Number of found documents: 19
Published from to

Černý humor v tvorbě Daniila Charmse
BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; KOMENDOVÁ, Jitka
2009 - Russian
Bakalářská práce Černý humor v tvorbě D. Charmse se zabývá estetikou komična v díle Daniila Charmse. Práce se skládá ze tři částí. V první části se zabýváme teorii komična, tragična a tragikomična. V druhé části se analyzuje tvorba spisovatele z hlediska estetiky komična. V třetí části práce jsou vybrány čtyři povídky spisovatele, kterým se podrobněji věnujeme. Cílem naše práce je komplexní pohled na komično v díle spisovatele. In our work we are trying to analyze works of D. Kharms in term of comic and tragicomic. Work consists of three parts. We define comic, tragic and tragicomic and then we apply this theory on works of author. Keywords: nonsense; grotesque; humor; black humor; comic; tragic; tragicomic; carnival theory; parody; absurd Available in the UPOL Library.
Černý humor v tvorbě Daniila Charmse

Bakalářská práce Černý humor v tvorbě D. Charmse se zabývá estetikou komična v díle Daniila Charmse. Práce se skládá ze tři částí. V první části se zabýváme teorii komična, tragična a tragikomična. V ...

BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; KOMENDOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Kommentirovannyj russko-cheshskyj slovar iz oblasti ekologiji i nauky ob okruzhajuschej srede
KUFNEROVÁ, Petra; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2009 - Russian
Diplomová práce se zabývá sestavením rusko-českého překladového ekologického a environmentálního slovníku na základě shromáždění faktického materiálu. V teoretické části se analyzuje odborná terminologie, jsou zde uvedeny příklady ze slovníku. The Graduation thesis deals with the creation of Russia-Czech ekological and environmental dictionary on the basis of the assembly of factual materials. The theoretical part is focused on the analysis of the special terminology. There are the examples from the dictionary. Keywords: ecology; environment; dictionary; terminology; lexicography; terminography; special terminology Available in the UPOL Library.
Kommentirovannyj russko-cheshskyj slovar iz oblasti ekologiji i nauky ob okruzhajuschej srede

Diplomová práce se zabývá sestavením rusko-českého překladového ekologického a environmentálního slovníku na základě shromáždění faktického materiálu. V teoretické části se analyzuje odborná ...

KUFNEROVÁ, Petra; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

CÍRKEVNÍ SVÁTKY U PRAVOSLAVNÝCH A KATOLICKÝCH KŘESŤANŮ: VELIKONOCE (V RUSKO-ČESKÉM SROVNÁVACÍM PLÁNU)
HEIDRICH, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2009 - Russian
Ruská pravoslavná a česká římskokatolická církev mají společné kořeny v křesťanství. Po jejich rozdělení, ke kterému došlo v polovině 11. století, se v průběhu svého rozvoje značně oddálily. Diplomová práce se zabývá rozborem pravoslavné a římskokatolické církve z hlediska církevního roku ? srovnáním jednotlivých svátků v obou církvích, podrobným rozborem Velikonoc, z pohledu církevních a lidových tradic. V diplomové práci je uveden výzkum, který se zaměřil na způsoby slavení v obou zemích, Česku i Rusku. Russian Orthodox and Czech Roman Catholic Church have common roots in Christianity. After their splitting, which took place in middle of 11th century; these two churches have developed significantly different perception on Christianity. This thesis scrutinize a year from the point of view of the Orthodox and Roman Catholic church ? comparison of individual feast-days in both churches, detailed scrutiny of Easter, which includes church and national tradition. This thesis includes research, which has focused on the ways of celebrating the saint days in both countries, in Czech Republic and Russia. Keywords: Feast-day; the Orthodox Church; Roman Catholic Church; Eastern; church tradition; national tradition Available in the UPOL Library.
CÍRKEVNÍ SVÁTKY U PRAVOSLAVNÝCH A KATOLICKÝCH KŘESŤANŮ: VELIKONOCE (V RUSKO-ČESKÉM SROVNÁVACÍM PLÁNU)

Ruská pravoslavná a česká římskokatolická církev mají společné kořeny v křesťanství. Po jejich rozdělení, ke kterému došlo v polovině 11. století, se v průběhu svého rozvoje značně oddálily. Diplomová ...

HEIDRICH, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Martin Crimp Story (rekonstrukce a srovnání inscenací Věry Chytilové, Jiřího Honzírka a Jana Mikuláška)
KLENKOVÁ, Klára
2008 - Russian
Bakalářská práce se zabývá dramatickou tvorbou Martina Crimpa a jeho postavením v kontextu britské dramatiky. Pozornost je kladena na srovnání režijního, dramaturgického, hereckého a scénografického pojetí v inscenacích hry Story (The Treatment) Martina Crimpa v režii Věry Chytilové, Jířího Honzírka a Jana Mikuláška. Analýza zmíněných inscenací je provedena na základě dobových kritik a recenzí. Theme of this bachelor thesis is dramatic productions from Martin Crimp and his position in context of British drama. Main interest is given to comparison of directional, dramaturgical, theatrical and scenographical conception in drama staging Story (The Treatment) by Martin Crimp directed by Věra Chytilová, Jíří Honzírka and Jan Mikulášek. Analysis of mentioned staging is made on the basis of critics and recensions. Keywords: in-yer-face; Martin Crimp; The Treatment; analysis of staging; Věra Chytilová; Jan Mikulášek; Jiří Honzírek Available in the UPOL Library.
Martin Crimp Story (rekonstrukce a srovnání inscenací Věry Chytilové, Jiřího Honzírka a Jana Mikuláška)

Bakalářská práce se zabývá dramatickou tvorbou Martina Crimpa a jeho postavením v kontextu britské dramatiky. Pozornost je kladena na srovnání režijního, dramaturgického, hereckého a scénografického ...

KLENKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Ruská terminologie moderních sportů (popis + rusko - český slovníček)
BIOLKOVÁ, Eva; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
2008 - Russian
Tématem diplomové práce je Ruská terminologie moderních sportů. Vysvětluje základní pojmy {--} moderní sport, termín, terminologie, způsoby tvoření termínů a s tím spojené procesy v jazyce. Sportovní terminologie je analyzována z hlediska tematického rozdělení, způsobu tvoření termínů (derivace, kompozice, abreviace, přejímání), a také z hlediska vybraných jazykovědných problémů z této oblasti. Nedílnou součástí práce je rusko {--} český překladový slovníček sportovních výrazů. The topic of this diploma thesis is Russian Terminology of Modern Sports. The diploma thesis deals with the description of basic terms {--} Modern Sport, Term, Terminology, ways of creating terms and processes in language which are connected to it. Terminology of sports is analysed in the light of thematic division, ways of creating terms (derivation, composition, abbreviation, transferring) and also in the light of chosen linguistic problems in this sphere. Russian-Czech translating dictionary of sports terms is an integral part of the work. Keywords: Terminology of Sports; Creating of Terms and Terminology; Modern Sports; Russian {--} Czech Translating Dictionary of Sports Available in the UPOL Library.
Ruská terminologie moderních sportů (popis + rusko - český slovníček)

Tématem diplomové práce je Ruská terminologie moderních sportů. Vysvětluje základní pojmy {--} moderní sport, termín, terminologie, způsoby tvoření termínů a s tím spojené procesy v jazyce. Sportovní ...

BIOLKOVÁ, Eva; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Dějiny teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti
FESJUKOVÁ, Irena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; FLÍDROVÁ, Helena
2008 - Russian
Téma této diplomové práce je {\clqq}Dějiny a teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti``. Diplomová práce je rozdělená na tři kapitoly. První kapitola se jmenuje Dějiny a teorie překladu v Rusku se zabývá vývojem od Kyjevské Rusi až po současnost. Soustředila jsem se na významná období a představitele hlavních proudů. Druhá kapitola této diplomové práce je věnována teorii nepřeložitelnosti, činnosti A. A. Potěbni a teorii ekvivalence. Třetí kapitola diplomové práce se zabývá řešením problematiky nepřeložitelnosti. Rozdělila jsem tyto problémy na lexikální a gramatické. V části, věnované lexikálním problémům jsem se zabývala překladem slova jako lexikální jednotky, problematikou bezekvivalentního lexika a nepravdivými ekvivalenty, lexickou variantou v překladu, problematikou překladu reálií, vlastních jmen, přezdívek, frazeologismů. V gramatické části jsem se věnovala problematice gramatické shody v originále a překladu, problematice rozdílů mezi výchozím jazykem a jazykem překladu, problematice ekvivalentu gramatického jevu typického pro jazyk originálu a neexistujícího v jazyce překladu. Dále diplomová práce obsahuje závěr, resumé v českém jazyce a seznam použité literatury. The theme of this dissertation is ``The History of Translation Theory in Russia with Regard to Issues of Untranslatability``. The dissertation is divided into three chapters. The first chapter called ``A History and Translation Theory in Russia{\crqq} covers the development from Kievan times to the present-day. I mainly concentrate on the most important periods and representatives of the main streams. The second chapter thereof deals with the theory of untranslatability, covering A. A. Potebnya´s works and a theory of equivalence. The third chapter focuses on solving any untranslatability-related issues. The problem has been explicitly divided into partial issues, each dealing with both lexicology and grammar. In the part covering the lexical issues I concentrate on translating words as lexical units, problems of inequivalent lexical units and false equivalents, lexical variants in translation, issues linked with the translation of life & institutions, proper names, nicknames and phraseologisms. In the part dealing with the grammatical problems I concentrate on problems related to the grammatical conformity with original writing and translation, differences between source language segments and a target translation, as well as problems covering the grammatical equivalent, being so typical of the language of the original writing and nonexistent in the translation language. Additionally, the dissertation includes the closing part, résumé in the Czech language and the list of used bibliography. Keywords: translation theory; untranslatability; theory of untranslatability; theory of equivalence; lexicology and grammar issues Available in the UPOL Library.
Dějiny teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti

Téma této diplomové práce je {\clqq}Dějiny a teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti``. Diplomová práce je rozdělená na tři kapitoly. První kapitola se jmenuje Dějiny a ...

FESJUKOVÁ, Irena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; FLÍDROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu
GREGOR, Jan
2007 - Russian
Available in the UPOL Library.
Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu

GREGOR, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Terminologie hospodářské kriminality
VOJÁČEK, Lukáš; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2007 - Russian
Available in the UPOL Library.
Terminologie hospodářské kriminality

VOJÁČEK, Lukáš; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Fenomén obecné češtiny v literárním překladu (na materiále překladu části románu Petry Hůlové "Pamět´ mojí babičce" do ruštiny)
KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2007 - Russian
Available in the UPOL Library.
Fenomén obecné češtiny v literárním překladu (na materiále překladu části románu Petry Hůlové "Pamět´ mojí babičce" do ruštiny)

KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Pojmenování obyvatel v ruštině ve srovnání s češtinou (na materiálu ruské a české publicistiky)
DOLÁKOVÁ, Marta; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
2007 - Russian
Available in the UPOL Library.
Pojmenování obyvatel v ruštině ve srovnání s češtinou (na materiálu ruské a české publicistiky)

DOLÁKOVÁ, Marta; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases