Number of found documents: 178
Published from to

Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.
MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
2012 - English
Available in the UPOL Library.
Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.

MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Affinity chromatography in proteomics
CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
2012 - English
Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek vázat specificky a reversibilně komplementární molekuly. Od doby prvních studií protein-proteinových interakcí ve druhé polovině devadesátých let minulého století zažívají afinitní separace v proteomice opravdovou renesanci. Vyvinuta byla celá řada nových afinitních matricí a experimentálních postupů založených na principech afinitní chromatografie, které posléze našly široké uplatnění ? od odstraňování nadměrně zastoupených proteinů z biologických směsí, přes profilování molekulárních cílů léčiv, až po podrobné studium posttranslačních modifikací. Tato disertační práce se věnuje roli afinitní chromatografie v moderní proteomice. Z tohoto důvodu se literární přehled zaměřuje především na použití této separační techniky v rámci proteomických experimentů. Jedinou výjimkou je první kapitola nazvaná historie proteomiky, která by měla čitateli poskytnout stručný přehled o nejdůležitějších proteomických technologiích a jejich vývoji. Ve výsledkové části jsou potom prezentovány dva autorovy nezávislé výzkumné projekty, jejichž pojítkem je právě afinitní chromatografie. Affinity chromatography is a variant of chromatography based on the ability of biological molecules (analytes) to bind certain ligands specifically and reversibly. These unique features of the analyte and ligand interaction are then utilized for the separation of analyte from a given mixture. From the first protein-protein interaction studies done in the second half of the 1990´s, affinity separations have experienced a true renaissance in proteomics. A complete parade of affinity matrices and affinity-based experimental approaches has been developed that has found numerous applications ranging from subtraction of highly abundant proteins to study of drug target profiles to large scale mapping of posttranslational modifications. This thesis deals with the role of affinity chromatography in modern proteomics. Hence, the literature review focuses on its use in the broad proteomic field. The only exception from this is the first section entitled History of proteomics, which should provide the reader an overview of the most important proteomic technologies and their development. In the results section, two independent research projects of the author utilizing affinity chromatography are presented. Keywords: afinitní chromatografie; autolýza; trypsin; cytokinin; chemická proteomika; affinity chromatography; autolysis; trypsin; cytokinin; chemical proteomics Available in the UPOL Library.
Affinity chromatography in proteomics

Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek ...

CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Case Variation in the System of Personal Pronouns in American English
KREJČOVÁ, Ela
2010 - English
Available in the UPOL Library.
Case Variation in the System of Personal Pronouns in American English

KREJČOVÁ, Ela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Hybridity and Its Selves: The South Asian "Other" in the Contemporary English Fiction
GLABAZŇA, Radek
2010 - English
Available in the UPOL Library.
Hybridity and Its Selves: The South Asian "Other" in the Contemporary English Fiction

GLABAZŇA, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

East Meets West: Transnationalism in South Asian Cultural Production. Conventions and Strategies of Gendered Representations.
WAISSEROVÁ, Hana
2010 - English
Available in the UPOL Library.
East Meets West: Transnationalism in South Asian Cultural Production. Conventions and Strategies of Gendered Representations.

WAISSEROVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The differences in Comprehensive Basketball Grading System scores between classification of wheelchair basketball players and the interaction of gender
SANCHEZ, Pilar; VÁLEK, Jakub
2010 - English
Předchozí výzkum studoval současný stav klasifikace IWBF, který je založený na CBGS (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Pouze jeden výzkum srovnával všech 8 klasifikačních tříd, a to jak v rámci mužů, tak žen - basketbalistů na vozíku (Molik, Kosmol, Morgulec-Adamowicz, Laskin, Jezior, & Patrzalek, 2009). Proto cílem této studie je ověřit, zda IWBF klasifikační systém je adekvátní z hlediska zrozdílů mezi 8 klasifikačními třídami a mezi muži aženami. Metodika: Byly užity statistické protokoly hráčů - basketballistů na vozíku (muži n = 80, ženy n = 39), pořízené během turnajů v basketbalu na vozíku: Paralympijský světový pohár 2009 ve Velké Británii a Euroliga 2010 ve Vídni. Hráči, zařazení do šetření, museli splňovat podmínku alespoň 10 minut hrací doby v každém zápase. Hráči byli rozděleni dle klasifikačního kritéria CBGS a tyto výsledky byly podrobeny statistické analýze. Výsledky: Byly prokázány statistické rozdíly mezi klasifikačními třídami celého souboru (p<0,05) a zvlášť mezi muži (p<0,01) a ženami (p<0,01). Muži skórovali významně výše (p<0,01) než ženy. Nebyla nalezena žádná interakce mezi pohlavím a klasifikační třídou. Závěry: Předkládaná studie je první, která zaznamenává významnost diferencí mezi kompletním vzorkem basketbalistů na vozíku ve všech 8 klasifikačních třídách a mezi muži a ženami. Roizdíly nalezené pouze u populace žen jsou v souladu se studií Molika et al. (2009). Previous research studied the current IWBF classification system based on Comprehensive Basketzball Grading System (CBGS) scores (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Only one of these authors compared all eight classes and within the population of female wheelchair basketball athletes (Milik et al., 2009). Therefore, the study aims at testing whether the purpose of the IWBF classification system are satisfied, by looking at the differences between all eight classes for all players together, and males and females separated, as well as the interaction of gender classification. Methods: The statistical protocols of 119 players (80 male, 39 female) made up during the BT Paralympic World Cup 2009 in London and the EuroLeague 2010 in Vienna were used and players were selected if they played a minimum 10 minutes per match. Players were graded based upon the CBGS and these scores were statistically analysed. Results: Results showed significant differences between classification levels for men and women together (p<0,05), and separately ((p<0,01 for both gender). Men scored significant higher (p<0,01) than women and no interaction between gender and classification level was found. Conclusion: This is the first study to report significant differences between all eight IWBF classification levels in men and gender together. The difference found for women is in agreement with Molik et al. (2009). Keywords: Basketbal na vozíku; Mezinárodní federace basketbalu na vozíku; IWBF klasifikace; pohlaví; výkon ve hře; Wheelchair basketball; CBGS; IWBF classification; gender; game performance Available in the UPOL Library.
The differences in Comprehensive Basketball Grading System scores between classification of wheelchair basketball players and the interaction of gender

Předchozí výzkum studoval současný stav klasifikace IWBF, který je založený na CBGS (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Pouze jeden výzkum srovnával všech 8 klasifikačních tříd, a ...

SANCHEZ, Pilar; VÁLEK, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The development of an intervention program in the reduction of obesity in adolescents
JAMES, Lisa; KUDLÁČEK, Michal
2010 - English
Tato studie byla zaměřena na poskytnutí základního intervenčního programu pohybové aktivity pro adolescenty, spadající do kategorie nadváha/obezita. Tvorba programu proběhla v souladu s oficiálními doporučeními pro pohybovou aktivitu. Kritériem výběru participantů byla BMI kategorizace 25 (větší/rovno)35,5 a věkové rozmezí mezi 16 a 26 lety (včetně). Velikost výzkumného souboru byla 27 jedinců. Výsledky nepotvrdily snížení hodnot BMI. Dále jsme zaznamenali zvýšené monožství intenzivní pohybové aktivity a počtu kroků v průběhu celého projektu. Zvýšená pohybová aktivity redukuje sedavý styl, zlepšuje společenský, psychický a zdravotní status. This study was aimed at providing a basic intervention program for adolescents in the category of overwight/obese in accordance with physical activity guidelines. Employing a selection criteria of BMI kg/m between 25 (větší rovno)35.5, age between 16 and 26 yrs (incl)., n = 27. Results shown there was no reduction of BMI. There was also an increase in the amount of vigorous activity and number opf steps through out the intervention. In conclusion it was noted that increased physical activity reduces sedentary lifestyle, improves social, mental and health status. Keywords: dětská obezita; pohybová aktivity; změna životního stylu; nadváha; adolescence; childhood obesity; physical activity; lifestyle changes; overweight; adolescents Available in the UPOL Library.
The development of an intervention program in the reduction of obesity in adolescents

Tato studie byla zaměřena na poskytnutí základního intervenčního programu pohybové aktivity pro adolescenty, spadající do kategorie nadváha/obezita. Tvorba programu proběhla v souladu s oficiálními ...

JAMES, Lisa; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Navigation of visually impaired and blind children: The effect of feedback, age and gender
UITSLAG, Tom P.; JANEČKA, Zbyněk
2010 - English
Tři důležité prvky mají vliv na orientaci nevidomých a slabozrakých u testování rozdílů v porovnání konstantní a variabilní odchylky mezi dvěma věkovými skupinami (7-8 let a 11-12 let) a porovnání rozdílů mezi testy se zpětnou vazbou a bez ní. Three important aspects of navigation are studied in visually impaired and blind children and tested will be the difference and variable error between two age groups (7-8 vs. 11-12 years), as well as the influence of feedback on these two types of error. Keywords: slabozrakost; nevidomost; dítě; výchova; zpětná vazba; odhad vzdálenosti; odhad úhlů; visual impairment; blind; children; development; feedback; distance estimation; angle estimation Available in the UPOL Library.
Navigation of visually impaired and blind children: The effect of feedback, age and gender

Tři důležité prvky mají vliv na orientaci nevidomých a slabozrakých u testování rozdílů v porovnání konstantní a variabilní odchylky mezi dvěma věkovými skupinami (7-8 let a 11-12 let) a porovnání ...

UITSLAG, Tom P.; JANEČKA, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Critical analysis of the point-score system in Paralympic athletics: throwing modalities
ROSENTHAL, Bria; MACHOVÁ, Iva
2010 - English
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) používá bodový systém ke kombinacím jednotlivých klasifikačních tříd, aby vytvořil dobré soutěžní prostředí. Systém se používá hlavně u atletických disciplín v poli(oštěp, koule, disk) v kombinacích všech klasifikačních tříd. Pro tento výzkum jsme využili pouze disciplíny v poli u kategorií F51-F58. Bodový systém byl kriticky analyzován pomocí těchto údajů: Světový record a průměrný výkon u každé kategorie z posledních třech paralympiád. Data byla získána z databází IPC- athletics a následně porovnána a anlyzována. Bylo prokázáno, že bodový systém byl velmi orientován na osobní výkon a nereprezentuje klasifikační třídu jako takovou. The International Paralympic Committee (IPC) has used a point-score system to combine athletes of varying classes in order to create a viable competition. The system is used for all field events and all classes. For this particular research, we only looked at three throwing events: shot put, discus, and javelin in wheelchair classes 51 through 58. The point-score system was critically analyzed by looking at the following figures, the world record and the individual and mean performance of each class in the past three Paralympic Games. Data was collected from the IPC website and was then analyzed to compare means amongst classes. It was found that the point-score system that was in use weighted too heavily on individual performances and did not represent the class as a whole, along with not considering the disability and classification. In addition it was found that the mean throwing distance did not show a progression amongst the different classes. Keywords: Atletika; funkční klasifikace; bodový systém; atleticka vozíčkářů; Athletics; classification; point-score system; throwing; wheelchair athletes Available in the UPOL Library.
Critical analysis of the point-score system in Paralympic athletics: throwing modalities

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) používá bodový systém ke kombinacím jednotlivých klasifikačních tříd, aby vytvořil dobré soutěžní prostředí. Systém se používá hlavně u atletických disciplín v ...

ROSENTHAL, Bria; MACHOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The impact of competition in physical activity and sport on the self-perceptions of individuals with physical disabilities
COCQUYT, Michael; SIGMUND, Erik
2010 - English
Předložená práce analyzuje výsledky vybraných současných zahraničních publikací v oblasti pohybové aktivity a sportu ve vztahu k sebehodnocení a celkové kvalitě života jedinců s pohybovým znevýhodněním. Cílem bylo popsat trendy změn v sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním zapříčiněné pohybovou aktivitou a sportem a vliv fenoménu soutěžení a soupeření na tyto trendy. Při zjišťování trendů byly akceptovány a zviditelněny kulturní odlišnosti. Zjištěné trendy byly srovnávány s výsledky obdobně zaměřených studií u jedinců bez pohybových omezení. Pro vyspělé západní země obecně platí významně pozitivní vztah mezi pohybovou aktivitou, účastí ve sportovních programech a vyšším sebehodnocením jedinců s pohybovým znevýhodněním. Ve vybraných studiích z východních zemí nebyl tento pozitivní vztah potvrzen vlivem výrazných kulturních odlišností a celkově nižšího sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním než ve vyspělých západních zemích. Fenomén soutěžení a soupeření v pohybové aktivitě a sportu nemá výrazný vliv na sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním. Nicméně, vrcholoví sportovci s pohybovým znevýhodněním vykazují výrazně vyšší sebehodnocení než ostatní skupiny stejně znevýhodněných jedinců. Stejné trendy byly zjištěny u jedinců bez pohybového znevýhodnění ve studiích z vyspělých západních zemí. This study analyzes the current literature in the area of physical activity and sport in relation to self-perception and overall quality of life in individuals with physical disabilities. Using this literature, the study then compares trends in change of self-perception due to physical activity and sport, and the effect competition has on these trends. Cultural differences are also taken into account in how physical activity and sport effects self-perception. These trends were then compared to studies with able-bodied populations. The author found overall in western cultures there is a significant positive relationship between physical activity and sport programs, and increased self-perception among individuals with physical disabilities. In some studies from select eastern countries this relationship was not found due to cultural differences and lower acceptance of individuals with physical disabilities. Inclusion of competition had no significant effect on self-perception. However, individuals competing at an elite or world class level showed significantly higher self-perception than all other groups. When able-bodied studies, from western cultures, were compared, similar trends were found in both overall change in self-perception and changes caused by competition level. Keywords: Sebehodnocení; znevýhodnění; pohybová aktivita; soutěžení; sport; tělesná výchova; Self-Perception; Disability; Physical Activity; Competition; Sport; Physical Education Available in the UPOL Library.
The impact of competition in physical activity and sport on the self-perceptions of individuals with physical disabilities

Předložená práce analyzuje výsledky vybraných současných zahraničních publikací v oblasti pohybové aktivity a sportu ve vztahu k sebehodnocení a celkové kvalitě života jedinců s pohybovým ...

COCQUYT, Michael; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases