Number of found documents: 137
Published from to

Development of electrical tests for an electronic board
Jan Kazda; vedoucí práce Dietmar Scharf
2014 - English
Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu testovacího adaptéru a soft-ware pro otestování funkčnosti jednotlivých částí již osazených desek plošných spojů (DPS, PCB). Cílem práce je vytvoření přípravku pro otestování elektronické funkcionality (ICT) jistého daného vzorku série DPS, na kterém bude posléze otestována celá tato série. Dále je cílem práce vytvoření obslužného programu pro daný tester a testovací systém, který automaticky, či poloautomaticky proměří jednotlivé osazené součástky na desce plošných spojů a zjistí, zdali jsou funkční či nikoli a zdali mají správnou hodno-tu v daných tolerancích. Dále bude práce obsahovat další části, které budou sloužit pouze k ilustraci ře-šení obdobných problémů jinými metodami, či řešit tématiku blízkou danému tématu, se kterou je v praxi úzce spojen. Veškerá měření a syntaxe programů budou prováděny v systému GenRad, pod který spadá i mnou použité testovací pracoviště GX228X, pro které budou progra-my tvořeny a na kterém budou posléze i odladěny. Tato práce bude vykonávána pod záštitou firmy BuS Elektronik GmbH & Co. KG se sídlem v Riese, kde bude také tato diplomová práce řešena. Keywords: software; mechatronika Available to registered users in the Library of TUL
Development of electrical tests for an electronic board

Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu testovacího adaptéru a soft-ware pro otestování funkčnosti jednotlivých částí již osazených desek plošných spojů (DPS, PCB). Cílem práce je vytvoření ...

Jan Kazda; vedoucí práce Dietmar Scharf
Technická univerzita v Liberci, 2014

Nonlinear process control - the method using derivatives
Dmitry Suvorov; vedoucí práce Lukáš Hubka
2014 - English
Cílem této práce je představit návrh nelineárního algoritmu řízení systémů nazývaného metoda lokalizace. V práci jsou uvedeny teoretické základy a možnosti metody při aplikaci na jednoduché lineární i nelineární systémy. Metoda je aplikována na již dříve vyvinutých lineárních a nelineárních modelech výstupního přehříváku průtočného kotle uhelné elektrárny. Jsou zde popsány základní funkce, prvky a parametry procesu. Řízení procesu je realizováno pomocí dvou kaskád regulátorů; každá z těchto kaskád používá lokalizační regulátor a speciální prvek pro výpočet derivace - diferenční filtr. Byly vyvinuty a prozkoumány různé konfigurace smyčky pro lokalizační metodu. Výsledky simulací těchto variant lokalizačních smyček jsou na závěr v práci prezentovány. Keywords: algoritmy (programování) Available to registered users in the Library of TUL
Nonlinear process control - the method using derivatives

Cílem této práce je představit návrh nelineárního algoritmu řízení systémů nazývaného metoda lokalizace. V práci jsou uvedeny teoretické základy a možnosti metody při aplikaci na jednoduché lineární i ...

Dmitry Suvorov; vedoucí práce Lukáš Hubka
Technická univerzita v Liberci, 2014

Synthesis of robust PID controller for non-stationary object
Nikita Zemtsov; vedoucí práce Osvald Modrlák
2014 - English
Diplomová práce je zaměřena na metodu návrhu robustního PID regulátoru a její aplikaci v modelu průtokového boileru. Metoda je založena na lokalizační metodě. Jedním z úkolů je vyvinout algoritmus výpočtu typického regulátoru. Získaný regulátor by měl poskytnout robustní vlastnosti: řízení nestacionárního a nelineárního závodu. Byla provedena aplikace na nestacionární a nelineární model průtokového boileru. Regulátor splňuje příslušné požadavky: kvalita přechodového děje, odezva na poruchu a tvar akční veličiny. Práce obsahuje kapitolu s výsledky simulace, které ilustrují vlastnosti navržené metody. Simulace byla provedena pomocí "MatLab Simulink". Keywords: mechatronika Available to registered users in the Library of TUL
Synthesis of robust PID controller for non-stationary object

Diplomová práce je zaměřena na metodu návrhu robustního PID regulátoru a její aplikaci v modelu průtokového boileru. Metoda je založena na lokalizační metodě. Jedním z úkolů je vyvinout algoritmus ...

Nikita Zemtsov; vedoucí práce Osvald Modrlák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv způsobu prezentace na zapamatování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka
Petra Bérová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2014 - English
V této diplomové práci je popsán vliv metody prezentace na zapamatování anglické slovní zásoby. Tyto metody jsou zaměřeny na žáky drůhého stupně zákaldní školy a jejich individuální učební styly. V teoretické části jsou popsány všechny okolnosti, které se týkají výuky a osvojování anglické slovní zásoby včetně aspektů slova, se kterými by žáci měli být seznámeni, procesu ukládání slovíček do paměti, učebních strategií a stylů, dále způsobů prezentace a testování slovní zásoby. Poznatky z teoretické části jsou zdrojem pro výzkumný projekt, jehož průběh a výsledky jsou popsány v části praktické. Celý projekt navrhuje a zavádí do praxe pět metod prezentace anglických slovíček, které jsou zaměřené na tři hlavní učební styly (zrakový, sluchový, pohybový), do běžných hodin angličtiny jako cizího jazyka. Následně je zde popsán vliv těchto navržených metod na ukládání slovní zásoby do paměti. V této části je dále zahrnuta analýza učebnice dané třídy opět zaměřená na prezentaci slovní zásoby. Efektivita navržených metod je demonstrována na výsledcích závěrečného testu a na zpětnovazebném dotazníkovém průzkumu. Keywords: angličtina; slovní zásoba; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Vliv způsobu prezentace na zapamatování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka

V této diplomové práci je popsán vliv metody prezentace na zapamatování anglické slovní zásoby. Tyto metody jsou zaměřeny na žáky drůhého stupně zákaldní školy a jejich individuální učební styly. V ...

Petra Bérová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Simulation of Thermomechanical Stress on Potted Electronic Assemblies
Václav Žáček; vedoucí práce Aleš Richter
2014 - English
Diplomová práce pojednává o výzkumu termomechanického namáhání SMD kapacitoru na desce plošných spojů vložené do obálky a zalité zalévací hmotou. Ke zkoumání napětí a přetvoření byla použita metoda konečných prvků a pro zpracování celé simulace byl použit program ANSYS. V první kapitole je popsáno celé zařízení, princip jeho poruchy vlivem termomechanického namáhání, materiálové parametry jednotlivých částí a měření neznámých materiálových parametrů. Následující kapitoly popisují MKP, podmínky simulace v ANSYSu a okrajové podmínky. Předposlední kapitola pojednává o teplotní analýze a rozdílech mezi přechodovým a ustáleným stavem teplotní analýzy. Poslední kapitola se věnuje vyhodnocení výsledků ustálené strukturální analýzy. Je zde popsán vliv tvrdosti zalévací hmoty na vnitřní napětí a přetvoření. Další téma této kapitoly je vyhodnocení vlivu umístění rezistoru na desce plošných spojů, vliv výšky vrstvy zalévací hmoty a vliv přítomnosti obálky na vnitřní namáhání. Výsledky simulace jsou zobrazeny především ve formě grafů pro lepší porovnatelnost. Grafické výsledky ve formě obrázků se nacházejí v příloze na přiloženém CD kvůli jejich velikosti. Keywords: mechatronika Available to registered users in the Library of TUL
Simulation of Thermomechanical Stress on Potted Electronic Assemblies

Diplomová práce pojednává o výzkumu termomechanického namáhání SMD kapacitoru na desce plošných spojů vložené do obálky a zalité zalévací hmotou. Ke zkoumání napětí a přetvoření byla použita metoda ...

Václav Žáček; vedoucí práce Aleš Richter
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vývoj ochranných rukavic s centrální vyhřívanou vložkou
Kristýna Pavluvčíková; vedoucí práce Luboš Hes
2014 - English
Teoretická část práce je věnována průzkumu trhu s vyhřívanými rukavicemi a jejich technologickému řešení. Na základě přiblížení principu biologického fungování krevního oběhu v horních končetinách je formulována hypotéza o možnostech vhodných efektivních úprav střihových řešení. Rešeršní část toto téma mapuje i z hlediska přenosů tepla a fyziologického komfortu. Experimentální část popisuje především postup při zhotovování navržených prototypů a jejich testování. Na závěr jsou veškeré poznatky zkonzultovány a zhodnoceny a navrženy úpravy vedoucí k vylepšení užitných vlastností. Keywords: rukavice; elektrická vodivost Available to registered users in the Library of TUL
Vývoj ochranných rukavic s centrální vyhřívanou vložkou

Teoretická část práce je věnována průzkumu trhu s vyhřívanými rukavicemi a jejich technologickému řešení. Na základě přiblížení principu biologického fungování krevního oběhu v horních končetinách je ...

Kristýna Pavluvčíková; vedoucí práce Luboš Hes
Technická univerzita v Liberci, 2014

Creation and Development of Soft Computing Models for use in Nuclear Engineering
Jakub Hořeňovský; Alexander Kratzsch
2014 - English
Bylo postulováno rozložení intenzit gama záření kolem jaderného reaktoru během procesu tavení jádra. Na základě dat, reprezentujících rozložení gama záření pro stavy od standardní operace až po přesun roztaveného jaderného materiálu do spodní oblasti tlakovodního reaktoru, jsou v této práci vyvinuty a popsány "Soft Computing" modely (vícevrstvý perceptron, fuzzy model podle Mamdaniho a podle Takagi-Sugeno-Kanga). Kvalita modelů je vyhodnocena prostřednictvím chybových charakteristik, vnitřních parametrů modelů (vhodných typů) a analýzy pomocí náhodných čísel. Těmito metodami jsou vybrány nejvhodnější modely každého typu. U nich je provedena analýza citlivosti pro různé varianty poruch na vstupech. Na závěr jsou shrnuty výsledky a předloženy návrhy pro zlepšení chování modelů. Keywords: soft computing; tlakovodní reaktory Available to registered users in the Library of TUL
Creation and Development of Soft Computing Models for use in Nuclear Engineering

Bylo postulováno rozložení intenzit gama záření kolem jaderného reaktoru během procesu tavení jádra. Na základě dat, reprezentujících rozložení gama záření pro stavy od standardní operace až po přesun ...

Jakub Hořeňovský; Alexander Kratzsch
Technická univerzita v Liberci, 2014

Remote setting up the PID controller parameters based on visual observation of controlled motion
Dmitry Kochubey; vedoucí práce Petr Tůma
2014 - English
Hlavním cílem projektu bylo vyvinout laboratorní úlohu pro viditelné sledování změn pohybu pracující části způsobené různým nastavením parametrů PID regulátoru. Celá práce byla rozdělena do několika kroků, které vedly k cíli. První krokem bylo seznámení se s tématem z oblasti teorie automatického řízení a teorie vrtulí. Druhým krokem byl výběr součástí pro hardwarovou realizaci hnacího systému a návrh odpovídající desky plošných spojů (DSP). V kroku tři jsem napsal firmware pro navržený elektrický pohon. Jako krok čtyři jsem vytvořil program pro osobní počítač (PC), který řídí pohon sadou příkazů a umožňuje vzdálené řízení pohonu přes internet. Keywords: mechatronika Available to registered users in the Library of TUL
Remote setting up the PID controller parameters based on visual observation of controlled motion

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout laboratorní úlohu pro viditelné sledování změn pohybu pracující části způsobené různým nastavením parametrů PID regulátoru. Celá práce byla rozdělena do několika ...

Dmitry Kochubey; vedoucí práce Petr Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2014

Characterization of behaviour and transformation of nanomaterials in environmentally relevant media
Martin Štryncl; vedoucí práce Alena Ševců
2014 - English
Interactions of iron-based nanoparticles with river water and reservoir water were studied in this diploma thesis. NANOFER STAR, Carbo-Iron and ferrihydrite were selected as the representatives of the iron-based nanoparticles. NANOFER STAR is commercially produced for remediation of contaminated soils and ground waters and Carbo-Iron is studied as promising material for advanced application in remediation technologies and thus they would be purposely in contact with the natural environment. Ferrihydrite is a naturally occurring material, here served as a control inert nanoparticle. The study interest was in fate of these nanoparticles in environmentally relevant media. The main objectives were: i) to describe what happens when iron-based nanoparticles are released into aqueous environment; ii) to characterize the nanoparticles using different methods and analyses; iii) to assess potential toxicity of newly prepared and aged nanoparticle suspensions using model bacteria Escherichia coli. Real river water samples were obtained from St. Annes Park in Dublin (Irish Republic) and real reservoir water samples were obtained from Harcov reservoir in Liberec (Czech Republic). The nanoparticle suspensions were dispersed in the river water, in the reservoir water and also ultra-pure water and model river water were used. Ultra-pure water was selected as a control dispersive medium without organic matter and other natural compounds and the model RW was created to mimic the river water. The suspensions and nanoparticles were investigated using selected techniques such as Electrophoretic Light Scattering (ELS), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM/EDS), Atomic Force Microscopy (AFM), Brunauer-Emmett-Teller surface area analysis (BET), and the media were characterized based on their pH, Oxidation Reduction Potential (ORP), oxygen concentration, conductivity, temperature, Total Organic Carbon (TOC) and Total Phosphorus (TP). The results in general showed that all particles in the river or the reservoir water increased in diameter over one month. Natural compounds in real environmental media resulted in decrease of electrostatic repulsion and increase in diameter of aggregates. The nanoparticles dispersed in model river water did not behave in a similar way as in natural river water, probably due to lower concentration of TOC and higher conductivity. Moreover, as a consequence of larger size and higher density (about 1 ?m and 5 g/ml) of particles, the aggregates and strong sedimentation were observed. Experimental data revealed weakness of the DLS method for dynamic size distribution analysis of nanoparticles of higher density such as iron. The iron-based nanoparticles were too heavy and unstable in aqueous environment and therefore it was impossible to get reliable data. Nevertheless, DCS is a promising method for iron-based particle analysis. Finally, the toxicity of iron-based nanoparticles tested on Escherichia coli was not observed neither in newly prepared nor in aged nanoparticle suspensions. Keywords: nanomateriály Available to registered users in the Library of TUL
Characterization of behaviour and transformation of nanomaterials in environmentally relevant media

Interactions of iron-based nanoparticles with river water and reservoir water were studied in this diploma thesis. NANOFER STAR, Carbo-Iron and ferrihydrite were selected as the representatives of the ...

Martin Štryncl; vedoucí práce Alena Ševců
Technická univerzita v Liberci, 2014

Residential Heat Recovery Unit Controlled by PLC
Jiří Knop; vedoucí práce Jan Koprnický
2013 - English
Téma této diplomové práce se týká rekuperační jednotky řízené programovatelným logickým automatem. Rekuperační jednotka je technologie používaná pro vytápění objektů. Řízení rekuperační jednotky je realizováno programovatelným logickým automatem (PLC). PLC vyhodnocuje informace z teplotních čidel a čidel sledujících hladinu CO2 . Na základě těchto informací ovládá ventilátory a klapky rekuperační jednotky. PLC tak řídí teplotu a čerstvost vzduchu v objektu podle potřeb uživatele. V této práci je představena rekuperační jednotka ATREA DUPLEX RB. Jsou představeny i ostatní komponenty potřebné pro zajištění správného chodu celého systému. Těmito komponentami jsou jističe, zdroj stejnosměrného napětí, frekvenční měniče pro ovládání asynchronních motorů, NDIR čidla koncentrace CO2, teplotní čidla Ni1000. Automatické řízení je realizováno PLC TECOMAT FOXTROT CP-1018. Poslední část této práce je zaměřena na možnosti využití čidel koncentrace CO2 k odhadu počtu osob nacházejících se v dané místnosti. Keywords: rekuperace; automatické řízení Available to registered users in the Library of TUL
Residential Heat Recovery Unit Controlled by PLC

Téma této diplomové práce se týká rekuperační jednotky řízené programovatelným logickým automatem. Rekuperační jednotka je technologie používaná pro vytápění objektů. Řízení rekuperační jednotky je ...

Jiří Knop; vedoucí práce Jan Koprnický
Technická univerzita v Liberci, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases