Number of found documents: 22
Published from to

Žánr "malé poemy" v poezii Jeleny Švarc
Mini, Riccardo; Kosáková, Hana; Kapičiak, Jakub; Uspenskij, Pavel
2024 - Russian
Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций The form of the malen'kaya poėma in the work of Elena Shvarts Relationship to tradition and elements of poetic innovation My dissertation aims to analyse the genre of the malen'kaya poėma (short poėma) within the poetic work of Elena Shvarts. The study develops in three main directions. Firstly, it follows the evolution of Elena Shvarts's career as a poet, with particular attention to the context of the Leningrad Underground and the main characteristics of Shvarts's poetics. Secondly, it revolves around a comprehensive examination of the genre of the malen'kaya poėma, including its historical antecedents within the Russian poetic tradition. Finally, ten out of the fourteen poems of the Malen'kie poėmy collection, published in the second volume of the poet's complete works, are analysed. As mentioned, the thesis unfolds across three principal dimensions, with the following specific aims: 1. To identify the main features of Elena Shvarts's poetics using examples from the malen'kie poėmy, the poems and the poėmy, as well as her prose and essays. 2. To retrace the sources of the genre of the malen'kaya poėma and... Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций Žánr "malen'kaya poėma" v dílech Eleny Švarcové Vztah k tradici a prvky poetických inovací Moje disertační práce se zaměřuje na analýzu žánru "malen'kaya poėma" v poetickém díle Eleny Švarcové. Studie se vyvíjí ve třech hlavních směrech. Za prvé sleduje vývoj Eleny Švarcové jako básnířky, s zvláštním zřetelem na kontext leningradského undergroundu a hlavní charakteristiky Švarcového poetického stylu. Za druhé se zaměřuje na komplexní zkoumání žánru "malen'kaya poėma", včetně jeho historických předchůdců v ruské básnické tradici. Nakonec jsou analyzovány deset z čtrnácti básní ze sbírky Malen'kie poėmy, které byly publikovány ve druhém svazku kompletního díla básnířky. Jak bylo zmíněno, tato práce se rozvíjí ve třech hlavních rovinách, s následujícími konkrétními cíli: 1. Identifikovat hlavní rysy poetiky Eleny Švarcové pomocí příkladů z "malen'kie poėmy", básní a "poėmy", stejně jako její prózy. 2. Vysledovat zdroje žánru "malen'kaya poėma" a vysvětlit vlastní interpretaci Eleny Švarcové tohoto žánru. Po identifikaci charakteristik žánru s odkazem na teoretickou a vědeckou literaturu jsou tyto charakteristiky... Keywords: Ruská literatura|Ruská poezie|Jelena Švarcová|Leningradský underground; Russian Literature|Russian Poetry|Elena Shvarts|Leningrad Underground Available in a digital repository NRGL
Žánr "malé poemy" v poezii Jeleny Švarc

Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций The ...

Mini, Riccardo; Kosáková, Hana; Kapičiak, Jakub; Uspenskij, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu
Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
2023 - Russian
153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in particular Kazakhstan. The work used basic principles and methods to present the historical and cultural state of contemporary Kazakhstan and its religious sphere of life. The relevance of the problem is connected primarily with the historical and social changes that occurred after the collapse of the Soviet Union, when the Republic of Kazakhstan achieved independence and assumed the role of a democratic and secular state. In this context, it is important to pay attention to the role of Christian religion in these changes. Every state faces problems that require active participation in solving them. In Kazakhstan, an important issue is the regulation of religious organisations. One of the key points is the importance of religious education in the formation of new social relations and the maintenance of democratic values. New forms of Christian communication are emerging and are being adapted to modern society. However, it should be taken into account that in the religious sphere there are also problems related to the rejection by some groups of society of certain religious beliefs, as well as problems of extremism and... Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce využila základní principy a metody k představení historického a kulturního stavu současného Kazachstánu a jeho náboženské sféry života. Aktuálnost problematiky je spojena především s historickými a společenskými změnami, které nastaly po rozpadu Sovětského svazu, kdy Republika Kazachstán dosáhla nezávislosti a převzala roli demokratického a sekulárního státu. V této souvislosti je třeba třeba zmínit, že je důležité u těchto změn věnovat pozornost roli křesťanského náboženství. Každý stát čelí problémům, které vyžadují aktivní účast na jejich řešení. V Kazachstánu je důležitou otázkou regulace náboženských organizací. Jedním z klíčových bodů je význam náboženské výchovy při vytváření nových společenských vztahů a udržování náboženských vztahů a demokratických hodnot. Objevují se nové formy křesťanské komunikace, které se přizpůsobují moderní společnosti. Je však třeba vzít v úvahu, že i v náboženské sféře se objevují problémy spojené s odmítáním některých náboženských přesvědčení některými skupinami společnosti, jakož i problémy, které se týkají extremismu a radikalizace v náboženské oblasti. V této... Keywords: Казахстан; социальные изменения; христианство; религиозное воспитание; церковь; школа; многоконфессиональность; религиозная коммуникация; Kazakhstan; social change; Christianity; religious education; church; school; multiconfessionalism; religious communication Available in a digital repository NRGL
Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu

153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in ...

Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
Univerzita Karlova, 2023

Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)
Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
2022 - Russian
The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian phraseology. The emphasis of the research is on the problem of the phraseological minimum. The second part the dissertation is dedicated to modern approaches, methodology of teaching Russian phraseology and different informational tools that is most commonly used during the learning process. As a result, the author shows the example of the lesson, which might be applied during the study process or might be taken as a model of the workshop devoted to the Russian phraseology. Key words: phraseology, phraseological units, phraseological minimum, methodology, study process, corpus linguistics. Předkládaná disertační práce věnována analýze procesu vyučování ruských frazému českým studentům v ramci kurzu ruského jazyka jako cizího. Analyzovány základní problematická témata spojená s ruskou frazeologií. Zvláštní pozornost je věnována problému frazeologického minima. Ve druhé části výzkumu se popisují současné přístupy, metodologie a různorodé zdroje informace o frazémech, které se nejčastěj použivají ve výuce. Práce také obsahuje příklad praktického semináře, který je možné aplikovat ve výuce nebo využít jako model vyučovací hodiny věnované ruské frazeologii. Klíčová slova: frazeologie, frazém, frazeologické minimum, metodologie, výuka, korpusová lingvistika, motivace. Keywords: frazeologie|frazém|frazeologické minimum|metodologie|výuka|korpusová lingvistika; phraseology|phraseological units|phraseological minimum|methodology|study process|corpus linguistics Available in a digital repository NRGL
Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)

The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian ...

Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
Univerzita Karlova, 2022

Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)
Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
2022 - Russian
The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the world. In Russia Jiri Laburda's music was first played in the capital of Karelia - Petrozavodsk. A conservatoire trumpet tutor Leonid Petrovich Budanov (1946-2000) - an outstanding Russian performer and a teacher, Petrozavodsk Conservatoire professor, Honoured Artist of Karelia - was directing the then famous performing ensemble - brass quintet where junior tutors played. Some time later the ensemble took the name of Karelia- brass. Jiri Ladurda and Leonid Budanov got acquainted in 1983 which was the result of the composer's initiative. After hearing about Budanov's ensemble Laburda sent some of his works to his Conservatory Chair hoping that they would be performed there. In his letter the composer noted that his music was becoming to be performed by Czechoslovakian and European musicians more and more often and he expressed his hope for the Russian audience to hear it. Now, at the beginning of the XXI century Jiri Laburda's music has been performed in Karelia many times, lots of musicians and concert-goers are familiar with it and love it. Annual festival PIANO DUO, which has been held in Petrozavodsk since... Jméno Jiřího Laburdy je v hudebním světě dobře známé. Laburda aktivně pracuje jako skladatel a veřejná osobnost, jeho díla jsou publikována a neustále prováděná v mnoha zemích světa. V Rusku hudba Jiřího Laburdy poprvé zazněla před více než 30 lety v hlavním městě Karelské republiky - Petrozavodsku. Leonid Budanov (1946-2000) - vynikající ruský umělec a pedagog, profesor Petrozavodské konzervatoře, národní umělec Karelii - v té době vedl slavný koncertní soubor - kvintet měděných nástrojů, soubor se později nazýval "Karelia-brass". Jiří Laburda a Leonid Budanov se seznámily v roce 1983 z iniciativy skladatele. Poté, co se dozvěděl o Budanovově souboru, poslal Laburda několik svých skladeb na katedru v naději na jejich provedení. V dopise skladatel poznamenal, že jeho hudba je stále častěji slyšet v Československu a evropských zemích a rád by ji slyšel i v Rusku. Laburdova hudba byla neobvyklá pro ruské hudebníky, kteří vystupovali převážně s klasickými díly pro dechové nástroje. Pro správné vnímání Laburdovy hudby s její stylovou identitu a charakteristickými jazykovými prvky hudby 20. století bylo potřeba hodně času a usilovné práce hledání jednotného vnímání a intonace v souboru Laburdových děl, aby se skladatelova hudba stala srozumitelnou pro posluchače v Rusku, se pro interprety stala důležitým úkolem.... Keywords: Český skladatel; vědec a pedagog Jiří Laburda; učebnice "Diatonická harmonie"; provedení děl v Rusku; komorní hudba; sborové dílo; neoklasicismus; Czech composer; scientist and pedagog Jiří Laburda; book "Diatonic harmony"; performance of works in Russia; chamber music; choral work; neoklasicismus Available in a digital repository NRGL
Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)

The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the ...

Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
Univerzita Karlova, 2022

Recepce ruského formalismu v ukrajinské kultuře v meziválečném období (1921-1939)
Babak, Galyna; Chlaňová, Tereza; Kalina, Petr; Kratochvil, Alexander
2020 - Russian
This study examines the specific aspects of the reception of Russian formalism and the development of the Formal method in Soviet Ukrainian culture in the 1920s - the beginning of 1930s. Russian formalism in the process of reception becomes an important tool for the "modernization" of national culture and, as a result, an instrument for a new phase in the construction of national cultural identity. On that basis, the cultural-historical and ideological context of the development of Ukrainian literary criticism, criticism and (partially) literature of the late 19th - first decades of the 20th century is consistently reconstructed in eight chapters of the work. The first chapter highlights theoretical aspects of the study, reviews critical literature, reconstructs the history of reception of Russian formalism in Russian and Western criticism and the history of literature. The second chapter addresses the historical and theoretical premises of the reception of Formal theory in Ukrainian culture. The next chapter discusses historical and political context of the development of literature and literary criticism in 1917-1920 using the example of multinational post-revolutionary Kiev; a brief review of the theoretical and historical works of the 1920s also appears here. A special focus is put on the... Tato práce se věnuje zkoumání recepce ruského formalismu a vývoje formální metody v sovětské ukrajinské kultuře ve 20. a na začátku 30. let 20. století. Ruský formalismus se v procesu recepce na sovětské Ukrajině stává důležitým nástrojem "modernizace" národní kultury a v důsledku toho - nástrojem nové fáze budování národní kulturní identity. Z tohoto pohledu je v osmi částech rekonstruován kulturně-historický a ideologický kontext vývoje ukrajinské literární vědy, kritiky a (okrajově) literatury konce 19. - prvních desetiletí 20. století. První část upozorňuje na teoretické aspekty práce, představuje přehled kritické literatury, a rekonstruuje historii recepce ruského formalismu v ruské a západní kritice a literární vědě. Druhá část je věnována zkoumání historických a teoretických předpokladů recepce formální teorie v ukrajinské kultuře. Následující část se zamýšlí nad historickým a politickým kontextem vývoje literatury, kritiky a literární vědy v letech 1917-1920 na příkladu mnohonárodnostního porevolučního Kyjeva; je zde představen krátký přehled poetik a literárněvědných prací 20. let 20. století. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým výzkumům Boryse Jakubského a Majka Johansena. Čtvrtá část se zabývá analýzou diskusí o formální metodě, které probíhaly v průběhu 20. let na stránkách... Keywords: ruský formalismus|formální metoda|formální škola|marxismus|komunismus|národní identita|ukrajinská literatura|ukrajinská literární věda|ukrajinská kritika 20. století; Russian formalism|formal method|formal school|marxism|communism|national identity|Ukrainian literature|Ukrainian literary history|Ukrainian criticism of the 20th century Available in a digital repository NRGL
Recepce ruského formalismu v ukrajinské kultuře v meziválečném období (1921-1939)

This study examines the specific aspects of the reception of Russian formalism and the development of the Formal method in Soviet Ukrainian culture in the 1920s - the beginning of 1930s. Russian ...

Babak, Galyna; Chlaňová, Tereza; Kalina, Petr; Kratochvil, Alexander
Univerzita Karlova, 2020

Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka
Vicaire, Xenie; Fenclová, Marie; Rozboudová, Lenka; Hoskovec, Tomáš
2020 - Russian
This thesis focuses on lexical Gallicisms in the frame of borrowings from foreign languages to the Russian lexicon. Based on the current state of the art in linguistics and linguodidactics we are assessing lexical Gallicisms in terms of their effective use in Russian didactics as a second or another foreign language. For this reason our work investigates the occurrence of lexical Gallicisms and their forms of presentation as well as their current application within textbooks of Russian language used in primary and secondary schools. We also question to what extent the work with semantic loans is actually reflected within textbooks used in the Czech education system. Our research integrates as well a panel of teachers feed-back on their experience and readiness regarding the possibilities of using semantic loans and internationalisms to broaden students vocabulary. The purpose of the empirical part of the thesis is the verification of the effectiveness of the developed worksheets related to selected subjects covered by textbooks under review that are regarded as representative in terms of lexical Gallicisms. We conclude that the current policies for teaching foreign languages in EU member states, namely in the Czech education system, do not yet take full advantage of the plurilingual language... Tématem této disertační práce jsou lexikální galicizmy v rámci přejímek z cizích jazyků v ruské slovní zásobě. Vycházejíce ze současného stavu poznání v lingvistice a lingvodidaktice, nahlížíme lexikální galicizmy z hlediska jejich efektivní využitelnosti v didaktice ruštiny, a to jmenovitě jako druhého či dalšího cizího jazyka. K tomuto účelu v práci sledujeme výskyt lexikálních galicizmů a jejich formy prezentace a aplikace v učebních metodických souborech pro ruský jazyk používaných na základních a středních školách. Zároveň si klademe otázku do jaké míry se práce s přejímkami odráží ve vzdělávacích dokumentech platných v českém školství. Opíráme se o výzkum zkušeností a postojů učitelů ohledně možností využití přejímek a internacionalizmů k rozšiřování slovní zásoby žáků. Záměrem experimentální části této práce je ověření účinnosti pracovních listů, navazujících na vybrané tematické okruhy zkoumaných učebnic, jež jsou pro lexikální galicizmy reprezentativní. Dospíváme k závěru, že současné jazykové politiky školských systémů zemí EU a jmenovitě české školství dosud nevyužívá všech možností, které nabízí plurilingvní jazyková situace v Evropě. Jmenovitě a mimo jiné se jedná o možnost širší opory o předchozí jazykovou zkušenost žáků, kterou v této práci sledujeme konkrétně na vztahu mezi slovní... Keywords: didaktika cizích jazyků; ruština jako druhý a další cizí jazyk; učebnice ruského jazyka; slovní zásoba; přejímky; lexikální galicizmy; internacionalizmy; foreign language didactics; Russian as second and another foreign language; textbooks of Russian language; vocabulary; borrowings; semantic loan and semantic calque; lexical Gallicisms; internationalisms Available in a digital repository NRGL
Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka

This thesis focuses on lexical Gallicisms in the frame of borrowings from foreign languages to the Russian lexicon. Based on the current state of the art in linguistics and linguodidactics we are ...

Vicaire, Xenie; Fenclová, Marie; Rozboudová, Lenka; Hoskovec, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - Russian
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Keywords: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Available in a digital repository NRGL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - Russian
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Keywords: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Available in a digital repository NRGL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Úzkost židovského světa v <> Epištole Jakuba v kontextu náboženských a politických konfliktů epochy Druhého chrámu
Tarasenko, Olexandr; Lášek, Jan Blahoslav; Pokorný, Petr; Ábel, František
2017 - Russian
This dissertation explores the value system held by the author of the Epistle of James. Most likely, this interesting Epistle of a former Galilean peasant is a collection of his sermons or discourses gathered and edited by one of his followers. The Epistle does not relate to any specific problems of concrete communities or persons and, therefore, it may be viewed as an encyclical letter. The author's main tone is: «you must act in this way and only this way». Therefore this document is a type of «halakhah», a literary form used by the sages of Israel before the Common Era. «Halakhah», as well as the Greek literary form paraenesis, does not imply any discussion of the material, but rather calls the readers to submission. The author of this «halakhic» encyclical shifts the attention of his readers from their realities to his idealistic world. He omits many aspects of Second-Temple-Period Jewish life, focusing his attention instead on the rules of spiritual life common for both Judeans and Christians. This focus explains why the Epistle has only two brief and indirect references to Jesus Christ, who as the hero surprisingly does not play a distinctive role. for several reasons the Messiah is replaced by famous characters from the Tanakh (i. e., Abraham, Rahab, Job, and Elijah) as being the best examples for... Tato disertace zkoumá systém hodnot autora Listu Jakubova, což je sbírka kázání nebo besed jeruzalémského "episkopa", sestavených a editovaných jeho následovníkem. List se netýká žádných konkrétních specifických problémů komunit nebo jednotlivců, a proto může být považován za encykliku. Obrácení se autora ke čtenářům vypadá takto: "Udělej takto a nedělej jinak". Proto tento opus lze považovat za "Halachu", literární formu používanou mudrci Izraele před naším letopočtem. "Halacha", stejně jako řecký literární žánr paraenesis, nepřipouští diskusi, ale spíše vybízí čtenáře k poslušnosti. Jako vzor pro napodobování Jakub ukazuje ne Ježíše Krista, ale svaté ze Starého zákona. Keywords: Judaismus; druhý chrám; Jakub; Pavel; apoštolové; Palestina; diaspora; encyklika; misie; Mišna; rabínská tradice; farizeové; Esejci; Judeo-křesťané; Ebonité; primitivní církev; Judaism; Second Temple; James; Paul; apostles; Palestine; Diaspora; an encyclical; mission; the Mishnah; rabbinic tradition; the Pharisees; Essenes; Judeo-Christians; Ebionites; the primitive Church Available in a digital repository NRGL
Úzkost židovského světa v <> Epištole Jakuba v kontextu náboženských a politických konfliktů epochy Druhého chrámu

This dissertation explores the value system held by the author of the Epistle of James. Most likely, this interesting Epistle of a former Galilean peasant is a collection of his sermons or discourses ...

Tarasenko, Olexandr; Lášek, Jan Blahoslav; Pokorný, Petr; Ábel, František
Univerzita Karlova, 2017

Teoretické aspekty učebnice češtiny pro Ukrajince - úroveň A1 SERR
Macurová, Jana; Gladkova, Hana; Palamarchuk, Olga; Hasil, Jiří
2016 - Russian
The recent political and economic changes in Ukraine aroused interest in studying foreign languages. Though Czech is a language with a relatively small number of speakers, it has a substantial audience of learners in Ukraine. Among the reasons, one can surely mention close cultural and political relations between both countries and traditionally attractive image of the Czech republic as a target country for the Ukrainian migrants. The doctoral thesis meets the learning needs of a target group, which is currently being short of relevant learning materials of Czech. Beforehand it concerns adult learners studying Czech as a foreign language for strictly practical reasons (not as a subject of a high school curriculum), with a great deal of autonomy in their studying. The profile of the target group specifies the main parameters of the language textbook outlined in the doctoral thesis. Beside the general and particular theory of designing language textbooks, the following problems are also discussed: studying of close relative languages, differences between studying a foreign language and the second language, a foreign language on the early stages of learning/aquisition, self-study of foreign language and so on. The practical part of the doctoral thesis presents a digest of methodical approaches applied... V posledních letech na Ukrajině pod vlivem politických a ekonomických změn značně vzrostl zájem o výuku cizích jazyků. Čeština, přestože patří mezi "malé" jazyky, má v této zemi dost početnou skupinu zájemců. V neposlední řadě tomu napomáhají dobré vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou, tradičně atraktivní obraz Česka jako cílové země v migračních procesech. Disertační práce vychází vstříc potřebám rozšíření spektra učebních materiálů, určených cílovým skupinám, jež v současné době pociťují nedostatek odpovídajících učebnic. Máme na mysli především dospělé zájemce, kteří potřebují naučit se česky pro ryze praktické účely (nikoli jako specializaci v rámci vysokoškolských humanitních kurikul), učí se mimo prostředí rodilých mluvčích a do značné míry autonomně. Profil dané cílové skupiny předurčil základní parametry budoucí jazykové učebnice. V disertaci bude kromě obecné a předmětové teorie jazykové učebnice věnována pozornost takovým otázkám, jako je výuka blízce příbuzného jazyka, jazyková výuka mimo prostředí rodilých mluvčích, specifičnost počáteční etapy osvojení cizího jazyka, autonomní učení a jeho perspektivy z hlediska lingvodidaktiky aj. V praktické části je představena mozaika různých metodických řešení, které se vyskytují v jazykových učebnicích a mohou být, dle našeho mínění, cenným... Keywords: učebnice; čeština jako cizí jazyk; ukrajinští mluvčí; SERR; textbook; Czech as a foreign language; Ukrainian speakers; CEFR Available in a digital repository NRGL
Teoretické aspekty učebnice češtiny pro Ukrajince - úroveň A1 SERR

The recent political and economic changes in Ukraine aroused interest in studying foreign languages. Though Czech is a language with a relatively small number of speakers, it has a substantial ...

Macurová, Jana; Gladkova, Hana; Palamarchuk, Olga; Hasil, Jiří
Univerzita Karlova, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases