Number of found documents: 22941
Published from to

Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli
Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
2015 - Czech
Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, drsnost povrchu a způsoby jejího hodnocení. Práce se také věnuje poznatkům o vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. V rámci řešení byla navrhnuta metodika měření pro zjištění vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli. Bylo odzkoušeno celkem deset moderních procesních kapalin od různých světových výrobců. Výsledkem diplomové práce bylo zjištění, která procesní kapalina má nejlepší vliv na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. Keywords: soustružení; procesní kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli

Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, ...

Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
Technická univerzita v Liberci, 2015

Optimalizace technologických parametrů ve vztahu k rozměrové přesnosti vstřikovaného dílu z PC
Petr Vejvoda; vedoucí práce Luboš Běhálek
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá hodnocením a optimalizací vybraných technologických parametrů (teplotou temperačního media formy, dobou a velikostí dotlaku, dobou chlazení) ve vztahu k rozměrové a tvarové přesnosti polykarbonátového dílu z produkce firmy ABB Elektro Praga s.r.o. Hodnocení tvarové a rozměrové přesnosti dílů je provedeno optickým bezkontaktním systémem ATOS. Keywords: vstřikování plastů Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizace technologických parametrů ve vztahu k rozměrové přesnosti vstřikovaného dílu z PC

Diplomová práce se zabývá hodnocením a optimalizací vybraných technologických parametrů (teplotou temperačního media formy, dobou a velikostí dotlaku, dobou chlazení) ve vztahu k rozměrové a tvarové ...

Petr Vejvoda; vedoucí práce Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Lázně Bílý Potok
Ondřej Smetana; vedoucí práce Radek Suchánek
2015 - Czech
Projekt se zabývá areálem bývalé bývalé textilní továrny v Bílém Potoce v Jizerských horách. Předmětem projektu je konverze památkově chráněného objektu továrny na lázně. Hlavní náplní stavby je relaxačně rehabilitační část, doplněná o ubytování a restauraci. Keywords: architektonické projekty; lázeňské domy Available to registered users in the Library of TUL
Lázně Bílý Potok

Projekt se zabývá areálem bývalé bývalé textilní továrny v Bílém Potoce v Jizerských horách. Předmětem projektu je konverze památkově chráněného objektu továrny na lázně. Hlavní náplní stavby je ...

Ondřej Smetana; vedoucí práce Radek Suchánek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Ověřování validity 3D simulace splývavosti v systému VStitcher
Jaroslava Kopecká; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - Czech
Diplomová práce ověřuje nabídku firem vyrábějících trojrozměrné vizualizace na mezinárodním trhu. Pojednává o schopnostech nabízených počítačových programů a k nim dostupných pracovních nástrojů. První část je zaměřena na články a studie zabývající se danou problematikou a příbuzným odvětvím. Rešeržní část se pak zaměřuje na parametry zadávané do trojrozměrné vizualizace. Experimentální část popisuje postup práce v 3D simulaci. Dále se zabývá naměřenými vzorky tkanin na 3D skeneru vyvinuté KOD. Závěrem jsou posouzeny snímky trojrozměrné vizualizace a reálných vzorků, které potvrdí či vyvrátí verifikaci správnosti splývavosti. Je také ověřena vhodnost použití 3D zařízení pro hodnocení splývavosti v programu VStitcher. Keywords: vizualizace (počítačová grafika); počítačová simulace; trojrozměrné zobrazování; střihy Available to registered users in the Library of TUL
Ověřování validity 3D simulace splývavosti v systému VStitcher

Diplomová práce ověřuje nabídku firem vyrábějících trojrozměrné vizualizace na mezinárodním trhu. Pojednává o schopnostech nabízených počítačových programů a k nim dostupných pracovních nástrojů. ...

Jaroslava Kopecká; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vliv finálních úprav na pevnost tkanin vyrobených z multifilů
Viktória Nagyová; vedoucí práce Sirková Brigita Kolčavová
2015 - Czech
Tato práce je zaměřená na vliv finálních úprav a také struktury tkanin vyrobených z multifilového hedvábí na jejich mechanické vlastnosti. V teoretické části jsou definované základní parametry struktury tkaniny, popsány jsou také poznatky ohledně konkrétních finálních úprav. Rešeršní část je věnována přístupům pro měření a predikci mechanických vlastností tkanin. Praktickou část tvoří analýza dat, vyhodnocení v podobě grafů a tabulek získaných z přístroje Testometric, jednoosé namáhání. Vyhodnocen je teoretický model predikující pevnost k experimentálně naměřeným hodnotám pevnosti zkoumaných tkanin pro dané úpravy. Poznatky a fakta jsou popisovány průběžně, shrnuta jsou v diskuzi a závěru. Keywords: tkaniny; mechanické vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Vliv finálních úprav na pevnost tkanin vyrobených z multifilů

Tato práce je zaměřená na vliv finálních úprav a také struktury tkanin vyrobených z multifilového hedvábí na jejich mechanické vlastnosti. V teoretické části jsou definované základní parametry ...

Viktória Nagyová; vedoucí práce Sirková Brigita Kolčavová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Kombinace 3D tisku a nanovláken pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky
Martin Pelcl; vedoucí práce Jiří Chvojka
2015 - Czech
Tato práce se zabývá studiem kombinace metody 3D tisku s nanovlákny pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky vývoj tkáňového nosiče pro nahrazení poškozené chrupavčité tkáně. První část práce je věnována rešerši, která byla vypracována na dané téma a z níž bylo vycházeno dále při tvorbě práce. Teoretická část je zaměřena na biologii hyalinní chrupavky, proces tkáňového inženýrství a dále zde jsou konkrétně představeny přístroje, materiály a postupy, které byly využity v experimentální části. V experimentální části je v časové posloupnosti popsán postup výroby tkáňového nosiče a jeho testování. Jsou zde uvedeny dosažené výsledky, které jsou dále rozebrány a vyhodnoceny. Keywords: tkáňové inženýrství; nanovlákna; trojrozměrný tisk Available to registered users in the Library of TUL
Kombinace 3D tisku a nanovláken pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky

Tato práce se zabývá studiem kombinace metody 3D tisku s nanovlákny pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky vývoj tkáňového nosiče pro nahrazení poškozené chrupavčité tkáně. První část práce je ...

Martin Pelcl; vedoucí práce Jiří Chvojka
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů
Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
2015 - Czech
Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě jejich nalezení, navrhnout vhodná opatření k jejich odstranění. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje a vysvětluje pojmy týkající se účetních subsystémů, nákladů včetně jejich klasifikace a kalkulačního systému s jeho členěním. V praktické části je nejprve představena společnost, a poté jsou analyzovány její náklady, bod zvratu, kalkulační vzorec a kalkulace podniku. Na příkladu sestavení kalkulací dvou vybraných produktů vyráběných v podniku je demonstrována aplikace kalkulačních postupů v praxi. Nedostatky zjištěné při analýze kalkulačního systému jsou identifikovány a zároveň autorka předkládá vlastní návrhy, jejichž cílem je tyto nedostatky odstranit. Keywords: účetnictví; kalkulace nákladů Available to registered users in the Library of TUL
Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů

Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě ...

Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
Technická univerzita v Liberci, 2015

Nákladový controlling a jeho význam pro vnitropodnikové řízení
Jan Vrabec; vedoucí práce Radana Hojná
2015 - Czech
Diplomová práce analyzuje fungování nákladového controllingu v rámci vnitropodnikového řízení v v podniku TRW Automotive Czech s.r.o., který vyrábí brzdy a další pasivní bezpečnostní prvky pro významné světové automobilky. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému vymezení controllingu, začlenění controllingového oddělení do organizační struktury podniku, základním složkám a nástrojům nákladového controllingu, kde jsou zároveň charakterizovány různé typy kalkulací. Navazuje popis společnosti, jejich podnikatelských aktivit a analýza mikrookolí podniku. Poté jsou charakterizovány základní činnosti související s využitím controllingu v jabloneckém podniku. V práci je uveden způsob sestavování kalkulace pro konkrétní výrobek. Nakonec je provedeno vlastní zhodnocení využívání nákladového controllingu ve společnosti TRW a předložen návrh možných změn. Keywords: controlling; kalkulace nákladů Available to registered users in the Library of TUL
Nákladový controlling a jeho význam pro vnitropodnikové řízení

Diplomová práce analyzuje fungování nákladového controllingu v rámci vnitropodnikového řízení v v podniku TRW Automotive Czech s.r.o., který vyrábí brzdy a další pasivní bezpečnostní prvky pro ...

Jan Vrabec; vedoucí práce Radana Hojná
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza produktů povinného ručení pro firmy :
Tereza Mašková; vedoucí práce Arnošt Böhm
2015 - Czech
Tato diplomová práce "Analýza produktů povinného ručení pro firmy" se věnuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, konkrétně pro vozidla firem. Porovnává se zde význam a efektivita flotilového pojištění s individuálními smlouvami pro každé vozidlo. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů z pojišťovnictví, jako je pojišťovna nebo pojištění a jeho druhy. Dále se pak práce zaobírá samotným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla obecně a v rámci České republiky. Úvod praktické části je věnován firmě Ontex a jejím požadavkům na pojištění vozidel. V další části jsou rozebrány vybrané pojišťovny a provedeny analýzy jejich nabídek pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve flotilovém pojištění a v individuálních smlouvách. Keywords: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Available to registered users in the Library of TUL
Analýza produktů povinného ručení pro firmy :

Tato diplomová práce "Analýza produktů povinného ručení pro firmy" se věnuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, konkrétně pro vozidla firem. Porovnává se zde význam a efektivita flotilového ...

Tereza Mašková; vedoucí práce Arnošt Böhm
Technická univerzita v Liberci, 2015

Mezinárodní franchising - vstup německého podnikatelského subjektu na český trh
Zuzana Némethová; vedoucí práce Jaroslav Demel
2015 - Czech
Franchising patří mezi moderní, kapitálově nenáročné formy podnikání s uplatněním v národním i mezinárodním měřítku. Tato forma podnikání je ve stručnosti založena na poskytnutí podnikatelského nápadu jinému podnikateli za úplatu. Mezinárodní franchising představuje uplatnění franchisového způsobu podnikání v mezinárodním měřítku. Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním franchisingem jakožto způsobem rozšíření určitého franchisového systému do zahraničí. Konkrétně se jedná o německý systém, jehož cílem je český trh. Analytická část se věnuje definici franchisingu, možným formám i výhodám a záporům plynoucích pro smluvní strany franchisingu. Praktická část podává informaci o aktuální situaci na českém trhu v oblasti franchisingu a detailně charakterizuje zvolenou firmu včetně jejího záměru vstoupit na český trh. Na základě analýzy samotné firmy a faktorů ovlivňujících firmu je poskytnut návrh doporučení týkající se vstupu zvolené firmy na český trh. Keywords: franchising; podnikání Available to registered users in the Library of TUL
Mezinárodní franchising - vstup německého podnikatelského subjektu na český trh

Franchising patří mezi moderní, kapitálově nenáročné formy podnikání s uplatněním v národním i mezinárodním měřítku. Tato forma podnikání je ve stručnosti založena na poskytnutí podnikatelského nápadu ...

Zuzana Némethová; vedoucí práce Jaroslav Demel
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases