Number of found documents: 1463
Published from to

Komparácia vybraných zdravotníckych zariadení v Českej republike a na Slovensku
Hrobská, Emma
2022 - Slovak
Hrobská, E. Komparace vybraných zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá posouzením a komparací legislativní a ekonomické roviny Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, která se nachází v České republice a Dětské psychiatrické léčebně n.o. Hraň, lokalizované na Slovensku. Obě zařízení se specializují na psychiatrickou péči dětí a mladistvých. V první části teoretické práce je všeobecně nastíněno fungování zdravotnictví vymezené v slovenské a české právní úpravě. V druhé části jsou charakterizovány neziskové organizace a speciální pozornost je věnována státním neziskovým organizacím, jejich fungovaní a hospodaření. V poslední části teoretické práce je prostor věnovaný teoretickému rámci vybraným metodám elementární analýzy, pomocí kterých je vypracovaná praktická část bakalářské práce. Na základě výsledků vybraných metod elementární analýzy jsou v závěrečné části práce posouzeny a komparovány obě vybrané zařízení. Hrobská, E. Comparison of selected medical institutions in the Czech Republic and Slovakia. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, 2022. This bachelor thesis seeks to assess and compare the legislative and economic environment of the Children’s Psychiatric Hospital Opařany, which is in the Czech Republic, and the Children’s Psychiatric Hospital Hraň, located in Slovakia. Both facilities specialize in the psychiatric care of children and adolescents. The first – theoretical – part of the thesis focuses on the general functioning of the respective healthcare systems, as defined in the Slovak and Czech legislation. The second part characterizes non-profit organizations, with special attention being paid to state non-profit organizations, their operations, and management. The last part of the theoretical work is devoted to the theoretical framework for selected methods of elementary analysis, which are used to developing the practical part of the bachelor thesis. The concluding part of the thesis provides assessment and comparison of both hospitals drawing on the results of selected methods of elementary analysis. Keywords: Dětská psychiatrická léčebna n.o. Hraň; Dětská psychiatrická nemocnice Opařany; legislativa; metody elementární analýzy; nezisková organizace; pedopsychiatrická péče; státní příspěvkové organizace; Children’s psychiatric hospital Hraň; Children’s psychiatric hospital Opařany; legislation; methods of elementary analysis; non-profit organization; pedopsychiatric care; state subsidized organisation Available in digital repository of Mendel University.
Komparácia vybraných zdravotníckych zariadení v Českej republike a na Slovensku

Hrobská, E. Komparace vybraných zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá posouzením a komparací ...

Hrobská, Emma
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vplyv vybraných ukazateľov na vývoj ceny Bitcoinu
Slimák, Rastislav
2022 - Slovak
Slimák R. Vliv vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Díky literární rešerši vědeckých článků zabývajících se cenovým vývojem Bitcoinu, budou vybrány konkrétní proměnné, které budou podrobeny regresní analýze v praktické části. Hlavním přínosem práce je zkoumání vztahů v konkrétních periodách, které jsou definovány Bitcoinovým halvingem. Mimo regresních analýz se práce věnuje grafické analýze vybraných vztahů, elementárnímu výkladu základních vlastností Bitcoinu společně s podrobnější analýzou zmíněných halvingů a samostatné kapitole o základních metodách oceňování aktiv. V diskusi jsou kriticky zhodnoceny výsledky práce a porovnány s výsledky vědeckých článků. V závěru se práce snaží zesumarizovat, zda a jak se změnil pohled investorů na toto netradiční aktivum ve sledovaných obdobích a nabídnout tak alternativní pohled ve věci zapojení Bitcoinu do portfolia. Slimák R. The impact of selected indicators on the price development of Bitcoin. Diploma thesis.Brno: Mendel University, 2022. This thesis deals with the influence of selected factors on the development of the price of Bitcoin. Thanks to literary research of scientific articles dealing with the price development of Bitcoin, specific variables will be selected, which will be subjected to a regression analysis in the practical part. The main benefit of this work is the study of relationships in specific periods, which are defined by Bitcoin halving. In addition to the regression analysis, the work deals with a graphical analysis of selected relationships, an elementary interpretation of the basic properties of Bitcoin together with a more detailed analysis of the mentioned halving and a separate chapter on the basic methods of asset evaluation. The results of the work are critically evaluated in the discussion and compared with the results of scientific articles. In the end, the work tries to summarize whether and or how investor's view of this non-traditional asset has changed in the monitored periods and thus offer an alternative view of Bitcoin's involvement in the portfolio. Keywords: Bitcoin; EPU index; Google trends; halving; regresní analýza; S&P 500; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv vybraných ukazateľov na vývoj ceny Bitcoinu

Slimák R. Vliv vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Díky ...

Slimák, Rastislav
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin
Maráková, Ester
2022 - Slovak
Tato bakalářská práce s názvem „Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin“ se zabývá využitím lipozomálních nanopřenašečů a mechanismu RNA interference prostřednictvím siRNA v cílené terapii. Cílem této práce bylo optimalizovat přípravu komplexu liposomů, polyethylenkglykolu a siRNA pro další výzkum a vypracovat odbornou rešerši o této problematice. V rámci praktické části této práce byly připraveny kationické lipozomy ze směsi lipidů v molárním poměru 20:50:10:20 (DODAG, DOPE, cholesterol, CPA·HCl), do kterých byla po extruzi enkapsulována kontrolní siRNA a na jejich povrch byly navázány dva druhy polyethylenglykolu: PEG2000 a PEG2120. Praktická část této práce sestávala ze tří hlavních experimentů, kterými byly: sledování vlivu množství enkapsulované siRNA, sledování vlivu míry PEGylace a stabilitní studie dlouhodobého skladování liposomů po dobu tří měsíců. V závěru této práce byly vybrány vzorky liposomů vyfotografovány na skenovacím elektronovém mikroskopu. Ve všech experimentech byla pomocí dynamického rozptylu světla sledována velikost, PDI a ζ potenciál. V experimentu, který se zabýval vlivem množství enkapsulované siRNA, jsme zaznamenali se zvyšujícím se množstvím siRNA nárůst velikosti. Na základě výsledků získaných v druhém experimentu byly pro stabilitní studii zvoleny liposomy s mírou PEGylace 5 % pro PEG2000 a 2 % pro PEG2120, jako pufr byl vybrán fosfátový pufr (PBS) (v rámci experimentu vliv míry PEGylace byl porovnáván s puferem 20 mM HEP 135 mM NaCl). V rámci studie dlouhodobého skladování se nám podařilo prokázat potenciál liposomů fungovat jako stabilní přenašeče pro terapeutika. Jelikož při měření po 28 dnech došlo pravděpodobně k narušení struktur těchto komplexů, je zřejmé, že by bylo vhodné podniknout další optimalizační kroky, jako je například použití rychlé proteinové kapalinové chromatografie (FPLC), nebo použití komerčních lipidů s inkorporovaným PEGem, pro snížení této chybovosti. This bachelor thesis titled 'Optimization of the preparation of liposomal carriers for targeted transport of therapeutic nucleic acids' deals with the use of liposomal nanocarriers and the mechanism of RNA interference by means of siRNA in targeted therapy. The aim of this work was to optimize the preparation of complex of liposomes, polyethylene glycol and siRNA for further research, and to write an expert treatise of the issue. In the experimental part of this work, cationic liposomes were prepared from a mixture of lipids in a molar ratio of 20:50:10:20 (DODAG, DOPE, cholesterol, CPA·HCl), into which a control siRNA was encapsulated after their extrusion. Further, two types of polyethylene glycol, PEG2000 and PEG2120, were attached to the liposomal surface. The experimental part of this work consisted of three main experiments: monitoring the effect of encapsulated siRNA amount, monitoring the effect of PEGylation rate and a stability study of liposomes stored for 3 months. At the end of this work, selected samples of liposomes were imaged by scanning electron microscope. In each experiment, size, PDI and ζ potential were measured using dynamic light scattering. In the experiment, where the effect of volume of encapsulated siRNA was studied, we observed a slight increase in size with increasing amount of encapsulated siRNA. Based on results in the second-mentioned experiment, liposomes with the PEGylation rate of 5% containing PEG2000 and the PEGylation rate of 2% containing PEG2120 were selected for the stability study as well as phosphate-buffered saline (PBS) (the effect of PEGylation rate was also compared with samples prepared in 20 mM HEPES + 135 mM NaCl buffer). In a long-term storage study, we were able to demonstrate the potential of liposomes to be used as stable carriers for therapeutics. However, given that the structures of these complexes appeared to be disintegrated after 28 days, further optimization steps, like use of fast protein liquid chromatography (FPLC) or use of lipids with PEG already incorporated in their structure are needed in order to reduce the error rate. Keywords: liposomy; nanomedicína; nanopřenašeče; RNA interference; siRNA; liposomes; nanocarriers; nanomedicine Available in digital repository of Mendel University.
Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin

Tato bakalářská práce s názvem „Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin“ se zabývá využitím lipozomálních nanopřenašečů a mechanismu RNA ...

Maráková, Ester
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Chovane spotrebiteľa pri online nákupe potravín
Smrečková, Natália
2022 - Slovak
Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrhy a doporučení pro online prodejce potravin, díky kterým by mohli zvýšit svou úspěšnost na trhu. Na základě primárních a sekundárních dat byly zjišťovány charakteristiky nákupního chování a vliv pandemie Covid-19 na nakupování potravin online. Z primárního výzkumu vzešlo, že 70 % respondentů již má předchozí zkušenost s nákupy online. Ze zbývajících lidí je 60 % k využití služby v budoucnosti nakloněna. Výsledkem zabývající se touto problematikou je vytvoření segmentů, na které jsou zpracovány návrhy komunikační strategie pro online prodejce potravin. The Diploma Thesis sought to generate proposals and recommendations for online food suppliers to help them boost their market success. Primary and secondary data were used to evaluate the features of buying behavior and the influence of the Covid-19 pandemic on online food shopping. According to primary research, 70% of respondents have prior experience with internet buying. Sixty percent of those remaining are in favor of using the service in the future. As a result of addressing this issue, segments have been defined for which communication strategies for online food sellers have been devised. Keywords: marketingová komunikace; nákupní chování; online prodej; prodej potravin; marketing communication; online sales; sales of food products; shopping behavior Available in digital repository of Mendel University.
Chovane spotrebiteľa pri online nákupe potravín

Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrhy a doporučení pro online prodejce potravin, díky kterým by mohli zvýšit svou úspěšnost na trhu. Na základě primárních a sekundárních dat byly zjišťovány ...

Smrečková, Natália
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vplyv retro marketingu na spotrebiteľské správanie a jeho využitie na trhu potravín v Českej republike
Balážová, Soňa
2022 - Slovak
Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním na potravinářském trhu retro produktů. Cílem diplomové práce je navrhnout marketingová doporučení pro subjekty na trhu potravin v České republice, s ohledem na využití retro marketingu. K naplnění cíle je třeba identifikovat faktory, které ovlivňují chování spotřebitele. Data pro primární výzkum jsou získána pomocí kvalitativního a kvantitativního výzkum. Kvalitativní výzkum je realizován hloubkovými rozhovory (n = 20) a kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření (n = 357). Z výsledků vyplývá, že většina českých spotřebitelů pojem retro marketing nezná. Retro produkty nakupuje pouze polovina z nich. Pocity, které u retro produktů prožívají jsou pozitivní, převažuje nostalgie a radost. Nákup retro produktů nejvíce ovlivňuje značka produktu, vzpomínky spotřebitele a kvalita. Spotřebitelé také kladně hodnotí, když firma odkazuje na svoji historii. Také je zaujme reklama směřovaná do minulosti, díky které si zavzpomínají na staré časy. V závěru práce jsou navržena doporučení pro podnikatelské subjekty, které vedou ke zvýšení zájmu o retro produkty, přispívají ke zvýšení loajality zákazníků směrem k firmám, což má za následek zvýšení tržeb podnikatelských subjektů. The diploma thesis deals with consumer behavior in the food market of retro products. The aim of the thesis is to propose marketing recommendations for the food market in the Czech Republic with regard to the use of retro marketing. In order to fulfil the objective, it was necessary to identify the factors influencing consumer behaviour. The data for the primary research were obtained by means of qualitative and quantitative research. Qualitative research was conducted via in-depth inter-views (n = 20) and quantitative research by questionnaire survey (n = 357). The results show that most Czech consumers are not familiar with the concept of retro marketing. Only half of them buy retro products. The feelings they experience with retro products are positive and are dominated by nostalgia and joy. The purchase of retro products is mostly influenced by the brand of the product, the consumer's me-mories and the quality. Consumers are also positive when a company refers to its history. They are also attracted by a re-clamation directed to the past, which makes them reminisce about the old days. The thesis concludes by proposing recommen-dations for businesses that leadto an increase in interest in retro products, contri-bute in increasing customer loyalty towards the companies, resulting in an increase in the business entities' sales. Keywords: emoce v marketingu; nostalgie; potraviny; retro marketing; spotřebitelské chování; consumer behaviour; emotions in marketing; food; nostalgia Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv retro marketingu na spotrebiteľské správanie a jeho využitie na trhu potravín v Českej republike

Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním na potravinářském trhu retro produktů. Cílem diplomové práce je navrhnout marketingová doporučení pro subjekty na trhu potravin v České republice, s ...

Balážová, Soňa
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Protestné hnutia v Hongkongu
Chodúrová, Dominika
2022 - Slovak
Bakalářská práce se věnuje protestním hnutím v Hongkongu, která probíhala v letech 2014 a 2019. V první části je představený historický a politický kontext, který předcházel protestům v roce 2014. V této části je také popsaný teoretický přehled související se sociálními a protestními hnutími. V analytické části práce jsou prostřednictvím samostatných případových studií analyzované obě protestní hnutí. Pomocí komparativní metody porovnává zásadní prvky obou hnutí a analyzuje, zda prošly změnou nebo ne. Příčiny změny analyzuje pomocí poznatků autorů zaobírajících se tematikou protestů v Hongkongu a teorií sociálních hnutí. Závěrem práce je zjištění, že charakter hnutí v roce 2019 byl v mnohých ohledech odlišný a to hlavně ve formě taktiky a prostředků jeho účastníků. Největší změnou hnutí v roce 2019 byla radikalizace některých jeho skupin a jejich prostředků. Jako příčiny radikalizace byly identifikované přetrvávající politické problémy a frustrace některých účastníků, kteří věřili, že nenásilné prostředky jsou neúčinné. Radikalizace a změna taktiky hnutí byla také reakcí na represi ze strany hongkonské vlády a policie. Změnou přešlo i vedení hnutí a tentokrát ho nereprezentovali žádní veřejně známí lídři. Hlavní příčinou neexistence lídrů v hnutí v roce 2019 byl fakt, že vedení hnutí z roku 2014 bylo po jeho ukončení stíhané. The bachelor thesis deals with a topic of the protest movements in Hong Kong, which took place in year 2014 and 2019. The first part of the thesis presents the historical and political context that preceded the protests in 2014. This part also describes a theoretical overview related to social and protest movements. In the analytical part of the thesis, both of the protest movements are analyzed through two separate case studies. Using a comparative method, the thesis compares the essential elements of both movements and analyzes whether they have undergone a change or not. He analyzes the causes of the change with the help of the authors dealing with the issue of protests in Hong Kong and the theory of social movements. The results of Bachelor thesis is the finding that the nature of the movement in 2019 was distinct in various aspects, especially in the form of tactics and actions of its participants. The biggest change in the movement in 2019 was the radicalization of some of its groups and their actions. Persistent political problems and the frustration of some participants, who believed that nonviolent means were ineffective, were identified as the main causes of radicalization. The movement's radicalization and change in tactics was also a response to repression by the Hong Kong government and police. The leadership of the movement also underwent a change. This time it was not represented by any publicly known leaders. The main reason for the non-existence of leaders in the 2019 movement was the fact that the leadership of the 2014 movement was prosecuted after its ending. Keywords: Čína; demokracie; Hongkong; protest; protestní hnutí; democracy; Hong Kong; China; protest movement Available in digital repository of Mendel University.
Protestné hnutia v Hongkongu

Bakalářská práce se věnuje protestním hnutím v Hongkongu, která probíhala v letech 2014 a 2019. V první části je představený historický a politický kontext, který předcházel protestům v roce 2014. V ...

Chodúrová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vplyv vybraných endokrinných disruptorov na metabolismus lipidov v pečeňových bunkových modeloch
Konopová, Veronika
2022 - Slovak
Endokrinní disruptory (EDC) jsou exogenní sloučeniny, které zasahují do endokrinního systému a následně vyvolávají toxické účinky. Jedním z možných důsledků jejich působení v organismu je také negativní ovlivnění metabolických procesů, vedoucí k rozvoji metabolických onemocnění, zahrnujících i steatózu jater. Pro výzkum v této oblasti je stále důležitější dostupnost vhodných buněčných modelů in vitro. V rámci této práce byla posuzována možnost využití buněčného modelu imortalizovaných lidských hepatocytů, buněčné linie MIHA, pro detekci aktivace jaderných receptorů PXR, LXRa a PPARa, které jsou možným cílem některých EDC. Byla studována především indukce exprese cílových genů těchto receptorů, CYP3A4, SCD, PDK4, CPTT1A, s cílem porovnat citlivost buněk MIHA s běžně používaným buněčným modelem jaterních buněk, linií HepaRG. Výsledky ukázaly, že i když je v buňkách MIHA po působení některých EDC, či modelových ligandů jaderných receptorů pozorována indukce některých cílových genů některých jaderných receptorů, obecně se tento buněčný model jeví jako méně vhodný pro studium účinků EDC než buněčná linie HepaRG. Linie MIHA však umožňuje studium látek aktivujících receptor PPARa, který je významným regulátorem metabolismu mastných kyselin v jaterní tkáni. Endocrine Disrupting Compounds (EDCs) are exogenous compounds that interfere with the endocrine system and consequently elicit toxic outcomes. One of their possible consequences in the organism is their negative impact on metabolic processes linked with development of metabolic diseases, including liver steatosis. In this research area, it is important to develop suitable in vitro cellular models. In this thesis, we evaluated the possibility of using of cell model of immortalized human hepatocytes, MIHA cell line, for detection of activation of nuclear receptors, PXR, LXRa a PPARa, which might be targeted by some EDC. We studied in particular the induction of expression of target genes of these receptors, CYP3A4, SCD, PDK4, CPTT1A, with the aim to compare the sensitivity of MIHA cells with a commonly used of liver cells, HepaRG cell line. The results showed that although some EDC (or model ligands of nuclear receptors) may induce the expression of target genes of nuclear receptors in MIHA cells, in general, this cell model appears to be less suitable for studying the impact of EDC than HepaRG cell line. The MIHA cell line, though, allows to study the compounds activating PPARa, which is an important regulator of metabolism of fatty acids in the liver tissue. Keywords: buněčný model; cílový gen; endokrinní disruptor; HepaRG; hepatotoxicita; jaderní receptor; MIHA; steatóza jater; cell model; endocrine disruptor; hepatotoxicity; liver steatosis; nuclear receptor; target gene Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv vybraných endokrinných disruptorov na metabolismus lipidov v pečeňových bunkových modeloch

Endokrinní disruptory (EDC) jsou exogenní sloučeniny, které zasahují do endokrinního systému a následně vyvolávají toxické účinky. Jedním z možných důsledků jejich působení v organismu je také ...

Konopová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Alternatívne zdroje pohonu a ich vnímanie slovenskými spotrebiteľmi
Pešta, Štefan
2022 - Slovak
Pešta, Š. Alternativní zdroje pohonu a jejich vnímání slovenskými spotřebiteli. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vnímáním alternativních zdrojů pohonu slovenskými spotřebiteli na automobilovém trhu. V této práci je identifikováno vnímání a povědomí o alternativních pohonech na Slovenském trhu. Následně jsou navržena doporučení, na základě zjištěných informací primárního a sekundárního výzkumu, pro prodejce a pro stát. Pro získání podkladů v primárním výzkumu proběhlo dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory. Celkem 749 respondentů se zúčastnilo dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů se zúčastnilo 11 respondentů. Výsledky výzkumu poukazují na oblasti, na které se musí prodejci a stát soustředit, aby byl zrostl zájem o alternativní zdroje pohonu vozidel. Pešta, Š. Alternative sources of propulsion and their perception by Slovak consu-mers. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2022. This thesis describes the perception of alternative sources of propulsion by Slovak consumers on the automotive market. The thesis identifies the perception and awareness of alternative propulsion in the Slovak market. Subsequently, recommendations are proposed based on the findings of primary and secondary research for vendors and for the state. A questionnaire survey and in-depth interviews were conducted to obtain data in the primary research. A total of 749 respondents participated in the survey and 11 respondents participated in an in-depth interviews. The results of the research points to areas that vendors and the state must focus on in order to increase interest in alternative forms of vehicle propulsion. Keywords: alternatívní zdroje pohonu; automobilový marketing; ekologická situace; povědomí; slovenský spotřebitelé; slovenský trh; vnímaní; alternative propulsion sources; automotive marketing; awareness; ecological situation; perception; slovak consumers; slovak market Available in digital repository of Mendel University.
Alternatívne zdroje pohonu a ich vnímanie slovenskými spotrebiteľmi

Pešta, Š. Alternativní zdroje pohonu a jejich vnímání slovenskými spotřebiteli. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vnímáním alternativních zdrojů ...

Pešta, Štefan
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Obhospodarovaná pôda v kontexte ochrany prírody a krajiny na území CHKO Moravský kras
Vavřiková, Veronika
2022 - Slovak
Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat hlavní půdní rozdíly mezi obhospodařovánou a neobhospodařovánou půdou na vybraných plošinách v Moravském krasu. Během terénního šetření byly odebrány směsné vzorky půdy a v laboratoři byly analyzovány fyzikální, fyzikálně–chemické a chemické vlastnosti půdy. Z hlediska hydrofyzikálních vlastností zadržovala obdělávaná půda vodu v menším množství než srovnávaná půda. Poměr uhlíku, dusíku a C/N byl vyšší v neobhospodařované půdě. Z výsledných hodnot je zřejmé, že intenzivní hospodaření má vliv na půdní vlastnosti v krasové krajině. Všechny výsledné hodnoty z provedených analýz byly vyhodnoceny a následně zaznamenány do grafů a tabulek. The objective of the bachelor thesis was to investigate the main soil differences between cultivated and uncultivated soils on selected plateaus in the Moravian Karst. During the field investigation, mixed soil samples were collected and the physical properties, physicochemical properties and chemical properties of the soils were analysed in the laboratory. In terms of hydrophysical properties, the cultivated soil retained water in smaller amounts compared to the comparison area. Carbon, nitrogen and C/N ratio were higher in the unmanaged soil. From the resultant values, it is evident that intensive management has an effect on soil properties in karst landscape. All the resulting values from the analyses performed were evaluated and then recorded in graphs and tables. Keywords: krasová krajina; Moravský kras; neobdělávaná půda; orná půda; plošina; zemědělství; agriculture; arable land; farming; karst landscape; Moravian Karst; plateau; uncultivated land Available in digital repository of Mendel University.
Obhospodarovaná pôda v kontexte ochrany prírody a krajiny na území CHKO Moravský kras

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat hlavní půdní rozdíly mezi obhospodařovánou a neobhospodařovánou půdou na vybraných plošinách v Moravském krasu. Během terénního šetření byly odebrány směsné ...

Vavřiková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vplyv zavedenia eura na príjazdový cestovný ruch v Litve
Halašová, Renáta
2022 - Slovak
Halašová, R. Vliv zavedení eura na příjezdový cestovní ruch v Litevské republice. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Cílem práce bylo zjistit, zda mělo zavedení eura vliv na příjezdový cestovní ruch v Litvě. V první části práce byla představena charakteristika příjezdového cestovního ruchu a faktory, které cestovní ruch ovlivňují. Rovněž byly vysvětleny výhody a nevýhody zavedení eura a dopady eura na cestovní ruch. Následně byl představen cestovní ruch Litvy a vývoj ekonomiky po vstupu Litvy do eurozóny. Cíle práce bylo dosaženo na základě srovnání vybraných ukazatelů cestovního ruchu v Litvě a v kontrolní skupině, benchmark. Kontrolní skupina, benchmark, byla vytvořena aritmetickým průměrem vybraných zemí. Po vyhodnocení kritérií pro vytvoření benchmarku, byly pro benchmark vybrány země Česko, Polsko a Maďarsko. Ukazatele, které byly porovnávány mezi Litvou a benchmarkem jsou počet příjezdů z eurozóny, podíl cestovního ruchu na HDP, zaměstnanost v cestovním ruchu a ubytovací kapacity. Na základě výsledků analýzy můžeme tvrdit, že euro mělo pozitivní vliv na příjezdový cestovní ruch Litvy. Halašová, R. Impacts of the Euro adoptions on inbound tourism in Lithuania. Bachelor thesis. Brno: Mendel university, 2022. The aim of this thesis is research impact on inbound tourism in Lithuania. The first part of this thesis presented the characteristics of inbound tourism and the factors that influence it. The advantages and disadvantages of adopting euro and the effects of euro were also explained. In this part are also describe tourism of Lithuania and that how euro adoption affect development of Lithuania. The aim of this thesis is fulfilled through comparison of selected indicators of tourism in Lithuania and in the control group, benchmark. The control group, benchmark, was created as an arithmetic average of selected countries. After evaluating the criteria for creating benchmark, for benchmark were selected this countries: the Czech republic, Poland and Hungary. The indicators, which are compared between Lithuania and benchmark are the numbers of arrival from euro area members, the total contribution of tourism to GDP, the employment in tourism and the accommodation capacity. Based on the result of the analysis, we can state that the euro adoptions has had the positive effect on inbound tourism in Lithuania. Keywords: Euro; Litva; příjezdový cestovní ruch; inbound tourism; Lithuania Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv zavedenia eura na príjazdový cestovný ruch v Litve

Halašová, R. Vliv zavedení eura na příjezdový cestovní ruch v Litevské republice. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Cílem práce bylo zjistit, zda mělo zavedení eura vliv na ...

Halašová, Renáta
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases