Number of found documents: 328
Published from to

Rovná daň v Českej Republike
Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
2005 - Slovak
Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Autorka vychádza z návrhu rovnej dane podľa Koncepcie daňovej reformy 2004-2006 v Slovenskej Republike a podľa návrhu rovnej dane ODS z r.2002. Systém rovnej dane podľa očakávania na jednej strane znížil daňové zaťaženie príjmu, na druhej strane však zvýšil daňové zaťaženie spotreby. Výsledkom práce je, že systém rovnej dane podľa Koncepcie SR je približne fiškálne neutrálny, v celku však dopadne negatívne na šesťdesiat percent chudobnejších domácností. Najťažšie dopadne na dôchodcovské rodiny a rodiny s jedným rodičom a deťmi. Rovná daň podľa ODS dopadne na domácnosti pozitívnejšie, výrazne však zaťaží štátny rozpočet. Opäť najviac zaťaží dôchodcovské rodiny. Rovná daň je napriek svojmu názvu v skutočnosti progresívna pre daň z príjmu a regresívna pre daň z pridanej hodnoty. The paper analyses the impact of the flat tax on the czech households and public finance. Income Tax, Value Added Tax and Excises are examined into the greater detail. The flat tax proposal from Tax reform concept 2004-2006 Slovak Republic and ODS 2002 proposal is considered in the paper. The flat tax system, according to author´s expectation, while lowering the income tax burden, increases the consumption tax burden. The outcome of the paper is that the flat tax system according to the SR proposal is fiscal neutral, but affects 60 % poorer czech households negatively. The system will have the worst impact on pensioners. ODS flat tax proposal would affect households in more positive way, however, it will substantially burden public finance. It will again burden most pensioners households. Flat tax is, despite its name, actually progressive in income tax and regressive in Value Added Tax. Keywords: analýza; rovná daň; domácnosti; Práce bakalářské; Rozpočet veřejný Available in a digital repository NRGL
Rovná daň v Českej Republike

Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, ...

Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Decision makeing in efficient investment contracts and its determinants
Benáček, Ondřej; Havel, Jiří
2005 - English
Keywords: ekonomie; Práce bakalářské; právo Available in a digital repository NRGL
Decision makeing in efficient investment contracts and its determinants

Benáček, Ondřej; Havel, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Kvalita českých vývozů a dovozů
Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
2005 - Czech
Keywords: ceny; Česko; dovoz; Evropská unie; Export český; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Kvalita českých vývozů a dovozů

Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
Univerzita Karlova, 2005

Minulost, současnost a budoucnost kolektivního investování v ČR
Frühauf, Ladislav,; Havel, Jiří
2005 - Czech
Keywords: Česko; Fondy podílové; investice; Investování kolektivní; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Minulost, současnost a budoucnost kolektivního investování v ČR

Frühauf, Ladislav,; Havel, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Addressing competitiveness concerns over environmental regulation
Řízková, Markéta,; Ščasný, Milan
2005 - English
Keywords: Firma; konkurence; Práce bakalářské; Regulace; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Addressing competitiveness concerns over environmental regulation

Řízková, Markéta,; Ščasný, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Sladěnost českého a evropského hospodářského cyklu
Strecker, Ondřej,; Hlaváček, Michal
2005 - Czech
Keywords: Cykly hospodářské; Česko; Evropa; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Sladěnost českého a evropského hospodářského cyklu

Strecker, Ondřej,; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Analýza systému financování vysokého školství v České republice
Kareš, Ondřej,; Valenčík, Radim
2005 - Czech
Keywords: Analýzy; Česko; financování; Práce bakalářské; Školství vysoké Available in a digital repository NRGL
Analýza systému financování vysokého školství v České republice

Kareš, Ondřej,; Valenčík, Radim
Univerzita Karlova, 2005

Programy pomoci Evropských společenství s důrazem na jejich využití v České republice
Sedláková, Petra,; Marková, Jana
2005 - Czech
Tato práce se zabývá vznikem a fungováním strukturální politiky Evropské unie. Zvláště je zaměřena na strukturální politiku v souvislosti s Českou republikou. Nejdříve mapuje pozici České republiky jako kandidátské země a její možnosti čerpat prostředky z předvstupních fondů Evropské unie, poté uvádí případovou studii projektu uskutečněného ve Středočeském kraji v rámci programu Phare 2001 a v poslední části věnované České republice se zaměřuje na identifikaci oblastí, do kterých by měla pomoc ze strukturálních fondů směřovat. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy rozpočtu pro plánovací období 2007-2013 a jejich vliv na strukturální politiku Evropské unie. This study describes the establishment and functioning of the structural policy of the European Union. It is mainly focused on the structural policy and its implementation in the Czech Republic. At first it shows the position of the Czech Republic as a candidate country and its opportunities to draw from the Pre-accession Aid Programmes. The next part contains a case study of a Phare 2001 project and the last part dedicated to the Czech Republic comprises the identification of the areas to which the means should be aimed to. The last part of the study contains a few published suggestions for the Financial Perspective 2007-2013 and their influence of the structural policy of the European Union. Keywords: Evropská unie; Kraj středočeský; Phare; strukturální politika; Práce bakalářské; případové studie Available in a digital repository NRGL
Programy pomoci Evropských společenství s důrazem na jejich využití v České republice

Tato práce se zabývá vznikem a fungováním strukturální politiky Evropské unie. Zvláště je zaměřena na strukturální politiku v souvislosti s Českou republikou. Nejdříve mapuje pozici České republiky ...

Sedláková, Petra,; Marková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

Osobní rozvoj
Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav
2005 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je osobní rozvoj. Pod tímto souslovím si lze představit nejrůznější obsah. Někdo pod ním rozumí celkový duševní rozvoj jedince, rozvoj charakteru, postojů, vnímání, emoční a morální vývoj ústící v proces jeho celkového "zrání" prožíváním, učením a získáváním životních zkušeností. Je to projev celého člověka podávaný jím, jeho pohledem "zevnitř", jak se prezentuje směrem k vnějšímu světu svým chováním, jednáním a smýšlením. Zahrnuje osobu a její projevy jako jedinečné bytosti - osobnosti. Zároveň takto pojatý pohled na rozvoj také reflektuje, jak se všechny podněty projevují zpět do nitra člověka, působí na jeho psychiku a vytváří tak nekonečnou spirálu neustálých stimulů a reakcí ve všech životních situacích. V této nejširší souvislosti mluvíme pak většinou o osobnostním rozvoji (rozvoji osobnosti). Keywords: Organizace a řízení; Rozvoj osobnosti; Vzdělávání dospělých Available in a digital repository NRGL
Osobní rozvoj

Tématem mé bakalářské práce je osobní rozvoj. Pod tímto souslovím si lze představit nejrůznější obsah. Někdo pod ním rozumí celkový duševní rozvoj jedince, rozvoj charakteru, postojů, vnímání, emoční ...

Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu
Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
2005 - Czech
Keywords: personální management; empirické výzkumy; odborné vzdělávání; zdravotní sestry; Zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu

Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases