Number of found documents: 19
Published from to

Metodika pro detekci Paenibacillus larvae a Melissococcus plutonius pomocí PCR v reálném čase
Hrabák, Jaroslav; Vlková, Kateřina; Erban, Tomáš
2023 - Czech
Metodika je určena laboratořím, které se zabývají diagnostikou nákaz včel. Detekce původců moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) a hniloby včelího plodu (Melissococcus plutonius) je nezbytná pro prevenci šíření těchto nebezpečných onemocnění včely medonosné (Apis mellifera). Jedná se především o vyšetření včelstev v ochranných pásmech onemocnění, do nichž mohlo dojít k zavlečení původců z ohniska nákazy zalétáváním včel nebo loupeží. Druhou možností využití je konfirmace nákazy na základě detekovaných klinických příznaků ve včelstvu. Hlavním cílovým uživatelem v České republice jsou laboratoře vyšetřující nákazy zvířat pro Státní veterinární správu (SVS) (akreditované laboratoře) v případě podezření na onemocnění a vyšetřování v ochranných pásmech. Dalšími cílovými uživateli jsou laboratoře vyšetřující včelstva z důvodů preventivní surveillance na základě požadavku včelařů. Metoda PCR umožňuje rychlou a spolehlivou detekci P. larvae a M. plutonius z různých vzorků odebraných ze včelstva. Oproti klasickým mikrobiologickým technikám umožňuje poskytnout výsledek během několika hodin od přijetí vzorku do laboratoře. Tím lze zajistit, především v období intenzivní letové aktivity včel, včasnou intervenci u včelstev s podezřením na výskyt zmíněných nákaz a zamezit rozšíření onemocnění na blízká stanoviště včelstev. The methodology is intended for diagnostic laboratories focused on bee infections. Detection of the causative agents of American foulbrood (Paenibacillus larvae) and European foulbrood (Melissococcus plutonius) is essential to prevent the spread of those highly contagious infections of a honey bee (Apis mellifera) diseases. In case of the suspicion, an examination of bee colonies in protective zones of the disease is indicated. The second possibility of use is the confirmation of the infection based on the detected clinical symptoms in the bee colony. The main target user in the Czech Republic are laboratories investigating animal diseases for the State Veterinary Administration (SVS) (accredited laboratories) in case of suspected disease and investigations in protective zones. Other target users are laboratories investigating bee colonies for reasons of preventive surveillance based on the request of beekeepers. The PCR method enables fast and reliable detection of P. larvae and M. plutonius from different samples taken from the bee colony. Compared to classic microbiological techniques, it allows to provide a result within a few hours of receiving the sample in the laboratory. In this way, it is possible to ensure, above all during the period of intense flight activity of bees, early intervention in bee colonies suspected of the occurrence of the mentioned diseases and to prevent the spread of the disease to nearby habitats of bee colonies. Keywords: Metodika; Paenibacillus; larvae; Melissocossus; plutonius; PCR; včelstvo; včela medonosná; Apis mellifera; Method; Paenibacillus; larvae; Melissocossus; plutonius; PCR; apiary; honey bee; Apis mellifera Available in a digital repository NRGL
Metodika pro detekci Paenibacillus larvae a Melissococcus plutonius pomocí PCR v reálném čase

Metodika je určena laboratořím, které se zabývají diagnostikou nákaz včel. Detekce původců moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) a hniloby včelího plodu (Melissococcus plutonius) je nezbytná pro ...

Hrabák, Jaroslav; Vlková, Kateřina; Erban, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu
Dlouhá, Jana; Pospíšilová, Marie; Petiška, Eduard; Dlouhý, Jiří; Macháčková Henderson, Laura
2022 - Czech
Z analýzy potřeb venkova a malých obcí z hlediska udržitelnosti vyplývá, že předpoklady k nastartování změn leží mj. v oblasti sociální: patří mezi ně sociální kapitál (důvěra, rozvinuté vztahy mezi aktéry, společné aktivity) a vzdělání odpovídající podmínkám regionu (formující místní identitu). Metodika navrhuje, jak vztahy a spolupráci v daném místě utvářet a následně využívat ke zvyšování kvality života a jejích složek - sociálních, environmentálních i ekonomických. Ukazuje postupy pro utváření místní kultury a formování životního stylu, představuje zkušenosti Hnutí pro změnu, rekapituluje principy sociálního podnikání, odkazuje na existující formy spolupráce v komunitních projektech. Ukazuje, že pro sdílené pochopení principů udržitelnosti v regionech chybí příležitosti ke vzdělávání, především vycházejícímu z místně zakotveného učení, které by zajistilo všeobecnou informovanost o místních zdrojích a příležitostech UR. An analysis of the needs of rural and small communities in terms of sustainability shows that the preconditions for initiating change are, among others, in the social sphere: these include social capital (trust, developed relationships between actors, joint activities) and education appropriate to the conditions of the region (shaping local identity). The Methodology proposes how relationships and cooperation in a given place can be shaped and subsequently used to improve the quality of life in all its dimensions - social, environmental and economic. It shows practices for shaping local culture and lifestyle, presents the experience of the Movement for Change, recapitulates the principles of social entrepreneurship, and refers to existing forms of cooperation in community projects. It shows that opportunities for education, especially based on locally embedded learning, are lacking so that a shared understanding of sustainability principles in the regions to ensure a general awareness of local UR resources and opportunities is missing. Keywords: Metodika; rozvoj regionu; venkov; Cíle udržitelného rozvoje; komunitní projekty; celoživotní učení; Methodology; regional development; rural development; Sustainable Development Goals; community projects; lifelong learning Available in a digital repository NRGL
Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu

Z analýzy potřeb venkova a malých obcí z hlediska udržitelnosti vyplývá, že předpoklady k nastartování změn leží mj. v oblasti sociální: patří mezi ně sociální kapitál (důvěra, rozvinuté vztahy mezi ...

Dlouhá, Jana; Pospíšilová, Marie; Petiška, Eduard; Dlouhý, Jiří; Macháčková Henderson, Laura
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj metodiky pro analýzu T-buněčné odpovědi proti viru SARS-CoV-2
Šmahel, Michal; Pavliš, Oto; Beran, Ondřej; Bohoněk, Miloš; Tachezy, Ruth; Holub, Michal; Poláková, Ingrid; Saláková, Martina; Schreiberová, Lucie
2022 - Czech
V roce 2020 způsobil koronavirus SARS-CoV-2 pandemii onemocnění covid-19. Pro detekci buněčné odpovědi vyvolané infekcí tímto virem byl vyvinut vysoce citlivý test ELISPOT detekující specifické lymfocyty T produkující interferon gama po stimulaci syntetickými peptidy odvozenými z virových antigenů. Tento test umožňuje stanovovat paměťové T buňky namířené proti virovému proteinu spike (S) používanému k vakcinaci a také proti dalším virovým proteinům. Tato metoda může být uplatněna při analýze imunitní odpovědi u jedinců po prodělaném covidu-19 a po očkování proti SARS-CoV-2 a může se tak uplatnit při stanovení imunitní připravenosti pracovníků záchranných složek. In 2020, the SARS-CoV-2 coronavirus caused a pandemic of covid-19 disease. To detect the cellular response induced by infection with this virus, a highly sensitive ELISPOT assay has been developed that detects specific interferon gamma-producing T lymphocytes after stimulation with synthetic peptides derived from viral antigens. This assay allows the detection of memory T cells directed against the viral spike (S) protein used for vaccination as well as against other viral proteins. This method can be applied to the analysis of the immune response in individuals after covid-19 and SARS-CoV-2 vaccination and may thus be used to determine the immune preparedness of emergency workers. Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; ELISPOT; memory T-cells; immune response Available in a digital repository NRGL
Vývoj metodiky pro analýzu T-buněčné odpovědi proti viru SARS-CoV-2

V roce 2020 způsobil koronavirus SARS-CoV-2 pandemii onemocnění covid-19. Pro detekci buněčné odpovědi vyvolané infekcí tímto virem byl vyvinut vysoce citlivý test ELISPOT detekující specifické ...

Šmahel, Michal; Pavliš, Oto; Beran, Ondřej; Bohoněk, Miloš; Tachezy, Ruth; Holub, Michal; Poláková, Ingrid; Saláková, Martina; Schreiberová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Metodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČR
Kapitulčinová, Dana; Jelínková, Zuzana; Havránek, Miroslav; Zvěřinová, Iva; Weinzettel, Jan
2018 - Czech
Metodický dokument popisuje výběr indikátorů dopadu na životní prostředí pro potraviny a jejich agregaci do jednoho integrovaného indikátoru environmentálního dopadu, tzv. Nutriční stopy. Funkční jednotkou je jedna porce pokrmu a uvedeny jsou také výživové hodnoty s ohledem na zdraví. Dokument obsahuje teoretické ukotvení a popis postupu výpočtu Nutriční stopy. Na základě pilotního testu konceptu v praxi jsou navrženy metodické postupy pro jeho využití a to zejména v oblasti vzdělávání (EVVO a VUR). The methodological document describes the selection of environmental indicators for food items integrated in a single indicator of environmental impact, so-called Nutritional Footprint. The functional unit is one portion of a meal and nutritional values with respect to health are also provided. The document includes theoretical grounding and description of the Nutritional Footprint calculation. Based on a pilot testing of the concept methodological approaches to its practical use are suggested, especially for its use in education (EE and ESD). Keywords: Nutriční stopa; životní prostředí; výživa a zdraví; vzdělávání a osvěta; Nutritional Footprint; environment; nutrition and health; education Available in a digital repository NRGL
Metodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČR

Metodický dokument popisuje výběr indikátorů dopadu na životní prostředí pro potraviny a jejich agregaci do jednoho integrovaného indikátoru environmentálního dopadu, tzv. Nutriční stopy. Funkční ...

Kapitulčinová, Dana; Jelínková, Zuzana; Havránek, Miroslav; Zvěřinová, Iva; Weinzettel, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER)
Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří; Kapitulčinová, Dana
2015 - Czech
Metodika tvorby regionálních případových studií (PS) udržitelného rozvoje pro vysokoškolské vzdělávání má za cíl podpořit využití konkrétních příkladů z praxe ve výuce a současné vést k rozvíjení výzkumných nástrojů relevantních pro místní environmentální problematiku a otázky udržitelného rozvoje území, přičemž se tak zdůrazní význam regionálního kontextu a specifik. Publikace výsledků formou otevřených vzdělávacích zdrojů (tzv. Open Educational Resources, OER) umožní zprostředkovat tyto materiály pro regionálně orientované školství i na nižších stupních vzdělávacího systému, pro prezentaci regionálních zvláštností, a může sloužit též pro podporu dialogu o rozvoji území mezi různými společenskými aktéry. V metodice je uveden postup při tvorbě výukových případových studií a představen způsob jejich využití v procesu výuky na vysoké škole. Protože navržený postup vychází z kvalitativních vědeckých přístupů založených na zkušenosti, jsou zde také zmíněny postupy vedoucí k vytvoření znalostní báze ve formě otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), které otevírají možnost kumulace zkušeností. Metodika zohledňuje požadavek návaznosti studia a uvádí stručný přehled uplatnění těchto přístupů i na nižších stupních vzdělávacího systému; ukazuje též možnosti využití takto získaných poznatků v praxi. Přehledně shrnuje předpoklady a východiska výuky problematiky udržitelného rozvoje z regionálního úhlu pohledu. Používané metody tvorby a využití případových studií jsou založeny na vlastní praxi v tomto typu výuky i její teoretické reflexi. Metodika nabízí možnost propojení vysokoškolské výuky a výzkumu s praxí, což by mělo vést ke zvýšení schopnosti řešit místní problémy udržitelného rozvoje ve spolupráci s univerzitami. The methodology of development of regional case studies of Sustainable Development for Higher Education is aimed at the promotion of the use of practical cases in teaching; it should lead to the development of research tools relevant to local environmental issues and issues of sustainable development of the region, and thus emphasizes the importance of the regional context and specifics. The publication of the cases in the form of open educational resources (OER) enables access to these materials for regionally oriented education at earlier stages of the education system, and can be used for the presentation of regional specifics, and may also serve to promote dialogue concerning the development of the territory between the different social actors. The methodology outlines the procedure for creating educational case studies and shows how they are used in university teaching. Because the methodology is based on qualitative research methods working with direct experience, discussion also addresses the ways and means of creating a knowledge base as an open educational resources (OER), to facilitate the accumulation of this experience. The methodology takes into account the requirement for continuity of learning at different educational levels and gives a brief overview of similar approaches applied at lower levels of the education system; it also shows how the results can be applied in practice. The methods of case study development and use are based on the authors' own teaching experience, and on its theoretical reflection. The methodology clearly summarizes the assumptions for teaching sustainable development issues from a regional perspective; it offers the possibility of linking university teaching and research with practice, which should lead to an increased competence in addressing local issues of sustainable development in cooperation with universities. Keywords: Případové studie; vysokoškolská výuka; otevřené vzdělávací zdroje; Case studies; Higher Education; Open Educational Resources Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER)

Metodika tvorby regionálních případových studií (PS) udržitelného rozvoje pro vysokoškolské vzdělávání má za cíl podpořit využití konkrétních příkladů z praxe ve výuce a současné vést k rozvíjení ...

Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří; Kapitulčinová, Dana
Univerzita Karlova, 2015

Metodika využití wiki software ve výuce
Dlouhý, Jiří; Dlouhá, Jana
2012 - Czech
Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Zvláštní kapitolu tvoří též rozbor možností využití, jak pasívního, tak i aktivního, elektronické encyklopedie Wikipedie ve výuce. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva s ohledem na soustavné výrazné podceňování (především v elektronickém prostředí) této problematiky ze strany většiny pedagogů. V metodice je zároveň obšírně vysvětleno využívání svobodných autorských licencí, především licencí Creative Commons. Primární podobou této metodiky je její elektronická forma v Enviwiki www.enviwiki.cz. Metodika je tím volně přístupná všem zájemcům o její využití, jak také odpovídá filosofii výuky v otevřeném informačním prostoru. Je dostupná právě ve wiki, kde jsou také umístěny příklady práce se studenty. Existuje i její tištěná forma, která však neposkytuje všechny funkce a zdroje informací, neboť neumožňuje především přístup k externím zdrojům dostupným v online prostředí, které doplňují informace zpracované autory těchto textů. The methodology for using wiki software in education is available to teachers who want to use wiki software for teaching purposes. It presents the most important characteristics of a wiki environment, deals with the various possibilities for its active use, provides guidance on the use of the existing wiki environment, and on the selection and installation of the software, including its own modules. Special attention is also paid to analyzing the possibilities for the use, passively and actively, of the electronic encyclopedia Wikipedia for educational purposes. The methodology includes the topic of copyright law with regard to the significant systematic underestimation (especially in the electronic environment) of this issue by most teachers. The methodology also explains in detail the use of free copyright licenses, especially the Creative Commons license. The primary form of this methodology is its electronic form in the Enviwiki (see www.enviwiki.cz), where examples of work by students are also located. The methodology is thus freely available to anyone interested in using it, as it corresponds to the philosophy of teaching in an open information space. Keywords: metodika; wiki; software; autorské právo; creative commons; vysokoškolské vzdělávání; methodology; wiki; software; copyright; creative commons; higher education Available in a digital repository NRGL
Metodika využití wiki software ve výuce

Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního ...

Dlouhý, Jiří; Dlouhá, Jana
Univerzita Karlova, 2012

Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Dlouhá, Jana; Braniš, Martin; Dlouhý, Jiří; Jančaříková, Kateřina; Jančařík, Antonín
2012 - Czech
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých školách, která je vedena formou e-learningu nebo blended learningu, je realizována v různých oborech a s rozmanitými výukovými cíli, které jsou ovšem v souladu s principy aktivního a problémově orientovaného učení. Tento typ výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí, které jsou nezbytné jak pro naplnění tradičních cílů vysokoškolské výuky (tvorba díla), tak také z hlediska aplikačního. Kompetence potřebné a pěstované ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) mají do značné míry povahu akčních kompetencí, významně jsou zaměřeny na schopnosti řešení problémů. V problémově orientovaných výukových situacích, jež jsou žádoucí z hladiska VUR, se pak uplatní takové prostředí, jako je Wiki, nazývané též "sociálním webem". Tato konkrétní metodika staví na konceptu rozvíjení "akademické gramotnosti", kde student rozvíjí své dovednosti současně s procesem psaní a prostřednictvím tohoto procesu se také učí. Metoda výuky/učení je úzce spojena s rolí prostředí, ve kterém se student učí - sociálního prostředí akademické komunity. Metodicky popsaná výuka vedená v prostoru otevřeném pro tvůrčí práci studentů v rámci e-learningových kurzů se řídí zásadami sociálního učení a využívá vlastností wiki prostředí. Tyto technické vlastnosti jsou spojeny s konkrétními požadavky na vedení interdisciplinárního dialogu ve VURj. Software Mediawiki použitý v průběhu celého procesu psaní i pro diskuse a vzájemné hodnocení studentských prací byl zvolen ke stimulaci metakognitivních dovedností, organizaci procesu psaní; současně toto prostředí nabízí model akademického prostředí včetně procesu peer review. The methodology is intended to provide a framework for the use of open web space as a tool for teaching students at the university level, in e-learning or blended learning courses, and in various disciplines with an active and problem-oriented learning component which is desirable from the perspective of education for sustainable development. The virtual space (Wiki), the so-called "social web", provides an interactive environment and supports social skills such as cooperation, self-expression, and communication. This particular methodology is based on the concept of "academic literacy" where students develop their skills along with the writing process. MediaWiki software was used to stimulate meta-cognitive skills, the organization of the writing process, and critical thinking (with regard to resources); a model for an academic environment was presented there. Instructions available in the wiki support pre-writing, a resource search, the writing of a literature review & annotation, posing a research question, developing of text, and peer review. The method proved to be useful in practice; it provided evidence of student work and the results are available for future generations of students. Keywords: metodika; tvorba textů; odborné psaní; kompetence; sociální web; sociální učení; vysokoškolské vzdělávání; inovace; vzdělávání k udržitelnému rozvoji; e-learning; methodology; writing skill; academic writing; social web; social learning; sustainable development; higher education; innovation; e-learning Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu

Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých ...

Dlouhá, Jana; Braniš, Martin; Dlouhý, Jiří; Jančaříková, Kateřina; Jančařík, Antonín
Univerzita Karlova, 2012

Metodika evaluace programů environmentální výchovy
Činčera, Jan
2012 - Czech
Programy environmentální výchovy a vzdělávání musí často doložit svou efektivitu - základním prostředkem k tomu jsou evaluační výzkumy. Evaluační výzkumy si zadávají zpravidla realizátoři či sponzoři programů a na jejich základě pak získávají informace o efektivitě použitých vzdělávacích metod. Výsledky pak může využít realizátor programu pro zkvalitňování svého programu i externí posuzovatel - například donor pro rozhodování o dalším rozdělování finančních prostředků. Dlouhodobě je pak zisk z evaluačních výzkumů oboustranný: realizátoři připravují kvalitnější programy a program lze obhájit jako přínosný. Předložená metodika má sloužit oběma těmto účelům; může být využita i pracovníky veřejné správy, kteří formální i neformální programy environmentální výchovy z různých důvodů posuzují. Cílem prezentované metodiky je vymezit základní terminologii pro evaluaci programů environmentální výchovy, popsat základní fáze evaluačního cyklu, dále charakterizovat základní alternativní postupy při evaluaci programů, a nakonec identifikovat základní požadavky na evaluační výzkum. Zpracování metodiky vychází z předpokladu, že se ve střednědobém horizontu stanou evaluační výzkumy běžnou součástí environmentální výchovy. Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí, aby se odpovědní pracovníci orientovali v tématice a získali základní porozumění pro možnosti i nároky evaluačních výzkumů. The methodology may be used by public administration officials who evaluate both formal and informal environmental education programs for various reasons (incl. making decisions on the distribution of funds to support formal and informal environmental education programs)., The results can than be used by those who implemented the program to improve it or by its external evaluators such as the donor to asses its efficiency. The aim of the presented methodology is to define the basic terminology for evaluating environmental education programs, describe the basic stages of the evaluation cycle, characterize the basic alternative procedures for evaluating programs, and finally, to identify the basic requirements for evaluation research. Development of the methodology is based on the assumption that the evaluation research in the medium term will become an integral part of environmental education programs. To achieve this objective requires that officials are familiar with the theme and gain a basic understanding of the opportunities and needs of the assessment procedures. Keywords: metodika; evaluace; evaluační výzkum; environmentální výchova; environmentální vzdělávání; program EVVO; methodology; evaluation; evaluation research; environmental education; environmental education program Available in a digital repository NRGL
Metodika evaluace programů environmentální výchovy

Programy environmentální výchovy a vzdělávání musí často doložit svou efektivitu - základním prostředkem k tomu jsou evaluační výzkumy. Evaluační výzkumy si zadávají zpravidla realizátoři či sponzoři ...

Činčera, Jan
Univerzita Karlova, 2012

Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání
Dlouhá, Jana; Činčera, Jan; Jančaříková, Kateřina; Dlouhý, Jiří
2012 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní metody výuky a metodické postupy pro kolaborativní práci studentů. Využití těchto metod výuky/učení podporuje rozvoj důležitých dovedností, jako je např. schopnost řešení problémů v teorii i praxi, rozvíjí kritické myšlení a interpersonální komunikaci; může také zvýšit aktivní zapojení studentů i jejich vzájemnou interakci, což jsou všechno dovednosti velmi důležité pro příští úspěšné uplatnění v mezioborové oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Ve vysokoškolském studiu v České republice jsou tyto metody využívány prozatím spíše intuitivně - předložená metodika tak má poskytnout přehled základních pedagogických poznatků a zkušeností, které mohou pomoci jejímu zařazení do výuky ve všech oborech studia. Metodika se zabývá teorií spolupráce ve skupinách: procesy, vztahy, skupinovou dynamikou, možnými bariérami a riziky, které se s tímto způsobem výuky pojí. Jsou popsány možnosti výběru členů týmu, sociální předpoklady skupinové práce, způsoby budování důvěry a metody facilitace skupinových procesů. Stručně jsou rozebrány zásady pro plánování projektu týmové spolupráce, možnosti hodnocení jeho výsledků; jsou ukázána specifika e-learningového prostředí. Ve výuce formou e-learningu přibližuje využití metody týmové spolupráce on-line prostředí potřebám praxe. V týmové práci, kde je úkolem pedagoga podporovat nejen procesy individuálního učení, ale lze též vytvořit podmínky pro tzv. učení sociální, se utváří sociální prostředí, jež pak vstupuje do procesu učení jako jeden z jeho podstatných faktorů. Vzniká typ kooperativního a kolaborativního učení, který má transformativní povahu a je využíván všude tam, kde je cílem navodit změnu nejen v oblasti kognitivní, ale působit i na sociální dovednosti studentů a jejich prostřednictvím podpořit změny ve společnosti. The methodology provides a basic framework for university teachers who use active teaching methods and support collaborative student work. In CR, these methods are used rather intuitively this methodology provides an overview of basic pedagogical knowledge and experience that can help their inclusion in education in all fields of study. The methodology deals with the theoretical aspects of group cooperation: processes, relationships, group dynamics, possible barriers and risks that are typical in this method of teaching. It provides an overview of the possibilities of selecting team members, the social assumptions of group work, ways of building trust and methods of facilitating group processes. It briefly discusses the principles for planning project teamwork, tools for assessment of its results, and outlines the specifics of the e-learning environment. Using a teamwork method in e-learning enables one to benefit from all the interactive possibilities provided by the Internet to foster communication and collaborative features in the very process of learning; thus teamwork could help to adjust the e-learning method for the needs of practice. Keywords: metodika; metoda výuky; týmová spolupráce; tvorba týmu; vysokoškolské vzdělávání; e-learning; sociální učení; methodology; teaching method; team cooperation, team creation; collaboration; higher education; social learning; e-learning Available in a digital repository NRGL
Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání

Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní ...

Dlouhá, Jana; Činčera, Jan; Jančaříková, Kateřina; Dlouhý, Jiří
Univerzita Karlova, 2012

Jsem (skoro)Čech mám lidská práva?
Honusková, Věra; Holá, Eva; Cilli, Michala; Piváček, Marián; Pospíšil, Milan
Czech
Available in a digital repository NRGL
Jsem (skoro)Čech mám lidská práva?

Honusková, Věra; Holá, Eva; Cilli, Michala; Piváček, Marián; Pospíšil, Milan
Univerzita Karlova

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases