Number of found documents: 73886
Published from to

Fotosynteticky produkovaný vodík
Osipenko, Elena; Němcová, Yvonne; Ráček, Jan
2024 - Czech
Bio-hydrogen from microalgae and cyanobacteria has attracted commercial awareness due to its potential as an alternative, reliable and renewable energy source. Photosynthetic hydrogen production from algae and cyanobacteria can be interesting and promising options for clean energy, because hydrogen is produced at ambient temperature and pressure and releases only water as a by-product. The energy of sunlight is used to split the water molecule into protons (H+), electrons (e-) and O2. The protons and electrons are then recombined with the help of the enzymes hydrogenase or nitrogenase (in the case of cyanobacteria) to form H2. Both of these enzymes are sensitive to O2 and therefore require the processes of H2 formation and CO2 fixation to be separated. This bachelor's thesis aims to describe the principle of H2 formation in different cyanobacterial and algal systems and mention the problems and limitations. The thesis also presents recent approaches, including genetic and metabolic engineering of cyanobacteria and algae or co-culturing of algae and bacteria, where an anaerobic environment is created by enhanced bacterial respiration. Biovodík produkovaný pomocí řas a sinic přitahuje komerční pozornost díky svému potenciálu alternativního, spolehlivého a obnovitelného zdroje energie. Fotosyntetická výroba vodíku z řas a sinic může být zajímavou a slibnou možností čisté energie, protože vodík se vyrábí při normální teplotě a tlaku a jako vedlejší produkt se uvolňuje pouze voda. Energie slunečního světla se využívá ke štěpení molekuly vody na protony (H+ ), elektrony (e- ) a O2. Protony a elektrony se pak rekombinují pomocí enzymů hydrogenázy nebo nitrogenázy (v případě sinic) za vzniku H2. Oba tyto enzymy jsou citlivé na kyslík, a proto vyžadují oddělení procesů tvorby H2 a fixace CO2. Cílem této bakalářské práce je popsat princip tvorby vodíku v různých systémech sinic a řas a zmínit hlavní problémy a omezení. Práce také představuje nejnovější přístupy, včetně genetického a metabolického inženýrství sinic a řas nebo společné kultivace řas a bakterií, kde se anaerobní prostředí vytváří zvýšenou bakteriální respirací Keywords: Hytrogenáza; nitrogenáza; řasy; sinice; sluneční energie; vodík; Hydrogenase; nitrogenase; algae; cyanobacteria; solar energy; hydrogen Available in a digital repository NRGL
Fotosynteticky produkovaný vodík

Bio-hydrogen from microalgae and cyanobacteria has attracted commercial awareness due to its potential as an alternative, reliable and renewable energy source. Photosynthetic hydrogen production from ...

Osipenko, Elena; Němcová, Yvonne; Ráček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Morfologické versus molekulární pojetí rodu Pleurothallis R.Br. (Orchidaceae)
Baláž, Přemysl; Chumová, Zuzana; Figura, Tomáš
2024 - Czech
Pleurothallis R. Br is a genus of Neotropical orchids and one of many genera of a subtribe Pleurothallidinae. The genus Pleurothallis has undergone a very complex nomenclatural and taxonomic improvement over the last century, which is the main topic this thesis focuses on. Based on available literature, it compares two generic concepts of the genus Pleurothallis, a former morphological concept and a molecular concept, which reflects evolutionary history. The morphologically conceived Pleurothallis included (as of 1999) over 1500 more or less similar species divided into nearly 40 subgenera and over 20 subsections, sections and series. Some of the subgenera of morphologically conceived Pleurothallis have been raised to a generic level (e.g. Acianthera or Specklinia), others were merged with other already existent genera of Pleurothallidinae (such as Stelis). In some cases both generic concepts agree on which species they include; a genus Acianthera contains most of the species included in morphologically conceived Pleurothallis subgenus Acianthera. From the point of view of evolution, however, both genera are only distantly related. Much more frequent case is disagreement between both generic concepts, the most striking example can be seen when morphologically conceived Pleurothallis subgenus... Pleurothallis R. Br je rod neotropických orchidejí a je jedním z rodů v subtribu Pleurothallidinae. Rod Pleurothallis za poslední století prošel velmi složitým nomenklaturním a taxonomickým vývojem, kterým se tato práce zabývá. Na základě dostupné literatury porovnává dvě pojetí rodu Pleurothallis, původní morfologické pojetí a molekulární pojetí odrážející evoluční vývoj. Morfologicky pojatý rod Pleurothallis zahrnoval do roku 1999 přes 1500 navzájem více či méně podobných druhů rozdělených do téměř čtyř desítek podrodů a zhruba dvaceti sekcí, podsekcí a sérií. Některé z podrodů zahrnutých v morfologicky pojatém rodu Pleurothallis byly na základě fylogenetických analýz povýšeny na vlastní rody (např. Acianthera či Specklinia), další byly přesunuty do jiných rodů (např. Stelis sensu stricto). U obou pojetí lze nalézt případy, ve kterých se oba shodují v tom, které druhy obsahují; např. molekulárně pojatý rod Acianthera zahrnuje většinu druhů zahrnutých v morfologicky pojatém podrodu Acianthera rodu Pleurothallis. Nicméně, evolučně si jsou molekulárně pojatý rod Pleurothallis a molekulárně pojatý rod Acianthera velmi vzdálené a povýšení rodu Acianthera na vlastní úroveň bylo nutností. Častěji lze však nalézt případy, kdy si obě pojetí odporují, např. při porovnání morfologicky pojatého podrodu... Available in a digital repository NRGL
Morfologické versus molekulární pojetí rodu Pleurothallis R.Br. (Orchidaceae)

Pleurothallis R. Br is a genus of Neotropical orchids and one of many genera of a subtribe Pleurothallidinae. The genus Pleurothallis has undergone a very complex nomenclatural and taxonomic ...

Baláž, Přemysl; Chumová, Zuzana; Figura, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Zelené cenobiální řasy čeledi Hydrodictyaceae, jejich fenotypová plasticita a využití v ekologii a paleoekologii
Zavadilová, Kateřina; Neustupa, Jiří; Knotek, Petr
2024 - Czech
Algae of the family Hydrodictyaceae attract our attention because of their unusual appearance. They belong to the order Sphaeropleales in the class Chlorophyceae. This family includes the coenobial algae, traditionally classified into the genus Pediastrum, which has recently been split into multiple genera based on the phylogenetic analyses. They are typically found in eutrophicated rivers, lakes and ponds. They form characteristic oval-shaped coenobia that may resemble tiny stars in their appearance. Their shape and size may be influenced by environmental factors such as pH or nutrients. Geometric morphometrics can also be helpful in detecting morphological variation or in refining the phylogenetic tree. The outer layer of the cell wall contains the polymer algaenan. Since algaenan is acid resistent, the cell wall remnants are preserved in the sediment. These cell wall remnants are found mainly in Tertiary freshwater sediments and their occurrence serves mainly as an indicator of eutrophicated conditions, for example in the context of anthropogenic eutrophication of lakes. The cell wall remnants could also be used for palaeolimnologic reconstruction. The thesis presented studies regarding their ekology, morphology, and associated phenotypic plasticity, and studies regarding their palaeobiological... Řasy z čeledi Hydrodictyaceae upoutávají naší pozornost díky jejich neobvyklému vzhledu. Čeleď Hydrodictyaceae patří do řádu Sphaeropleales ve třídě Chlorophyceae. Do této čeledi se řadí cenobiální, tradičně nazývaný rod Pediastrum, který se však v nedávné době rozpadl do více rodů kvůli fylogenetickým analýzám. Typicky se vyskytují v eutrofních řekách, jezerech a rybnících. Tvoří charakteristická oválná cenobia, která svým vzhledem mohou připomínat hvězdy. Jejich tvar a velikost může být ovlivňován faktory prostředí, jako jsou pH nebo živiny. Nápomocná může být i geometrická morfometrika při zjišťování morfologické variability nebo při upřesňování fylogenetického stromu. Vnější vrstva bunečné stěny obsahuje polymer algenan. Jelikož je algenan odolný proti kyselinám, schránky buněčných stěn se zachovávají v sedimentu. Zbytky buněčných stěn jsou nalézány zejména v třetihorních sladkovodních sedimentech a jejich výskyt slouží převážně jako indikátor eutrofních podmínek, například v souvislosti antropogenní eutrofizací jezer. Schránky by se také mohly využít k paleolimnologickým rekonstrukcím. Cílem této práce je představit studie ohledně jejich ekologie, morfologie, a s tím související fenotypovou plasticitu, a studie ohledně jejich paleobiologického významu. Keywords: Hydrodictyaceae; Pediastrum; cenobium; plasticita; algenan; paleobiologický indikátor; Hydrodictyaceae; Pediastrum; coenobium; plasticity; algaenan; palaeobiological indicator Available in a digital repository NRGL
Zelené cenobiální řasy čeledi Hydrodictyaceae, jejich fenotypová plasticita a využití v ekologii a paleoekologii

Algae of the family Hydrodictyaceae attract our attention because of their unusual appearance. They belong to the order Sphaeropleales in the class Chlorophyceae. This family includes the coenobial ...

Zavadilová, Kateřina; Neustupa, Jiří; Knotek, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Fyziologické funkce muskarinového receptoru M3
Urbánková, Anna; Randáková, Alena; Rudajev, Vladimír
2024 - Czech
Muscarinic receptors belong to the family of G-protein coupled receptors. G-proteins are heterotrimeric GTP-binding proteins that transfer signals from receptors to effectors. Effectors change levels of second messengers in the cell. Individual subtypes of muscarinic receptors bind to various classes of G-proteins. According to the G-protein coupling, muscarinic receptors change levels of various second messengers. Individual subtypes of the muscarinic receptor also differ in location and function. The M3 muscarinic receptor subtype is located primarily on the periphery where it mediates smooth muscle contraction and endocrine and exocrine secretion. The goal of this bachelor thesis was to describe the tissue-specific signalling pathways of the M3 receptor and their physiological roles in the periphery as well as in the central nervous system. Further, the role of M3 receptors in several pathologies is described. Finally, the M3 receptors as a possible pharmacological target will be discussed. Key words: muscarinic receptors M3, cell signaling, G-proteins Muskarinové receptory patří do skupiny receptorů spřažených s G-proteiny. G-proteiny jsou heterotrimerické proteiny vázající GTP předávající signál od receptorů k efektorům, ty pak mění hladinu druhých poslů v buňce. Jednotlivé podtypy muskarinových receptorů se spřahují s různými typy G-proteinů a dle toho vyvolávají různé změny v hladinách druhých poslů. Jednotlivé podtypy muskarinových receptorů se dále liší lokalizací a funkcí, kterou zastávají. Podtyp muskarinového receptoru M3 se nachází převážně na periferii, kde zprostředkovává kontrakci hladké svaloviny a sekreci žláz s vnitřní a vnější sekrecí. Cílem této bakalářské práce bylo popsat tkáňově specifické signální dráhy M3 receptoru a jeho fyziologické role jak na periferii, tak i v centrálním nervovém systému. Dále je popsána úloha M3 receptorů v řadě patologií a uvedeno možné uplatnění M3 receptorů jako farmakologického cíle. Klíčová slova: muskarinové receptory M3, buněčná signalizace, G-proteiny Keywords: muskarinové receptory M3; buněčná signalizace; G-proteiny; muscarinic receptors M3; cell signaling; G-proteins Available in a digital repository NRGL
Fyziologické funkce muskarinového receptoru M3

Muscarinic receptors belong to the family of G-protein coupled receptors. G-proteins are heterotrimeric GTP-binding proteins that transfer signals from receptors to effectors. Effectors change levels ...

Urbánková, Anna; Randáková, Alena; Rudajev, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Změny vegetace suchých trávníku a teplomilných lesů a druhové vlastnosti tyto změny vysvětlující
Míšek, Vojtěch; Münzbergová, Zuzana; Větvičková, Anna
2024 - Czech
Calcareous dry grasslands and adjacent thermophilous deciduous forests are important biotopes in terms of biodiversity. They have been shaped by human activity for a long time. Grasslands were grazed or mown, forests were coppiced and the litter was raked. The abandonment of these traditional practices is the main cause why both biotopes are threatened nowadays. A return to these forms of management is essential for the restoration and protection of these communities. In my bachelor's thesis, in addition to the characteristics of dry grasslands and deciduous forests and the factors that influence the vegetation of these biotopes, I deal with species traits that can help explain and predict these changes. Key words: xerothermic grassland, thermophilous forest, vegetation change, species traits. Vápnomilné suché trávníky a na ně navazující teplomilné opadavé lesy jsou z hlediska biodiverzity významnými biotopy. Po dlouhou dobu byly tyto biotopy utvářeny činností člověka. Trávníky byly paseny, případně sečeny, v lesích se pařezilo a vyhrabával se opad. Opuštění těchto tradičních postupů je v současnosti hlavní příčinou ohrožení obou biotopů. Návrat k těmto způsobům managementu je zásadní pro obnovu a ochranu daných společenstev. V bakalářské práci se kromě charakteristiky suchých trávníků a opadavých lesů a faktorů, které ovlivňují vegetaci těchto biotopů, zabývám druhovými vlastnostmi, které mohou pomoci vysvětlovat a predikovat tyto změny. Klíčová slova: xerotermní trávníky, teplomilné lesy, změny vegetace, druhové vlastnosti. Keywords: xerotermní trávníky; teplomilné lesy; změny vegetace; druhové vlastnosti; xerothermic grassland; thermophilous forest; vegetation change; species traits Available in a digital repository NRGL
Změny vegetace suchých trávníku a teplomilných lesů a druhové vlastnosti tyto změny vysvětlující

Calcareous dry grasslands and adjacent thermophilous deciduous forests are important biotopes in terms of biodiversity. They have been shaped by human activity for a long time. Grasslands were grazed ...

Míšek, Vojtěch; Münzbergová, Zuzana; Větvičková, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Mechanismus a účinky celkových anestetik
Páchniková, Nina; Groborz, Ondřej; Hrčka Krausová, Barbora
2024 - Slovak
General anesthetics are key pharmacological agents that induce a reversible state of unconsciousness and allow surgical procedures to be performed. Despite their widespread use, the exact mechanism of action of general anesthetics remains partially unclear. This work provides a comprehensive review of historical and current theories of anesthetic function, examining general mechanisms of action and relevant target protein receptors including GABAA, glycine and NMDA receptors. It deals with the effects of specific anesthetics, namely etomidate, propofol, ketamine and isoflurane, examines their clinical effects, mechanisms of anesthetic action and interactions with various receptors. The thesis also discusses the implications of these findings, potentially informing future research directions. Key words: Anaesthetic, Pharmacology, Receptors, Review, Hypothesis Celkové anestetiká sú kľúčové farmakologické látky, ktoré indukujú reverzibilný stav straty vedomia a umožňujú vykonávanie chirurgických zákrokov. Napriek ich rozšírenému používaniu zostáva presný mechanizmus účinku celkových anestetík čiastočne nejasný. Táto práca poskytuje komplexný prehľad historických a súčasných teórií funkcie anestetík, skúma všeobecné mechanizmy účinku a relevantné cieľové proteínové receptory vrátane GABAA, glycínových a NMDA receptorov. Zaoberá špecifickými anestetikami, konkrétne etomidátom, propofolom, ketamínom a izofluránom, skúma ich klinické účinky, mechanizmy anestetického účinku a interakcie s rôznymi receptormi. Práca diskutuje dôsledky týchto zistení, čo môže potenciálne informovať o budúcich smeroch výskumu. Kľúčové slová: Anestézia, Farmakológia, Receptory, Review, Hypotézy Keywords: anestezie; farmakologie; review; receptory; hypotézy; anaesthetic; pharmacology; review; receptors; hypothesis Available in a digital repository NRGL
Mechanismus a účinky celkových anestetik

General anesthetics are key pharmacological agents that induce a reversible state of unconsciousness and allow surgical procedures to be performed. Despite their widespread use, the exact mechanism of ...

Páchniková, Nina; Groborz, Ondřej; Hrčka Krausová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Kardioprotektivní účinky inhibitorů sodno-glukózového kotransportéru SGLT2.
Thořová, Markéta; Horníková, Daniela; Vávra, Jiří
2024 - Czech
Cardiovascular diseases are one of the most common causes of death in both non-diabetic and diabetic patients. Nowadays, a large number of drugs target cardiovascular problems. One of the very promising therapies is the use of sodium-glucose cotransporter type 2 (SGLT2) inhibitors. SGLT2 inhibitors have gained a wide interest in the treatment of type 2 diabetes (DM2) due to their ability to lower blood glucose levels independently of insulin action. However, in addition to their main effect on glycemic control, there is increasing evidence of their beneficial effects on the cardiovascular system beyond their hypoglycaemic effects. These drugs reduce hyperglycemia, hypertension, and improve diabetic retinopathy through multiple mechanisms, many of which have not been fully explained. The main focus has been on identifying the mechanisms through which these drugs affect the heart and blood vessels, whether by reducing blood pressure, affecting cardiac cells, or improving metabolic processes in blood vessels. Key words: SGLT2, inhibitors of SGLT2, cardioprotective effect, diabetes mellitus, heart Kardiovaskulární onemocnění je jednou z nejčastějších příčin úmrtí jak u pacientů bez diabetu, tak u pacientů s diabetem. V dnešní době však existuje velká řada léčiv zaměřených na potíže kardiovaskulárního systému. Jednou z velmi slibných terapií je používání inhibitorů sodno-glukózového kotransportéru druhého typu (SGLT2). Inhibitory SGLT2 se staly předmětem širokého zájmu v oblasti léčby diabetu 2. typu díky své schopnosti snižovat hladinu glukózy v krvi nezávisle na působení inzulinu. Nicméně, vedle jejich hlavního účinku na kontrolu glykémie se objevují stále jasnější důkazy o jejich příznivých účincích na kardiovaskulární systém, které jsou nad rámcem jejich hypoglykemických efektů. Tyto léky snižují hyperglykémii, vysoký krevní tlak a zlepšují diabetickou retinopatii prostřednictvím mnoha mechanismů, z nichž mnohé ještě nejsou zcela objasněny. Hlavní důraz se klade na zjišťování mechanismů, skrze které tyto léky ovlivňují srdce a cévy, ať už prostřednictvím redukce krevního tlaku, ovlivnění srdečních buněk nebo zlepšení metabolických procesů. Klíčová slova: SGLT2, inhibitory SGLT2, kardioprotektivní účinek, diabetes mellitus, srdce Keywords: Sodno-glukózový kotransportér; inhibitor; srdce; sodium-glucose cotransporter; inhibitor; heart Available in a digital repository NRGL
Kardioprotektivní účinky inhibitorů sodno-glukózového kotransportéru SGLT2.

Cardiovascular diseases are one of the most common causes of death in both non-diabetic and diabetic patients. Nowadays, a large number of drugs target cardiovascular problems. One of the very ...

Thořová, Markéta; Horníková, Daniela; Vávra, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Vliv prenatálních hormonů na vznik a vývoj homosexuální orientace u žen s kongenitální adrenální hyperplazií.
Pakhomova, Alena; Havlíček, Jan; Šebánková, Blanka
2024 - Czech
Female homosexuality is a complex phenomenon, and therefore, the causes of the emergence of female homosexuality are the subject of extensive debates. There are various theories about the origin of female homosexuality, and one of them is the neurohormonal theory. The neurohormonal theory assumes that the organizational effects of prenatal hormones in the early stages of development influence sexual orientation. Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is a condition in which affected women are exposed to high levels of prenatal hormones. In women with CAH, a higher frequency of homosexual and bisexual orientation is observed compared to the general population. The effects of prenatal hormones can explain this. However, most women with CAH are still heterosexual, and there is also a significant number of lesbian and bisexual women who do not have any disorder. This also suggests that hormones are certainly not the sole factor contributing to the development of homosexual orientation. Keywords: female homosexuality, neurohormonal theory, organizational-activational hypothesis, congenital adrenal hyperplasia, disorders of sexual development. Ženská homosexualita je komplexním fenoménem, a proto příčiny vzniku ženské homosexuality jsou tématem rozsáhlých debat. Existuje celá řada teorii vzniku ženské homosexuality a jednou z nich je neurohormonální teorie. Neurohormonální teorie předpokládá, že organizační účinky prenatálních hormonů v raných stádiích vývoje ovlivňují sexuální orientaci. Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) je onemocnění, při kterém postižené ženy jsou vystaveny vysokým hladinám prenatálních hormonů. U žen s CAH pozorována vyšší frekvence homosexuální a bisexuální orientace než u běžné populace. To lze vysvětlit účinky prenatálních hormonů. Ale většina žen s CAH jsou stále heterosexuální a existuje i obrovské množství lesbických a bisexuálních žen, které žádnou poruchu nemají. To také naznačuje, že hormony určitě nejsou jediným faktorem přispívajícím ke vzniku homosexuální orientace. Klíčová slova: ženská homosexualita, neurohormonální teorie, organizačně-aktivační hypotéza, kongenitální adrenální hyperplazie, poruchy sexuálního vývoje. Keywords: ženská homosexualita; neurohormonální teorie; organizačně-aktivační hypotéza; kongenitální adrenální hyperplazie; poruchy sexuálního vývoje; female homosexuality; neurohormonal theory; organizational-activational hypothesis; congenital adrenal hyperplasia; disorders of sexual development Available in a digital repository NRGL
Vliv prenatálních hormonů na vznik a vývoj homosexuální orientace u žen s kongenitální adrenální hyperplazií.

Female homosexuality is a complex phenomenon, and therefore, the causes of the emergence of female homosexuality are the subject of extensive debates. There are various theories about the origin of ...

Pakhomova, Alena; Havlíček, Jan; Šebánková, Blanka
Univerzita Karlova, 2024

Role cytoskeletu v buněčné chiralitě
Jandjuková, Anna; Libusová, Lenka; Soukup, Vladimír
2024 - Czech
The cytoskeleton is one of the key structures inside the cell. The cytoskeleton includes microfilaments, microtubules, intermediate filaments, and more recently, septins. Cytoskeletal proteins play a role in intracellular transport, cell movement, cell division, and other structural functions. A chiral object is one that is not identical to its mirror image. The concept of chirality is most commonly used to describe chemical molecules. Cells of living organisms are composed of molecules, most of which are chiral. In recent years, cellular chirality has been observed, likely involving the cytoskeleton. Cellular chirality refers to the cell shape, organelle positioning, stable cell movement and directionally biased growth of cell culture. The latest findings suggest a probable influence of cell chirality on the development of right-left asymmetry during the embryonic development of animals. This work summarizes current knowledge regarding the role of the cytoskeleton in establishing cellular chirality and its likely connection to the development of right-left asymmetry during embryonic development. Key words Cell chirality, cytoskeleton, embryonal development Cytoskelet je jednou z klíčových struktur uvnitř buňky. Mezi cytoskelet se řadí mikrofilamenta, mikrotubuly, intermediální filamenta a nově i septiny. Cytoskeletální sítě zajišťují vnitrobuněčný transport, buněčný pohyb, buněčné dělení a oporu buňky. Chirální objekt je takový, který není totožný se svým zrcadlovým obrazem. Pojem chiralita se nejčastěji používá k popisu chemických molekul. Buňky živých organismů jsou tvořeny molekulami, které jsou většinou chirální. V posledních letech byla pozorována buněčná chiralita, na které se nejspíš cytoskelet podílí. Chiralitou buňky se rozumí tvar buňky, pozice organel, ustálený pohyb buněk a směřovaný růst buněčné kultury. Nejnovější poznatky poukazují na pravděpodobný vliv chirality buňky na vznik pravo-levé asymetrie tělního plánu v průběhu embryonálního vývoje živočichů. Práce shrnuje dosavadní poznatky týkající se role cytoskeletu v ustanovení buněčné chirality a pravděpodobné souvislosti se vznikem pravo-levé asymetrie v průběhu embryonálního vývoje. Klíčová slova Chiralita buňky, cytoskelet, embryonální vývoj Keywords: Chiralita buňky; cytoskelet; embryonální vývoj; Cell chirality; cytoskeleton; embryonal development Available in a digital repository NRGL
Role cytoskeletu v buněčné chiralitě

The cytoskeleton is one of the key structures inside the cell. The cytoskeleton includes microfilaments, microtubules, intermediate filaments, and more recently, septins. Cytoskeletal proteins play a ...

Jandjuková, Anna; Libusová, Lenka; Soukup, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Sportovní komentátorky České televize, genderové aspekty, pracovní zkušenosti
Machalíková, Libuše; Vochocová, Lenka; Štoll, Martin
2024 - Czech
The bachelor's thesis "Female Sports Commentators in Czech Television, gender aspects, professional experiences" analyses the work experiences of women and men in the sports editorial department of Czech Television, with a focus on gender stereotypes, and obstacles and positive trends with regard to gender equality. The theoretical part explores and defines key terms such as media, sports media, feminism (radical, social, Marxist, and socialist), and gender roles. The methodological section describes the research objectives, defends the choice of a qualitative approach, and details the data analysis process. In the practical part, the results of interviews with women and men from the sports editorial department are presented. The research suggests that gender equality in sports journalism is gradually increasing, but challenges persist, such as structural inequalities in leadership. The contribution of this work lies in providing a comprehensive overview of gender aspects in sports journalism. Bakalářská práce "Sportovní komentátorky České Televize, genderové aspekty, pracovní zkušenosti" analyzuje pracovní zkušenosti žen a mužů ve sportovní redakci České televize s důrazem na genderové stereotypy, překážky a pozitivní trendy v oblasti genderové rovnosti. Teoretická část se věnuje vymezení klíčových pojmů, jako jsou média, sportovní média, feminismus (radikální, sociální, marxistický a socialistický) a genderové role. Metodologická část popisuje cíle výzkumu, volbu kvalitativního přístupu a postup analýzy dat. V praktické části jsou prezentovány výsledky rozhovorů s ženami a muži ze sportovní redakce. Výzkum naznačuje, že genderová rovnost ve sportovní žurnalistice postupně roste, ale existují stále výzvy, jako strukturální nerovnosti ve vedení. Přínos této práce spočívá v poskytnutí komplexního pohledu na genderové aspekty ve sportovní žurnalistice. Keywords: Sportovní žurnalistika; Česká televize; Genderová rovnost; Genderové stereotypy; Feminismus; Sportovní média; Strukturální nerovnosti; Sports journalism; Czech Television; Gender equality; Gender stereotypes; Feminism; Sports media; Structural inequalities Available in a digital repository NRGL
Sportovní komentátorky České televize, genderové aspekty, pracovní zkušenosti

The bachelor's thesis "Female Sports Commentators in Czech Television, gender aspects, professional experiences" analyses the work experiences of women and men in the sports editorial department of ...

Machalíková, Libuše; Vochocová, Lenka; Štoll, Martin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases