Number of found documents: 16
Published from to

Metodika dezinfekce fotografických a filmových materiálů s želatinovou světlocitlivou vrstvou
Knotek, Vítězslav; Ďurovič, Michal; Mašek Benetková, Barbora; Hricková, Kateřina; Limpouch, Ondřej; Nováková, Martina; Hnulíková, Blanka; Borýsková, Štěpánka; Sýkorová, Hana; Purkrtová, Sabina; Kadavá, Jana; Savická, Dana; Stiborová, Hana; Branyšová, Tereza; Demnerová, Kateřina
2022 - Czech
Uvedená metodika navrhuje postup identifikace historické fotografické techniky a kinofilmů na acetátové a polyesterové podložce, optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu, která vychází z doporučení již publikované „Metodiky odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů“ pomocí suchého stěru pomocí měkké polyuretanové (PUR) houbičky. V případě pozitivního výsledku mikrobiologické analýzy jsou navrženy dezinfekční metody, které nepoškozují černobílé želatinové fotografie (páry n-butanolu) a filmové materiály s želatinovou světlocitlivou vrstvou na acetátové podložce (kvarterní amoniová sůl nebo etylenoxid v plynné směsi) a polyesterové podložce (etylenoxid v plynné směsi). Keywords: černobílý pozitiv; černobílý film; acetátová podložka; polyesterová podložka; želatina; mikrobiologická kontaminace; dezinfekce Available in a digital repository NRGL
Metodika dezinfekce fotografických a filmových materiálů s želatinovou světlocitlivou vrstvou

Uvedená metodika navrhuje postup identifikace historické fotografické techniky a kinofilmů na acetátové a polyesterové podložce, optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro ...

Knotek, Vítězslav; Ďurovič, Michal; Mašek Benetková, Barbora; Hricková, Kateřina; Limpouch, Ondřej; Nováková, Martina; Hnulíková, Blanka; Borýsková, Štěpánka; Sýkorová, Hana; Purkrtová, Sabina; Kadavá, Jana; Savická, Dana; Stiborová, Hana; Branyšová, Tereza; Demnerová, Kateřina
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022

Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Kloužková, Alexandra; Svobodová, Ljuba; Dvořáková, Pavla; Kolářová, Mária; Kohoutková, Martina; Vokáč, Miroslav; Randáková, Simona
2022 - Czech
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady. Keywords: keramika; nestabilní střep; pórovitost; degradace; stárnutí keramiky; vlhkostní roztažnost; koeficient teplotní roztažnosti; stabilita; pevnost; restaurátorský průzkum; restaurování keramiky; analýzy; chemické složení; mineralogické složení; vyhledání keramických střepů; lepení keramiky; pojiva pro keramiku; doplňování keramiky; doplňující materiály; retuše; podmínky uložení Available in a digital repository NRGL
Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky

Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro ...

Kloužková, Alexandra; Svobodová, Ljuba; Dvořáková, Pavla; Kolářová, Mária; Kohoutková, Martina; Vokáč, Miroslav; Randáková, Simona
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022

Metodika dezinfekce fotografických materiálů s albuminovou světlocitlivou vrstvou
Ďurovič, Michal; Knotek, Vítězslav; Mašek Benetková, Barbora; Hricková, Kateřina; Limpouch, Ondřej; Nováková, Martina; Hnulíková, Blanka; Borýsková, Štěpánka; Sýkorová, Hana; Purkrtová, Sabina; Kadavá, Jana; Savická, Dana; Stiborová, Hana; Branyšová, Tereza; Demnerová, Kateřina
2022 - Czech
Uvedená metodika navrhuje postup identifikace historické fotografické techniky, optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu, která vychází z doporučení již publikované „Metodiky odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů“ pomocí suchého stěru pomocí měkké polyuretanové (PUR) houbičky. V případě pozitivního výsledku mikrobiologické analýzy jsou navrženy dva postupy samotné dezinfekce - expozice v parách n-butylalkoholu nebo ponor do směsi alkoholů Bacillol AF. Keywords: historická fotografická technika; albumin; mikrobiologická kontaminace; dezinfekce Available in a digital repository NRGL
Metodika dezinfekce fotografických materiálů s albuminovou světlocitlivou vrstvou

Uvedená metodika navrhuje postup identifikace historické fotografické techniky, optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu, která vychází z doporučení již ...

Ďurovič, Michal; Knotek, Vítězslav; Mašek Benetková, Barbora; Hricková, Kateřina; Limpouch, Ondřej; Nováková, Martina; Hnulíková, Blanka; Borýsková, Štěpánka; Sýkorová, Hana; Purkrtová, Sabina; Kadavá, Jana; Savická, Dana; Stiborová, Hana; Branyšová, Tereza; Demnerová, Kateřina
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022

Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
Kloužková, Alexandra; Svobodová, Ljuba; Dvořáková, Pavla; Kolářová, Mária; Kohoutková, Martina; Randáková, Simona; Šefců, Radka; Kloužek, Jaroslav; Vokáč, Miroslav; Kubásek, Jiří
2022 - Czech
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje přehled vhodných metod pro hodnocení stupně poškození (jak střepu, tak glazury), postupy odběru vzorku a metody pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky i glazury a stability jejich celkového systému. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše střepu i glazury. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých výsledků jsou uvedeny komentované příklady. Keywords: keramika; stabilní střep; glazura; pórovitost; degradace; stárnutí keramiky; vlhkostní roztažnost; koroze; koeficient teplotní roztažnosti; restaurátorský průzkum; restaurování keramiky; analýzy; chemické složení; mineralogické složení; lepení keramiky; pojiva pro keramiku; doplňování keramiky; doplňující materiály; retuše Available in a digital repository NRGL
Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky

Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto ...

Kloužková, Alexandra; Svobodová, Ljuba; Dvořáková, Pavla; Kolářová, Mária; Kohoutková, Martina; Randáková, Simona; Šefců, Radka; Kloužek, Jaroslav; Vokáč, Miroslav; Kubásek, Jiří
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022

Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami
Kouřil, Milan; Boháčková, Tereza; Švadlena, Jan; Prošek, Tomáš; Strachotová, Kristýna Charlotte; Kreislová, Kateřina; Fialová, Pavlína; Majtás, Dušan
2022 - Czech
Korozní napadení kovových historických artefaktů těkavými organickými sloučeninami (VOA – volatile organic acids) je běžné ve vnitřních atmosférách, v nichž se nacházejí zdroje VOA a kde nejsou přijímána dostatečná opatření pro eliminaci agresivního působení těchto látek na kovy. Postup pro stanovení korozní agresivity vnitřních atmosfér vůči kovům definují tři části normy ČSN EN ISO 11844 „Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou“. Třídy korozní agresivity (IC1 až IC5) jsou založeny mimo jiné na určení hmotnostního úbytku korozních kupónů ze stříbra, mědi, oceli, zinku a olovo. Olovo bylo do první části normy ČSN EN ISO 11844-1 zařazeno v roce 2021 na základě výsledků projektu NAKI II „Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova“ (DG18P02OVV050), jakožto kov specificky citlivý na přítomnost těkavých organických kyselin. Cílem metodiky je konkretizovat postupy určení korozní agresivity vnitřních atmosfér pro oblast památkové péče, zejména v objektech se zvýšeným rizikem výskytu těkavých organických látek, které mohou svou korozní agresivitou ohrožovat kovové památky. Cílovými lokalitami tedy jsou například archivy, knihovny, výstavní prostory a depozitáře muzeí a kostely a cílovými předměty olověné pečetě, varhanní píšťaly obsahující olovo, vitráže, cínoolověné nádobí apod. Zdrojem těkavých organických kyselin je celá řada materiálů tvořících běžné vybavení v daných vnitřních prostředích – dřevěné obložení a stropy, nábytek, skříně, vitríny, ale i další vystavované nebo uložené předměty. Corrosion of metal historical artefacts by volatile organic acids (VOA) is common in indoor atmospheres where VOA sources are present and where insufficient measures are taken to eliminate the aggressive effects of these substances on metals. The procedure for determining the corrosion aggressiveness of indoor atmospheres towards metals is defined in three parts of the standard EN ISO 11844 'Corrosion of metals and alloys - Classification of indoor atmospheres with low corrosion aggressivity'. The corrosion aggressivity classes (IC1 to IC5) are based, among others, on the determination of the mass loss of corrosion coupons of silver, copper, steel, zinc and lead. Lead was included in the first part of EN ISO 11844-1 in 2021, based on the results of the NAKI II project "Methodology for the classification of corrosion aggressiveness of indoor environments for lead alloy collectors" (DG18P02OVV050), as a metal specifically sensitive to the presence of volatile organic acids. The aim of the methodology is to specify the procedures for determining the corrosion aggressivity of indoor atmospheres for the field of conservation, especially in objects with a higher risk of the presence of volatile organic compounds, which can threaten metallic monuments by their corrosion aggressivity. Thus, target locations are, for example, archives, libraries, exhibition spaces and depositories of museums and churches, and target objects are lead seals, organ pipes containing lead, stained glass, pewter utensils, etc. The sources of VOCs include a range of materials that make up common furnishings in indoor environments - wood paneling and ceilings, furniture, cabinets, display cases, as well as other items on display or stored. Keywords: klasifikace korozivity; koroze; olovo; těkavé organické kyseliny; vnitřní atmosféra; corrosivity classification; corrosion; lead; vapour organic acids; indoor atmosphere Available in a digital repository NRGL
Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami

Korozní napadení kovových historických artefaktů těkavými organickými sloučeninami (VOA – volatile organic acids) je běžné ve vnitřních atmosférách, v nichž se nacházejí zdroje VOA a kde nejsou ...

Kouřil, Milan; Boháčková, Tereza; Švadlena, Jan; Prošek, Tomáš; Strachotová, Kristýna Charlotte; Kreislová, Kateřina; Fialová, Pavlína; Majtás, Dušan
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022

Metodika dezinfekce fotografických materiálů s kolódiovou světlocitlivou vrstvou
Mašek Benetková, Barbora; Ďurovič, Michal; Knotek, Vítězslav; Limpouch, Ondřej; Nováková, Martina; Hnulíková, Blanka; Borýsková, Štěpánka; Sýkorová, Hana; Purkrtová, Sabina; Kadavá, Jana; Savická, Dana; Stiborová, Hana; Branyšová, Tereza; Demnerová, Kateřina
2022 - Czech
Uvedená metodika navrhuje postup identifikace a následné dezinfekce matných a lesklých kolódiových pozitivů na papírové podložce s barytovou mezivrstvou. Ve svém doporučení mikrobiologického odběru se opírá o již publikovanou „Metodiku odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů“. V případě pozitivního mikrobiologického nálezu jsou v předkládaném textu doporučeny metody (ethylenoxid v plynné směsi, páry n-butanolu), které se ukázaly jako nedestruktivní vůči zkoumaným kolódiovým pozitivům. Keywords: historická fotografická technika; kolódium; mikrobiologická kontaminace; dezinfekce Available in a digital repository NRGL
Metodika dezinfekce fotografických materiálů s kolódiovou světlocitlivou vrstvou

Uvedená metodika navrhuje postup identifikace a následné dezinfekce matných a lesklých kolódiových pozitivů na papírové podložce s barytovou mezivrstvou. Ve svém doporučení mikrobiologického odběru se ...

Mašek Benetková, Barbora; Ďurovič, Michal; Knotek, Vítězslav; Limpouch, Ondřej; Nováková, Martina; Hnulíková, Blanka; Borýsková, Štěpánka; Sýkorová, Hana; Purkrtová, Sabina; Kadavá, Jana; Savická, Dana; Stiborová, Hana; Branyšová, Tereza; Demnerová, Kateřina
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022

Konzervování archeologických textilií
Škrdlantová, Markéta; Drábková, Klára; Bureš Víchová, Jana; Krejčí, Jan
2022 - Czech
Metodika se věnuje všem krokům konzervátorského zásahu, které je nutné dodržet při konzervování archeologických textilií. Postupy zásahu jsou pak voleny na základě předběžného průzkumu artefaktu. Nejvhodnější postupy pro čištění, sušení a případnou konsolidaci či zvláčnění jsou v metodice doporučeny na základě výsledků rozsáhlých testů na modelových vzorcích simulujících archeologické textilie. Nedílnou součástí metodiky jsou i dvě případové studie konzervování a restaurování reálných archeologických textilií z různých nálezových situací. Keywords: konzervování archeologických textilií; čištění; sušení; zvláčňující prostředky; konsolidační prostředky; conservation of archaeological textile; cleaning; drying; softening agents; consolidating agents Available in a digital repository NRGL
Konzervování archeologických textilií

Metodika se věnuje všem krokům konzervátorského zásahu, které je nutné dodržet při konzervování archeologických textilií. Postupy zásahu jsou pak voleny na základě předběžného průzkumu artefaktu. ...

Škrdlantová, Markéta; Drábková, Klára; Bureš Víchová, Jana; Krejčí, Jan
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022

Podlepování historických textilií
Krejčí, Jan; Škrdlantová, Markéta; Drábková, Klára; Bureš Víchová, Jana
2021 - Czech
Metodika doporučuje a popisuje konkrétní metody podlepování vhodné pro konzervování-restaurování historických textilií, a to s využitím v současné době dostupných adheziv a podkladových materiálů. Doporučení jsou v práci podložena výsledky rozsáhlého výzkumu, který byl proveden na Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Keywords: podlepování; adheziva; historické textilie; konzervování; restaurování; Lascaux 5350; adhesive; adhesive techniques; gluing; conservation; historical textiles; Lascaux 5350 Available in a digital repository NRGL
Podlepování historických textilií

Metodika doporučuje a popisuje konkrétní metody podlepování vhodné pro konzervování-restaurování historických textilií, a to s využitím v současné době dostupných adheziv a podkladových materiálů. ...

Krejčí, Jan; Škrdlantová, Markéta; Drábková, Klára; Bureš Víchová, Jana
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021

Rekonzervace v minulosti podlepených historických textilií
Bureš Víchová, Jana; Drábková, Klára; Krejčí, Jan; Škrdlantová, Markéta
2021 - Czech
Při restaurování textilních předmětů se můžeme setkat s předměty, které byly v minulosti podlepeny, ať již přímo při výrobě (vějíře, závěsné svitky, obuv, apod.) nebo při přechozím restaurátorském zásahu. V obou případech může nastat nutnost jejich rekonzervace, ať již kvůli špatnému stavu lepeného spoje nebo nevhodně použitému adhezivu, apod. Rekonzervaci v minulosti podlepeného předmětu musí předcházet důkladný průzkum, aby bylo možno kvalifikovaně rozhodnout o nutnosti takovéhoto zásahu. Metodika nabízí možnosti identifikace v minulosti použitých adheziv a návrhy vhodných rozpouštědlových systémů a metod aplikace pro jejich odstranění. Keywords: rekonzervace textilií; identifikace adheziv; odstraňování podlepů; textile re-conservation; adhesive identification; adhesive technique removal Available in a digital repository NRGL
Rekonzervace v minulosti podlepených historických textilií

Při restaurování textilních předmětů se můžeme setkat s předměty, které byly v minulosti podlepeny, ať již přímo při výrobě (vějíře, závěsné svitky, obuv, apod.) nebo při přechozím restaurátorském ...

Bureš Víchová, Jana; Drábková, Klára; Krejčí, Jan; Škrdlantová, Markéta
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021

Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho konzervaci
Kouřil, Milan; Ďurovič, Michal; Bartl, Benjamin; Strachotová, Kristýna Charlotte; Msallamová, Šárka
2020 - Czech
Mnohé muzejní a archivní instituce se v současnosti potkávají s problematikou koroze olověných sbírkových předmětů, uložených v depozitářích, způsobenou citlivostí olova vůči těkavým organickým sloučeninám (VOC), zejména vůči kyselině octové. Zvláštní skupinou těchto olověných předmětů jsou olověné buly (kovové pečeti), které bývají obvykle připojeny k pergamenovým listinám pomocí textilního závěsného materiálu. Metodika zavádí systém kategorizace korozního poškození olověných pečetí a hodnocení podmínek jejich uložení a navrhuje postupy konzervačních opatření vhodné pro možné varianty výsledky průzkumu stavu pečetí a expozičních podmínek. Navržené konzervační postupy jsou založeny především na eliminaci agresivních složek prostředí volbou vhodných obalových materiálů a použitím sorbentů. Keywords: olověné pečeti; archiv; těkavé organické látky; relativní vlhkost; obalové materiály; sorbenty; leads seals; archive; volatile organic compounds; relative humidity; housing materials; sorbents Available in a digital repository NRGL
Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho konzervaci

Mnohé muzejní a archivní instituce se v současnosti potkávají s problematikou koroze olověných sbírkových předmětů, uložených v depozitářích, způsobenou citlivostí olova vůči těkavým organickým ...

Kouřil, Milan; Ďurovič, Michal; Bartl, Benjamin; Strachotová, Kristýna Charlotte; Msallamová, Šárka
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases