Number of found documents: 1822
Published from to

Den díkůvzdání napříč časem
SUČANOVÁ, Jitka; MERZ, Lukáš
2019 - English
Závěrečná práce pojednává o americkém svátku "Den díkuvzdání". Konkrétně práce popisuje, jak se v průběhu staletí měnila podoba tohoto významného svátku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je popsán původ, historie, tradice a zvyky spojené s tímto svátkem.Praktická část práce předtsavuje tři ukázkové hodiny, které mají žákům poskytnout základní znalosti o historii svátku a slovní zásobu spojenou se Dnem díkuvzdání. The thesis deals with an American holiday the Thanksgiving Day. Specifically, this thesis describes how the form of the Thanksgiving Day has changed in the course of time. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part of this thesis describes the origin, history, tradition and customs connected with the Thanksgiving Day. The practical part of this thesis introduces three lesson plans, which could to provide the basis knowledge of the history and vocabulary related to the Thanksgiving Day. Keywords: Den díkuvzdání; tradice; historie; zvyky; oslavy; plán hodin; rozdíly; Amerika; Američani; the Thanksgiving Day; tradition; history; customs; lesson plans; differences; America; Americans Available in digital repository of UPOL.
Den díkůvzdání napříč časem

Závěrečná práce pojednává o americkém svátku "Den díkuvzdání". Konkrétně práce popisuje, jak se v průběhu staletí měnila podoba tohoto významného svátku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou ...

SUČANOVÁ, Jitka; MERZ, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teaching vocabulary
MACHOVÁ, Jana; BABICKÁ, Blanka
2019 - English
Závěrečné práce pojednává o výuce slovní zásoby v hodinách anglického jazyka. Teoretická část vymezuje pojem slovní zásoba, pojednává o jednotlivých zdrojích, metodách a aktivitách. Cílem praktické části, je porovnaní studijních výsledků žáků, kteří v edukačním procesu cizího jazyka využívají učebnice a těch kteří slovní zásobu získávají pomocí jiných výukových materiálů. Praktická část zahrnuje plány jednotlivých hodin, které demonstrují proces nabývání a upevňování zvolené slovní zásoby. The final thesis states teaching vocabulary in English lessons. The theoretical part defines the term vocabulary, the main sources of words, the methods and the activities. The aim of the practical part is to prove the difference or the similarity in study results at students where their knowledge of vocabulary is based on using the textbook and at these who study by means of other materials. The practical part elaborates the lesson plans that demonstrate the process of vocabulary acquisition and their consolidation. Keywords: Slovní zásoba; metoda; představit; procvičovat; testování; psaný text; výukový plán; aktivita; Vocabulary; method; introduce; practice; testing; writing; lesson plan; activity Available in digital repository of UPOL.
Teaching vocabulary

Závěrečné práce pojednává o výuce slovní zásoby v hodinách anglického jazyka. Teoretická část vymezuje pojem slovní zásoba, pojednává o jednotlivých zdrojích, metodách a aktivitách. Cílem praktické ...

MACHOVÁ, Jana; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

J. D. Salinger- život a díla
HEBNAROVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Teoretická část závěrečné práce blíže vymezuje pojem Americká židovská literatura a biografii J. D. Salingera. Praktická část je zaměřena na analýzu románu Kdo chytá v žitě. Obsahuje také výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit názory žáků na daná témata. The theoretical part of the final thesis specifies the term Jewish American literature and chronologically describes J. D. Salinger´s private and professional life. The practical part focuses on the analysis of the novel The Catcher in the Rye. It also includes the results of a questionnaire survey. The aim of the survey was to find out about pupils´ opinions about the given topics. Keywords: literatura; povídky; romány; válka; Holocaust; Judaismus; Literature; short story; novel; the Holocaust; war; Judaism Available in digital repository of UPOL.
J. D. Salinger- život a díla

Teoretická část závěrečné práce blíže vymezuje pojem Americká židovská literatura a biografii J. D. Salingera. Praktická část je zaměřena na analýzu románu Kdo chytá v žitě. Obsahuje také výsledky ...

HEBNAROVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vocabulary learning strategies
BABIRÁDOVÁ, Michaela; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zaměřuje na strategie učení se slovní zásoby v anglickém jazyce. V práci jsou popsány učební strategie a styly, které studenti anglického jazyka volí a podmínky, které tento proces mohou ovlivnit. V práci je uveden seznam možných aktivit, které je možno využít k efektivnímu učení slovní zásoby. The final thesis is focused on strategies of learning vocabulary in English. The thesis describes the learning strategies and styles that English students choose and the conditions that can influence this process. Also, there is a list of possible activities that can be used for effective vocabulary acquisition. Keywords: slovní zásoba; strategie učení slovní zásoby; styly učení; motivace; aktivity pro učení slovní zásoby; vocabulary; vocabulary learning stategies; learning styles; motivation; activities for learning vocabulary Available in digital repository of UPOL.
Vocabulary learning strategies

Závěrečná práce se zaměřuje na strategie učení se slovní zásoby v anglickém jazyce. V práci jsou popsány učební strategie a styly, které studenti anglického jazyka volí a podmínky, které tento proces ...

BABIRÁDOVÁ, Michaela; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podmínky pro přijímání a ochranu uprchlíků v České republice
DUCHANOVÁ, Petra; POROBIĆ, Selma
2019 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv rozšířených anti-imigračních postojů v médiích na přijímání a ochranu uprchlíků v České republice. Práce je založena na empirickém, kvalitativním výzkumu. Data byla sbírána pomocí polo-strukturovaných rozhovorů s pracovníky poskytujícími sociální a právní služby žadatelům o mezinárodní ochranu v zemi. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak postoje české společnosti a politiků prezentované v médiích ovlivňují podmínky přijímání a ochrany současných uprchlíků v České republice. Výsledky poukazují na nejistotu žadatelů v azylovém procesu a nedostatek informací, které by napomáhaly věcné diskuzi mezi poskytovateli služeb a společností a zároveň lepší integraci klientů do společnosti. The bachelor thesis focuses on the influence of widespread anti-immigration attitudes in the media on the reception and protection of refugees in the Czech Republic. The thesis is based on empirical, qualitative research. The data was collected through semi-structured interviews with workers providing social and legal services to applicants for international protection in the country. The main objective of the research was to find out how the attitudes of Czech society and politicians presented in the media influence the conditions of reception and protection of current refugees in the Czech Republic. The results point to the uncertainty of applicants in the asylum procedure and the lack of information to facilitate an objective discussion between service providers and society as well as better integration of clients into society. Keywords: Uprchlíci; přijímání uprchlíků; azyl; ochrana; profesionální přístupy; media; Česká republika; Refugees; refugee reception; asylum; protection; professional attitudes; media; the Czech Republic Available in digital repository of UPOL.
Podmínky pro přijímání a ochranu uprchlíků v České republice

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv rozšířených anti-imigračních postojů v médiích na přijímání a ochranu uprchlíků v České republice. Práce je založena na empirickém, kvalitativním výzkumu. ...

DUCHANOVÁ, Petra; POROBIĆ, Selma
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Jewish Protection Magic - Amulets
NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
2019 - English
Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce je analyzovat tyto dva amulety, určit přibližně čas a místo původu a určit, které tradice a směry v oblasti magie, folklóru, či náboženství ovlivnili konečnou podobu amuletů. Bachelor thesis concerning the study of two amulets found in Bratisalva archives with added chapters on Jewish magic and Jewish amulets in general. The goal of the tesis is to analyse those two amulets and specify the time and place of origin as closely as possible. Amulets are described and analysed in order to estimate the traditions and other cultural influences underlaying them. Keywords: amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Lilith; amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Available in digital repository of UPOL.
Jewish Protection Magic - Amulets

Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce ...

NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The role of music in Victorian England
RICHTEROVÁ, Eliška; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2019 - English
Tato bakalářská práce se zabývá tématem role hudby ve viktoriánské Anglii, k čemuž využívá analýzu románů Pýcha a předsudek Jane Austenové a Obraz Doriana Graye Oscara Wildea. Důležitou součástí práce jsou kapitoly, které o hudbě viktoriánské doby pojednávají z teoretického hlediska. Hlavním cílem je zjistit, jakou roli hrála ve viktoriánské společnosti hudba, a zjištěné skutečnosti dokázat analýzou románů, které slouží jako dobové svědectví. This bachelor thesis is concerned with the role of music in Victorian England, for which it uses an analysis of the novels Pride and Prejudice by Jane Austen and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. An important part of the thesis are the chapters in which the music of the Victorian era is talked about from theoretical point of view. The main goal is to find out what role music had in Victorian society and to prove the results with the analysis, which serves as a testimony from the time. Keywords: viktoriánská literatura; britský román; hudba; role hudby; Jane Austen; Oscar Wilde; Victorian literature; British novel; music; role of music; Jane Austen; Oscar Wilde Available in digital repository of UPOL.
The role of music in Victorian England

Tato bakalářská práce se zabývá tématem role hudby ve viktoriánské Anglii, k čemuž využívá analýzu románů Pýcha a předsudek Jane Austenové a Obraz Doriana Graye Oscara Wildea. Důležitou součástí práce ...

RICHTEROVÁ, Eliška; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zobrazení genderu v učebnicích anglického jazyka
KOTONSKÁ, Hana; BABICKÁ, Blanka
2019 - English
Tato práce je zaměřena na gender, konkrétně, v jaké míře a jakým způsobem je zobrazen ve vybraných učebnicích anglického jazyka používaných v České republice. Součástí práce je také charakteristika genderu, jeho vliv na vývoj jedince a jak je vnímání genderu ovlivněno jazykem. This thesis focuses on gender, specifically, to what degree and in what matter gender is represented in selected EFL textbooks used in the Czech Republic. A part of this thesis is also a characteristic of gender, its impact on a development of an individual and how the perception of gender is affected by language. Keywords: Gender; zobrazení genderu; genderová socializace; nerovnost; feminismus; anglický jazyk; EFL; učebnice; vzdělávání; Gender; gender representation; gender socialization; inequality; feminism; English; EFL; EFL textbooks; education Available in digital repository of UPOL.
Zobrazení genderu v učebnicích anglického jazyka

Tato práce je zaměřena na gender, konkrétně, v jaké míře a jakým způsobem je zobrazen ve vybraných učebnicích anglického jazyka používaných v České republice. Součástí práce je také charakteristika ...

KOTONSKÁ, Hana; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective
KYJANKOVÁ, Adéla; BUDIMAN, Michaela
2019 - English
Tato bakalářská práce s názvem Veganství a vegetariánství na Bali: Antropologická perspektiva si klade za cíl zjistit vnímání zmíněných alternativních životních stylů na Bali. Prostřednictvím literatury porovnává historické a tradiční předpoklady ostrova ke sklonu k vegetariánství a veganství. Teorie je propojena s terénním výzkumem a zúčastněným pozorováním, aby zjistila různé perspektivy na možnosti uchycení těchto alternativních životních stylů na Bali a dále zkoumá vztahy mezi místními komunitami se zahraničními turisty vegetariány a vegany. This bachelor thesis titled Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective aims to find out the perception of the mentioned alternative lifestyles in Bali. Through background provided by literature, it compares the historical and traditional preconditions of the island to the inclination to vegetarianism and veganism. Theory is connected with field research and personal observation in order to notice different perspectives on the possibilities of these alternative lifestyles to fit into the environment of Bali. Furthermore, it investigates the relationships between local communities with foreign tourists vegetarians and vegans. Keywords: vegetariánství; veganství; dieta; Bali; Indonésie; Hinduismus; cestovní ruch; alternativní životní styl; vegetarianism; veganism; diet; Bali; Indonesia; Hinduism; tourism; alternative lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective

Tato bakalářská práce s názvem Veganství a vegetariánství na Bali: Antropologická perspektiva si klade za cíl zjistit vnímání zmíněných alternativních životních stylů na Bali. Prostřednictvím ...

KYJANKOVÁ, Adéla; BUDIMAN, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Everyday life experience of female students in Pakistan
SHYTSIKAVA, Aksana; FAFEJTA, Martin
2019 - English
The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, religion, family, university education are interconnected and shape women's life experience. The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, religion, family, university education are interconnected and shape women's life experience. Keywords: Gender inequality; social and cultural construction of space; Pakistan; higher education; Gender inequality; social and cultural construction of space; Pakistan; higher education Available in digital repository of UPOL.
Everyday life experience of female students in Pakistan

The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, ...

SHYTSIKAVA, Aksana; FAFEJTA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases