Number of found documents: 6899
Published from to

Nová knihovna 2.0 v Kodani, Dánsko
Veronika Moutelíková; vedoucí práce Jan Hendrych
2015 - Czech
Projekt se zabývá novým typem knihovny tzv. knihovnou nové generace. Nový objekt je situován na Kodaňském nábřeží s návazností na park a budovu bývalého lodního skladu. Budova reaguje na trendy nových médií a technologií a snaží se je co nejlépe začlenit do svého programu. Keywords: architektonické projekty; knihovní budovy Available to registered users in the Library of TUL
Nová knihovna 2.0 v Kodani, Dánsko

Projekt se zabývá novým typem knihovny tzv. knihovnou nové generace. Nový objekt je situován na Kodaňském nábřeží s návazností na park a budovu bývalého lodního skladu. Budova reaguje na trendy nových ...

Veronika Moutelíková; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zpracujte konstrukční dokumentaci dámského spodního prádla s vlivem vybraných vlastností textilií
Barbora Františková; vedoucí práce Marie Nejedlá
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou druhů spodního prádla a jeho výrobci a distributory pro český trh. V další části rozborem českého trhu se spodním prádlem a orientací zákaznic v sortimentu podprsenek. V konstrukční části je zahrnuta střihová dokumentace podprsenky a postup konstrukce s vlivy vlastností materiálu. Keywords: osobní prádlo; střihy Available to registered users in the Library of TUL
Zpracujte konstrukční dokumentaci dámského spodního prádla s vlivem vybraných vlastností textilií

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou druhů spodního prádla a jeho výrobci a distributory pro český trh. V další části rozborem českého trhu se spodním prádlem a orientací zákaznic v sortimentu ...

Barbora Františková; vedoucí práce Marie Nejedlá
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zakázková výroba košil v ČR
Kristýna Dvořáčková; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - Czech
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení plánovaného projektu šití pánských košil outsourcingovým způsobem. První kapitoly pojednávají o historii oděvu a pánských košil. V dalších částech se práce zabývá outsourcingem a samotným projektem. Nejdříve je prozkoumána konkurence a její podmínky objednávek. Další kapitoly se zabývají vyhodnocením internetového dotazníku a tím i okruhu zákazníků, pro které bude nabídka košil na míru zajímavá. Materiálům, střihům, technickým řešením a všem detailům košil se věnují další části práce. Následující odstavce seznamují se současnými trendy pozorovanými v zakázkové výrobě košil. Dále ke zhodnocení projektu patří ekonomické zhodnocení formou analýzy nákladů, jsou zde stanoveny cíle a plánovaný růst. Závěrem práce je věnován SWOT analýze. Keywords: zakázková výroba; pánské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Zakázková výroba košil v ČR

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení plánovaného projektu šití pánských košil outsourcingovým způsobem. První kapitoly pojednávají o historii oděvu a pánských košil. V dalších částech se ...

Kristýna Dvořáčková; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vývoj kolekce oblečení pro tělesně postižené děti
Lucie Vašková; vedoucí práce Blažena Musilová
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá studií tvarového řešení oděvů pro tělesně postižené děti ve věku 10 - 15 let. Z hlediska bezpečnosti, potřeb dětí a osob, které o ně pečují. Tato práce určuje kritické oblasti na těle postižených dětí a nabízí návrhy a jejich využití na konkrétních oděvech. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; tělesně postižené děti Available to registered users in the Library of TUL
Vývoj kolekce oblečení pro tělesně postižené děti

Tato bakalářská práce se zabývá studií tvarového řešení oděvů pro tělesně postižené děti ve věku 10 - 15 let. Z hlediska bezpečnosti, potřeb dětí a osob, které o ně pečují. Tato práce určuje kritické ...

Lucie Vašková; vedoucí práce Blažena Musilová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Rychlost zotavení textilie jako charakteristika mačkavosti
Andrea Rozborová; vedoucí práce Katarína Zelová
2015 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na vliv finálních úprav na mačkavost bavlněných textilií. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku mačkavosti a vědeckou literaturu, která se zabývá mačkavostí textilií a metodou měření úhlu pomocí úhlu zotavení. Experimentální část obsahuje výsledky a hodnocení vlivu finálních úprav na mačkavost, rychlost zotavení a podíly deformací. K měření bylo využito inovované metody hodnocení mačkavosti pomocí úhlu zotavení snímaného web kamerou. Snímky byly měřeny v programu NIS-Elements AR. Keywords: vlastnosti textilií; mačkavost; plošné textilie; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Rychlost zotavení textilie jako charakteristika mačkavosti

Bakalářská práce je zaměřena na vliv finálních úprav na mačkavost bavlněných textilií. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku mačkavosti a vědeckou literaturu, která se zabývá mačkavostí ...

Andrea Rozborová; vedoucí práce Katarína Zelová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Predikce délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích
Kateřina Šíchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
2015 - Czech
Předmětem bakalářské práce je využití makety lidského těla k predikování délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o proporcích lidského těla, z antropologie, somatometrie a poznatky o pohyblivosti páteře a celého těla. Ze získaných poznatků vychází experimentální část práce, ve které je provedena plošná konstrukce makety lidského těla na vybrané probandy. Na základě konstrukcí 2D modelů je provedeno několik druhů měření a posuzování délkových změn tělesných rozměrů. Ze závěrečných výsledků je navrženo použití experimentu v konkrétních případech lidské činnosti. Keywords: somatometrie Available to registered users in the Library of TUL
Predikce délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích

Předmětem bakalářské práce je využití makety lidského těla k predikování délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o ...

Kateřina Šíchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Autobusové nádraží v Liberci
Monika Suchá; vedoucí práce Bořek Šípek
2015 - Czech
Ve své bakalářské práci se zabývám revitalizací autobusového nádraží v Liberci. Ve své práci se snažím plně respektovat aktuální situaci (umístění, okolní zástavba, trasa tunelu apod.), automobilovou dopravu a pohodlí cestujících. V současné době je autobusové nádraží naddimenzované, špatně chránící před okolními vlivy, jako jsou sníh a déšť. Nádraží působí neintimně, chaoticky a zázemí tvoří pouze provizorní montovaná odbavovací hala, která rozhodně nenaplňuje potřeby cestujících a není na takové úrovni, jaké by si stotisícové město zasloužilo. Ve své práci se snažím vytvořit nádraží, které bude plně uspokojovat potřeby cestujících, dopravy a bude nastiňovat charakter Liberce. Ve své práci jsem navázala na přírodní krásy, kterými Liberec oplývá. Inspirována čistotou a jednoduchostí přírody, ladnými křivkami a přírodními tvary, ve snaze docílit příjemného a přirozeného pocitu na místě tak neobvyklém, jako je autobusové nádraží. Keywords: design prostředí; architektonický design; autobusová nádraží Available to registered users in the Library of TUL
Autobusové nádraží v Liberci

Ve své bakalářské práci se zabývám revitalizací autobusového nádraží v Liberci. Ve své práci se snažím plně respektovat aktuální situaci (umístění, okolní zástavba, trasa tunelu apod.), automobilovou ...

Monika Suchá; vedoucí práce Bořek Šípek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vliv UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky
Linda Horňaková; vedoucí práce Petra Komárková
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky, a také vlivem údržby na změnu těchto vlastností. V rešeršní části jsou rozebrány materiály používané k výrobě autosedaček, dále se práce věnuje UV záření a jaký vliv má na vlastnosti textilií. V experimentální části je popsáno a vyhodnoceno měření provedené na textilních materiálech pro potahy autosedaček. Keywords: vlastnosti materiálů; textilní materiály; automobilové sedačky Available to registered users in the Library of TUL
Vliv UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky

Bakalářská práce se zabývá vlivem UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky, a také vlivem údržby na změnu těchto vlastností. V rešeršní části jsou rozebrány ...

Linda Horňaková; vedoucí práce Petra Komárková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Hodnocení vybraných užitných vlastností košilovin s různou finální úpravou
Barbora Janečková; vedoucí práce Katarína Zelová
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu speciálních finálních úprav na vybrané užitné vlastnosti košilovin. První kapitola je věnována košilovinám, jako takovým a požadavkům na ně kladeným. Podrobněji je rozebrána prodyšnost košilovin, propustnost vodních par košilovin a stanovení savosti vůči vodě postupem vzlínání u košilovin. V druhé kapitole je čtenář seznámen se speciálními finálními úpravami aplikovanými na košiloviny, kterými jsou Non Iron, Easy Care a Soft. V experimentální části je popsána metoda měření jednotlivých zkoušek a vyhodnocení, jakou měrou speciální finální úpravy ovlivňují vybrané užitné vlastnosti košilovin. Keywords: košiloviny; vlastnosti materiálů; textilní materiály; oděvní materiály Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vybraných užitných vlastností košilovin s různou finální úpravou

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu speciálních finálních úprav na vybrané užitné vlastnosti košilovin. První kapitola je věnována košilovinám, jako takovým a požadavkům na ně kladeným. ...

Barbora Janečková; vedoucí práce Katarína Zelová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Konstrukce pohonného systému dopravníku
Stanislav Amler; vedoucí práce Ladislav Ševčík
2015 - Czech
V této práci je proveden návrh pohonného systému pro pásový dopravník. Celý návrh konstrukce je rozdělen do několika částí. V první části je výpočet minimálního výkonu elektromotoru. Pak je zde uveden návrh modulu ozubených kol (čelních a kuželových) se šikmými zuby a výpočet základních rozměrů ozubených kol. Potom je vytvořen návrh klínového řemenu a výpočet jeho délky. Pak je proveden návrh spojek (kotoučová třecí a kuželová třecí). Také je zde uveden výpočet reakcí a bezpečnosti na hřídelích a k tomu související návrh kuželíkových ložisek. Na závěr je zde uveden návrh spojovacích součástí (těsná pera a rovnoboké drážkování). Keywords: pohony Available to registered users in the Library of TUL
Konstrukce pohonného systému dopravníku

V této práci je proveden návrh pohonného systému pro pásový dopravník. Celý návrh konstrukce je rozdělen do několika částí. V první části je výpočet minimálního výkonu elektromotoru. Pak je zde uveden ...

Stanislav Amler; vedoucí práce Ladislav Ševčík
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases