Number of found documents: 7250
Published from to

Design zdravotnického prostředku pro transport dětí
Elfmarková, Tereza; Mahdal, Martin; Chrenka, Ferdinand
2014 - Czech
Ve své diplomové práci se zabývám designem nové zdravotnické pomůcky - speciální podložky s integrovaným vyhříváním pro transport dětí do jednoho roku věku. V teoretické části se zaměřuji na problematiku související s transportem dětského pacienta od narození do jednoho roku věku v oblasti zdravotnictví. Nejprve se věnuji oblasti ergonomie a vymezení cílové skupiny. Dále se zaměřuji na transport dítěte ve zdravotnictví a stručně vysvětluji problematiku hypotermie dětí při transportu. V závěrečné kapitole definuji zdravotnický prostředek a obecné technické požadavky. V praktické části se věnuji vlastnímu návrhu zdravotnického prostředku - koncepčním a ideovým návrhům, designérskému a konstrukčnímu řešení a finálnímu výrobku. V závěru zdůvodňuji výtvarné řešení a význam nové zdravotnické pomůcky. Keywords: dítě; hypotermie; transport; zdravotnická pomůcka; podložka; design; Baby; Hypothermia; Transport; Medical Aid; Baby Pad; Design Not available.
Design zdravotnického prostředku pro transport dětí

Ve své diplomové práci se zabývám designem nové zdravotnické pomůcky - speciální podložky s integrovaným vyhříváním pro transport dětí do jednoho roku věku. V teoretické části se zaměřuji na ...

Elfmarková, Tereza; Mahdal, Martin; Chrenka, Ferdinand
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Implementace výrobního informačního systému pro sběr dat z výroby
Cícha, Pavel; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
2014 - Czech
Práce se zabývá implementací výrobního informačního systému a jeho využitím. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní přehled o způsobech sběru dat ve výrobě a vizualizací těchto dat. Získaná data bude možné sledovat na PC, ale i na tabletu, či chytrém telefonu. Kromě využitelnosti tohoto sběru dat je zohledněna ekonomická stránka a praktičnost při přesunutí strojů. Keywords: Programovatelný automat; PLC; Cybro-2; Reliance; SCADA; Komunikační protokol; VBScript; Webklient; Smartklient; Programmable logic controller; Communication protocol; Web client; Smart client Available in the UTB Library.
Implementace výrobního informačního systému pro sběr dat z výroby

Práce se zabývá implementací výrobního informačního systému a jeho využitím. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní přehled o způsobech sběru dat ve výrobě a vizualizací těchto dat. Získaná ...

Cícha, Pavel; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vliv přídavku síťovadla a technologických podmínek při síťování na vlastnosti kolagenních filmů
Ondříšková, Kristýna; Mokrejš, Pavel; Kasala, Juraj
2014 - Czech
Teoretická část práce se věnuje chemickým a fyzikálním způsobům síťování bílkovin, především kolagenu. Dále popisuje chitosan jako přírodní polymer, jeho možnost využití jako síťovadlo pro kolagen a metody určené k charakterizaci zesíťované kolagenní matrice. V experimentální části se sledoval vliv přídavku chitosanu a kombinace chitosanu s glutaraldehydem na vlastnosti kolagenních filmů. Bylo prokázáno, že výběr síťovadla respektive kombinace síťovadel a způsob technologického zpracování má výrazný vliv na vlastnosti kolagenních filmů. Keywords: síťování bílkovin; kolagen; chitosan; glutaraldehyd; teplota smrštění; bobtnání; FTIR; protein cross-linking; collagen; glutaraldehyde; shrinkage temperature; swelling Not available.
Vliv přídavku síťovadla a technologických podmínek při síťování na vlastnosti kolagenních filmů

Teoretická část práce se věnuje chemickým a fyzikálním způsobům síťování bílkovin, především kolagenu. Dále popisuje chitosan jako přírodní polymer, jeho možnost využití jako síťovadlo pro kolagen a ...

Ondříšková, Kristýna; Mokrejš, Pavel; Kasala, Juraj
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vliv surovin na vadu nedolisků v bočnici u pláště pneumatiky využití RPA 2000 na vyhodnocení směsí a surovin
Křemeček, Josef; Zádrapa, Petr; Kadlčák, Jakub
2014 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou nedolisků v bočnici u plášťů pneumatik. Nedolisky jsou charakterizovány pomocí dynamických parametrů, které byly měřeny na reometru RPA 2000. Jako zkoušené materiály byly zvoleny 4 druhy surovin, z nichž byly připraveny 4 druhy směsí, pomocí kterých se hledala korelace k nedoliskům. Teoretická část obsahuje popis složení kaučukové směsi, výrobu pláště pneumatiky, dynamických vlastností elastomerních systémů a přístroje Rubber Processing Analyzer (RPA 2000). V praktické části jsou nejdříve charakterizovány jednotlivé suroviny, směsi a poté následuje vyhodnocení výsledků jednotlivých měření. V závěru je uvedeno doporučení, která směs a proč je pro firmu Continental Barum s.r.o. výhodnější vzhledem k vadě nedolisků. Keywords: Nedolisky; kaučuk; gumárenská směs; dynamické vlastnosti; reometr RPA 2000; Blemishes; rubber; rubber compound; dynamic properties; rheometer RPA 2000 Not available.
Vliv surovin na vadu nedolisků v bočnici u pláště pneumatiky využití RPA 2000 na vyhodnocení směsí a surovin

Tato diplomová práce se zabývá problematikou nedolisků v bočnici u plášťů pneumatik. Nedolisky jsou charakterizovány pomocí dynamických parametrů, které byly měřeny na reometru RPA 2000. Jako zkoušené ...

Křemeček, Josef; Zádrapa, Petr; Kadlčák, Jakub
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Sociální zabezpečení cizinců v ČR
Firlejová, Lenka; Jílek, Dalibor; Vaňková, Zdeňka
2013 - Czech
V diplomové práci na téma "Sociální zabezpečení cizinců v ČR" se věnuji migrační problematice a vybraným sociálním právům cizinců legálně pobývajících na území ČR. Diplomová práce je koncipována do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je zaměřena na seznámení s legislativou, která se vztahuje ke zkoumané problematice. Empirická část je analýzou průzkumného šetření, provedeného dle zásad kvantitativního výzkumu. Keywords: Sociální zabezpečení; sociální pojištění; sociální pomoc; důchodové pojištění; nemocenské pojištění; dávky ze systému sociálního zabezpečení; migrace; integrace; cizinec; Social security; social insurance; social assistance; pensions insurance; health insurance; benefits from social security; migration; integration; stranger Not available.
Sociální zabezpečení cizinců v ČR

V diplomové práci na téma "Sociální zabezpečení cizinců v ČR" se věnuji migrační problematice a vybraným sociálním právům cizinců legálně pobývajících na území ČR. Diplomová práce je koncipována do ...

Firlejová, Lenka; Jílek, Dalibor; Vaňková, Zdeňka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013

Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací
Malý, Zdeněk; Nedoma, Ivan; Vízdal, František
2012 - Czech
Diplomová práce, Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací, se v teoretické části zaměřuje na člověka s mentálním postižením ve společenském kontextu. Dále se teoretická část zabývá sociálním systémem v azylových zařízeních pro lidi s mentálním postižením. Empirická část pojednává o výzkumu v oblasti postojů laické veřejnosti k lidem s mentálním postižením v azylových zařízeních pro tyto osoby a postojů zaměstnanců těchto institucí. Práce se zaměřuje na postoje veřejnosti k jednotlivým mýtům o lidech s mentálním postižením, azylových zařízeních a pracovnících těchto zařízení. V neposlední řadě se práce zaměřuje také na obecnou přijatelnost mentálně postižených osob laickou veřejností a jejich sociální status. Keywords: Mentální retardace; mentálně postižení; sociální služby; azylové zařízení; ústavy sociální péče pro mentálně postižené; Mental retardation; mentally handicapped; social services; asylum facilities; institutions for the disabled Available in the UTB Library.
Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací

Diplomová práce, Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací, se v teoretické části zaměřuje na člověka s mentálním postižením ve společenském kontextu. Dále se teoretická část zabývá sociálním ...

Malý, Zdeněk; Nedoma, Ivan; Vízdal, František
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Zabezpečení objektů kulturních památek

Petřík, Vítězslav; Valouch, Jan; Pikner, Ivo
2012 - Czech
Diplomová práce řeší problematiku zabezpečení objektů kulturních památek prostřednictvím technických prostředků bezpečnostního průmyslu. Záměrem předmětné práce je představit možné druhy zabezpečení vhodné k ochraně movitých kulturních památek, předmětů kulturní povahy a památkově chráněných objektů s významným výskytem kulturního dědictví a shrnout společné charakteristické znaky těchto objektů v kontextu s jejich zabezpečením. V diplomové práci je dále zpracováno bezpečnostní posouzení konkrétního objektu, vycházející ze stavebních dispozic objektu, chráněného majetku, dislokace, vnějších a vnitřních vlivů působících na objekt a ze stanovených hrozeb a jejich vyhodnocení. Stěžejním výstupem práce je návrh řešení komplexního zabezpečení objektu finančně úměrný materiálním hodnotám.
Keywords: kulturní památky; technické prostředky bezpečnostního průmyslu; bezpečnostní posouzení; poplachový zabezpečovací systém; cultural monuments; technical resources; security industry; security assessment; intruder alarm system Available in the UTB Library.
Zabezpečení objektů kulturních památek

Diplomová práce řeší problematiku zabezpečení objektů kulturních památek prostřednictvím technických prostředků bezpečnostního průmyslu. Záměrem předmětné práce je představit možné druhy zabezpečení ...

Petřík, Vítězslav; Valouch, Jan; Pikner, Ivo
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Analýza postojů středoškoláků k menšinám
Mašek, Richard; Mühlpachr, Pavel; Jůzl, Miloslav
2012 - Czech
Bc. Mašek, Richard, DiS., Analýza postojů středoškoláků k menšinám. (Diplomová práce) Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií a Institut mezioborových studií Brno, 2011. 87 s. Tato diplomová práce na téma ?Analýza postojů středoškoláků k menšinám? má za úkol prozkoumat rozdílnost postojů k menšinám studentů dvou různých středních škol, porovnat je a vyhodnotit. Praktická část má za úkol analyzovat postoje středoškoláků k menšinám. Keywords: Demokracie; multikultura; romská menšina; vzdělávání; Democracy; multiculture; romany minority; education Available in the UTB Library.
Analýza postojů středoškoláků k menšinám

Bc. Mašek, Richard, DiS., Analýza postojů středoškoláků k menšinám. (Diplomová práce) Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií a Institut mezioborových studií Brno, 2011. 87 ...

Mašek, Richard; Mühlpachr, Pavel; Jůzl, Miloslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka
Kolářová, Kamila; Plšková, Alena; Durdík, Tomáš
2012 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na problematiku domácího násilí a pohled na něj z pozice sociálního pracovníka. Celá práce je rozdělená do dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části, která je rozdělená do tří kapitol, je věnována pozornost problematice domácího násilí z obecného hlediska ? jeho charakteristice, formám, znakům, aktérům domácího násilí ? oběti, agresorovi, svědkům, jejich charakteristikám a práci s nimi. V další kapitole se věnují popisu azylového domu, práci pracovníků s oběťmi a možnostem pomoci prostřednictvím služeb. V praktické části bylo provedeno výzkumné šetření, jež bylo provedeno se zaměstnanci azylových domů. Prostřednictvím tohoto šetření je přiblížena problematika domácího násilí, jeho jevů a osob žijících v zařízení a také popisuje zkušenosti pracovníků pracujících v zařízení. Keywords: Domácí násilí; oběť; agresor; děti - svědci domácího násilí; azylový dům; sociální pracovník; Domestic violence; victim; aggressor; children - witnesses of domestic violence; asylum house; social worker Available in the UTB Library.
Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka

Diplomová práce je zaměřená na problematiku domácího násilí a pohled na něj z pozice sociálního pracovníka. Celá práce je rozdělená do dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části, která je ...

Kolářová, Kamila; Plšková, Alena; Durdík, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Design minibusu
Koucká, Jitka; Škarka, Pavel; Zvonek, Miroslav
2011 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu minibusu/midibusu pro přepravu na kratší vzdálenosti a je členěna do tří částí. V první teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s tematikou a dále se zde rozebírá historický vývoj autobusů. Následuje praktická část, kde je poskytnut náhled do současné situace na trhu s autobusy prostřednictvím popisu jednotlivých výrobců a jejich produktových řad. Poslední projektová část nabízí finální návrh řešení designu vozidla a rozebírá jeho detaily. V rámci návrhu a jeho popisu jsou vysvětleny ergonomické požadavky i normy, které vo-zidlo musí splňovat. Keywords: midibus; minibus; autobus; design; dopravní prostředek; vývoj autobusů; hromadná doprava; bus; vehicle; bus history; public transportation Available in the UTB Library.
Design minibusu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu minibusu/midibusu pro přepravu na kratší vzdálenosti a je členěna do tří částí. V první teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s tematikou a ...

Koucká, Jitka; Škarka, Pavel; Zvonek, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases