat, ktoré dostávali kŕmnu zmes s 22 % obsahom NL. Štatistický preukázateľný rozdiel (P<0,05) bol preukázaný aj v prípade hmotnosti jatočne upraveného tela s požívateľnými drobami u skupín NL20 a NL21 voči skupine NL22. Obsah sušiny v prsnej svalovine bol štatisticky preukázateľne (P<0,05) vyšší u skupiny NL20 oproti skupine NL22. Hladina NL nemala vplyv na obsah abdominálneho tuku a tuku v pečeni. Štatisticky preukázateľne (P<0,05) vyššia bola hodnota L* u skupiny NL22 v porovnaní so skupinou NL20 a to v oboch prípadoch, tzn., že pečeň v skupine NL22 bola tmavšia. The aim of my work was to determine the influence of a higher content of nitrogenous substances in feedstuff on the growth, the quality of butcher-adapted body and the quality of the chicken's liver. The experiment comprised of 205 chickens of a hybrid combination ROSS 308. The chickens were divided into three groups. From the 14th day of age each of the groups was given food with a different amount of nitrogenous substances -- 20 %, 21 % and 22 %. This experiment was carried out on a farm in Čáčov and it lasted until the age of 42 days. Our trial proved that the best growth was recorded in the group with the 20 % content of nitrogenous substances (P<0,05). On the other hand, the worst feedstuff conversion was noticed in the chickens which got feed with the 22 % content of NL. Statistically provable difference (P<0,05) was also demonstrated in the weight of butcher-adapted bodies with cibarious giblets in the NL20 and NL21 groups compared with the NL22 group. The content of dry mass in the breast muscle was statistically provable (P<0,05) higher in the NL20 group compared with the NL22 group. The level of NL had no influence on the content of abdominal fat and the fat in liver. Statistically provable (P<0,05) higher was the amount of L* in the NL22 group in comparison with the NL 20 group and that happened in both cases meaning the liver in the NL22 was darker Keywords: dusíkaté látky; abdominální tuk; játra; brojlerová kuřata Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv hladiny dusíkatých látek na parametry užitkovosti u brojlerů

Cieľom práce bolo zistiť vplyv vyššieho obsahu dusíkatých látok v kŕmnych zmesiach na rast, kvalitu jatočne upraveného tela a kvalitu pečene kurčiat. Do pokusu bolo naskladnených 205 ks kurčiat ...

Schäffer, Róbert
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell
Jančovičová, Dominika
2013 - Slovak
Keywords: C++; lineární programování; Littlova metoda Available to registered users in the Library of Mendel University.
Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Ochrana proti Moniliniové spále na peckovinách s využitím přípravků vhodných pro ekologické zemědělství
Veselovský, Matej
2013 - Slovak
Keywords: ekologické zemědělství; meruňky; Monilinia laxa Available to registered users in the Library of Mendel University.
Ochrana proti Moniliniové spále na peckovinách s využitím přípravků vhodných pro ekologické zemědělství

Veselovský, Matej
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell
Jančovičová, Dominika
2013 - Slovak
Keywords: C++; lineární programování; Littlova metoda Available to registered users in the Library of Mendel University.
Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Řešení problematiky e-marketingu společnosti Minet s.r.o.
Brieda, Martin
2013 - Slovak
Keywords: E-marketing; internetová reklamní kampaň; optimalizace pro vyhledávače Available to registered users in the Library of Mendel University.
Řešení problematiky e-marketingu společnosti Minet s.r.o.

Brieda, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases