Number of found documents: 465
Published from to

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ÚSPĚŠNOSTI PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ V KONTEXTU ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE
POSPÍŠIL, Roman; VTÍPIL, Zdeněk
2016 - Czech
Disertační práce se věnuje problematice zvládání zátěže Cíle: hlavním cílem je, na základě analýzy změn v bezpečnostním prostředí a provedeného kvantitativního výzkumu, specifikovat pedagogicko - psychologické aspekty úspěšnosti přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů v kontextu zvládání zátěže. Metody: Jako výzkumné metody jsme využili SPARO (Systém bazální psychické autoregulace osobnosti), SVF 78 (Strategie zvládání stresu), RČS (Rozhodování v časovém stresu) a TKP (Test koncentrace pozornosti) Soubor: Ve výzkumu jsme disponovali výzkumným vzorkem N=130. Soubor byl složený ze studentů prezenční a kombinované formy oboru vojenský management Univerzity obrany (UO) Závěry: Výsledky ukazují na predikci první vysvělované proměnné, "průměrný prospěch", na základě proměnných: Počet správně řešených úloh - TKP, Rezistence vůči rušivým podnětům SPARO, Počet správně řešených úloh RČS a strategie Odklonu (POZ 2) - SVF 78. Model vysvětlil 28,5 % variability rozptylu. Druhou vysvětlovanou proměnnou, "Služební hodnocení", nejlépe predikovaly proměnné: Délka praxe, používání negativních strategií (NEG) - SVF 78, Počet správně řešených úloh - TKP a Rigidita/Flexibilita (RF) - SPARO. Model vysvětlil 43,9 % variability rozptylu. V závěru je navržen koncept na zkvalitnění výuky v oblasti psychologie zátěže. Dissertation deals with the problem of coping. Objectives: The main objective to specify, on the basis of an analysis of changes in the security environment and conducted quantitative research, pedagogical - psychological aspects of success rate training and education of military professionals in the context of coping. Methods: A survey we did use SPARO (The basal system of psychic self-personality), SVF 78 (Stress Management Strategies), RCS (Decision making in a time of stress), and TKP (Test concentration of attention). Sample: In the research we had the research sample of N = 130th. The set was composed of full-time students and combined forms of military field management University of Defence. Results and conclusions: The results point out the prediction of the first explained variable, "average markst", based on following variables: The number of correctly solved problems - TKP, Resistance to disturbing stimuli - SPARO, The number of correctly solved problems - RCS and The exit strategy (POZ 2) - SVF 78. Model explained 28,5 % of the variability of variance. The second dependent variable, "Service assessment", was preferably predicted by folloving variables: Length of practice, The use of negative strategies (NEG) - SVF 78, The number of correctly solved problems - TKP and Rigidity/Flexibility (RF) - SPARO. The model explained 43,9 % of the variability variance. At the end there is a concept designed to improve the quality of teaching in the psychology of coping. Keywords: úspěšnost; zvládání zátěže; průměrný prospěch; služební hodnocení; příprava a vzdělávání; success rate; coping; average grade; staff evaluation; training and education Available in the UPOL Library.
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ÚSPĚŠNOSTI PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ V KONTEXTU ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE

Disertační práce se věnuje problematice zvládání zátěže Cíle: hlavním cílem je, na základě analýzy změn v bezpečnostním prostředí a provedeného kvantitativního výzkumu, specifikovat pedagogicko - ...

POSPÍŠIL, Roman; VTÍPIL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vybrané otázky aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
ZRŮST, Jiří Martin; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka; HRUŠÁKOVÁ, Milana
2014 - Czech
Disertační práce se zabývá vybranými otázkami aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů nezletilých dětí. Důraz je kladen nejen na pojem rodičovské odpovědnosti a některé problematické body Úmluvy samotné, ale i na současnou situaci a záměry. Je proveden monitoring legislativy EU, na který navazuje strategie Unie v dané oblasti do budoucna. V práci je vycházeno také z poznatků získaných v průběhu studijní stáže absolvované u Court of Appeal v Londýně a na jednáních mezinárodních konferencí o únosech dětí (Brusel). V závěru jsou předloženy návrhy a opatření, která směřují k zefektivnění řízení a posílení ochrany nezletilých dětí. Ve výsledku tak dochází k naplnění požadavků Evropské komise vyjádřených v programu Strategie 2020 justice přátelská dětem. Dissertation deals with some issues by the Convention on the Civil Aspects of International Abduction of minors. The emphasis is not only on the area of parental responsibility and certain points of the Convention itself, but also on the current situation and plans in this area. The work is also going out of the study completed internships at the Court of Appeal in London and on international child abductions conferences (Brussels). It is conducted monitoring of EU legislation, which shows the strategy of the area in the future. In the end, proposals and measures that aim to streamline management and enhance the protection of minors. As a result, in connection with the requirements of the European Commission, as expressed in the 2020 strategy to strengthen child-friendly justice. Keywords: Rodičovská odpovědnost; únos; protiprávní zadržení nebo přemístění; záruky;; Parental responsibility; abduction; unlawful retention or transfer; undertakings; Available in the UPOL Library.
Vybrané otázky aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Disertační práce se zabývá vybranými otázkami aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů nezletilých dětí. Důraz je kladen nejen na pojem rodičovské odpovědnosti a některé ...

ZRŮST, Jiří Martin; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka; HRUŠÁKOVÁ, Milana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy
ZATLOUKAL, Jakub; OPAVSKÝ, Jaroslav
2013 - Czech
Available in the UPOL Library.
Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy

ZATLOUKAL, Jakub; OPAVSKÝ, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové aktivity pro Českou republiku
KALMAN, Michal; SIGMUND, Erik
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové aktivity pro Českou republiku

KALMAN, Michal; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Kinematická analýza převratových přeskoků ve sportovní gymnastice
FARANA, Roman; VAVERKA, František
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Kinematická analýza převratových přeskoků ve sportovní gymnastice

FARANA, Roman; VAVERKA, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Vliv ultrazvuku na aktivaci fibrinolytického systému
BARDOŇ, Petr; ŠKOLOUDÍK, David; VLACHOVÁ, Ivanka; CHMELOVÁ, Jana; NOSAĽ, Vladimír
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vliv ultrazvuku na aktivaci fibrinolytického systému

BARDOŇ, Petr; ŠKOLOUDÍK, David; VLACHOVÁ, Ivanka; CHMELOVÁ, Jana; NOSAĽ, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Regional influence on English spoken on BBC: Voiceless plosives in Estuary English
HAJKR, Petr Daniel; MACHÁČEK, Jaroslav
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Regional influence on English spoken on BBC: Voiceless plosives in Estuary English

HAJKR, Petr Daniel; MACHÁČEK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.
MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
2012 - English
Available in the UPOL Library.
Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.

MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Vliv operativní korekce hallux valgus a pooperativní rehabilitace na provedení chůze
KOZÁKOVÁ, Jitka; JANURA, Miroslav
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vliv operativní korekce hallux valgus a pooperativní rehabilitace na provedení chůze

KOZÁKOVÁ, Jitka; JANURA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Affinity chromatography in proteomics
CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
2012 - English
Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek vázat specificky a reversibilně komplementární molekuly. Od doby prvních studií protein-proteinových interakcí ve druhé polovině devadesátých let minulého století zažívají afinitní separace v proteomice opravdovou renesanci. Vyvinuta byla celá řada nových afinitních matricí a experimentálních postupů založených na principech afinitní chromatografie, které posléze našly široké uplatnění ? od odstraňování nadměrně zastoupených proteinů z biologických směsí, přes profilování molekulárních cílů léčiv, až po podrobné studium posttranslačních modifikací. Tato disertační práce se věnuje roli afinitní chromatografie v moderní proteomice. Z tohoto důvodu se literární přehled zaměřuje především na použití této separační techniky v rámci proteomických experimentů. Jedinou výjimkou je první kapitola nazvaná historie proteomiky, která by měla čitateli poskytnout stručný přehled o nejdůležitějších proteomických technologiích a jejich vývoji. Ve výsledkové části jsou potom prezentovány dva autorovy nezávislé výzkumné projekty, jejichž pojítkem je právě afinitní chromatografie. Affinity chromatography is a variant of chromatography based on the ability of biological molecules (analytes) to bind certain ligands specifically and reversibly. These unique features of the analyte and ligand interaction are then utilized for the separation of analyte from a given mixture. From the first protein-protein interaction studies done in the second half of the 1990´s, affinity separations have experienced a true renaissance in proteomics. A complete parade of affinity matrices and affinity-based experimental approaches has been developed that has found numerous applications ranging from subtraction of highly abundant proteins to study of drug target profiles to large scale mapping of posttranslational modifications. This thesis deals with the role of affinity chromatography in modern proteomics. Hence, the literature review focuses on its use in the broad proteomic field. The only exception from this is the first section entitled History of proteomics, which should provide the reader an overview of the most important proteomic technologies and their development. In the results section, two independent research projects of the author utilizing affinity chromatography are presented. Keywords: afinitní chromatografie; autolýza; trypsin; cytokinin; chemická proteomika; affinity chromatography; autolysis; trypsin; cytokinin; chemical proteomics Available in the UPOL Library.
Affinity chromatography in proteomics

Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek ...

CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases