Number of found documents: 36
Published from to

Metodika pro detekci Paenibacillus larvae a Melissococcus plutonius pomocí PCR v reálném čase
Hrabák, Jaroslav; Vlková, Kateřina; Erban, Tomáš
2023 - Czech
Metodika je určena laboratořím, které se zabývají diagnostikou nákaz včel. Detekce původců moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) a hniloby včelího plodu (Melissococcus plutonius) je nezbytná pro prevenci šíření těchto nebezpečných onemocnění včely medonosné (Apis mellifera). Jedná se především o vyšetření včelstev v ochranných pásmech onemocnění, do nichž mohlo dojít k zavlečení původců z ohniska nákazy zalétáváním včel nebo loupeží. Druhou možností využití je konfirmace nákazy na základě detekovaných klinických příznaků ve včelstvu. Hlavním cílovým uživatelem v České republice jsou laboratoře vyšetřující nákazy zvířat pro Státní veterinární správu (SVS) (akreditované laboratoře) v případě podezření na onemocnění a vyšetřování v ochranných pásmech. Dalšími cílovými uživateli jsou laboratoře vyšetřující včelstva z důvodů preventivní surveillance na základě požadavku včelařů. Metoda PCR umožňuje rychlou a spolehlivou detekci P. larvae a M. plutonius z různých vzorků odebraných ze včelstva. Oproti klasickým mikrobiologickým technikám umožňuje poskytnout výsledek během několika hodin od přijetí vzorku do laboratoře. Tím lze zajistit, především v období intenzivní letové aktivity včel, včasnou intervenci u včelstev s podezřením na výskyt zmíněných nákaz a zamezit rozšíření onemocnění na blízká stanoviště včelstev. The methodology is intended for diagnostic laboratories focused on bee infections. Detection of the causative agents of American foulbrood (Paenibacillus larvae) and European foulbrood (Melissococcus plutonius) is essential to prevent the spread of those highly contagious infections of a honey bee (Apis mellifera) diseases. In case of the suspicion, an examination of bee colonies in protective zones of the disease is indicated. The second possibility of use is the confirmation of the infection based on the detected clinical symptoms in the bee colony. The main target user in the Czech Republic are laboratories investigating animal diseases for the State Veterinary Administration (SVS) (accredited laboratories) in case of suspected disease and investigations in protective zones. Other target users are laboratories investigating bee colonies for reasons of preventive surveillance based on the request of beekeepers. The PCR method enables fast and reliable detection of P. larvae and M. plutonius from different samples taken from the bee colony. Compared to classic microbiological techniques, it allows to provide a result within a few hours of receiving the sample in the laboratory. In this way, it is possible to ensure, above all during the period of intense flight activity of bees, early intervention in bee colonies suspected of the occurrence of the mentioned diseases and to prevent the spread of the disease to nearby habitats of bee colonies. Keywords: Metodika; Paenibacillus; larvae; Melissocossus; plutonius; PCR; včelstvo; včela medonosná; Apis mellifera; Method; Paenibacillus; larvae; Melissocossus; plutonius; PCR; apiary; honey bee; Apis mellifera Available in a digital repository NRGL
Metodika pro detekci Paenibacillus larvae a Melissococcus plutonius pomocí PCR v reálném čase

Metodika je určena laboratořím, které se zabývají diagnostikou nákaz včel. Detekce původců moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) a hniloby včelího plodu (Melissococcus plutonius) je nezbytná pro ...

Hrabák, Jaroslav; Vlková, Kateřina; Erban, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu
Dlouhá, Jana; Pospíšilová, Marie; Petiška, Eduard; Dlouhý, Jiří; Macháčková Henderson, Laura
2022 - Czech
Z analýzy potřeb venkova a malých obcí z hlediska udržitelnosti vyplývá, že předpoklady k nastartování změn leží mj. v oblasti sociální: patří mezi ně sociální kapitál (důvěra, rozvinuté vztahy mezi aktéry, společné aktivity) a vzdělání odpovídající podmínkám regionu (formující místní identitu). Metodika navrhuje, jak vztahy a spolupráci v daném místě utvářet a následně využívat ke zvyšování kvality života a jejích složek - sociálních, environmentálních i ekonomických. Ukazuje postupy pro utváření místní kultury a formování životního stylu, představuje zkušenosti Hnutí pro změnu, rekapituluje principy sociálního podnikání, odkazuje na existující formy spolupráce v komunitních projektech. Ukazuje, že pro sdílené pochopení principů udržitelnosti v regionech chybí příležitosti ke vzdělávání, především vycházejícímu z místně zakotveného učení, které by zajistilo všeobecnou informovanost o místních zdrojích a příležitostech UR. An analysis of the needs of rural and small communities in terms of sustainability shows that the preconditions for initiating change are, among others, in the social sphere: these include social capital (trust, developed relationships between actors, joint activities) and education appropriate to the conditions of the region (shaping local identity). The Methodology proposes how relationships and cooperation in a given place can be shaped and subsequently used to improve the quality of life in all its dimensions - social, environmental and economic. It shows practices for shaping local culture and lifestyle, presents the experience of the Movement for Change, recapitulates the principles of social entrepreneurship, and refers to existing forms of cooperation in community projects. It shows that opportunities for education, especially based on locally embedded learning, are lacking so that a shared understanding of sustainability principles in the regions to ensure a general awareness of local UR resources and opportunities is missing. Keywords: Metodika; rozvoj regionu; venkov; Cíle udržitelného rozvoje; komunitní projekty; celoživotní učení; Methodology; regional development; rural development; Sustainable Development Goals; community projects; lifelong learning Available in a digital repository NRGL
Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu

Z analýzy potřeb venkova a malých obcí z hlediska udržitelnosti vyplývá, že předpoklady k nastartování změn leží mj. v oblasti sociální: patří mezi ně sociální kapitál (důvěra, rozvinuté vztahy mezi ...

Dlouhá, Jana; Pospíšilová, Marie; Petiška, Eduard; Dlouhý, Jiří; Macháčková Henderson, Laura
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj metodiky pro analýzu T-buněčné odpovědi proti viru SARS-CoV-2
Šmahel, Michal; Pavliš, Oto; Beran, Ondřej; Bohoněk, Miloš; Tachezy, Ruth; Holub, Michal; Poláková, Ingrid; Saláková, Martina; Schreiberová, Lucie
2022 - Czech
V roce 2020 způsobil koronavirus SARS-CoV-2 pandemii onemocnění covid-19. Pro detekci buněčné odpovědi vyvolané infekcí tímto virem byl vyvinut vysoce citlivý test ELISPOT detekující specifické lymfocyty T produkující interferon gama po stimulaci syntetickými peptidy odvozenými z virových antigenů. Tento test umožňuje stanovovat paměťové T buňky namířené proti virovému proteinu spike (S) používanému k vakcinaci a také proti dalším virovým proteinům. Tato metoda může být uplatněna při analýze imunitní odpovědi u jedinců po prodělaném covidu-19 a po očkování proti SARS-CoV-2 a může se tak uplatnit při stanovení imunitní připravenosti pracovníků záchranných složek. In 2020, the SARS-CoV-2 coronavirus caused a pandemic of covid-19 disease. To detect the cellular response induced by infection with this virus, a highly sensitive ELISPOT assay has been developed that detects specific interferon gamma-producing T lymphocytes after stimulation with synthetic peptides derived from viral antigens. This assay allows the detection of memory T cells directed against the viral spike (S) protein used for vaccination as well as against other viral proteins. This method can be applied to the analysis of the immune response in individuals after covid-19 and SARS-CoV-2 vaccination and may thus be used to determine the immune preparedness of emergency workers. Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; ELISPOT; memory T-cells; immune response Available in a digital repository NRGL
Vývoj metodiky pro analýzu T-buněčné odpovědi proti viru SARS-CoV-2

V roce 2020 způsobil koronavirus SARS-CoV-2 pandemii onemocnění covid-19. Pro detekci buněčné odpovědi vyvolané infekcí tímto virem byl vyvinut vysoce citlivý test ELISPOT detekující specifické ...

Šmahel, Michal; Pavliš, Oto; Beran, Ondřej; Bohoněk, Miloš; Tachezy, Ruth; Holub, Michal; Poláková, Ingrid; Saláková, Martina; Schreiberová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Metodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČR
Kapitulčinová, Dana; Jelínková, Zuzana; Havránek, Miroslav; Zvěřinová, Iva; Weinzettel, Jan
2018 - Czech
Metodický dokument popisuje výběr indikátorů dopadu na životní prostředí pro potraviny a jejich agregaci do jednoho integrovaného indikátoru environmentálního dopadu, tzv. Nutriční stopy. Funkční jednotkou je jedna porce pokrmu a uvedeny jsou také výživové hodnoty s ohledem na zdraví. Dokument obsahuje teoretické ukotvení a popis postupu výpočtu Nutriční stopy. Na základě pilotního testu konceptu v praxi jsou navrženy metodické postupy pro jeho využití a to zejména v oblasti vzdělávání (EVVO a VUR). The methodological document describes the selection of environmental indicators for food items integrated in a single indicator of environmental impact, so-called Nutritional Footprint. The functional unit is one portion of a meal and nutritional values with respect to health are also provided. The document includes theoretical grounding and description of the Nutritional Footprint calculation. Based on a pilot testing of the concept methodological approaches to its practical use are suggested, especially for its use in education (EE and ESD). Keywords: Nutriční stopa; životní prostředí; výživa a zdraví; vzdělávání a osvěta; Nutritional Footprint; environment; nutrition and health; education Available in a digital repository NRGL
Metodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČR

Metodický dokument popisuje výběr indikátorů dopadu na životní prostředí pro potraviny a jejich agregaci do jednoho integrovaného indikátoru environmentálního dopadu, tzv. Nutriční stopy. Funkční ...

Kapitulčinová, Dana; Jelínková, Zuzana; Havránek, Miroslav; Zvěřinová, Iva; Weinzettel, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS
Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína; Křivka, Martin
2015 - Czech
Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území současné České republiky v letech 1921-2011 tak, aby bylo možno navržený postup realizovat podle tohoto popisu opakovaně v budoucnosti. Hlavním účelem je vytvořit podklady pro historické hranice okresů a krajů v letech populačních cenzů a tyto hranice následně využít pro zobrazení historických statistických dat ve struktuře platné v rozhodných okamžicích populačních cenzů. Některé GIS vrstvy byly již vytvořeny v moderní době a byly pouze převzaty ze zdrojů ČÚZK a ČSÚ (1991−2011). Pro ostatní roky bylo nutno v archivech vyhledat mapové podklady a následně je kartograficky zpracovat. Postup práce a jednotlivé aktivity směřující k vytvoření shp souborů pro využití v GIS jsou popsány v předkládané metodice. Keywords: historický GIS; administrativní hranice; okresy Česka; historical GIS; administrative boundaries; Czech districts; historická kartografie; organizace veřejné správy; gis Available in a digital repository NRGL
Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS

Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území současné České republiky v letech ...

Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína; Křivka, Martin
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 2015

Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER)
Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří; Kapitulčinová, Dana
2015 - Czech
Metodika tvorby regionálních případových studií (PS) udržitelného rozvoje pro vysokoškolské vzdělávání má za cíl podpořit využití konkrétních příkladů z praxe ve výuce a současné vést k rozvíjení výzkumných nástrojů relevantních pro místní environmentální problematiku a otázky udržitelného rozvoje území, přičemž se tak zdůrazní význam regionálního kontextu a specifik. Publikace výsledků formou otevřených vzdělávacích zdrojů (tzv. Open Educational Resources, OER) umožní zprostředkovat tyto materiály pro regionálně orientované školství i na nižších stupních vzdělávacího systému, pro prezentaci regionálních zvláštností, a může sloužit též pro podporu dialogu o rozvoji území mezi různými společenskými aktéry. V metodice je uveden postup při tvorbě výukových případových studií a představen způsob jejich využití v procesu výuky na vysoké škole. Protože navržený postup vychází z kvalitativních vědeckých přístupů založených na zkušenosti, jsou zde také zmíněny postupy vedoucí k vytvoření znalostní báze ve formě otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), které otevírají možnost kumulace zkušeností. Metodika zohledňuje požadavek návaznosti studia a uvádí stručný přehled uplatnění těchto přístupů i na nižších stupních vzdělávacího systému; ukazuje též možnosti využití takto získaných poznatků v praxi. Přehledně shrnuje předpoklady a východiska výuky problematiky udržitelného rozvoje z regionálního úhlu pohledu. Používané metody tvorby a využití případových studií jsou založeny na vlastní praxi v tomto typu výuky i její teoretické reflexi. Metodika nabízí možnost propojení vysokoškolské výuky a výzkumu s praxí, což by mělo vést ke zvýšení schopnosti řešit místní problémy udržitelného rozvoje ve spolupráci s univerzitami. The methodology of development of regional case studies of Sustainable Development for Higher Education is aimed at the promotion of the use of practical cases in teaching; it should lead to the development of research tools relevant to local environmental issues and issues of sustainable development of the region, and thus emphasizes the importance of the regional context and specifics. The publication of the cases in the form of open educational resources (OER) enables access to these materials for regionally oriented education at earlier stages of the education system, and can be used for the presentation of regional specifics, and may also serve to promote dialogue concerning the development of the territory between the different social actors. The methodology outlines the procedure for creating educational case studies and shows how they are used in university teaching. Because the methodology is based on qualitative research methods working with direct experience, discussion also addresses the ways and means of creating a knowledge base as an open educational resources (OER), to facilitate the accumulation of this experience. The methodology takes into account the requirement for continuity of learning at different educational levels and gives a brief overview of similar approaches applied at lower levels of the education system; it also shows how the results can be applied in practice. The methods of case study development and use are based on the authors' own teaching experience, and on its theoretical reflection. The methodology clearly summarizes the assumptions for teaching sustainable development issues from a regional perspective; it offers the possibility of linking university teaching and research with practice, which should lead to an increased competence in addressing local issues of sustainable development in cooperation with universities. Keywords: Případové studie; vysokoškolská výuka; otevřené vzdělávací zdroje; Case studies; Higher Education; Open Educational Resources Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER)

Metodika tvorby regionálních případových studií (PS) udržitelného rozvoje pro vysokoškolské vzdělávání má za cíl podpořit využití konkrétních příkladů z praxe ve výuce a současné vést k rozvíjení ...

Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří; Kapitulčinová, Dana
Univerzita Karlova, 2015

Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS
Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Riška, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína
2015 - Czech
Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území hlavního města Prahy v letech 1921−2011 tak, aby bylo možno navržený postup realizovat podle tohoto popisu opakovaně v budoucnosti. Hlavním účelem projektu NAKI je vytvořit podklady pro historické hranice katastrálních území (popř. i obvodů a základních sídelních jednotek) v letech populačních cenzů a tyto hranice následně využít pro zobrazení historických statistických dat ve struktuře platné v rozhodných okamžicích populačních cenzů. Některé GIS vrstvy byly již vytvořeny v moderní době a byly pouze převzaty ze zdrojů ČÚZK a ČSÚ (1991−2011). Ostatní podklady bylo nutno vyhledat v archivech a následně kartograficky zpracovat. Postup práce a jednotlivé aktivity směřující k vytvoření shp souborů pro využití v GIS jsou popsány v předkládané metodice. Keywords: historický GIS; administrativní hranice; urbanistické obvody Prahy; historical GIS; administrative boundaries; urban districts of Prague; historická kartografie; gis Available in a digital repository NRGL
Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS

Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území hlavního města Prahy v letech ...

Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Riška, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 2015

Metodika umělecko-historické topografie – identifikace, dokumentace a prezentace starého umění
Macek, Petr; Mudra, Aleš; Ottová, Michaela
2014 - Czech
Keywords: kulturní historie; historická topografie Available in a digital repository NRGL
Metodika umělecko-historické topografie – identifikace, dokumentace a prezentace starého umění

Macek, Petr; Mudra, Aleš; Ottová, Michaela
Ústav pro dějiny umění FF UK, 2014

Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA
Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
2014 - Czech
Keywords: katalogizace kartografických dokumentů Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA

Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2014

Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21
Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
2014 - Czech
Keywords: katalogizace kartografických dokumentů Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21

Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases