Number of found documents: 455
Published from to

Study of improvised explosives
Matyáš, Robert; Ústav energetických materiálů
2014 - English
This thesis deals with the study of characteristics of selected improvised explosives which have currently been most frequently illegally produces and abused for committing crimes. The attention was paid especially to three substances - 3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane (triacetone triperoxide, TATP), 1,6-diaza-3,4,,8,9,12,13-hexaoxabicyclo[4,4,4] tetradecane (hexamethylene triperoxide diamine, HMTD) and butane-1,2,3,4-tetrayl tetranitrate (erythritol tetranitrate, ETN). The second part of the thesis which is paid attention to is studying the sensitivity of improvised primary explosives to friction and methods for its reduction. Keywords: improvizované výbušniny; trestná činnost; triaceton triperoxid; erytritol tetranitrát; TATP; HMTD; ETN; hexamethylentriperoxid diamin; improvised explosives; crime Available in the UPCE Library.
Study of improvised explosives

This thesis deals with the study of characteristics of selected improvised explosives which have currently been most frequently illegally produces and abused for committing crimes. The attention was ...

Matyáš, Robert; Ústav energetických materiálů
Univerzita Pardubice, 2014

State approaches to homosexuality, sexological discourse and non-heterosexual lives in socialist Czechoslovakia, 1948-1989
Sokolová, Věra
2013 - English
Předložená práce zkoumá, jakými způsoby se prolínaly státní přístupy k neheterosexuální sexualitě se skutečně žitými životy s prožitými zkušenostmi obyčejných lidí, kteří se (zejména zpětně) identifikovali jako gayové a lesby, případně transsexuálové a transsexuálky. V českém kontextu se jedná o první výzkum svého druhu, který kombinuje metodu orální historie s analýzou odborných textů československé sexuologie z komunistického období. Propojení institucionálního rámce státního přístupu k homosexualitě a individuálních prožívání neheterosexuální identity v kontextu československého socialismu přineslo několik nových a důležitých poznatků. Za prvé, výzkum odhalil mnohovrstevnatou podstatu a roli československé sexuologie, již není možné jednoduše interpretovat jako úslužnou heteronormativní ruku socialistického státu. Tato část předkládané práce je založena na originální ucelené analýze více než 120 odborných článků a knih, zabývajících se homosexualitou a transsexualitou, publikovaných českými a slovenskými sexuology v letech 1947 až 1989, jež jsou shromážděné v databázi Bibliographica medica Čechoslovaca v Národní lékařské knihovně v Praze, která eviduje veškerou odbornou literaturu publikovanou českými a slovenskými lékaři nepřetržitě od svého vzniku v roce 1947 do současnosti. Z tohoto archivního výzkumu a následné analýzy vyplynulo, že československá sexuologie sice důsledně plnila roli "expertního hlasu" a ve svých publikacích byla loajální k ideologickým požadavkům jednotné a heteronormativní identity, jež pomáhala udržovat stability společenského řádu a vlády jedné strany. Na druhou stranu československásexuologie nebyla v žádném případě statická a její argumenty o homosexualitě a transsexualitě, a přístupy k nim, se od začátku 50. do konce 80. let vyvíjely emancipačním směrem. Na rozdíl od dosavadních dominantních historických a sociologických interpretací československé sexuologie jako v zásadě negativního a represivního diskurzu, jež jednolitě definoval homosexualitu jako "deviantní" a "perverzní" a disciplinoval objekty svých definic a péče, tato práce argumentuje, že sexuologický diskurz v socialistickém Československu je nutné vnímat především jako nejednotný a v mnoha ohledech překvapivě liberální. Jak dokládají nejen jejich publikované argumenty, studie a komentované kazuistiky, ale také jejich osobní postoje, činy a terapeutické praxe v průběhu více než čtyřiceti let, někteří čeští a slovenští sexuologové svým přístupem k homosexualitě a transsexualitě překračovali hranice oficiálních definic a naopak se aktivně snažili nejen o zlepšení životních podmínek homosexuálních a transsexuálních lidí před rokem 1989, ale i o celospolečenskou změnu ve vnímání neheterosexuálních sexualit. Analýza sexuologického diskurzu také dokládá, že v procesu dekriminalizace homosexuality na konci 50. let 20. století to byla právě československá sexuologie, jež iniciovala diskuse o právních změnách a zároveň aktivně stála proti regulačním snahám Ministerstva vnitra. V 60. letech, na základě několika longitudiálních studií, mnozí sexuologové změnili názor na možnost vyléčení homosexuality a postupně změnili svůj přístup od soucitné pomoci "postiženým" k rekonceptualizaci sexuologie jako socio-terapeutické podpory v procesech coming-outu a formování pozitivní homosexuální identity. Oficiální sexuologický diskurz byl stále tím "hlasem režimu," jenž tvořil zásadní expertní aparát státního přístupu k homosexualitě. Další komunističtí odborníci a ideologové v různých oblastech (jako byly školství, tisk či sociální správa) na něj spoléhali, a i když byl cenzurovaný, zaštiťovali se jím jako nezávislou expertní pravdou. Na druhou stranu, výzkum představený v této práci odhalil, že tyto "pravdy" (jako například podporovaná kompatibilita homosexuality a manželství) byly často vskutku šalamounské a že sexuologické ordinace navzdory disciplinačním účinkům zároveň fungovaly v podstatě jako první gay kluby už od poloviny 70. let. A za druhé, využití orální historie nabídlo cennou sondu do životů neheterosexuálních lidí v období státního socialismu, o nichž toho stále víme velmi málo. Tato část práce je založena na šestnácti rozsáhlých biografických vyprávěních neheterosexuálních lidí, zejména žen, a čtrnácti sepsaných autobiografických transsexuálních žen a mužů, narozených v letech 1929-1952, kteří prožili většinu svého života v socialistickém Československu, sesbíraných v letech 2008-2011. Výpovědi narátorek a narátorů přinesly nové poznatky o dětství, dospívání a rodinných konstelacích neheterosexuálních lidí, zpochybnily mýty o homogenitě "homosexuálních jedinců", či pasivní ženské sexualitě, a odhalily velkou míru autonomie, s níž neheterosexuální lidé za socialismu disponovali navzdory své "represi" a "neviditelnosti". Narátoři a narátorky zároveň identifikovali alternativní historické milníky a momenty jak svých individuálních životů, tak kolektivního "homosexuálního" uvědomění a solidarity, jež doposud zůstávaly víceméně skryté. Orální historie zároveň poukázala na rozmanitý vztah individuálních narátorů a narátorek ke státu a komunistické moci, jež byly často podstatnější a měly závažnější důsledky, než jejich sexuální identita. Lidé, kteří v období socialismu měli malé (šasto spíše žádné) terminologické a politické prostředky se oficiálně identifikovat jako gayové, lesby či transsexuálové, překvapivě svými vyprávěními poskytli důkazy, že tyto identity přesto žili, a to nejen ve strachu a stresu, jak často slyšíme, ale také s kuráží, noblesou a důvtipem. Ve svém celku práce přináší nové vědecké poznatky, jež obohacují jak současné dějiny socialistického Československa, tak dějiny sexuality v českých zemích, a přispívá k mnohavrstevnatému čtení a analýze hranic normality/deviace, veřejného/soukromého a submise/vzdoru v socialistickém Československu. Zároveň práce ukazuje, jak cenné je studium sexuality a orální historie pro historické zkoumání naší nedávné minulosti. Keywords: homosexualita; sexuologie; orální historie; Československo; státní socialismus; KSČ; komunistický režim; soudobé dějiny; homosexuality; sexology; oral history; Czechoslovakia; state socialism; Communist Party of Czechoslovakia; communism; contemporary history Available in the UPCE Library.
State approaches to homosexuality, sexological discourse and non-heterosexual lives in socialist Czechoslovakia, 1948-1989

Předložená práce zkoumá, jakými způsoby se prolínaly státní přístupy k neheterosexuální sexualitě se skutečně žitými životy s prožitými zkušenostmi obyčejných lidí, kteří se (zejména zpětně) ...

Sokolová, Věra
Univerzita Pardubice, 2013

Modeling and simulation in decision making under uncertainty
Grzybowski, Andrzej Z.
2012 - English
The habilitation thesis is devoted to modeling and simulation in the decision making process. It deals with normative decision theory and emphasizes the role of modeling and simulations in the process of decision making in the presence of uncertainty. The presence of uncertainty in the contemporary practice of decision making is inevitable. One of the most important tasks facing the decision maker is to carry out an analysis of how the uncertainty connected with the input factor is propagated through the model to give uncertainty about the outputs. It is a problem of fundamental importance. However, in many realistic and practically important cases formal analysis of the uncertainty propagation is impossible because of the sophisticated probabilistic structure of the input-output relationship. In this thesis it is argued that in such situations the computer simulation is an irreplaceable research tool. In that context four important areas of contemporary decision making are examined in more details: the regression analysis, the optimal stopping theory, the multicriteria decision analysis and the stochastic programming. In the area of regression analysis various models of uncertainty of the prior information about the regression parameter are investigated. Based on computer simulation certain indices of uncertainty are introduced as well as related methods of incorporating prior information into regression analysis. In the area of optimal stopping the computer simulation is used to develop models relating the input factors with some characteristics of the risk connected with optimal stopping rules. In the area of multicriteria decision analysis the problem of priorizaion method selection is considered in detail. A new simulation framework to compare the existing methods for modeling the priorities is proposed. Based on the simulation experiments results new technique for deriving priority weights is proposed as well as a new approach to pairwise comparison matrices acceptance. Finally, the simulation studies are adopted for selection of the best possible meta-heuristic algorithm that can be used as a tool for solving chance constrained programming problems. As a whole, the thesis demonstrates the benefits resulting from decision making based on mathematical modeling combined with computer simulation. It is shown here that it is especially profitable in the following aspects of decision making practice: construction of decision rules, selection of optimal decision rule, analysis of the effects arising from the use of a given decision rule and analysis of the risk associated with the use of a given decision rule. Keywords: decision making; incertainty; modeling; simulation; risk analysis; regression analysis; optimal stopping; stochastic programming; prioritization Available in the UPCE Library.
Modeling and simulation in decision making under uncertainty

The habilitation thesis is devoted to modeling and simulation in the decision making process. It deals with normative decision theory and emphasizes the role of modeling and simulations in the process ...

Grzybowski, Andrzej Z.
Univerzita Pardubice, 2012

Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style
Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
2009 - English
This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, it concentrates on characteristic features and functions of individual modal verbs expressing deontic necessity. In the practical part, the theory is applied to the documents of administrative style in order to state the frequency of occurrence of selected modals as well as to prove or disprove the presumption stated. Keywords: Modalita; deontická modalita; deontická nutnost; administrativní styl; Modality; deontic modality; deontic necessity; administrative style Available in the UPCE Library.
Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style

This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, ...

Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

Reliability and the service life of existing bridgers and their assessment using modern computational tools
Rudolf, Petr; Menčík, Jaroslav
2009 - English
The submitted dissertation deals with a modern approach of working with uncertainty - by the use of fuzzy logic for building of classification models of the technical condition evaluation of bridges objects, both their superstructure and substructure. The proposed models were validated on a data set of real bridges in operation. In the modelling process, the analysis of bridge rating methods in the Czech Republic and abroad was applied. The analysis of the amounts and shapes of input and output membership functions of given fuzzy sets was carried out, the numbers of fuzzy inference rules were determined and the appropriate choice of the defuzzification method was found out. on the basis of the achieved results, the utility of presented method of soft computing in the evaluation of the bridge technical conditions was proved. Keywords: hodnocení stavu mostů; výpočetní inteligence; fyzzy logika; bridge condition evaluations; soft computing; fuzzy logic Available in the UPCE Library.
Reliability and the service life of existing bridgers and their assessment using modern computational tools

The submitted dissertation deals with a modern approach of working with uncertainty - by the use of fuzzy logic for building of classification models of the technical condition evaluation of bridges ...

Rudolf, Petr; Menčík, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2009

Non-verbal Communication in ELT
Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
2009 - English
Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v hodinách a dále zkoumá její podporu při tzv. teaching English through English, tedy při výuce anglického jazyka výlučně anglicky. Zkoumání probíhá formou akčního výzkumu a je vyhodnoceno. Keywords: Neverbální komunikace; Výuka anglického jazyka; pedagogika; non-verbal communication; teaching English through English; pedagogy Available in the UPCE Library.
Non-verbal Communication in ELT

Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v ...

Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
Univerzita Pardubice, 2009

Research of the effects of pigments and fillers on the properties of anticorrosive paints
Pohl, David; Kalenda, Petr
2009 - English
Research used fillers of different types varying in morphology and/or chemical composition; these were then compared with selected pigments and zinc phosphate, an anticorrosive pigment. Keywords: anticorrosive coatings; fillers; pigments; antikorozivní nátěrové hmoty; plniva; pigmenty Available in the UPCE Library.
Research of the effects of pigments and fillers on the properties of anticorrosive paints

Research used fillers of different types varying in morphology and/or chemical composition; these were then compared with selected pigments and zinc phosphate, an anticorrosive pigment.

Pohl, David; Kalenda, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

English -ing forms in the legal style and their translations into Czech
Procházková, Lucie; Reimannová, Irena; Ježková, Šárka
2009 - English
This bachelor thesis deals with Czech translational equivalents of English sentence condensers gerunds and present participles in the legal style. The first part characterizes legal style and legal translation. The second part defines and classifies English gerunds and participles from the viewpoint of syntax and discusses the translation of English sentence condensers into Czech. The last part of the paper presents findings of the analysis, which is based on the legal corpus consisting of the documents where English is used as a lingua franca. Keywords: -ing forms; sentence condensers; Translation; legal styles; -ing formy; větné kondenzory; překlady; právnické styly Available in the UPCE Library.
English -ing forms in the legal style and their translations into Czech

This bachelor thesis deals with Czech translational equivalents of English sentence condensers gerunds and present participles in the legal style. The first part characterizes legal style and legal ...

Procházková, Lucie; Reimannová, Irena; Ježková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2009

Plánování ve vybraných sektorech národního hospodářství
Babková, Ilona; Siegl, Milan
2008 - English
Available in the UPCE Library.
Plánování ve vybraných sektorech národního hospodářství

Babková, Ilona; Siegl, Milan
Univerzita Pardubice, 2008

Kázeň v hodinách anglického jazyka
Čermáková, Dagmar; Píšová, Michaela
2008 - English
Práce se zabývá vymezením pojmů kázeň a nevhodné chování, pravidly chování a preventivními a intervenčními strategiemi ve výuce anglického jazyka. V praktické části zkoumá metodou akčního výzkumu efektivitu těchto strategií. Keywords: kázeň; nekázeň; nevhodné chování; angličtina; techniky a strategie; pravidla chování; discipline; strategies; misbehaviour; English; code of conduct; rules Available in digital repository of UPCE.
Kázeň v hodinách anglického jazyka

Práce se zabývá vymezením pojmů kázeň a nevhodné chování, pravidly chování a preventivními a intervenčními strategiemi ve výuce anglického jazyka. V praktické části zkoumá metodou akčního výzkumu ...

Čermáková, Dagmar; Píšová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases