Number of found documents: 1592
Published from to

Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami
Nekvasil, Adam
2024 - Slovak
NEKVASIL, A. Intenzita obchodu v EU se zemědělskými komoditami, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce je zaměřena na měření intenzity mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami a s nimi spojenými odvětvími v EU27 v letech 2010 a 2020. Teoretická část práce shrnuje základní teorie mezinárodního obchodu a výpočet intenzity obchodu. V této části jsou také uvedeny dosavadní výsledky měření intenzity mezinárodního obchodu. V praktické části je měření provedeno s využitím principů založených na vnitroodvětvovém obchodu a komparativních výhodách. Vnitroodvětvový obchod se počítá pomocí Grubel-Lloydova indexu a komparativní výhody se počítají pomocí indexu NRCA. Indexy se pak porovnávají na úrovni jednotlivých zemí a v různých časových obdobích, aby se určilo, která země vyniká komparativní výhodou a vnitroodvětvovým obchodem. NEKVASIL, A. Intensity of trade in the EU with agricultural commodities, Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2024. The bachelor thesis focuses on the measurement of international trade intensity of agricultural commodities and their associated industries in the EU27 in 2010 and 2020. The theoretical part of the thesis summarises the basic theories of interna-tional trade and trade intensity calculation. In this part, the results of international trade intensity measurement so far are also present. In the practical part, the measurement is carried out using principles based on intra-industry trade and comparative advantage. Intra-industry trade is calculated by the Grubel-Lloyd in-dex and comparative advantages are calculated by the NRCA index. The indices are then compared at the country level and across time periods to see, which country excels in comparative advantage and intra-industry trade. Keywords: intenzita mezinárodního obchodu; komparativní výhoda; vnitroodvětvový obchod; zemědělské komodity; agriculture commodity; comparative advantage; intesity of international trade; intra-industry trade Available in digital repository of Mendel University.
Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami

NEKVASIL, A. Intenzita obchodu v EU se zemědělskými komoditami, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce je zaměřena na měření intenzity mezinárodního obchodu se ...

Nekvasil, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu
Nováková, Viktória
2023 - Slovak
Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. Nejčastěji postihující onemocnění gastrointestinálního traktu jsou septikemická koliinfekce, diarhoický syndrom a infekční enterotoxémie. Dýchací soustavu postihuje nejčastěji respirační syndrom, který jako komplex onemocnění zahrnuje infekční bovinní rinotracheitidu, parainfluézu 3, bovinní respirační syncytiální virus a pasteurelózu. Na onemocnění telat se vztahují různé faktory a příčiny, které ovlivňují jejich zdraví. Zdraví podmiňuje z velké části kolostrální a mléčná výživa. Je-li narušen jeden z faktorů ovlivňujících zdraví, může to mít dopad na chov. Praktická část se zabývá sledováním respiračních, průjmových onemocnění a jejich léčbou v podniku na Slovensku. Na základě výsledků bylo zjištěno, že v daném chovu je nemocnost 86,26 % z celkového počtu telat do odstavu. Nejvíce převažovaly průjmová onemocnění 48,07% a respirační onemocnění 36,05%. Doporučením je poučení zaměstnanců o technologických a zoohygienických zásadách chovu. The bachelor’s thesis Diseases and deaths of dairy cattle calves in the period until weaning describes an overview of the most common diseases of calves from birth to weaning and the causes of their death in this time period. The most common diseases affecting the gastrointestinal tract are septicemic coli infection, diarrhoic syndrome and infectious enterotoxemia. The respiratory system is most often affected by the respiratory syndrome, which as a complex of diseases includes infectious bovine rhinotracheitis, parainfluenza 3, bovine respiratory syncytial virus and pasteurellosis. Calves diseases are affected by various factors that affect their health. Health is conditioned to a large extent by colostral and milk nutrition, the principles of witch are based on we will discuss. If one of the factors affecting health is disturbed, it can have impact on breeding. Practical part with the most common diseases and their treatment in a company in Slovakia. Based on the results, it was found that in the given farm, the morbidity rate is 86.26% of the total number of calves until weaning. The most prevalent were diarrheal diseases 48.07% and respiratory diseases 36.05%. The recommendation is to educate employees about the technological and animal hygiene principles of husbandry. Keywords: kráva; onemocnění; tele; výživa; calf; cow; disease; nutrition Available in digital repository of Mendel University.
Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu

Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. ...

Nováková, Viktória
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa
Bánová, Kristína
2023 - Slovak
Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a motivů, které ho ovlivňují. K naplnění cíle byla vypracována analýza trhu udržitelné produkce potravin, která odhalila zlepšující se tendenci v nárůstu ekologického zemědělství a přístupu producentů. K poznání chování spotřebitelů a identifikace faktorů a motivů proběhlo dotazníkové šetření, které zjistilo, že i přes pozitivní přístup k udržitelnosti je pro většinu spotřebitelů rozhodujícím faktorem cena. Na základě těchto zjištění byla formulována doporučení pro producenty a spotřebitele. The diploma thesis focuses on the impacts of sustainable food production on the final consumer. The aim is to identify the consumer's behaviour in the purchase of sustainable food and find out the factors and motives that influence them. To fulfil the aim, an analysis of the sustainable food production market was carried out. It revealed an improving tendency in the increase of ecological agriculture and the approach of producers. A questionnaire survey was conducted to identify consumer's behaviour and their motives. The survey revealed that despite a positive approach to sustainability, price is the deciding factor for most consumers. Based on the results, recommendations were proposed for producers and consumers. Keywords: motivy; spotřebitelské chování; udržitelná produkce; udržitelné potraviny; consumer behaviour; motives; sustainable food; sustainable production Available in digital repository of Mendel University.
Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa

Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a ...

Bánová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Systém pre zber a vizualizáciu údajov zo zariadení sieťovej infraštruktúry
Siroťák, Ondrej
2023 - Slovak
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro sběr, ukládání a vizualizaci dat ze síťových zařízení na Mendelově univerzitě v Brně. Úvodní část se zabývá problematikou monitorování síťových zařízení. V další části práce jsou analyzovány dostupné monitorovací systémy, které slouží jako podklad pro návrh navrhovaného řešení. V závěru práce je demonstrována implementace a testování navrženého systému. This bachelor thesis focuses on the design and implementation of a system for collecting, storing and visualizing data from network devices at Mendel University in Brno. The introductory part deals with the issue of monitoring network devices. In the next part of the thesis, available monitoring systems are analyzed, which serve as a basis for the design of the proposed solution. At the end of the thesis, the implementation and testing of the proposed system is demonstrated. Keywords: Grafana; InfluxDB; monitorování sítě; sběr dat; Telegraf; vizualizace; data collection; network monitoring; visualization Available in digital repository of Mendel University.
Systém pre zber a vizualizáciu údajov zo zariadení sieťovej infraštruktúry

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro sběr, ukládání a vizualizaci dat ze síťových zařízení na Mendelově univerzitě v Brně. Úvodní část se zabývá problematikou ...

Siroťák, Ondrej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aplikace pro tvorbu pracovních postupů
Sochová, Terézia
2023 - Slovak
Tato práce je věnována návrhu a implementaci aplikace pro tvorbu pracovních postupů. Cílem práce je na základě analýzy dostupných řešení a požadavků od zákazníka navrhnout a implementovat aplikaci pro tvorbu pracovních postupů. Práce obsahuje vysvětlení základních termínů z oblasti podnikových procesů, popis standardů procesního modelování a popis dostupných řešení. Dále se práce zabývá návrhem procesní mapy pro proces: Návrh na odměnu, návrhem diagramů zachycujících strukturu a chování systému a návrhem databáze. V neposlední řadě se práce věnuje implementaci, nasazení a testování aplikace. Při implementaci byly použity backendové technologie C# s frameworkem .NET, frontendová technologie Bootstrap 5 a implementační rámec Elsa Core pro tvorbu workflow. This work is dedicated to the design and implementation of an application for the creating workflows. The goal of this work is to design and implement an application for the creation of work procedures based on the analysis of available solutions and requirements from the customer. The work contains an explanation of basic terms from the field of business processes, a description of process modeling standards and a description of available solutions. Furthermore, the work deals with the design of a process map for the process: Design for reward, design of diagrams capturing the structure and behavior of the system and design of the database. Last but not least, the work is devoted to the implementation, deployment and testing of the application. The implementation uses C# backend technology with the .NET framework, Bootstrap5 frontend technology and the Elsa Core framework for workflow creation. Keywords: Bootstrap 5; BPMN; C#; Elsa Core; .NET Framework; podnikové procesy; procesní modelování; webová aplikace; workflow; business processes; process modeling; web application Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace pro tvorbu pracovních postupů

Tato práce je věnována návrhu a implementaci aplikace pro tvorbu pracovních postupů. Cílem práce je na základě analýzy dostupných řešení a požadavků od zákazníka navrhnout a implementovat aplikaci pro ...

Sochová, Terézia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pastva oviec v Národnej prírodnej rezervácii Mohelenská hadcová step
Sečkárová, Tereza
2023 - Slovak
Diplomová práce se zabývá vlivem pastvy ovcí na chráněná stepní biotopy Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Zaměřuje se na etologické projevy stáda ovcí a na hodnocení stavu pastevního porostu před a po ukončení pastvy zvířat v oplůtcích 7 a 8. Na základě výsledků z etologických pozorování je pravděpodobné, že pastevní aktivita ovcí byla ovlivněna venkovní teplotou, přičemž ve většině případů byla zvýšena při nižší teplotě. Stejně tak lze předpokládat, že ovce pokračovaly v pastevní aktivitě i po ukončení etologického pozorování. Při výšce trav nebyl zaznamenán vysoký rozdíl před a po ukončení pastvy v daných oplůtcích, zato byla potvrzena selektivita ovcí týkající se bylin a svízele syřišťového (Galium verum), který byl na pastvině hojně zastoupen. Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů a v přílohách práce lze vidět i fotografickou dokumentaci. The diploma thesis deals with the impact of sheep grazing on the protected steppe biotopes of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. It focuses on the ethological manifestations of the sheep flock and on the evaluation of the state of the pasture before and after the end of animal grazing in enclosures 7 and 8. Based on the results of the ethological observations, it is likely that the grazing activity of the sheep was influenced by the outside temperature, while in most cases it was increased at lower temperature. It can also be assumed that the sheep continued their grazing activity even after the end of the ethological observation. There was no significant difference in the height of the grasses before and after the end of grazing in the given fences, but the selectivity of the sheep regarding herbs and lady´s bedstraw (Galium verum), which was abundantly represented on the pasture, was confirmed. The results are processed into tables and graphs, and photographic documentation can be seen in the appendices of the work. Keywords: etologie; pastva v chráněném území; stepní vegetace; teplota; ethology; grazing in the protected area; steppe vegetation; temperature Available in digital repository of Mendel University.
Pastva oviec v Národnej prírodnej rezervácii Mohelenská hadcová step

Diplomová práce se zabývá vlivem pastvy ovcí na chráněná stepní biotopy Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Zaměřuje se na etologické projevy stáda ovcí a na hodnocení stavu pastevního ...

Sečkárová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza parametrov mliečnej úžitkovosti u dojníc pred a po inštalácii ventilátorov v stajni
Kancír, Ján
2023 - Slovak
Cílem práce je analýza parametrů mléčné užitkovosti u dojnic před a po instalaci ventilátorů ve stáji. Za tímto účelem bylo provedeno pozorování v konkrétním chovu. Sledování probíhalo v období od roku 2016 do konce roku 2022. Celé sledování bylo rozděleno na dvě období a to na období před a období po instalaci ventilátorů. Mezi parametry mléčné užitkovosti budou zahrnuty především dojivost (kg mléka), pořadí laktace (n) a fáze laktace (dny). Ze zjištěných výsledků lze konstatovat následující. Instalace ventilátorů měla za celé sledování vliv na dojivost, kde před instalací byl průměrný nádoj nižší (P > 0,05) a po instalaci byl nádoj vyšší (P < 0,01). Vliv ventilátorů byl pozorován také na obsahu mléčných složek. Při zohlednění pouze letních měsíců (červen, červenec, srpen) bylo zjištěno, že se prokazatelně zvýšila (P < 0,01) dojivost u krav po instalaci ventilátorů. Co se týče obsahu mléčných složek neměla instalace prokazatelný vliv (P > 0,05). Přesto lze vidět obdobný trend snížení procenta tuku a bílkovin jako při celém sledování. The aim of the study is to analyse milk performance parameters in dairy cows before and after the installation of fans in the barn. For this purpose, observation was carried out in a particular farm. The observation was carried out during the period from 2016 to the end of 2022. The whole observation was divided into two periods namely the period before and the period after the installation of the ventilators. The milk performance parameters will mainly include milk yield (kg milk), lactation order (n) and lactation stage (days). From the results obtained, the following can be stated. The installation of fans had an effect on milk yield over the whole follow-up period where before installation the mean milk yield was lower (P > 0.05) and after installation the milk yield was higher (P < 0.01). The effect of fans was also observed on milk constituent content. Considering only the summer months (June, July, August), it was found that there was a demonstrable increase (P < 0.01) in milk yield in cows after installation of fans. Regarding milk constituents, the installation had no demonstrable effect (P > 0.05). Nevertheless, a similar trend of reduction in fat and protein percentage can be seen as in the whole follow-up. Keywords: dojivost; laktace; mikroklima; tepelný stres; teplota; microclimate; heat stress; lactation; milk yield; temperature Available in digital repository of Mendel University.
Analýza parametrov mliečnej úžitkovosti u dojníc pred a po inštalácii ventilátorov v stajni

Cílem práce je analýza parametrů mléčné užitkovosti u dojnic před a po instalaci ventilátorů ve stáji. Za tímto účelem bylo provedeno pozorování v konkrétním chovu. Sledování probíhalo v období od ...

Kancír, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekologicko-produkčné hodnotenie štrukturálnej prebierky v bukových porastoch na ŠLP Křtiny
Stančík, Patrik
2023 - Slovak
Tato práce se věnuje výzkumu vlivu strukturální probírky v 77 let starém bukovém porostu, ale také v 60letém dubovém porostu na území Školního lesního podnikuM Masarykův les Křtiny. Cílem práce je sledovat vliv výchovného zásahu strukturální probírky s různou intenzitou těžby, při nichž bylo odstraněno různé množství konkurenčních dřevin ve prospěch vybraných cílových jedinců. Hlavním sledovaným aspektem byla roční tloušťkový přírůst ve třech různých variantách zásahu od založení experimentální pokusné plochy v roce 2013, realizace pěstebního zásahu v roce 2015 až do ukončení sběru dat v roce 2021. Na dvou různých porostních skupinách byly studijní plochy ponechány cílové stromy (s počtem 100 až 160 stromů na hektar), společně s některými počtem konkurenčních stromů. V bukovém porostu (na lokalitě Borky) a také v dubovém porostu (na lokalitě Soběšice) nebyl statistickou analýzou potvrzený jakýkoliv významný rozdíl mezi jednotlivými verzemi zásahu, které mají rozdílne intenzity. Z dosavadních měření nelze posoudit efekt výchovného zásahu, proto bude nejvhodnější vyhodnotit efekt strukturální probírky až po delší době. This thesis is devoted to the research of the influence of structural thinning in 77 year old beech and 60 year old oak stand on the territory of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (TFE – MF Křtiny). The aim of the thesis is to observe the effect of performing an educational intervention by structural thinning with different intensities, namely a harvesting intervention in which different amounts of competing trees were removed in favour of selected target individuals. The main aspect monitored was the annual thickness increment in the three different versions of the intervention from the establishment of the experimental plot in 2013, the implementation of the silvicultural intervention in 2015 until the end of the data collection in 2021. In the two different stands, the target trees (with a number of 100 to 160 trees per hectare) were retained in the study plots, together with a certain number of competing trees. In the beech stand (on the Borky site) and also in the oak stand (on the Soběšice site), the statistical analysis did not confirm any significant difference between the different versions of the intervention, which have different intensities. It is not possible to assess the effect of the educational intervention from the measurements obtained so far, therefore it will be most appropriate to assess the effect of structural thinning only after a longer period of time. Keywords: buk lesní; dub zimní; strukturální probírka; beech forest; structural thinning; winter oak Available in digital repository of Mendel University.
Ekologicko-produkčné hodnotenie štrukturálnej prebierky v bukových porastoch na ŠLP Křtiny

Tato práce se věnuje výzkumu vlivu strukturální probírky v 77 let starém bukovém porostu, ale také v 60letém dubovém porostu na území Školního lesního podnikuM Masarykův les Křtiny. Cílem práce je ...

Stančík, Patrik
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vplyv ekonomického vývoja na emisie skleníkových plynov v EÚ
Muchaničová, Júlia
2023 - Slovak
Muchaničová, J. Vliv ekonomického vývoje na emise skleníkových plynů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na zjištění ekonomických determinantů, které mají vliv na emise skleníkových plynů a tím i na naplňování příslušných cílů udržitelného rozvoje. Analýza je vytvořena prostřednictvím ukazatelů, kterými jsou hrubý domácí produkt na hlavu, spotřeba energie, ceny ropy a zahraniční obchod. První část práce se zabývá přehledem literatury k danému tématu. Shrnuta je problematika udržitelného rozvoje, a vztahu mezi ekonomickým růstem a kvalitou životního prostředí. Empirická část sestává ze tří kapitol. Vytvořen je obecný model, model Environmentální Kuznetsovy křivky a také bude vytvořena analýza zpoždění ekonomického růstu na životní prostředí. Muchaničová, J. Influence of economic performance on greenhouse gas emissions in EU. Thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2023. The diploma thesis focuses on the identification of economic determinants, which influence CO2 emissions and thus also on the fulfillment of the relevant goals of sustainable development. The analysis is created through indicators such as gross domestic product per capita, energy consumption, crude oil prices and foreign trade. The first part of the work deals with an overview of the literature on the given topic. The issue of sustainable development and the relationship between economic growth and the quality of the environment is summarized. The empirical part consists of three chapters. A general model, the Environmental Kuznets Curve model, and also will be created the analysis of the lag of economic growth on the environment. Keywords: cíle udržitelného rozvoje; EKC; ekonomický růst; emise CO2; udržitelný rozvoj; CO2 emissions; economic growth; sustainable development; sustainable development goals Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv ekonomického vývoja na emisie skleníkových plynov v EÚ

Muchaničová, J. Vliv ekonomického vývoje na emise skleníkových plynů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na zjištění ekonomických determinantů, které ...

Muchaničová, Júlia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Identifikácia behaviorálnej medzery: evidencia z ETF fondov
Vatrt, Martin
2023 - Slovak
Diplomová práce pojednává o tématu behaviorálních financí, konkrétně behaviorální mezery. Teoretická část práce je zaměřena na komplexní pojetí behaviorálních financí s přesahem na chování investorů, které je zásadním předpokladem pro velikost a směr behaviorální mezery. Hlavním cílem práce je identifikace behaviorální mezery na vybraných fondech obchodovaných na burze. Vedlejším cílem je identifikace vztahu kvantifikovaných behaviorálních mezer na úrovni jednotlivých fondů a trhu jako celku. Z výsledků empirické části práce jsou následně formulována doporučení pro různé skupiny investorů. The thesis focuses on the topic of behavioral finance, specifically on the behavioral gap. The theoretical part of the thesis is focused on the comprehensive understanding of behavioral finance with an emphasis on investor behavior, which is a fundamental prerequisite for the size and direction of the behavioral gap. The main objective of the thesis is to identify the behavioral gap in selected exchange traded funds. Secondary, the objective includes identifying the relationship between quantified behavioral gaps at the level of individual funds and the market as a whole. Recommendations for different groups of investors are subsequently formulated based on the results of the empirical part of the thesis. Keywords: behaviorální finance; behaviorální mezera; časování trhu; časově vážený výnos; investor; vnitřní výnosové procento; behavioral finance; behavioral gap; internal rate of return; market timing; time weighted return Available in digital repository of Mendel University.
Identifikácia behaviorálnej medzery: evidencia z ETF fondov

Diplomová práce pojednává o tématu behaviorálních financí, konkrétně behaviorální mezery. Teoretická část práce je zaměřena na komplexní pojetí behaviorálních financí s přesahem na chování investorů, ...

Vatrt, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases