Number of found documents: 184052
Published from to

Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
2022 - Czech
This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and 2019. The first part of the thesis focuses on the possibilities of academic success prediction (earning a bachelor's degree within 4 years) based on various factors: (i) success rate in the admission procedure, (ii) study index (modified average of marks), (iii) success rate in each part of admission procedure, (iv) passing exams in selected mandatory subjects for students of Chemistry study programme, eventually (v) based on obtained marks in selected subjects (as in (iv)). Furthermore, a prediction of entering Year 2 was also completed for three of these factors (i, iii and iv). The sample consists of 1,780 applicants for Chemistry study programmes. The results of the analysis proved a medium effect on success in the admission procedure on entering Year 2 (d = 0.52) and a large effect on academic success (d = 0.67). By additional comparison of predictive ability of knowledge tests (Maths, Biology, Chemistry) we proved that the Chemistry test has a greater prediction ability compared to the others - low effect on entering Year (d = 0.22), but medium on academic success (d = 0.40). Additionally, we... Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je... Keywords: Analýza; Přijímací zkouška; Vzdělání; Výsledek; Chemie; Analysis; Entrance examination; Education; Result; Chemistry Available in a digital repository NRGL
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy

This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and ...

Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
Univerzita Karlova, 2022

Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů
Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
2022 - Czech
The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed topic (Ikwuka et al., 2017). The authors of many studies, as well as the creators of national curricula, declare that it is necessary to focus on the transition from traditional teaching methods (eg. frontal teaching) to methods that activate pupils. At the same time, we are currently observing the low popularity of science subjects among primary and secondary school pupils (Szarka et al., 2014). Therefore, it is advisable to come up with methods that, on the one hand, create an interactive environment in which students can develop their knowledge, skills and competences, and on the other hand, interest and motivate students to further work. Thus, the main goal of the dissertation is to find out how animation affects the motivation and academic results of secondary school students (especially in science subjects). A didactic tool that could help fulfill these facts is educational animation. The majority of authors who deal with the issue of educational animations agree on the positive contribution of their use in classes in many aspects, however, there is currently a lack of research that has dealt with... Disertační práce se zabývá vlivem interaktivních výukových animací na motivaci a studijní výsledky žáků. V současné době je motivace žáků ve výuce velmi diskutované téma (Ikwuka et al., 2017). Autoři mnoha studií stejně jako tvůrci národních kurikul prohlašují, že je nutné zaměřit se na přechod od tradičních metod výuky (např. frontální výuka) k metodám aktivizujícím žáky. Zároveň v současné době sledujeme nízkou oblibu přírodovědných předmětů mezi žáky základních a středních škol (Szarka et al., 2014). Tudíž je vhodné přicházet s metodami, které jednak vytvoří interaktivní prostředí, ve kterém mohou žáci rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence, a jednak žáky zaujmout a motivovat k další práci. Proto je hlavním cílem disertační práce zjistit, jak působí animace na motivaci a studijní výsledky žáků středních škol (konkr. v přírodovědných předmětech). Didaktickým prostředkem, který by tyto skutečnosti mohl pomoci naplnit, je výuková animace. Většina autorů, kteří se věnují problematice výukových animací, se shodují na pozitivním přínosu jejich využití v hodinách v mnoha ohledech, nicméně výzkumů, které se zabývaly či zabývají ovlivnění motivace žáků je prozatím nedostatek (Stith, 2004; Barak et al. 2011; Szarka et al., 2016). Výukové animace používané ve výzkumu, který je součástí této... Keywords: Výuková animace; motivace žáků; studijní výsledky žáků; mezipředmětové vztahy; přírodovědné předměty; Educational animation; pupils' motivation; academic achievements; international relationships; Science education Available in a digital repository NRGL
Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů

The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed ...

Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
Univerzita Karlova, 2022

Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu
Lacko, Michal; Španěl, Patrik
2022 - English
Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ionization of organic molecules, necessary for their detection and identification, are however often strongly affected by the presence of water vapours in form of sample humidity. In the present work, I studied the influence of water vapours on ion chemistry and, subsequently, the respective influence on sensitivity and selectivity of CI-MS techniques. Studies were carried out using several soft chemical ionization mass spectrometry instruments, including Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS), Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS) and Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometry (SIFDT-MS). Experimental studies were also supplemented by theoretical simulation of proposed ion chemistry using the Kinetic of Ion-Molecular Interaction simulator (KIMI), developed by the author. In this thesis, I present a study of formaldehyde, glyoxal and phthalates ion chemistry with H3O+ , NO+ and O2 + reagent ions, focusing on secondary reactions with water vapours. Additionally, I also studied secondary reactions of protonated hydrated acetic acid with acetone. Finally, I have carried out... Metoda hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace je účinná analytická technika, umožňující detekovat v reálném čase stopová množství organických těkavých látek přítomné ve vzduchu. Procesy vedoucí k ionizaci organických molekul, nutné k jejich detekci a následnou identifikaci, jsou bohužel často ovlivněné přítomností vodní páry. V představené práci jsem studoval vliv vodní páry na chemii iontů a její následní vliv na citlivost a selektivitu metod hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace. Pro studium jsme využili několik hmotnostně-spektrometrických přístrojů, mimo jiné techniku hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS), techniku hmotnostní spektrometre pomocí reakce přenosu protonu (PTR-MS) a techniku hmotnostní spektrometrie v proudově-driftové trubice s vybranými ionty (SIFDT-MS). Experimentální stude je doplněná teoretickými simulacemi studovaných procesů pomocí autorem vytvořeným simulačním programem KIMI. V disertační práci prezentuji výsledky zkoumání iontové chemie molekul formaldehydu, glyoxalu a ftalátů pomocí H3O+ , NO+ and O2 + reakčních iontů, přičemž se zaměřuji na pochopení sekundárních reakci iontových produktů s vodní párou. Následně jsem také studoval sekundární reakce protonovaných a hydratovaných molekul kyseliny mravenčí s... Keywords: hmotnostní spektrometrie pomocí měkké chemická ion|hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybr|reakce přenosu protonu; Soft chemical ionization mass spectrometry|selected ion flow tube mass spectrometry|proton transfer reaction mass spectrometry|selected ion flow drift tube mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu

Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ...

Lacko, Michal; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2022

Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka
Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
2022 - Czech
The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of students' oral expression and how the use of the lab is connected to autonomous learning, self- assessment and multilingualism. The work examines under what conditions the SmartClass Robotel lab can be used in the teaching of the German language at a secondary school. Sixty- nine high school students took part in the research conducted in the form of a case study between December 2021 and February 2022. Data from the input and output records of the oral speech recordings of individual students have been used as the main source of the research. Each recording was evaluated by the student himself, his classmate and the teacher. The assessment focused on content and oral expression, lexical, grammatical and phonological competence. The evaluation also included an assessment of the quality and identification of the speech's weaknesses. The results show that, under certain conditions, teaching in a language lab can make it easier for teachers to implement conversational activities and allow students to work at their own pace and choose the order of activities. The benefit for teachers is the ability to collect data... Disertační práce se zabývá problematikou multimediálních jazykových laboratoří ve výuce cizího jazyka. Práce vychází z předpokladu, že laboratoř napomáhá nácviku rozvoje ústního projevu žáků a jak práce v laboratoři souvisí s koncepty autonomního učení, sebehodnocení a vícejazyčnosti. Práce zkoumá, za jakých podmínek lze laboratoř SmartClass Robotel využít ve výuce německého jazyka na střední škole. Výzkumného šetření realizovaného formou případové studie se v období prosinec 2021 až únor 2022 zúčastnilo 69 žáků střední školy. Zdrojem výzkumných dat byly vstupní a výstupní záznamy nahrávek ústního projevu jednotlivých žáků. Každá nahrávka byla hodnocena žákem samotným, jeho spolužákem a učitelem. Hodnocení se zaměřovala na obsah a ústní projev, lexikální, gramatickou a fonologickou kompetenci. Součástí hodnocení bylo také posouzení kvality a identifikace nedostatků projevu. Z výsledků vyplývá, že za určitých podmínek může výuka v jazykové laboratoři usnadnit učitelům realizaci konverzačních aktivit a umožnit žákům pracovat vlastním tempem a volit pořadí aktivit. Přínosem pro učitele je možnost sběru dat o učení žáků. Ve všech sledovaných oblastech došlo ke zlepšení ústního projevu žáků, k největšímu v kategorii "obsah a projev". Součástí práce je také analýza současného stavu využívání... Keywords: multimediální jazyková laboratoř; didaktika cizího jazyka; autonomní učení; vrstevnické hodnocení; případová studie; SmartClass; Robotel; digitální technologie; sebehodnocení; vícejazyčnost; multimedia language lab; foreign language didactics; autonomous learning; peer assessment; case study; SmartClass; Robotel; digital technology; self-assessment; multilingualism Available in a digital repository NRGL
Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka

The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of ...

Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
Univerzita Karlova, 2022

Náhradní výživné v teorii a v praxi
Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2022 - Czech
Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. Substitute maintenance is a blanket benefit intended to cover the costs of maintenance and care of dependent children for whom maintenance responsibilities arising from a court decision have not been properly fulfilled. In addition to presenting a new public-law institute in the context of its historical roots and ways in which it is projected into the valid legal order of the Czech Republic, this work also aims to assess the degree of state interference into the private-law sphere of family rights. The introduction and the first part of the text focus on introducing maintenance responsibilities of parents towards children with an emphasis on the consequences of failure to pay maintenance. The author provides a detailed analysis of the issue of interest accrual on maintenance in court practice. The second part of the text presents the new legislation of substitute maintenance and takes an excursus into the history of the issue. This is followed by an analysis of Slovak legislation in the field. Part four of the text deals with impacts of substitute maintenance on selected legal areas and on the practice of the... Náhradní výživné v teorii a v praxi Abstrakt Autorka v této práci představila novou dávku sociální podpory, o kterou se od 1. 7. 2021 rozšiřuje systém státní sociální péče. Náhradní výživné je plošná dávka určená na krytí nákladů na výživu a péči o nezaopatřené děti, vůči nimž není řádně plněna vyživovací povinnost vyplývající ze soudního rozhodnutí. Cílem této práce je, vedle představení nového veřejnoprávního institutu v souvislostech jeho historických kořenů a způsobu promítnutí do platného právního pořádku České republiky, rovněž posouzení míry státní ingerence do soukromoprávní sféry rodinného práva. Úvod a první část práce jsou věnovány uvedení do problematiky vyživovací povinnosti rodičů k dětem s důrazem na důsledky neplnění finanční dávky výživného. Autorka podrobněji analyzuje problematiku úročení výživného v soudní praxi. Ve druhé části práce je představena nová právní úprava náhradního výživného a učiněn exkurz do historie dané problematiky. Navazuje analýza slovenské právní úpravy v dané oblasti. Čtvrtá část práce je věnována přesahům náhradního výživného do vybraných právních oblastí a jeho vlivu na praxi dotčených subjektů při výkonu veřejné moci. V páté, ryze praktické kapitole autorka za pomoci dotazů a žádostí směrovaných kompetentním orgánům státní správy, dle zákona o svobodném přístupu... Keywords: Vyživovací povinnost; náhradní výživné; sociální dávka; nezaopatřené dítě; Maintenance responsibilities; substitute maintenance; social benefit; dependent child Available in a digital repository NRGL
Náhradní výživné v teorii a v praxi

Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. ...

Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů
Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: The use of HPLC technique in the analysis of phenolic compounds in plant material of fruit trees Although fruits are well studied and known for their high content of antioxidants and positive health benefits, the main aim of the presented dissertation thesis consists in the characterization of biological active compounds in individual parts of fruit tree material (leaves, bark, buds, flowers, and wood chips). The theoretical part is focused on fruit trees and the characterization of phenolic compounds. Their properties and the effects based on current scientific studies are shown. A large part of thesis is dealing with the chromatographic methods for the separation of phenolic substances including the current trends. The extraction process is also included. The practical part deals with the validation and development of screening HPLC-DAD method for the analysis of monitored phenolic compounds (phloridzin, phloretin, chlorogenic acid, quercitrin, rutin, arbutin, 1,5-dicafeoylquinic acid, and 3,5-dicafeoylquinic acid) in individual parts of fruit trees. The main objective of this thesis is to... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Anežka Adamcová Školitel: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce: Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů Ačkoliv jsou ovocné plody již detailně prozkoumány a známy pro svůj vysoký obsah antioxidantů a pozitivní zdravotní účinky, nosné téma této předložené disertační práce spočívá v charakterizaci obsahu biologicky aktivních látek v jednotlivých částech ovocných stromů (listí, kůra, pupeny, květy, a odpadní produkt štěpka). Teoretická část pojednává o ovocných stromech a problematice fenolických látek. Na základě vědeckých studií jsou uvedeny jejich vlastnosti a účinky na organismus. Další část rozebírá chromatografické metody pro separaci fenolických látek včetně uvedení moderních trendů. Není opomíjena extrakce těchto látek z rostlinného materiálu. Praktická část se věnuje validaci a vývoji screeningových HPLC metod s DAD detekcí pro analýzu sledovaných fenolických látek (floridzin, floretin, kyselina chlorogenová, kvercitrin, rutin, arbutin, kyselina 1,5-dikafeoylchinová a kyselina 3,5-dikafeoylchinová) v jednotlivých částech ovocných stromů. Předmětem zájmu je zaznamenat měnící se fenolický profil v rámci vegetačního období. Je... Keywords: chromatography; fruit; plant material Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation ...

Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
Univerzita Karlova, 2022

Zánik nájmu bytu výpovědí
Krtička, Daniel; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2022 - Czech
Termination of the Lease of an Apartment by Notice Abstract The thesis deals with the issue of the notice of lease of an apartment as one of the traditional institutes of lease law. Notice of lease of an apartment is primarily regulated in the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter the "CC"), in the special provisions on the lease of an apartment and a house in the section regulating the termination of the lease (Sections 2286 to 2291 CC). Secondarily, however, it is also necessary to rely on other special provisions on the lease of an apartment and a house (e.g. in the case of an inherited lease according to Section 2283 CC) or general provisions on lease (e.g. in the case of notice of lease due to the unusability of the thing for the agreed or usual purpose according to Section 2227 CC). The regulation of the termination of the lease of a cooperative apartment was excluded by the legislator from the Civil Code, as it is contained in the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act). The subject of the thesis is to give a comprehensive overview (including the current judicial decisions) of the legal regulation of the notice of lease of an apartment, both in Czech and German law. The thesis also deals with the issues that may be... Zánik nájmu bytu výpovědí Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem výpovědi z nájmu bytu jakožto jedním z tradičních institutů nájemního práva. Výpověď z nájmu bytu je primárně upravena v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), a to ve zvláštních ustanoveních o nájmu bytu a domu v rubrice upravující skončení nájmu (§ 2286 až 2291 OZ). Sekundárně je však nutno vyjít též z jiných zvláštních ustanovení o nájmu bytu a domu (např. v případě tzv. zděděného nájmu dle § 2283 OZ) či obecných ustanovení o nájmu (např. v případě výpovědi nájmu z důvodu nepoužitelnosti věci k ujednanému, resp. obvyklému účelu dle § 2227 OZ). Úpravu zániku nájmu družstevního bytu zákonodárce vyčlenil mimo občanský zákoník, kdy tato je obsažena v zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Předmětem rigorózní práce je uceleným způsobem podat (a to i za pomoci aktuální judikatury) přehled právní úpravy výpovědi z nájmu bytu, a to jak v české, tak německé právní úpravě. Rigorózní práce se dále zabývá otázkami, které lze v praxi či teorii považovat za sporné či problematické (jako např. interpretací ustanovení umožňujícího vypovědět nájem z důvodu neplacení nájemného). V neposlední řadě je obsahem práce též komparace vybraných ustanovení... Keywords: Výpověď; Nájem bytu; Zánik nájmu bytu; Notice; Lease of an Apartment; Termination of the Lease of an Apartment Available in a digital repository NRGL
Zánik nájmu bytu výpovědí

Termination of the Lease of an Apartment by Notice Abstract The thesis deals with the issue of the notice of lease of an apartment as one of the traditional institutes of lease law. Notice of lease of ...

Krtička, Daniel; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2022

Svěřenský fond jako právní implantát
Benešová, Martina; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2022 - Czech
117 Abstract Title: Trust as a legal implant Subject of this thesis is a trust and its implementation in the Czech law. The fundamental question behind this thesis is whether it is possible to successfully implement common law trust in continental legal systems. In recent decades, a number of new legal institutions have appeared in Europe, falling into the category of so-called fiduciaries, which fulfil the functions of a trust. Therefore, it is appropriate to assess how to incorporate this institution into our law so that it does not disrupt the local legal system and at the same time does not lose its elementary attributes. The first chapter is focused on historical forms of trust in Europe, starting with Ancient Rome, through the Middle Ages to modern fiduciary forms in Czech law. The content of the second chapter is focused on a comparison of foreign forms of trust. In the first part, an analysis of the legal regulation of the common law trust and its historical predecessors is processed and a comparison is made with historical European trust forms. Other parts deal with the study and comparison of the current trust structures of some European countries, namely France, Germany and others. The subject of the third chapter is an analysis of the legal regulation of the trust of the Canadian province of... 116 Abstrakt Název práce: Svěřenský fond jako právní implantát Tématem této rigorózní práce je svěřenský fond a jeho implementace v českém právu. Základní otázkou stojící na pozadí této práce je, zda je možné common law trust úspěšně implementovat v kontinentálních právních řádech. V posledních desetiletích se v Evropě objevila řada nových institutů, spadajících do kategorie tzv. fiduciárních neboli svěřenských, které plní funkce trustu. Proto je na místě posoudit, jakým způsobem zde tento institut co nejlépe inkorporovat, aby nenarušil místní právní systém a zároveň neztratil své základní atributy. První kapitola je zaměřena na historické formy svěřenství v Evropě, počínajíce Antickým Římem, přes středověké až po novověké fiduciární instituty v českém právu. Obsahem druhé kapitoly je komparace zahraničních forem svěřenství. V první části je zpracována analýza právní úpravy common law trustu a jeho historických předchůdců a provedeno porovnání s historickými evropskými svěřenskými instituty. Další části se zabývají studiem a komparací současných trustových struktur některých evropských zemí, a to Francie, Německa a dalších států. Předmětem třetí kapitoly je analýza právní úpravy trustu kanadské provincie Quebec, která byla předlohou českého svěřenského fondu, a to včetně jejích historických souvislostí.... Keywords: svěřenský fond; kontinentální právní systém; common law; trust; continental legal system; common law Available in a digital repository NRGL
Svěřenský fond jako právní implantát

117 Abstract Title: Trust as a legal implant Subject of this thesis is a trust and its implementation in the Czech law. The fundamental question behind this thesis is whether it is possible to ...

Benešová, Martina; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2022

Právní aspekty změny pohlaví
Kotková, Petra; Frinta, Ondřej
2022 - Czech
1 ABSTRACT Dissertation on Legal Aspects of Gender Reassignment. Characteristics of the topic, definition of the aim of the thesis and methods. The statement that "Man is born free and is everywhere in chains" is not merely a well known sentence with which the Enlightenment philosopher Jean Jacques Rousseau opened his treatise On the Social Contract, for it reverberates the idea of universal human freedom. Therefore, this quotation can also be applied to the very sensitive issue that is the subject of this work. It has been argued in the literature that the issue of gender reassignment is a reminder that the social categories (male, female) that we encounter in everyday life are not a definitive description of the diversity of society, but a reflection of individual imagination. One cannot but agree with this, although there are other views. The first references to sexual mismatch can be seen in antiquity. Literature suggests that men at this time were characterised by femininity in their behaviour and character. Among the well-known medieval figures, Joan of Arc, who removed her breasts, cut her hair and dressed up as a man, can be mentioned. In these times, no distinction was made between transvestitism and transsexuality. It was not until 1897 that Doctor Howard published a case of a man who fit today's... 1 ABSTRAKT Disertační práce na téma Právní aspekty změny pohlaví Charakteristika tématu, vymezení cíle práce a metody Konstatování, že "Člověk se narodil svobodný a všude je v okovech" nepředstavuje pouhou dobře známou větu, kterou osvícenský filozof Jean Jacques Rousseau otevřel rozpravu O společenské smlouvě, neb v ní doznívá myšlenka univerzální lidské svobody.1 Proto lze tento citát vztáhnout i na velmi citlivou problematiku, která je tématem této práce. V literatuře bylo uvedeno, že problematika změny pohlaví připomíná, že sociální kategorie (muž, žena), se kterými se v běžném životě setkáváme, nejsou konečným popisem rozmanitosti společnosti, nýbrž odrazem individuální představivosti.2 S tím nelze než souhlasit, byť existují i jiné názory. První zmínky týkající se pohlavního nesouladu je přitom možné spatřit již v antice. Z literatury se podává, že muži se v této době vyznačovali ženskostí ve svém chování a charakteru. Ze známých středověkých postav je pak možné zmínit Johanku z Arku, která si stahovala prsa, ostříhala vlasy a převlékala se za muže. V těchto dobách se rozdíl mezi transvestitismem a transsexualitou nedělal. Až v roce 1897 zveřejnil lékař Howard případ muže, který odpovídal dnešnímu popisu transsexuální osoby.3 Lidská identita je určována pomocí právní kategorie. Systém práva přitom... Keywords: civilní status; rodinný status; změna pohlaví; transgender; intersex; chirurgické zákroky; ESLP; zánik mannželství a registrovaného partnerství; diskriminace; civil status; family status; gender reassignment; transgender; intersex; surgical interventions; The European Court of Human Rights; marriage and partnership disolution; discriminatin Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty změny pohlaví

1 ABSTRACT Dissertation on Legal Aspects of Gender Reassignment. Characteristics of the topic, definition of the aim of the thesis and methods. The statement that "Man is born free and is everywhere ...

Kotková, Petra; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Vztah soukromého a veřejného práva: minulost a současnost
Šafránková, Anna; Tryzna, Jan
2022 - Czech
Relationship Between Private and Public Law: Past and Present Abstract This dissertation addresses the dualism of private and public law from Roman times to the present. It focuses on developments in the content of these concepts in a historical context. The dissertation examines primary sources from Roman law and highlights the significant difference between the distinction between private and public law in Roman law and later misinterpretations of the same. Particular attention is paid to the approach legal science takes to private and public law through the various phases of reception of Roman law, noting the political circumstances that led to the use of the dual concepts of ius publicum and ius privatum from Roman law as well as the change in content of those concepts. The dissertation compares the main differences between modern society and the earlier social system, especially with reference to the socio-legal structure of relationships. It describes the modern ideological sources of values on which modern society is based and traces the ways these values are reflected in modern legal systems. Constitutionalism, emphasis on the legal code as the written source of law, the concept of natural rights, and the concept of the legal state (Rechtsstaat) all made their mark on private and public law in... Vztah soukromého a veřejného práva: minulost a současnost Abstrakt Disertační práce se zabývá dualismem soukromého a veřejného práva od doby římského práva po současnost. Zaměřuje se na vývoj obsahu těchto pojmů v historickém kontextu. Na základě zkoumání primárních římskoprávních pramenů poukazuje na výrazný rozdíl mezi rozlišováním soukromého a veřejného práva v římském právu a pozdější dezinterpretací tohoto fenoménu. Všímá si přístupu právní vědy k pojmům soukromého a veřejného práva v průběhu jednotlivých fází recepce římského práva a poukazuje na jednotlivé politické okolnosti, které vedly k využití římskoprávní dvojice pojmů ius publicum a ius privatum a které také posouvaly obsah těchto pojmů. Práce srovnává hlavní rozdíly mezi novodobou společností a dřívějším společenským uspořádáním, zejména pokud jde o společensko-právní strukturu vztahů. Popisuje novověké ideové zdroje hodnot, na nichž spočívá novodobá společnost, a sleduje promítání těchto hodnot do novodobých právních řádů. Konstitucionalismus, důraz na zákon jako psaný pramen práva, koncept přirozených práv člověka a koncept právního státu se v kontinentální právní kultuře promítly do pojetí soukromého a veřejného práva. Pojmy soukromého a veřejného práva jsou přitom v novodobém právu užívány s odlišným významem než v dřívější době - navíc... Keywords: soukromé právo; veřejné právo; právní dualismus; private law; public law; legal dualism Available in a digital repository NRGL
Vztah soukromého a veřejného práva: minulost a současnost

Relationship Between Private and Public Law: Past and Present Abstract This dissertation addresses the dualism of private and public law from Roman times to the present. It focuses on developments in ...

Šafránková, Anna; Tryzna, Jan
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases