Number of found documents: 66150
Published from to

Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu
Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
2024 - Czech
Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Department of Inorganic Chemistry Advisors: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D., De- partment of Inorganic Chemistry Abstract: Nonlinear optics is currently an important field for the development of areas such as laser physics or telecommunications, and its understanding is essen- tial for development of new technologies. Its development can also be aided by the investigation of various crystalline materials, such as salts containing cations and anions derived from polarizable organic molecules, exhibiting essential properties for nonlinear optics. This bachelor thesis is focused on preparation of crystalline forms of these compounds. These are salts of simple, nitrogen-rich bases with 5- aminotetrazole. Bigunidium 5-aminotetrazolate, guanidinium 5-aminotetrazolate and aminoguanidium 5-aminotetrazolate were prepared and further characteri- zed. The structures of the latter salts were solved from X-ray di raction data. The methods of spectral vibrational analysis supplemented with nuclear magne- tic resonance and powder di raction were applied to these prepared compounds.... Název práce: Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a stu- dium solí 5-aminotetrazolu Autor: Stanislav Pospíöil Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Katedra anorga- nické chemie Konzultanti: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D. Abstrakt: Nelineární optika je v sou asnosti d leûit˝m oborem pro rozvoj oblastí jako je nap íklad laserová fyzika nebo telekomunikace, jejíû pochopení je zásad- ní pro v˝voj nov˝ch technologií. K jejímu rozvoji m ûe napomoci i zkoumání vybran˝ch krystalick˝ch materiál , jako jsou nap íklad soli obsahující kationty a anionty odvozené od polarizovateln˝ch organick˝ch molekul, které mohou vykazo- vat zásadní vlastnosti pro nelineární optiku. Tato bakalá ská práce je na p ípravu krystalick˝ch forem t chto slou enin zam ena. Jedná se o soli 5-aminotetrazolu s jednoduch˝mi, na dusík bohat˝mi bázemi. Biguanidium 5-aminotetrazolát, gua- nidinium 5-aminotetrazolát a aminoguanidinium 5-aminotetrazolát byly p ipra- veny a dále charakterizovány. Na tyto slou eniny, jiû d íve popsané v literatu e, byly aplikovány metody vibra ní spektroskopie dopln né o nukleární magnetic- kou rezonanci a práökovou difrakci. Pro dv posledn jmenované soli, byla nov vy eöena jejich struktura z dat difrakce rtg. zá ení... Keywords: nelineární optika; krystalová struktura; vibrační spektroskopie; nonlinear optics; crystal structure; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu

Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin ...

Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Současná sociální politika hlavního města Prahy vůči Romům, její podoby a cíle
Peterková, Kornélie; Hajská, Markéta; Ort, Jan
2024 - Czech
The present bachelor thesis focuses on the structure of policies towards Roma within the capital city of Prague. It tries to describe and map its forms, including all relevant actors, activities and subsidy titles. Policies on the territory of the HMP are mainly implemented by the HMP Municipality, municipal districts and non-profit organisations, which are the focus of the paper. Roma in the Czech Republic are discriminated against in social, cultural and political spheres. Through a basic analysis of strategic documents, the form of subsidy titles, the structure of support and interviews with the actors concerned, this thesis seeks to answer to what extent policies towards Roma address these types of exclusion. The thesis aims to investigate what are the objectives of policies towards Roma in the capital city of Prague. It highlights that a significant part of these initiatives focuses only on Roma individuals who are at risk of social exclusion and are implemented through social policy. On the contrary, it neglects the political and cultural exclusion of Roma from the public space. Within the policy structure, the thesis attempts to seek a Roma perspective. It tries to answer the question to what extent Roma participation in the policy system is possible and realistic. Keywords: Roma, social... Předkládaná bakalářská práce se věnuje struktuře politik směrem k Romům na území hlavního města Prahy. Snaží se popsat a zmapovat její podoby, včetně všech relevantních aktérů, činností a vypisovaných dotačních titulů. Politiky na území HMP realizují zejména Magistrát HMP, městské části a neziskové organizace, kterým se práce blíže věnuje. Romové v České republice jsou diskriminovaní v sociální, kulturní a politické oblasti. Tato práce se snaží skrze základní analýzu strategických dokumentů, dotačních titulů, struktur podpory a rozhovorů s dotčenými aktéry zodpovědět, do jaké míry se politiky vůči Romům věnují těmto typům vyloučení. Práce usiluje o zjištění, jaké jsou cíle politik vůči Romům v hlavním městě Praze. Poukazuje na to, že velká část aktivit směřuje pouze k Romům, kteří se nacházejí v ohrožení sociálním vyloučením a realizují se skrze sociální politiku. Naopak přehlíží politické a kulturní vyloučení Romů z veřejného prostoru. V rámci struktury politik se práce pokouší hledat romskou perspektivu. Snaží se zodpovědět otázku do jaké míry je participace Romů v systému politik možná a reálná. Klíčová slova: Romové, sociální politika, integrace, participace, regionální politika, městské části, Praha, dotace Keywords: Romové|sociální politika|integrace|participace|regionální politika|městské části|Praha|dotace; Roma|social politics|integration|participation|regional policy|municipal districts|Prague|grants Available in a digital repository NRGL
Současná sociální politika hlavního města Prahy vůči Romům, její podoby a cíle

The present bachelor thesis focuses on the structure of policies towards Roma within the capital city of Prague. It tries to describe and map its forms, including all relevant actors, activities and ...

Peterková, Kornélie; Hajská, Markéta; Ort, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Romové v Turecku - případ Sulukule
Gabčová, Lucie; Kaas, Filip; Koláček, Jakub
2024 - Czech
The thesis focuses on the events in Istanbul's Sulukule quarter, which began in 2005, when the authorities ruling in Istanbul approved the revitalization project of Istanbul's Sulukule quarter in Fatih district. The oldest Roma quarter in Istanbul, dedicated to the local Roma according to legends already by Sultan Mehmed II. for helping in the conquest of the city, was a famous place where many went for music, dancing and entertainment. As a result of the revitalization project, several hundred families lost their homes and luxury houses were built on this place instead. The goal of the work is to map this project from its beginnings to 2010, to focus on how local residents were dealt with and what their options were to defend themselves against the project. The work places the project in Sulukul in the context of the phenomenon of kentsel dönüşüm, which is taking place throughout Turkey and which aims to revitalize residential areas, among other things, due to the impending earthquakes. However, this project mainly affects zones where investments do not flow in the long term and are inhabited by less well-off social groups that cannot effectively resist revitalization. The work will outline the history of the Roma community in Turkey and in Sulukule. The main contribution of the work will be the... Práce se zaměřuje na události v istanbulské čtvrti Sulukule, které začaly roku 2005, kdy autority vládnoucí v Istanbulu schválily projekt revitalizace istanbulské čtvrti Sulukule v okresu Fatih. Nejstarší romská čtvrť v Istanbulu, věnovaná místním Romům dle legend již sultánem Mehmedem II. za pomoc při dobytí města, byla vyhlášeným místem, kam mnozí chodili za hudbou, tancem a zábavou. V důsledku revitalizačního projektu přišlo o své domovy několik set rodin a místo toho se na tomto místě postavily luxusní domy. Cílem práce je zmapovat tento projekt od jeho počátků po rok 2010, zaměřit se na to jak bylo jednáno s místními obyvateli a jaké byly jejich možnosti se projektu bránit. Práce zasadí projekt v Sulukule do kontextu jevu kentsel dönüşüm, který probíhá v celém Turecku a který má za cíl revitalizovat obytné zóny mimo jiné i kvůli hrozícím zemětřesením. Tento projekt ovšem zasahuje převážně zóny, do kterých dlouhodobě neproudí investice a jsou obývané méně majetnými společenskými skupinami, které nedokáží klást revitalizaci efektivní odpor. Práce nastíní historii romské komunity v Turecku a v Sulukule. Hlavním přínosem práce bude vznik systematické případové studie gentrifikačního projektu ve čtvrti Sulukule analyzované na základě zpráv, které vycházely v médiích, a rozbor toho, jak byla... Keywords: Romové v Turecku|Sulukule|kentsel dönüşüm|práva Romů|gentrifikace; Roma in Turkey|Sulukule|kentsel dönüşüm|Roma rights|gentrification Available in a digital repository NRGL
Romové v Turecku - případ Sulukule

The thesis focuses on the events in Istanbul's Sulukule quarter, which began in 2005, when the authorities ruling in Istanbul approved the revitalization project of Istanbul's Sulukule quarter in ...

Gabčová, Lucie; Kaas, Filip; Koláček, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Obraz Osmanské říše a Turecka v českých periodicích Národní listy a Čech v první polovině 20. let 20. století
Šťastník, Michael; Malečková, Jitka; Kaas, Filip
2024 - Czech
This bachelor՚s thesis explores the portrayal of Turkey in Czech media, specifically in the newspapers Národní listy and Čech between 1922 and 1924. During this period, Turkey underwent significant political and social transformations, transitioning from the demise of the Ottoman Empire to the establishment of the modern Turkish Republic. The aim of this thesis is to examine how these events were reflected in the Czech press. Národní listy with its more liberal orientation and Čech, targeting to a Catholic and conservative readership, offer distinct perspectives on Turkish affairs. The thesis analyzes how these newspapers covered key events such as the Greco-Turkish War, the Lausanne Conference, and Mustafa Kemal՚s political ascent. It also compares the representation of these events in the Czech press with Turkish sources of that period, specifically the book Gazi Mustafa Kemal by Cahit Bürhan. Employing media content analysis, this work systematically examines the content of selected newspapers to identify potential patterns of bias or objectivity. Tato bakalářská práce se zabývá obrazem Turecka v českých médiích, konkrétně v Národních listech a Čechovi v letech 1922 až 1924. V tomto období procházelo Turecko zásadními politickými a společenskými změnami, od zániku Osmanské říše k založení moderní Turecké republiky. Cílem práce je prozkoumat, jak byly tyto události reflektovány v českém tisku. Národní listy s liberálnější orientací a Čech, zaměřený na katolickou a konzervativní čtenářskou základnu, představují rozdílné perspektivy na tureckou problematiku. Práce analyzuje, jak tyto noviny pokrývaly klíčové události, jako byla řecko-turecká válka, Lausannská konference a politický vzestup Mustafy Kemala. Dále porovnává, jak byly tyto události prezentovány v českém tisku oproti dobovým tureckým zdrojům, konkrétně knize Gazi Mustafa Kemal od Cahita Bürhana. Práce používá metodu mediální obsahové analýzy pro systematické zkoumání obsahu vybraných novin a identifikaci možných vzorců zaujatosti či objektivity. Studie také zahrnuje historický kontext Turecka včetně proměny vnímání Turecka od Osmanské říše po moderní stát. Keywords: Turecko|Turci|Mustafa Kemal|Osmanská říše|český tisk; Turkey|Turks|Mustafa Kemal|Ottoman Empire|Czech press Available in a digital repository NRGL
Obraz Osmanské říše a Turecka v českých periodicích Národní listy a Čech v první polovině 20. let 20. století

This bachelor՚s thesis explores the portrayal of Turkey in Czech media, specifically in the newspapers Národní listy and Čech between 1922 and 1924. During this period, Turkey underwent significant ...

Šťastník, Michael; Malečková, Jitka; Kaas, Filip
Univerzita Karlova, 2024

Pragmatické pojetí významu a emocí v hudbě
Sadílková, Alžběta; Kolman, Vojtěch; Švec, Ondřej
2024 - Czech
The aim of the presented bachelor thesis is to define a possible form of pragmatic conception of musical meaning. To accomplish this goal, we work with three theoretical components, which we analyze and then layer on top of each other in such a way as to form a logical whole. The first of these components is the pragmatic maxim formulated by Charles S. Peirce, which defines the meaning of a fact as the sum of its possible practical consequences. In the field of music, we choose to identify the listener's emotions as these consequences, and thus the second of our components is John Dewey's theory through which we characterize emotions as consisting, first, of internal and external parts, and secondly as arising from a certain conflict. The third component, which we operate with in the framework of the thesis, is the application of the mentioned conflict to the phenomenon of musical expectation and the attempt to analyse it with the help of the insights of David Huron and Leonard B. Meyer. The latter also dealt with the problem of the connection between emotions, pragmatism and music. We therefore use his study as inspiration and a source of possible procedure methods and in the last stage of the paper we evaluate to what extent our conclusions regarding pragmatic conceptions of musical meaning and... Cílem předložené bakalářské práce je vymezit možnou podobu pragmatického pojetí hudebního významu. Pro naplnění tohoto cíle pracujeme se třemi teoretickými složkami, jež analyzujeme a následně je vrstvíme na sebe takovým způsobem, aby daly dohromady logický celek. První z těchto složek je pragmatická maxima formulovaná Charlesem S. Peircem, která vymezuje význam skutečnosti jako souhrn jejích možných praktických důsledků. Za tyto důsledky se v oblasti hudby rozhodneme označit emoce posluchače a druhou ze složek tak tvoří teorie Johna Deweyho, prostřednictvím jíž charakterizujeme emoce za prvé jako sestávající z vnitřního a vnějšího dílu a za druhé jako vznikající na základě určitého konfliktu. Třetí složkou, s níž v rámci práce operujeme, je pak vztáhnutí zmíněného konfliktu na fenomén hudebního očekávání a snahy o jeho rozbor s pomocí poznatků Davida Hurona a Leonarda B. Meyera. Poslední jmenovaný se problémem propojení emocí, pragmatismu a hudby taktéž zabýval. Jeho studii proto využíváme jako inspiraci a zdroj možných myšlenkových postupů a v poslední fázi práce hodnotíme, nakolik se naše závěry týkající se pragmatického pojetí hudebního významu a emocí překrývají. Keywords: Pragmatismus|pragmatická maxima|hudba|teorie významu|hudební význam|ITPRA teorie|emoce|očekávání|Peirce|Dewey|Meyer|Huron; Pragmatism|pragmatic maxim|music|theories of meaning|musical meaning|ITPRA theory|emotion|anticipation|Peirce|Dewey|Meyer|Huron Available in a digital repository NRGL
Pragmatické pojetí významu a emocí v hudbě

The aim of the presented bachelor thesis is to define a possible form of pragmatic conception of musical meaning. To accomplish this goal, we work with three theoretical components, which we analyze ...

Sadílková, Alžběta; Kolman, Vojtěch; Švec, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Využití pigmentů k přípravě listrů a k malbě antické keramiky
Balda, Martin; Tušlová, Petra; Verčík, Marek
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the preparation and processing of pigments used for the production of slips and for the painting of ceramic vases in antiquity. The aim of the thesis is to provide a comprehensive summary of the knowledge of ancient pigments and to analyse the influence of materials, technological processes and pottery firing on these pigments. The first chapter of the thesis deals with the extraction and processing of ceramic clays and the creation of ceramic vessels. The second chapter deals with the firing process and firing structures. The third chapter summarizes all pigments appearing on ancient ceramics and divides them into pigments applied before firing (slips) and cold pigments applied after firing. The last three chapters deal with three major groups of ancient pottery and their representatives - black-gloss pottery (black-figure and red-figure pottery), red-gloss pottery (coral red and terra sigillata) and white lekythoi. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a zpracováním pigmentů využívaných k výrobě listrů a k malbě keramických váz v období antiky. Cílem práce je podat ucelený souhrn znalostí o antických pigmentech a analyzovat vliv materiálů, technologických postupů a výpalu keramiky na tyto pigmenty. Práce se v první kapitole zabývá získáváním a zpracováním keramických jílů a tvorbou keramických nádob. V druhé kapitole je věnován prostor procesu výpalu a vypalovacím strukturám. Třetí kapitola shrnuje veškeré pigmenty objevující se na antické keramice a rozděluje je na pigmenty nanášené před výpalem (listry) a na studené pigmenty nanášené po výpalu. Poslední tři kapitoly se věnují třem velkým skupinám antické keramiky a jejím zástupcům - černě listrované keramice (černofigurová a červenofigurová keramika), červeně listrované keramice (korálová červeň a terra sigillata) a bílým lekythům. Keywords: antická keramika|listr|pigmenty|malba|technologie|pece; ancient ceramics|slip|pigments|paint|technology|kilns Available in a digital repository NRGL
Využití pigmentů k přípravě listrů a k malbě antické keramiky

This bachelor thesis deals with the preparation and processing of pigments used for the production of slips and for the painting of ceramic vases in antiquity. The aim of the thesis is to provide a ...

Balda, Martin; Tušlová, Petra; Verčík, Marek
Univerzita Karlova, 2024

OSN a ženská práva na Blízkém Východě
Kodsi, Karla Souad; Ženka, Josef; Jermanová, Tereza
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with the operation and strategies of the United Nations in the field of implementation of women's rights in the Middle East. It covers the development from the approval of Security Council Resolution No. 1325 to the current implementation of the 2030 Agenda, in which, in point No. 5, the UN set out to "achieve gender equality and empower all women and girls". The main goal will be to focus on the question "to what extent the UN is able to influence the women's issue in the Middle East and implement the women's rights agenda according to the approved resolutions and strategies, and what methods and local organizations help with the implementation of these goals?" The sources are official materials and documents of UN Women as well as examples from the practice of selected Arabic- speaking countries. Keywords Middle East, women's rights, UN Bakalářská práce se zabývá působením a strategiemi Organizace spojených národů v oblasti implementace práv žen na Blízkém východě. Postihuje vývoj od schválení rezoluce rady bezpečnosti č. 1325 až po současnou implementaci Agendy 2030, v níž si v bodě č. 5 OSN vytyčila "dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek". Hlavním cílem je se zaměřit na otázku, do jaké míry je OSN schopna na Blízkém východě ovlivnit ženskou otázku a realizovat žensko-právní agendu podle schválených rezolucí a strategií a jaké způsoby a místní organizace k tomu využívá. Zdroji budou oficiální materiály a dokumenty UN Women i příklady z praxe vybraných arabsko-jazyčných zemí. Klíčová slova Blízký Východ, ženská práva, OSN Keywords: OSN|ženská práva|Blízký Východ; United Nations|women's rights|Middle East Available in a digital repository NRGL
OSN a ženská práva na Blízkém Východě

The bachelor thesis deals with the operation and strategies of the United Nations in the field of implementation of women's rights in the Middle East. It covers the development from the approval of ...

Kodsi, Karla Souad; Ženka, Josef; Jermanová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích
Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic carbopalladation, carbonylation and cross-coupling. The first part of the thesis describes the synthesis of starting material with a six-membered ring and of the selected CO surrogate. These compounds were subjected to a tandem reaction to form a product with a carbonyl group. Furthermore, the reaction conditions were studied and then the efficiency of using the selected formate compared to the gaseous carbon monoxide was compared. Keywords: synthesis, tandem reaction, cross-coupling, N-hydroxysuccinimidyl formate, carbon monoxide Tato bakalářská práce se zabývá využitím N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích. Připravené výchozí látky podléhaly tandemové reakci zahrnující cyklickou karbopalladaci, karbonylaci a coupling. První část práce popisuje syntézu výchozí látky s šestičlenným kruhem a zmíněného surogátu CO. Tyto sloučeniny byly následně použity v tandemové reakci za vzniku produktu s karbonylovou skupinou. Byly studovány reakční podmínky a byla porovnána efektivita využití vybraného formiátu oproti plynnému oxidu uhelnatému. Klíčová slova: syntéza, tandemová reakce, coupling, N-hydroxysukcinimidyl-formiát, oxid uhelnatý Keywords: syntéza; tandemová reakce; coupling; N-hydroxysukcinimidyl-formiát; oxid uhelnatý; synthesis; tandem reaction; cross-coupling; N-hydroxysuccinimidyl formate; carbon monoxide Available in a digital repository NRGL
Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích

This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic ...

Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR
Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system of normal equations. This thesis is devoted to their comparison both from a theoretical point of view (showing the relations between vectors and coefficients) and from a practical point of view (the behaviour of both algorithms in finite precision arithmetic). 1 Tato bakalářská práce se zabývá představením dvou matematicky ekvi- valentních algoritmů CGLS a LSQR, na které lze nahlížet jako na verze metody sdru- žených gradientů aplikované na systém normálních rovnic. Tato práce se vě- nuje jejich porovnání jak z teoretického hlediska (ukázání vztahů mezi vektory a koeficienty), tak i z praktického hlediska (chování obou algoritmů při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností). 1 Keywords: systém normálních rovnic|CGLS|LSQR|numerické chování; system of normal equations|CGLS|LSQR|numerical behaviour Available in a digital repository NRGL
Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR

This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system ...

Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota
Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
2024 - Czech
This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the fantastic motifs and a shorter summary of the novel's plot, the bachelor's thesis presents the relevant literary concept of the fantastic and its essentials from prominent literary critics from various literary-historical periods; theoretical conclusions of Roger Caillois ("Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la función y los poderes de la imaginación," 1970), H.P. Lovecraft (Supernatural Horror in Literature, 1927), Tzvetan Todorov (Introduction to Fantastic Literature, 1970), and Jaime Alazraki (¿What is the Neofantastic?, 2001) are used in the work. The work is further expanded with chapters dealing with the facts abouth the researched novel and author's life, which further deepen the informative scope of the work. Tato bakalářská práce má za cíl podat přehled fantaskních motivů v románu Nikdo se nedívá (Nenhum olhar, 2001) portugalského spisovatele Josého Luíse Peixota. Kromě předmětného souboru fantaskních motivů a kratšího resumé děje románu jsou v bakalářské práci představeny relevantní literární koncepce fantastična a jeho náležitostí od významných literárních kritiků z různých literárně-historických období, z jejichž děl bude v průběhu závěrečné práce vycházeno. Konkrétně jsou v práci využity teoretické závěry Rogera Cailloise (Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la funccion y los poderes de la imaginación, 1970), H.P.Lovecrafta (Nadpřirozená hrůza v literatuře, 1927), Tzvetana Todorova (Úvod do fantastické literatury, 1970) a Jamieho Alazrakiho (¿Qué es lo neofantástico?, 2001). Práce je dále rozšířena o kapitoly pojednávající o reáliích stran zkoumaného románu a autorova života, které dále prohlubují informativní záběr práce. Keywords: fantastika|Alentejo|prokletí|portugalský román|Bůh; fantastic|Alentejo|curse|Portuguese novel|God Available in a digital repository NRGL
Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota

This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the ...

Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases