Number of found documents: 9696
Published from to

Rozšíření Sobolevovského homeomorfismu
Mielec, Jaromír; Hencl, Stanislav; Benešová, Barbora
2024 - English
The goal of this thesis is to study the extension of Sobolev homeomorphisms. Our main result is the extension of Sobolev homeomorphisms (between Lipschitz domains) to the neighbourhood of the boundary in a general d-dimensional space. We also study the properties of Ck,α domains and show that for a Ck,α domain Ω there exists a bi-Ck,α homeomorphism Φ (both the function Φ and its inverse Φ−1 are Ck,α ) such that Φ(Ω) is a C∞ domain. On C∞ domains we study the properties of the closest points on the boundary. 1 Tato práce se zabývá rozšiřováním sobolevovských homeomorfismů. Našim hlavním cí- lem je dokázat rozšíření sobolevovských homeomorfismů (mezi lipschitzovskými oblastmi) na okolí hranice v obecném d-rozměrném prostoru. Také se zabýváme vlastnostmi Ck,α oblastí a ukážeme, že ke každé Ck,α oblasti Ω lze nalézt bi-Ck,α homeomorfismus Φ (funkce Φ i její inverzní funkce Φ−1 jsou třídy Ck,α ) takový, že Φ(Ω) je C∞ oblast. Na C∞ oblastech potom zkoumáme vlastnosti nejbližších bodů na hranici. 1 Keywords: operátor rozšíření|Sobolevovský homeomorfismus|Lipschitzovská oblast; Extension|Sobolev homeomorphism|Lipschitz domain Available in a digital repository NRGL
Rozšíření Sobolevovského homeomorfismu

The goal of this thesis is to study the extension of Sobolev homeomorphisms. Our main result is the extension of Sobolev homeomorphisms (between Lipschitz domains) to the neighbourhood of the boundary ...

Mielec, Jaromír; Hencl, Stanislav; Benešová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Jemné vlastnosti funkcí a oprátorů
Kubíček, David; Pick, Luboš; Slavíková, Lenka
2024 - English
We establish the equivalence between the boundedness of certain supremum operators and optimal spaces in Sobolev embeddings. We do this by exploiting known relations between higher-order Sobolev embeddings and isoperimetric inequalities. We provide an explicit way to compute both the optimal domain norm and the optimal target norm in a Sobolev embedding. Finally, we apply our results to higher-order Sobolev embeddings on John domains and on domains from the Maz'ya classes. Furthermore, our results are partially applicable to embeddings involving product probability spaces. 1 Dokážeme ekvivalenci omezenosti jistých supremálních operátorů a optimality pros- torů v Sobolevově vnoření. Tohoto docílíme tak, že využijeme známých vztahů mezi Sobolevovými vnořeními a izoperimetrickými nerovnostmi. Nalezneme explicitní vzorce pro normu optimálního výchozího prostoru a pro normu optimálního cílového prostoru v Sobolevově vnoření. Nakonec aplikujeme naše obecné teoretické výsledky na Sobolevova vnoření vyšších řádů pro funkce definované na regulárních oblastech a na oblastech náleže- jících do Maz'yovy třídy. Výsledky jsou částečně použitelné například v kontextu prostorů se součinovou pravděpodobnostní mírou. 1 Keywords: prostory funkcí|integrální operátory|optimalita|Sobolevovo vnoření; function spaces|integral operators|optimality|Sobolev embeddings Available in a digital repository NRGL
Jemné vlastnosti funkcí a oprátorů

We establish the equivalence between the boundedness of certain supremum operators and optimal spaces in Sobolev embeddings. We do this by exploiting known relations between higher-order Sobolev ...

Kubíček, David; Pick, Luboš; Slavíková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Vícekanálové modely Siegertových stavů při srážkách elektronů a molekul
Konvalinka, Matěj; Mašín, Zdeněk; Čížek, Martin
2024 - English
This thesis uses the phenomenon of the Siegert states and the R-matrix approach to analyze quantum scattering. The main task of the work is to implement the multichannel R-matrix method and test it on model potentials before applying it to ab initio scattering calculations. I follow up on my bachelor thesis where we described the Siegert states and their influence on the cross section and did the analysis for a short-range potential in one channel. In this work, we implement the multichannel approach within the one-particle R-matrix method. The method is tested for multichannel potentials and the long-range dipole and Coulombic potentials. Then we implement our approach into the multi-electron R-matrix UKRmol+ codes and apply our method to real molecular systems. We analyze the results of electronically elastic and inelastic calculations. 1 Tato práce využívá fenoménu Siegertových stavů a R-matice k analýze kvan- tového rozptylu. Hlavním úkolem práce je implementace metody R-matice pro vícekanálový problém, její otestování na modelových potenciálech a poté ap- likace metody na rozptylové výpočty. Navazuji na svou bakalářskou práci, kde jsme popsali problematiku Siegertových stavů a jejich vlivu na účinný průřez a provedli analýzu pro krátkodosahový potenciál v jendom kanálu. V aktuální práci implementujeme vícekanálový přístup v rámce metody R-matice. Metodu testujeme pro vícekanálové potenciály a pro dlouhodosahový dipólový a Coulom- bický potenciál. Následně implementujeme naši metodu do víceelektronových R-maticových UKRmol+ kódů a aplikujeme ji na reálné molekulární systémy. Analyzujeme poté výsledky elektronových elastických i neelastických výpočtů. 1 Keywords: Scattering theory|S-matrix|Riemann surface|R-matrix theory|resonance; Scattering theory|S-matrix|Riemann surface|R-matrix theory|resonance Available in a digital repository NRGL
Vícekanálové modely Siegertových stavů při srážkách elektronů a molekul

This thesis uses the phenomenon of the Siegert states and the R-matrix approach to analyze quantum scattering. The main task of the work is to implement the multichannel R-matrix method and test it on ...

Konvalinka, Matěj; Mašín, Zdeněk; Čížek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Analýza fázovej dynamiky Josephsonových spojov metódami strojového učenia
Jurčík, Róbert; Žonda, Martin; Čermák, Petr
2024 - English
In this master's thesis, we provide a brief introduction to Josephson junctions and machine learning algorithms. We analyze the phase dynamics of Josephson junctions, notable for their significant second harmonic in the current-phase relationship. Initially, we generate data by simulating stochastic dynamics. We then investigate two aspects: determining occupation probabilities from the distribution function and detecting and categorizing anomalies (phase jumps) in a velocity spectrum. We determine that the random forest algorithm is the most effective model for calculating occupation probabilities from distribution functions. Anomaly detection is achieved without the need for machine learning, thanks to effective preprocessing of the velocity evolution. We then analyze two characteristics of detected anomalies: the number of maxima which they cross and the initial and final positions of the particle with respect to two minima in a potential. For determining each characteristic, we employ supervised learning, requiring only one hidden layer with 32 neurons. 1 April 27, 2024 1 Introduction 2 V tejto diplomovej práci poskytujeme stručný úvod do Josephsonových spo- jov a algoritmov strojového učenia. Ďalej analyzujeme fázovú dynamiku Joseph- sonových spojov s výraznou druhou harmonikou v prúdovo-fázovom vzťahu. Na začiatku práce sme vygenerovali dáta na základe simulácie stochastickej dy- namiky. Na týchto dátach sme skúmali dva aspekty: určovanie pravdepodob- ností obsadenia na základe distribučnej funkcie a detekciu anomálií (skokov fáz) vo rýchlostnom spektre, spolu s kategorizáciu. Zistili sme, že algoritmus "ran- dom forest" je najefektívnejší model pre určenie pravdepodobností obsadenia z distribučných funkcií. Detekcia anomálií sa dosahuje bez potreby strojového učenia, vďaka efektívnemu predspracovaniu vývoja rýchlosti. Následne analyzu- jeme dve charakteristiky u zistených anomálií: počet maxím, ktoré prekročia a počiatočné a konečné pozície vo vzťahu k dvom minimám v potenciáli. Na určenie každej charakteristiky využívame učenie s dozorom, pričom na určenie každej charakteristiky stačí len jedna skrytá vrstva s 32 neurónmi. 1 April 27, 2024 1 Introduction 2 Keywords: Josephsonov jav|stochastická dynamika|strojové učenie|automatická klasifikácia|predikcie stochastických radov; Josephson junction|stochastic dynamics|machine learning|automatic classification|Forecasting Available in a digital repository NRGL
Analýza fázovej dynamiky Josephsonových spojov metódami strojového učenia

In this master's thesis, we provide a brief introduction to Josephson junctions and machine learning algorithms. We analyze the phase dynamics of Josephson junctions, notable for their significant ...

Jurčík, Róbert; Žonda, Martin; Čermák, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Horizonty černých děr typu D
Ovcharenko, Hryhorii; Podolský, Jiří; Maeda, Hideki
2024 - English
In this thesis, we investigate the properties of horizons appearing in the most general black-hole electrovacuum solution of algebraic type D. Firstly, we analyze the completely general type D solution, found by Debever, Kamran, and McLenaghan, and show that the only subsolution corresponding to black holes is the Plebanski-Demianski one. Then we demonstrate that all horizons within the Plebanski-Demianski family are regular, mean- ing that all curvature scalars and Riemann tensor components in the proper tetrad are finite. Moreover, we systematically explore the possible degeneracy of horizons within the Plebanski-Demianski class of spacetimes. Despite it being impossible for all four hori- zons to coincide, there are still several configurations of degenerate (extremal) horizons in which there is no thermal radiation from the corresponding black hole. Subsequently, we focus on constructing a set of coordinates that are adapted to freely-falling observers and are regular on the horizon, generalizing thus the Doran coordinates to the Plebanski- Demianski family of spacetimes. We demonstrate that this generalization is not unique, and different approaches are more suitable for different situations. 1 V této práci zkoumáme vlastnosti horizontů v nejobecnějším černoděrovém elektrova- kuovém řešení algebraického typu D. Nejprve analyzujeme zcela obecné řešení Debevera- Kamrana-McLenaghana typu D a ukazujeme, že jediné podřešení odpovídající černým dí- rám je Plebanského-Demianského. Poté prokážeme, že všechny horizonty v rodině Pleban- ského-Demianského jsou regularní, což znamená, že všechny křivostní skaláry a složky Riemannova tenzoru ve spravné tetradě jsou konečné. Navíc systematicky zkoumáme možnou degeneraci horizontů v rámci této třídy prostoročasů. I když není možné, aby se všechny čtyři horizonty shodovaly, stále existují různé konfigurace degenerovaných (extrémních) horizontů, kde neexistuje žádné tepelné záření z odpovídající černé díry. Následně se zaměřujeme na konstrukci sady souřadnic, které jsou přizpůsobeny volně padajícím pozorovatelům a jsou regularní na horizontu, zobecňující Doranovy souřadnice na všechny prostoročasy Plebanského-Demianského. Ukážeme, že tato generalizace není jednoznačná a různé přístupy jsou vhodnější pro různé situace. 1 Keywords: přesné prostoročasy|černé díry|algebraický typ D|horizonty|kosmologická konstanta; exact spacetimes|black holes|algebraic type D|horizons|cosmological constant Available in a digital repository NRGL
Horizonty černých děr typu D

In this thesis, we investigate the properties of horizons appearing in the most general black-hole electrovacuum solution of algebraic type D. Firstly, we analyze the completely general type D ...

Ovcharenko, Hryhorii; Podolský, Jiří; Maeda, Hideki
Univerzita Karlova, 2024

Faktorizace polynomů s koeficienty v algebře kvaternionů a duálních kvaternionů
Molnár, Michal; Šír, Zbyněk; Vršek, Jan
2024 - English
In this thesis we provide basic algorithms for factorization of polynomials over quater- nions and dual quaternions. In the case of quaternions, we translate the art of finding roots of given polynomial into factorization. In the case of dual quaternions, we analyse the case of motion polynomials. We show when it is possible to find a factorization of such polynomial into linear terms and give a workaround if it is not. All of this is supplied with geometric interpretations. More specifically, we use the factorizations to construct mechanical linkages. 1 V tejto práci popisujeme základné algoritmy na faktorizáciu polynómov nad alge- brami kvaterniónov a duálnych kvaterniónov. V prípade kvaterniónov využívame znalosti z hľadania riešení daného polynómu na nájdenie faktorizácie. V prípade duálnych kvater- niónov skúmame prípad tzv. motion polynómov. Určíme, kedy je možné takýto polynóm faktorizovať na lineárne členy, a ukážeme alternatívny prístup, keď takáto faktorizácia možná nie je. Celá práca je sprevádzaná geometrickými interpretáciami. Konkrétne využijeme získané faktorizácie na konštrukciu pohyblivých mechanizmov. 1 Keywords: kvaternióny|duálne kvaternióny|polynómy|faktorizácia; quaternions|dual quaternions|polynomials|factorization Available in a digital repository NRGL
Faktorizace polynomů s koeficienty v algebře kvaternionů a duálních kvaternionů

In this thesis we provide basic algorithms for factorization of polynomials over quater- nions and dual quaternions. In the case of quaternions, we translate the art of finding roots of given ...

Molnár, Michal; Šír, Zbyněk; Vršek, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Sekretorická dráha závislá na exocystu
Batík, Adam; Žárský, Viktor; Vaňková, Radomíra
2024 - English
Previous results from our lab suggested possible phenotypic deviation of a double T-DNA knock- out mutant of an EXOCYST subunit EXO70E2 and vacuolar transmembrane protein LAZ1H1 upon iron starvation. To confirm these preliminary results, single mutants were obtained, with EXO70E2 knock-out mutant being produced here using CRISPR/Cas9 technology. Result did not confirm the previous findings in neither of the mutants tested (exo70e2, laz1h1, exo70e2/laz1h1 and exo70h4). This discrepancy is attributed to improper iron starvation protocol and different storage age of seeds used in the previously conducted experiments. Coumarins are synthetized and secreted from roots during iron starvation; protocol for their visualization was adopted and WT compared with mutants. No phenotypic deviations were observed in mutants. Pharmacological treatments of iron starved WT plants using BFA, wortmannin and concanamycin A did not suggest that endomembrane vesicle trafficking affect accumulation or secretion of coumarins. Previously published susceptibility of T-DNA knock-out mutant of EXO70E2 to drought stress was tested using CRISPR/Cas9 mutant produced here, the reported susceptibility was not confirmed. Upregulation of EXO70E2 mRNA upon UV exposure reported in eFP browser was also tested and not confirmed under... Predošlé výsledky z nášho laboratória naznačovali možnú fenotypickú deviáciu dvojitého T-DNA mutanta podjednotky EXOCYST-u EXO70E2 a vakuolárneho transmembránového proteínu LAZ1H1 na médiu s nedostatkom železa. Jednoduchý mutanti oboch génov, EXO70E2 mutant bol vytvorený v tejto práci za pomoci CRISPR/Cas9 technológie, boli podobrení hladovaniu na železo aby sa potvrdili predošlé výsledky. Výsledky nepotvrdili žiadnu fenotypickú odchýlku v žiadnom z testovaných mutantov (exo70e2, laz1h1, exo70e2/laz1h1 a exo70h4) pestovaných na médiu bez železa. Nezrovnalosť s predošlými výsledkami bola pravdepodobne zapríčinená nesprávnym protokolom a použitím semien s rôznym vekom v predošlých pokusoch. Kumaríny sú syntetizované a vylučované koreňmi pri hladovaní na železo. Bol vytvorený protokol na ich pozorovanie a WT rastliny boli porovnané s mutantmi. Žiadne fenotypické odchýlky neboli pri mutantoch pozorované. Pozorovania hladujúcich WT rastlín ošetrenými inhibítormi endomembránového vezikulárneho transportu (BFA, wortmannin a concanamycin A) nenaznačujú že by tento transport ovplyvňoval akumuláciu alebo sekréciu kumarínov. V literatúre popisovaná citlivosť exo70e2 T-DNA mutanta na sucho bola testovaná CRISPR/Cas9 mutantom vyprodukovaným v tejto práci, citlivosť sa nepotvrdila. Zvýšená transkripcia EXO70E2... Keywords: železo; sekretorická dráha; endomembrány; exocyst; minerální výživa; iron; secretory pathway; endomembranes; exocyst; mineral nutrition Available in a digital repository NRGL
Sekretorická dráha závislá na exocystu

Previous results from our lab suggested possible phenotypic deviation of a double T-DNA knock- out mutant of an EXOCYST subunit EXO70E2 and vacuolar transmembrane protein LAZ1H1 upon iron starvation. ...

Batík, Adam; Žárský, Viktor; Vaňková, Radomíra
Univerzita Karlova, 2024

Úloha nekanonické signalizační dráhy Wnt v kraniofaciálním vývoji
Burianová, Andrea; Machoň, Ondřej; Soukup, Vladimír
2024 - English
The craniofacial region, a complex structure defining the vertebrate head, results from intricate cellular and molecular processes governed by various genetic regulations and signaling cascades, including the noncanonical Wnt pathway. Dysregulations in this pathway, particularly involving Wnt5a, have been linked to craniofacial malformations, as seen in conditions like Robinow syndrome. This study aimed to elucidate the role of Wnt5a signaling in craniofacial development using mice with targeted deletion of Wnt5a specifically in the neural crest cells, which give rise to craniofacial structures. Our findings highlight the critical involvement of Wnt5a in shaping craniofacial precartilage condensations and regulating cellular behaviors such as proliferation, oriented cell division, and primary cilia polarity during early craniofacial morphogenesis. Wnt5a signaling is also important for key developmental populations, such as Msx1+ and Pax3+ populations. These findings not only contribute to the current understanding of noncanonical Wnt signaling in craniofacial development but also offer valuable insights into the intricate regulatory networks governing this process. Keywords: Wnt5a signaling, neural crest cells, morphogenesis Vývoj obličejové oblasti je výsledkem komplexních buněčných a molekulárních procesů, které jsou řízené činností různých signálních kaskád. Jednou z těchto signálních kaskád, které se podílejí na vývoji obličeje, je nekanonická Wnt signální dráha. Mutace v genech kódujících proteiny, které jsou součástí této signální dráhy (Wnt5a aj.), jsou spojeny s obličejovými defekty, které je možné pozorovat například u pacientů s Robinowovým syndromem. Cílem této práce bylo objasnit roli Wnt5a signalizace ve vývoji obličeje pomocí analýzy myšího kmene s kondicionální delecí genu Wnt5a v buňkách kraniální neurální lišty, které se významně podílejí na tvorbě obličejových struktur. V této studii jsme zjistili, že Wnt5a signalizace se ve vývoji obličeje uplatňuje tak, že reguluje tvar mezenchymálních kondenzací dávajících vzniknout chrupavkám, které ovlivňují výsledný tvar obličeje. Zároveň Wnt5a signalizace reguluje buněčnou proliferaci, orientované buněčné dělení, polaritu primárních cilií a je důležitá pro buněčné populace exprimující Msx1 nebo Pax3, které jsou pro vývoj obličeje klíčové. Tato data nejen přispívají k současnému chápání nekanonické Wnt signalizace ve vývoji obličeje, ale také nabízejí cenné poznatky o tom, jakým způsobem komplexní genové regulační sítě tento proces řídí. Klíčová slova: Wnt5a... Keywords: Wnt5a signalizace; buňky neurální lišty; morfogeneze; Wnt5a signaling; neural crest cells; morphogenesis Available in a digital repository NRGL
Úloha nekanonické signalizační dráhy Wnt v kraniofaciálním vývoji

The craniofacial region, a complex structure defining the vertebrate head, results from intricate cellular and molecular processes governed by various genetic regulations and signaling cascades, ...

Burianová, Andrea; Machoň, Ondřej; Soukup, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Vliv geometrie skenování na kvalitu lidarového bodového mračna pořízeného z UAV nosiče
Kolář, Michal; Potůčková, Markéta; Anders, Katharina
2024 - English
The use of UAV LiDAR allows for the acquisition of precise and detailed point clouds of the Earth's surface. Evaluating sources of uncertainty, such as direct georeferencing parameters (GNSS, IMU), atmospheric effects, data preprocessing, or scanning geometry, play a crucial role in determining the spatial accuracy of each individual point. With the vast amount of points collected and the variability of the scanned surface, it is important to consider what percentage of points accurately represent the Earth's surface, as well as understanding the noise fraction and how it varies with the scan geometry. The objective of this thesis is to identify noise in data captured from a rock glacier and to assess the impact of scanning geometry on the occurrence of noise. This study analyses a high-density ULS point cloud (1200 points/m2) acquired on the "Äußeres Hochebenkar" (AHK) stone glacier in the Ötztal Alps, Austria. The large volume of data (147 million points) poses a great challenge for its processing. To eliminate system errors, additional strip merging was first performed over a total of 29 flight strips. Subsequently, selected scan geometry attributes (scan distance, scan angle, incidence angle, slope, relative orientation of trajectory and slope exposure, etc.) were calculated. Five algorithms... Použití UAV LiDAR umožňuje pořizovat přesná a podrobná mračna bodů zemského povrchu. Při určování prostorové přesnosti každého jednotlivého bodu hraje zásadní roli vyhodnocení zdrojů nejistoty, jako jsou parametry přímého georeferencování (GNSS, IMU), atmosférické vlivy, předzpracování dat nebo geometrie skenování. Vzhledem k obrovskému množství shromážděných bodů a variabilitě skenovaného povrchu je důležité zvážit, jaké procento bodů přesně reprezentuje zemský povrch, a také pochopit podíl šumu a jeho změny v závislosti na geometrii skenování. Cílem této práce je identifikovat šum v datech pořízených ze skalního ledovce a posoudit vliv geometrie skenování na výskyt šumu. Tato studie pracuje s vysoko hustotním ULS bodovým mračnem (1200 bodů/m2 ) pořízeným na kamenném ledovci "Äußeres Hochebenkar" (AHK) v Ötztalských Alpách v Rakousku původně za účelem sledování změn povrchu. Velký objem dat (147 milionu bodů) představuje velkou výzvu pro jejich zpracování. Za účelem eliminace systémových chyb bylo nad celkovým počtem 29 letových pásů nejdříve provedeno dodatečné slícování pásů. Následně byly vypočteny vybrané atributy skenovací geometrie (skenovací vzdálenost, skenovací úhel, incidenční úhel, sklonitost, vzájemná orientace trajektorie a expozice svahu apod.). Pro detekci šumu byly otestováno 5... Keywords: LiDAR; UAV; bodové mračno; geometrie skenování; šum; outlier detection; LiDAR; UAV; point cloud; scanning geometry; noise; outlier detection Available in a digital repository NRGL
Vliv geometrie skenování na kvalitu lidarového bodového mračna pořízeného z UAV nosiče

The use of UAV LiDAR allows for the acquisition of precise and detailed point clouds of the Earth's surface. Evaluating sources of uncertainty, such as direct georeferencing parameters (GNSS, IMU), ...

Kolář, Michal; Potůčková, Markéta; Anders, Katharina
Univerzita Karlova, 2024

Duplikace genomu v rodu Stellaria - čím více, tím lépe? Vztah mezi ploidní úrovní a sexuálními polymorfismy
Krtilová, Eliška; Slovák, Marek; Prančl, Jan
2024 - English
Polyploidization in angiosperms, a well-documented phenomenon, often correlates with a diversity of reproductive strategies, including sexual polymorphism, impacting their evolution and expression. This relationship is particularly intriguing in high polyploids, where the interaction can be complex yet largely enigmatic. We investigated the connection between high polyploidy and sexual polymorphism in Stellaria palustris (Caryophylaceae), a species complex with exceptionally high levels of polyploidy exceeding decaploids and reportedly exhibiting variable sexual expression. To broaden our analysis, we included its relatives, diploid-tetraploid S. graminea and diploid S. longifolia. Our study focused on Central and Northern Europe, utilizing various methodological approaches, including genome size estimation, chromosome counting, genetic analyses based on Sanger sequencing, and evaluating floral organ variability and sexual expression. Major hypotheses examined associations between ploidy level and latitude, as well as ploidy level and sexual polymorphisms. Chromosome counts of S. palustris ranged from 2x = 154 - 208, corresponding to 2n=12x, 14x, and 16x, while for S. graminea and S. longifolia, we confirmed their originally known ploidies. Although chromosome counts did not unambiguously reflect... Polyploidizace u krytosemenných rostlin je dobře zdokumentovaný jev, který je často spojován s různými reprodukčními strategiemi, včetně přítomnosti sexuálních polymorfismů. Tento vztah je obzvláště zajímavý u vysoce polyploidních organismů, kde může být interakce velmi komplexní, přičemž ale stále zůstává nedostatečně vysvětlená. Diplomová práce je zaměřená na prohloubení poznání o vztahu mezi vysokou polyploidií a sexuálními polymorfismy u druhového komplexu Stellaria palustris (Caryophylaceae), který vykazuje mimořádně vysoké ploidní úrovně přesahující 2n = 10x a vykazuje variabilní sexuální expresi. Abychom rozšířili naši analýzu, zahrnuli jsme zároveň blízce příbuzné druhy S. graminea (2x a 4x) a S. longifolia (2x). Naše studie je zaměřena na Střední a Severní Evropu, využívajíc různé metodologické přístupy, včetně odhadu velikosti genomu, počítání chromozomů, genetických analýz založených na Sangerově sekvenování a hodnocení variability morfologie květu a sexuální exprese. Hlavní hypotézy zkoumaly asociace mezi ploidní úrovní a zeměpisnou šířkou, jakož i ploidní úrovní a sexuálními polymorfismy. Počty chromozomů u S. palustris se pohybovaly mezi 2x = 154 - 208, což odpovídá 2n=12x, 14x, a 16x, zatímco u S. graminea a S. longifolia jsme potvrdili jejich původně známé ploidní úrovně. Ačkoli... Keywords: Stellaria palustris; sexuální polymorfismus; polyploidie; cytogeografie; sexuální rozmnožování; klonalita; hybridizace; střední Evropa; Skandinávie; Stellaria palustris; sexual polymorphism; polyploidy; cytogeographic pattern; sexual reproduction; clonality; hybridization; Central Europe; Scandinavia Available in a digital repository NRGL
Duplikace genomu v rodu Stellaria - čím více, tím lépe? Vztah mezi ploidní úrovní a sexuálními polymorfismy

Polyploidization in angiosperms, a well-documented phenomenon, often correlates with a diversity of reproductive strategies, including sexual polymorphism, impacting their evolution and expression. ...

Krtilová, Eliška; Slovák, Marek; Prančl, Jan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases