Number of found documents: 63581
Published from to

Finanční řízení stavební společnosti
Juřička, Adam; Řezníček, David; Vítková, Eva
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je finanční analýza a finanční plán ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a případovou studii. Teoretická část se zabývá současnou situací ve stavebnictví, popisem finanční analýzy a finančního plánu. Případová studie je tvořena finanční analýzou konkrétního stavebního podniku a vypracovaným finančním plánem. The subject of the thesis is financial analysis and financial plan in a construction company. The thesis is divided into the theoretical part and the case study. The theoretical part deals with current situations in the construction industry, description of financial analysis and financial plan. The case study consists of a financial analysis of the specific construction company and the developed financial plan. Keywords: Stavební podnik; finanční analýza; finanční plán; horizontální a vertikální analýza; poměrové a rozdílové ukazatele; bonitní a bankrotní modely; Construction company; financial analysis; financial plan; horizontal and vertical analysis; ratio and difference indicators; creditworthiness and bankruptcy models Available in a digital repository NRGL
Finanční řízení stavební společnosti

Předmětem diplomové práce je finanční analýza a finanční plán ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a případovou studii. Teoretická část se zabývá současnou situací ve ...

Juřička, Adam; Řezníček, David; Vítková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza styčníku prutů trubkového průřezu a jeho praktické využití v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší
Kuttelwascherová, Olga; Balázs, Ivan; Pešek, Ondřej
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou chování styčníku a jeho následným využitím v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší. Předmětný detail může najít uplatnění jako konstrukční řešení křížení uzavřených průřezů. Analýza styčníku se skládá z experimentální analýzy, numerické analýzy a parametrické studie. Dále byl proveden statický návrh lávky pro pěší. Lávka se nachází v areálu základní školy v Litomyšli. Umožňuje tak propojení dvou stávajících budov. V návrhu lávky je předmětný detail použit v místě křížení ztužidel. Všechny ocelové prvky jsou navrženy z konstrukční oceli S355. Dále jsou navrženy dřevěné prvky pro vynesení pochozí plochy z jehličnatého dřeva C30 a skleněné tabule plnící funkci opláštění z izolačního skla. Pro numerickou analýzu, parametrickou studii i statický model lávky byl zvolen program Dlubal RFEM. This master‘s thesis deals with the analysis of the behaviour of the joint and its subsequent use in the supporting steel structure of the pedestrian bridge. The detail in question may find application as a structural solution for the crossing of closed cross-sections. The analysis of the joint consists of experimental analysis, numerical analysis and parametric study. Furthermore, the structural design of the pedestrian bridge was carried out. The pedestrian bridge is located in the grounds of a primary school in Litomyšl. It enables the connection of two existing buildings. In the design of the pedestrian bridge, the detail in question is used at the crossing point of the bracings. All steel elements are designed in S355 structural steel. In addition, wooden elements for the walking surface are designed in C30 coniferous wood and glass panes acting as a curtain made of insulating glass. Dlubal RFEM was chosen for the numerical analysis, parametric study and the structural model of the pedestrian bridge. Keywords: Experimentální analýza; numerická analýza; parametrická studie; lávka pro pěší; vnitřní síly; mezní stavy.; Experimental analysis; numerical analysis; parametric study; pedestrian bridge; internal forces; limit states. Available in a digital repository NRGL
Analýza styčníku prutů trubkového průřezu a jeho praktické využití v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší

Tato diplomová práce se zabývá analýzou chování styčníku a jeho následným využitím v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší. Předmětný detail může najít uplatnění jako konstrukční řešení křížení ...

Kuttelwascherová, Olga; Balázs, Ivan; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza konstrukce na účinky zemetřesení
Švejcar, Martin; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybrané konstrukce zatížené seismicitou. V programu Dlubal RFEM byl vytvořen základní model, na němž byla provedena spektrální analýza s využitím spekter odezvy a časová analýza s využitím akcelerogramů z databáze programu. Výstupy získané z těchto analýz byly vzájemně porovnány. Následně byly tytéž výpočty provedeny na upravených modelech a výsledky vnitřních sil a deformací konstrukce byly srovnány s výstupy získanými na původním základním modelu. This master thesis deals with analysis of a selected construction subjected to a seismic load. In the Dlubal RFEM programme, a basic model was created and analyzed with the spectral analysis using response spectra and with the time analysis using accelerograms from the database of the programme. The outcomes from these analyses were compared. Subsequently, the same calculations were performed on modified models and the results of the internal forces and deformations of the structure were compared with the outputs obtained on the original basic model. Keywords: Zemětřesení; seismicita; opatření; modální analýza; vlastní tvar; vlastní frekvence; vlastní perioda; spektrální analýza; spektrum odezvy; časová analýza; akcelerogram; rovinný model; prostorový model; vnitřní síly; posunutí; hmotnost; tuhost; tlumení; Earthquake; seismicity; precaution; modal analysis; modal shape; natural frequency; natural period; spectral analysis; response spectrum; time analysis; accelerogram; planar model; spatial model; internal forces; displacement; mass; stiffness; damping Available in a digital repository NRGL
Analýza konstrukce na účinky zemetřesení

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybrané konstrukce zatížené seismicitou. V programu Dlubal RFEM byl vytvořen základní model, na němž byla provedena spektrální analýza s využitím spekter odezvy ...

Švejcar, Martin; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vývoj deskových materiálů na bázi dřeva s využitím procesu termické modifikace
Buriánek, Vlastimil; Pipíška,, Tomáš; Vaněrek, Jan
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá účinností polyuretanových a fenol-resorcín-formaldehydových lepidel při aplikaci v lepených spojích tepelně upravených plošných materiálů. V rámci rešeršní činnosti byla provedena analýza termické odolnosti komerčně používaných lepidel. Dále byly popsány změny vlastností dřevěných materiálů po tepelné úpravě. V praktické části bylo provedeno ověření účinnosti použitých lepidel na densifikovaných březových překližkách s ohledem na smykovou pevnost výsledného kompozitu. Na základě dosažených výsledků bylo přistoupeno k ověření účinnosti densifikace na smrkových překližkách. This diploma thesis deals deals with the effectiveness of polyurethane and phenol-resorcinol-formaldehyde adhesives when applied in bonded joints of thermally treated sheet materials. The thermal resistance of commercially used adhesives was analysed as part of a research activity. Furthermore, the changes in the properties of wood materials after heat treatment were described. In the practical part, the effectiveness of the used adhesives on densified birch plywood was verified with respect to the shear strength of the resulting composite. Based on the results obtained, it was proceeded to verify the effectiveness of densification on spruce plywood. Keywords: překližovaná deska; densifikace; tepelná odolnost lepidel; polyuretanová pryskyřice; fenol-resorcín-formaldehydové lepidlo; smyková plocha; pevnost ve smyku; kohezní porušení; modul pružnosti; plywood; densification; thermal resistance of adhesives; polyurethane resin; phenol-resorcinol-formaldehyde adhesive; shear surface; shear strength; cohesion failure; modulus of elasticity Available in a digital repository NRGL
Vývoj deskových materiálů na bázi dřeva s využitím procesu termické modifikace

Tato diplomová práce se zabývá účinností polyuretanových a fenol-resorcín-formaldehydových lepidel při aplikaci v lepených spojích tepelně upravených plošných materiálů. V rámci rešeršní činnosti byla ...

Buriánek, Vlastimil; Pipíška,, Tomáš; Vaněrek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Environmentálně vyspělý penzion
Kovář, Martin; Blasinski, Petr; Horák, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby environmetálního penzionu pro seniory s téměr nulovou spotřebou energie. Penzion je samostatně stojící se čtyřmi podlažími a prostředním tubusem, který je pěti podlažní. První patro je více přístupné věřejnosti, nachází se zde kavárna, společenský sál, kanceláře, ale také sesterna nebo technické zázemí. V druhé až čtvrté podlaží slouží pro bydlení seniorů v samostatných bytových jednotkách. Celkový počet seniorů, který se zde může ubyvat je 60. První část dokumentace se zabývá stavebním povolením na řešenou stavbu. Celý objekt je ze zděného keramického systému, které jsou vodorovně proloženy monolitickou stropní deskou. Fasáda v prvním podlaží je tvořena dřevěným obložením, v úrovní 2.NP až 4.NP se již nachází fasáda omítnuta silikonovou omítkou. Střešní konstrukce je tvořena dvěma různými typy, a to je pochozí extenzivní zelená střecha a provozní s kačírkem. Druhá část práce je zaměřena na techniku prostředí staveb, kde byly zhotoveny koncepce na zásobování objektu vodou. Dále se řešila koncepce nákladání dešťových vod, která je vyřešena systémem akumulace do betonové jímky s přepadem do vsakovacího zařízení. Využití dešťové vody na zalívku či splachování je zde v úvahu. Jako zdroj vytápění a chladu byly zvoleny tepelné čerpadla (země / voda), které nám přes zimu vytváří teplo a v létě chlad. TUV je vyřešeno jako nepřímotopný zásobník, který je ohříván již zmiňovanými tepelnými čerpadly. Aby objekt splnil veškeré nároky dnešní doby na budovu museli jsme instalovat nucené větrání či chlazení jednotlivých místnosti pro ideální tepelnou pohodu v letním období. V dané části se řešila také koncepce fotovoltaických panelů či návrh vhodného osvětlení v jednotlivých místnostech. Poslední část v diplomové prace se zabývala posouzením zdroje tepla a chladu s ohledem na spotřebovanou energii, pořizovací a provozní náklady. Výsledkem daného energetického posouzení má být výběr vhodného zdroje pro řešenou budovu. Sowtfare, který byl použitý při dané práci: Autocad 21, Archicad 25, Lumion, Altrea Duplex, AeroCAD, Deksoft, Microsoft Word, Microsoft Excel The diploma thesis deals with the design of a new building of an environmental metal boarding house for the elderly with almost zero energy consumption. The guest house is a free-standing building with four floors and a middle tube, which is five floors. The first floor is more accessible to the public, there is a cafe, a social hall, offices, but also a nurse's office or technical facilities. The second to fourth floors are used for housing seniors in separate housing units. The total number of seniors who can stay here is 60. The first part of the documentation deals with the building permit for the construction in question. The entire object is made of a masonry ceramic system, which are horizontally interspersed with a monolithic ceiling slab. The facade on the first floor consists of wooden paneling, on the 2nd floor to the 4th floor there is already a facade plastered with silicone plaster. The roof structure consists of two different types, namely a walkable extensive green roof and an operational one with a roof rack. The second part of the work is focused on the engineering of the building environment, where concepts for the building's water supply were created. Furthermore, the concept of loading rainwater was solved, which is solved by a system of accumulation in a concrete sump with an overflow into a soaking device. The use of rainwater for irrigation or flushing is considered here. Heat pumps (ground / water) were chosen as a source of heating and cooling, which provide us with heat in the winter and cold in the summer. DHW is solved as an indirect heating tank, which is heated by the already mentioned heat pumps. In order for the object to meet all the requirements of today's building, we had to install forced ventilation or cooling of individual rooms for ideal thermal comfort in the summer. The concept of photovoltaic panels and the design of suitable lighting in individual rooms were also dealt with in the given part. The last part of the thesis dealt with the assessment of the source of heat and cold with regard to the consumed energy, acquisition and operating costs. The result of the given energy assessment should be the selection of a suitable source for the building in question. Sowtfare used in the work: Autocad 21, Archicad 25, Lumion, Altrea Duplex, AeroCAD, Deksoft, Microsoft Word, Microsoft Excel Keywords: Environmentálně vyspělý penzion; keramické zdivo; železobetonová deska; extenzivní zelená střecha; chlazení; vytápění; fotovoltaika; vzduchotechnicka; tepelné čerpadlo; zemní vrty; dřevěné obložení; penzion pro seniory; centrální zdroj tepla; energetické posouzení zdroje; Environmentally advanced boarding house; ceramic masonry; reinforced concrete slab; extensive green roof; cooling; heating; photovoltaic; air handling; heat pump; ground wells; wood paneling; boarding house for the elderly; central heating source; energy assessment of the source Available in a digital repository NRGL
Environmentálně vyspělý penzion

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby environmetálního penzionu pro seniory s téměr nulovou spotřebou energie. Penzion je samostatně stojící se čtyřmi podlažími a prostředním tubusem, který je ...

Kovář, Martin; Blasinski, Petr; Horák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sanace stokových sítí s implementací prvků pro hospodaření s dešťovou vodou
Brychta, Kryštof; Malaník, Stanislav; Raclavský, Jaroslav
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřila na možnosti sanace stokové sítě s implementací prvků pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV), respektive modro-zelené infrastruktury (MZI). V první části diplomové práce je provedena rešerše nejpoužívanějších sanačních metod a dále jsou zde rozděleny a popsány prvky pro hospodaření s dešťovou vodou, respektive prvky modro-zelené infrastruktury. Ve druhé praktické části diplomové práce jsou získané poznatky aplikovány na zpracování studie sanace stokové sítě s implementací prvků pro hospodaření s dešťovou vodou na ulici Pod Soudním vrchem ve městě Znojmo. Pro zájmovou lokalitu byla navržena a ekonomicky zhodnocena vhodná sanační technologie (CIPP vystýlka) a dále zde byly navrženy a implementovány prvky pro hospodaření s dešťovou vodou (dvě podzemní retenční nádrže a jedna podzemní vsakovací retenční nádrž), pro které se stanovily investiční náklady spojené s výstavbou. This thesis focused on the possibilities of rehabilitation of the sewer network with the implementation of rainwater management elements (HDV), respectively blue-green infrastructure (MZI). In the first part of the thesis, the most used rehabilitation methods are reviewed and the rainwater management respectively blue-green infrastructure elements are divided and described. In the second practical part of the thesis, the acquired knowledge is applied to the study of the rehabilitation of the sewer network with the implementation of elements for rainwater management in the street Pod Soudním vrchem in Znojmo. A suitable rehabilitation technology (CIPP lining) was designed and economically evaluated for the site of interest and elements for rainwater management (two underground retention tanks and one underground infiltration retention tank) were designed and implemented, for which investment costs associated with the construction were determined. Keywords: stoková síť; sanace; obnova; renovace; oprava; CIPP vystýlka; bezvýkopové technologie; hospodaření s dešťovou vodou; modro-zelená infrastruktura; retence dešťových vod; vsakování dešťových vod; prvky HDV; prvky MZI; sewer network; rehabilitation; restoration; renovation; repair; CIPP lining; trenchless technologies; rainwater management; blue-green infrastructure; rainwater retention; infiltration of rainwater; HDV elements; MZI elements Available in a digital repository NRGL
Sanace stokových sítí s implementací prvků pro hospodaření s dešťovou vodou

Tato diplomová práce se zaměřila na možnosti sanace stokové sítě s implementací prvků pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV), respektive modro-zelené infrastruktury (MZI). V první části diplomové ...

Brychta, Kryštof; Malaník, Stanislav; Raclavský, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vytápění bytových domů a způsoby stanovení spotřeb tepla
Zetocha, Adam; Horák, Petr; Počinková, Marcela
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá popisem konvekčních otopných těles a způsobem stanovení spotřeby tepla na vytápění v bytových domech. Shrnuje druhy měřidel a indikátorů topných nákladů, přibližuje jejich funkci a možnosti odečtu naměřených dat. Dále je řešena problematika rozúčtovaní tepla v bytových domech. Tyto informace jsou dále použity na řešeném bytovém domě, který má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Byly zhotoveny dvě variantní řešení systému vytápění a následně bylo zpracováno vyúčtování nákladů za teplo a stanovení polohových koeficientů na řešeném bytovém domě. This diploma thesis deals with the description of convention heaters and the method of determining heat consumption for an apartment building. It summarizes the types of meters and indicators of heating costs, describes their function and the possibilities of reading the mesured data. The issue of heat billing in apartment buildings is also addressed. This informations are further used on the solved apartment building, which has five above-groud floors and one underground floor. Two variant solutions of the heating system were made, and then the calculation of heat costs and the determination of location coefficients for the apartment building in question were processed. Keywords: Vytápění; bytový dům; tepelné ztráty; otopná tělesa; výměníková stanice; otopná soustava; příprava teplé vody; rozúčtování topných nákladů; měření spotřeby tepla; náklady na vytápění; Heating; apartment building; heat losses; radiators; heat exchanger station; heating system; hot water preparation; billing of heating costs; heat consumption measurement; heating costs Available in a digital repository NRGL
Vytápění bytových domů a způsoby stanovení spotřeb tepla

Tato diplomová práce se zabývá popisem konvekčních otopných těles a způsobem stanovení spotřeby tepla na vytápění v bytových domech. Shrnuje druhy měřidel a indikátorů topných nákladů, přibližuje ...

Zetocha, Adam; Horák, Petr; Počinková, Marcela
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sportovní areál
Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
2024 - Czech
Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu určenou pro sport a rekreaci, má 2 nadzemní a jedno podzemní částečně podsklepené podlaží zapuštěné do svažitého terénu pozemku. V objektu se nachází šatny se zázemím a příslušenství, v objektu je nově navrženo fitness zařízení se saunou. Součástí stavby jsou venkovní parkovací stání. V prvním nadzemním podlaží původního objektu se nachází šatny pro sport se zázemím a schodiště. V přístavbě prvního podlaží jsou navrženy prostory fitness a umývárny. V další části se nachází hygienické prostory pro veřejnost a místnosti pro občerstvení. V druhém nadzemním podlaží se nachází klubovna a společenská místnost. V části přístavby je umístěno 2. patro s fitness a sauna s vlastním vstupem. V podzemním podlaží jsou umístěny sklady. Nosnou konstrukci tvoří v původní části cihelné zdivo z cihel plných. Přístavby jsou navrženy z CLT panelů. Panely tvoří nosné konstrukce pro stěny, stropy a střechu. Základové konstrukce jsou ze železobetonu stejně jako podzemní podlaží. Fasáda je tvořena vodorovným modřínovým obkladem a falcovaným kovovým obkladem. Zateplení tvoří minerální vlna ve fasádě a PIR desky ve střeše. The subject of the diploma thesis was the elaboration of a sports complex for the construction stage. The proposed facility will be a modification of the existing state with an extension of the current facility. The building is intended for sports and recreation, has 2 above ground and 1 underground partially basement floor embedded in the sloping terrain of the site. The building contains changing rooms with facilities and accessories, and a newly designed fitness facility with sauna. The building includes outdoor parking spaces. On the first floor of the original building there are changing rooms for sports with facilities and staircase. In the extension of the first floor, fitness and washroom facilities are proposed. In another part there are sanitary facilities for the public and refreshment rooms. On the second floor there is a clubhouse and a lounge. In part of the extension is located 2 nd floor fitness and sauna with its own entrance. In the underground floor there are warehouses. The load-bearing structure consists of solid brickwork in the original part. The extensions are designed in clt panels. The panels form the load-bearing structure for the walls, ceilings and roof. The foundation structures are made of reinforced concrete same as as the underground floor. The façade consists of horizontal larch cladding and folded metal cladding. The insulation consists of mineral wool in the facade and pir boards in the roof. Keywords: Rekonstrukce; clt panely; šikmá střecha; sportovní areál; sport; fotbal; Reconstruction; clt panels; pitched roof; sports grounds; sport; football Available in a digital repository NRGL
Sportovní areál

Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu ...

Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Kancelářská budova s coworkingem
Borková, Sabina; Sochorová,, Zuzana; Struhala, Karel
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace na stavební povolení pro novostavbu kancelářské budovy. Novostavba se nachází v jihovýchodní části města Pardubice. Kancelářská budova je navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní s plochou vegetační střechou. Objekt má zastavěnou plochou 498,20 m2. První část diplomové práce se zabývá architektonicko-stavebním návrhem budovy. Novostavba je založena na monolitických základových pasech z železobetonu betonu. Svislý konstrukční systém je z keramických tvárnic, objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS z čedičové minerální vlny. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ze stropních panelů SPIROLL tl. 250 mm. Pohyb mezi jednotlivými podlažími je v objektu zajištěn pomocí prefabrikovaného železobetonového schodiště a výtahu. Stěny okolo výtahové šachty jsou monolitické, železobetonové. Budova je posouzena z hlediska stavební fyziky, a to tepelně technických požadavků, akustiky, denního osvětlení a insolace. Druhá část diplomové práce se zabývá koncepčním návrhem technického zařízení budovy. V této části je koncepční návrh umělého osvětlení, hospodaření s dešťovou vodou v budově, koncepční návrh vytápění, nuceného větrání, chlazení a fotovoltaických panelů na objektu. Kancelářská budova je vytápěna pomocí horkovodu, na které jsou v budově napojena otopná tělesa a podlahové vytápění. Nucené větrání je zajištěno pomocí dvou VZT jednotek. Budova je chlazena pomocí dvou VRF jednotek a jednotlivých kazetových jednotek v místnosti. Na objektu se nachází 42 fotovoltaických panelů s orientací na východ a západ. Třetí část diplomové práce se zabývá posouzením životního cyklu dané konstrukce. V této části je posouzeno šest různých skladeb ploché vegetační střechy. Tyto skladby se od sebe liší typy hydroizolačního materiálu a typem spádové vrstvy. Jako funkční jednotka pro LCA byla zvolena střešní plocha o velikosti 1 m2 se součinitelem prostupu tepla U = 0,148 W/ (m2.K). Při výpočtech byl využit software One Click LCA. Pro každou skladbu byl vytvořen životní cyklus, zahrnující jednotlivé fáze a moduly definované v ČSN EN 15978. Pro zpracování diplomové práce byly použity tyto programy: AutoCAD 2022, ArchiCAD 25, Building Designe, Hluk +, FIRE–NX, DEKSOFT, One Click LCA, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat. The aim of the thesis is to design a detached two-storey office building with green roof in Pardubice. The thesis has three parts. First part presents architectural and structural designs. The building has concrete strips. The vertical loadbearing structures are designed from ceramic blocks. The envelope wall is insulated with mineral wool ETICS. The horizontal structures are designed from the prestressed Spiroll floor panels. The floors are connected by prefabricated reinforced concrete staircase and an elevator. The walls around the elevator shaft are designed from reinforced concrete. The building is assessed in terms of thermal technical requirements, acoustics, daylighting and Energy Performance Certificate. The second part proposes the design of selected building services. This part includes the design of artificial lighting, rainwater management, the design of photovoltaics, heating, mechanical ventilation and cooling. The building is connected to local district heating grid. It is cooled by VRF units on the roof and ventilation units in individual rooms. There are 42 photovoltaic panels on the roof with east and west orientation. The third part assesses the life cycle assessment of the structures. In this part, six different compositions of floor structure are assessed. The best composition is used in the design of the building. The third part of the thesis deals with the life cycle assessment of the structure. In this part, six different compositions of flat vegetated roofs are assessed. These compositions differ from each other in the type of waterproofing material and the type of the gradient layer. A roof area of 1 m2 with a heat transfer coefficient of U = 0.148 W/ (m2.K) was chosen as the functional unit for the LCA. One Click LCA software was used in the calculations. A life cycle was created for each component, including the different phases and modules defined in EN 15978. The following programs were used for the thesis: AutoCAD 2022, ArchiCAD 25, Building Designe, Hluk +, FIRE–NX, DEKSOFT, One Click LCA, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat. Keywords: Kancelářská budova s coworkingem; železobetonové základové pasy; keramické zdivo; stropní panely SPIROLL; plochá vegetační střecha; CZT; VRF jednotka; VZT jednotka; fotovoltaické panely; LCA; Office building; reinforced concrete strips; ceramic blocks; Spiroll floor panels; green roof; local district heating grid; VRF units; ventilation units; photovoltaic panels; Life Cycle Assessment Available in a digital repository NRGL
Kancelářská budova s coworkingem

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace na stavební povolení pro novostavbu kancelářské budovy. Novostavba se nachází v jihovýchodní části města Pardubice. Kancelářská budova je ...

Borková, Sabina; Sochorová,, Zuzana; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu
Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
2024 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá využíva výhody metódy konečných prvkov (MKP) a zároveň umožňuje regulovať pozíciu a tvar šmykovej plochy. ELSM je preto výhodná pre riešenie stability návodných a vzdušných svahov sypaných zemných vodných nádrží. Cieľom práce je vytvoriť algoritmus pre metódu ELSM ako prídavný modul pre existujúce MKP riešiče. Teoretická časť práce sa venuje vysvetleniu princípov bežne používaných metód výpočtu stability svahu, ako sú metóda medznej rovnováhy (Limit Equilibrium Method - LEM) a metóda redukcie šmykovej pevnosti (Strenght Reduction Method - SRM). Následne je predstavený princíp metódy ELSM (stanovenia stupňa bezpečnosti pre kritickú šmykovú plochu) a stručne popísaný optimalizačný algoritmus rojom častíc (Particle Swarm Optimization - PSO). V praktickej časti práce je vysvetlený naprogramovaný algoritmus pre výpočet stability svahu pomocou metódy ELSM s využitím Particle Swarm Optimization (PSO). Overenie správnosti algoritmu a porovnanie s metódami SRM a LEM prebehlo na troch overovacích štúdiách, vrátane jednoduchého homogénneho svahu, heterogénneho svahu s horizontálnym materiálovým rozhraním a reálnej úlohy posúdenia vonkajšej stability zemného telesa vodného diela Vlachovice. This master's thesis addresses the issue of slope stability, which is a key task in the design of geotechnical structures. The study focuses on the Enhanced Limit Strength Method (ELSM), which leverages the advantages of the Finite Element Method (FEM) while allowing the control of the position and shape of the slip surface. ELSM is particularly advantageous for addressing the stability of embankments and aerial slopes of earth-filled water reservoirs. The objective of the thesis is to develop an algorithm for the ELSM method as an additional module for existing FEM solvers. The theoretical part of the thesis explains the principles of commonly used slope stability calculation methods, such as the Limit Equilibrium Method (LEM) and the Strength Reduction Method (SRM). Subsequently, the principles of the ELSM method (determining the factor of safety for the critical slip surface) are introduced, and the optimization algorithm Particle Swarm Optimization (PSO) is briefly described. In the practical section of the thesis, the programmed algorithm for slope stability calculation using the ELSM method with the utilization of the Particle Swarm Optimization (PSO) optimization module is explained. The correctness of the algorithm is verified, and a comparison with the SRM and LEM methods is conducted through three verification studies, including a simple homogeneous slope, a heterogeneous slope with a horizontal material interface, and a real case study assessing the external stability of the dam structure at the Vlachovice waterworks. Keywords: stabilita svahu; metóda medznej rovnováhy; metóda redukcie šmykovej pevnosti; prúžkové metódy; algoritmizácia; optimalizácia rojom častíc; python; stabilitná analýza; slope stability; Limit Equilibrium Method; Strenght Reduction Method; slice methods; algorithmization; Particle Swarm Optimalisation; python; stability analysis Available in a digital repository NRGL
Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá ...

Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases