Number of found documents: 3595
Published from to

Vplyv plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín
Vozár, Tomáš; Zahoranová, Anna; Kozáková, Zdenka
2024 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín. Interakciou plazmy s vodou získava voda nové unikátne vlastnosti, ktoré je možné využiť v poľnohospodárstve. Teoretická časť sa zaoberá základnými vlastnosťami plazmy, možnosťami prípravy plazmou aktivovanej vody v laboratórnych podmienkach, jej fyzikálno-chemickou charakterizáciou a možnosťami využitia v poľnohospodárstve. V ďalšej časti je rozobraná fotosyntéza rastlín v spojení s fluorescenciou chlorofylu, ktorou sa meria aktivita fotosystému II. Aktivita je ukazovateľom vitality rastlín pri zmenách prostredia. Na koniec teoretickej časti sú uvedené ďalšie možnosti analýzy rastlinného materiálu a potravín, ako sú elementárna analýza, senzorická analýza a stanovenie obsahu sušiny. Náplňou experimentálnej časti bolo pripraviť plazmou aktivovanú vodu (PAW) pomocou plazmovej trysky ponorenej v kvapaline so zavádzaným plynom, charakterizovať takto pripravenú vodu a aplikovať ju na rastliny reďkoviek. Následne bol pozorovaný vplyv PAW na rast a vitalitu rastlín. Vplyv na rast bol pozorovaný prostredníctvom stanovenia čerstvej hmotnosti a obsahu sušiny, vplyv na vitalitu bol posúdený prostredníctvom fluorescencie chlorofylu a NDVI indexu. Na záver bol stanovený vplyv na obsah uložených prvkov C, H, O, a N v rastlinách, a bola prevedená senzorická analýza. Zistené výsledky ukazujú pozitívny vplyv plazmou aktivovanej vody na rast rastlín a ich senzorické parametre, ako sú vzhľad, chuť či pálivosť. Výsledky ďalej ukazujú, že PAW nevplýva negatívne na vitalitu rastlín. Nasledovať by malo potvrdenie výsledkov, ďalším zopakovaním experimentu v interiéri a následne presun experimentu do exteriéru formou poľných pokusov. This diploma thesis deals with the effect of plasma activated water on plant growth and vitality. By interaction of plasma with water, water acquires new unique properties that can be used in agriculture. The theoretical part deals with the basic properties of plasma, possibilities of preparation of plasma activated water in laboratory conditions, its physico-chemical characterization, and possibilities of its use in agriculture. In the next part, plant photosynthesis is discussed in connection with chlorophyll fluorescence, which measures the activity of photosystem II. Activity is an indicator of plant vitality, under environmental changes. At the end of the theoretical part, there are listed further possibilities for the analysis of plant material and food, such as elemental analysis, sensory analysis, and determination of dry matter content. Within the experimental part, plasma activated water (PAW) was prepared using plasma nozzle with introduced gas mixture that was immersed in the treated liquid. Further, plasma activated water was characterized and applied to radish plants. The effect of PAW on the plant growth and vitality was observed. The effect on the growth was observed through determination of fresh weight and dry matter content, the effect on vitality was assessed through chlorophyll fluorescence and the NDVI index. In the end, the effect on the content of stored elements C, H, O, and N in plants was determined and a sensory analysis was performed. The results show positive effects of plasma activated water on the plant growth and its sensory parameters such as appearance, taste, or spiciness. The results further show that PAW does not adversely affect plant vitality. This experiment should be continued by further indoor replication of the experiment to confirm obtained results and then, by moving the experiment to exterior in a form of field experiments. Keywords: Plasma; plasma activated water; fluorescence; chlorophyll; radish Available in a digital repository NRGL
Vplyv plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín. Interakciou plazmy s vodou získava voda nové unikátne vlastnosti, ktoré je možné využiť v poľnohospodárstve. ...

Vozár, Tomáš; Zahoranová, Anna; Kozáková, Zdenka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému
Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
2024 - Slovak
Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z cieľov tejto diplomovej prace zavedenie a zrealizovanie vybraných enzymatických testov, konkrétne sa jednalo o hodnotenie enzymatických aktivít troch enzýmov, ktoré môžu reprezentovať mikrobiálnu aktivitu pôdy. Pre tieto účely bol uskutočnený krátkodobý test s Lactuca sativa, kde ako xenobiotiká s možným vplyvom na mikrobiálnu aktivitu v pôde a s potenciálnym fytotoxickým účinkom na vyššie rastliny, boli vybrané farmakologické látky. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možný inhibičný efekt farmakologických látok na enzymatickú aktivitu v pôde. V prípade fytotoxicity farmakologických látok bol pozorovaný významný efekt na organizmálnej úrovni, ktorý sa prejavil elongáciou koreňa. Efekt na suborganizmálnej úrovni sa významne prejavil v narušení pomeru obsahu fotosyntetických pigmentov. Assessment of soil quality is possible through a variety of approaches, including the use of ecotoxicological principles, at the organismal or sub-organismal level. It is for this reason that one of the objectives of this thesis was the introduction and implementation of selected enzymatic assays, specifically the evaluation of the enzymatic activities of three enzymes that can represent the microbial activity of the soil. For these purposes, a short-term test was carried out with Lactuca sativa, where pharmacological substances were selected as representatives of xenobiotics with a possible influence on microbial activity in soil and with a potential phytotoxic effect on higher plants. The results obtained indicate a possible inhibitory effect of pharmacological substances on enzymatic activity in soil. In the case of phytotoxicity of pharmacological substances, a significant effect was observed at the organismal level, which was manifested by root elongation. The effect at the sub-organism level was significantly manifested by a disturbance in the ratio of photosynthetic pigment content. Keywords: Soil quality; pharmacological substances; soil enzymes; phytotoxicity; photosynthetic pigments Available in a digital repository NRGL
Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému

Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z ...

Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě
Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
2024 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia so širšími dopravnými vzťahmi, časový a finančný plán objektu, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, riešenie projektu zariadenia staveniska vrátane výkresovej časti, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, technologický predpis pre pažiacu pilotovaciu stenu a základovú železobetónovú patku, kontrólny a skúšobný plán pre realizáciu pažiacej pilotovacej steny, položkový rozpočet pažiacej pilotovacej steny a hrubej stavby, časový a finančný plán hrubej stavby, certifikát LEED, plán BOZP a hluková štúdia počas realizácie pažicej pilotovacej steny. Parking garage, prefabricated skeleton, bored pile wall, piles, rough upsite structure, construction machines, technological regulation, construction site equipment Keywords: The subject of this diploma thesis is processing of construction technological project for the preparation of the realization of a parking garage in Ostrava. The thesis is based on construction technology solution. The content of the thesis is a technical report; coordination situation broader transport realations; time and financial plan; study of realization of technological stages; solution of construction organization; design of main main construction machines; technological regulation for a bored pile wall and reinforced concrete footing; control and testing plan for a bored pile wall; time and financial plan of the rough construction; LEED certificate; health and safety plan and noise study during the irealization of bored pile wall. Available in a digital repository NRGL
Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě

Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná ...

Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití pokročilých fluorescenčních metod ve studiu agregace
Uhrínová, Alžbeta; Enev, Vojtěch; Venerová, Tereza
2024 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá použitím pokročilých fluorescenčných techník v štúdii agregácie vybraných agregačných modelov (kazeín a dodecylsulfát sodný). Na začiatku výskumu boli charakterizované fluorescenčné sondy Atto 488 a Rodamín 6G (RH6G) za použitia spektrofluorometrie, UV-VIS spektrometrie, časovo rozlíšenej fluorescencie a fluorescenčnej korelačnej spektroskopie (FCS). Pomocou rovnakých pokročilých fluorescenčných techník boli charakterizované agregačné modely s prídavkom fluorescenčných sond. Interakcia medzi fluorescenčnou sondou Atto 488 a agregačnými modelmi nebola potvrdená. Excitačné maximum Atto 488 bolo pri 500 nm a emisné maximum pri 520 nm. Doba života fluorescenčnej sondy Atto 488 bola od 4,20 do 4,82 ns a hydrodynamický polomer bol stanovený na 0,6 nm. Rodamín 6G mal excitačné maximum pri 525 nm a emisné maximum pri 555 nm. Doba života fluorescenčnej sondy RH6G bola od 3,99 do 5,27 ns. Zistilo sa, že intenzita RH6G po pridaní vyššej koncentrácie kazeínu klesá, čo má za následok zhášanie. Hydrodynamický polomer samotnej sondy RH6G bol stanovený na 0,6 nm. S prídavkom kazeínu pomocou vyhodnotenia metódou maximálnej entropie (MEM) bol od 0,5 do 534 nm. Stabilné micely SDS mali hydrodynamický polomer pomocou vyhodnotenia MEM 2,4 nm. The diploma thesis deals with the use of advanced fluorescence techniques in the study of aggregation of selected aggregation models (casein and sodium dodecyl sulfate). At the beginning of the research, fluorescent probes Atto 488 and Rhodamine 6G (RH6G) were characterized using a spectrofluorometry, UV-VIS spectrometry, time-resolved fluorescence, and fluorescence correlation spectroscopy (FCS). Aggregation models with the addition of fluorescent probes were characterized using the same advanced fluorescence techniques. The interaction between the fluorescent probe Atto 488 and the aggregation models was not confirmed. The excitation maximum of Atto 488 was at 500 nm and the emission maximum at 520 nm. The lifetime of the fluorescent probe Atto 488 was from 4,20 to 4,82 ns and the hydrodynamic radius was determined to 0,6 nm. Rhodamine 6G had an excitation maximum at 525 nm and an emission maximum at 555 nm. The lifetime of the fluorescent probe RH6G was from 3,99 to 5,27 ns. The intensity of RH6G was found to decrease upon addition of a higher concentration of casein, resulting in quenching. The hydrodynamic radius of the RH6G probe was determined to 0,6 nm. With the addition of casein using the maximum entropy method (MEM) evaluation was from 0,5 to 534 nm. Stable SDS micelles had a hydrodynamic radius by MEM evaluation of 2,4 nm. Keywords: Fluorescence; spectroscopy; Atto 488; Rhodamine 6G; casein; sodium dodecyl sulfate Available in a digital repository NRGL
Využití pokročilých fluorescenčních metod ve studiu agregace

Diplomová práca sa zaoberá použitím pokročilých fluorescenčných techník v štúdii agregácie vybraných agregačných modelov (kazeín a dodecylsulfát sodný). Na začiatku výskumu boli charakterizované ...

Uhrínová, Alžbeta; Enev, Vojtěch; Venerová, Tereza
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh laboratorních úloh: disperze v optických vláknech
Bilek, Maroš; Klíčník, Ondřej; Münster, Petr
2024 - Slovak
Táto práca sa najprv venuje teoretickému rozboru optovláknových prenosov so zameraním na disperzie vyskytujúce sa v optických vláknach. Detailne sú popísané chromatická a polarizačná vidová disperzia. To zahrňuje ich vznik, dôsledky a ich meracie metódy. Ná zaklade teoretického rozboru meracích metód boli vybrané dve na uplatnenie v praktickej časti pri návrhu zapojení pre laboratórne úlohy. Navrhnuté zapojenia boli prakticky prevedené na niekoľkých typoch vlákien o rôznych dĺžkach. Namerané hodnoty sa zhodovali s teoretickými a vyhovovali limitným hodnotám testovaných vlakien. Hlavným výstupom tejto diplomovej práce sú laboratórne úlohy venované chromatickej disperzii a polarizačnej vidovej disperzii. V týchto návrhoch laboratórnych úloch sa nachádza stručný teoretický rozbor danej disperzie, sú úvedené potrebné limitné hodnoty a charakteristiky disperzií pre vyhodnotenie správnych výsledkov a implementované zapojenia meracích metód pre obe disperzie. Menovite sú to metóda oneskorenia impulzov pre chromatickú disperziu a metóda s fixným analyzérom pre polarizačnú vidovú disperziu. This thesis first addresses the theoretical analysis of optical fiber transmissions with a focus on the dispersions occurring in optical fibers. Chromatic and polarization mode dispersion are described in detail, including their origin, impact on the transmitted signal, and measurement methods. Based on the theoretical analysis of measurement methods, two were selected for application in the practical part of the thesis, specifically for designing measuring setups for laboratory exercises. The designed setups were practically implemented on several types of fibers with different lengths. The measured values corresponded with predicted theoretical values and met the limit values of the tested fibers. The main output of this thesis consists of two laboratory exercises focused on chromatic dispersion and polarization mode dispersion. These laboratory exercise designs include a brief theoretical analysis of the respective dispersion, specify the necessary limit values and characteristics of the dispersions for evaluating correct results, and implement the measurement method setups for both dispersions. Specifically, these are the pulse delay method for chromatic dispersion and the fixed analyzer method for polarization mode dispersion. Keywords: Dispersion; fiber; polarization; CD; PMD; DGD Available in a digital repository NRGL
Návrh laboratorních úloh: disperze v optických vláknech

Táto práca sa najprv venuje teoretickému rozboru optovláknových prenosov so zameraním na disperzie vyskytujúce sa v optických vláknach. Detailne sú popísané chromatická a polarizačná vidová disperzia. ...

Bilek, Maroš; Klíčník, Ondřej; Münster, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Redundance opensource firewallů
Škurla, Tomáš; Zeman, Václav; Slavíček, Karel
2024 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním jednotlivých open-source firewallov z pohľadu topológie vysokej dostupnosti. Cieľom práce je určiť najvhodnejší firewall pre realizáciu topológie s vysokou dostupnosťou. Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením pojmov prekladu adries, fungovania firewallov a následne i popisom protokolov potrebných pre realizáciu vysokej dostupnosti a následne je popísané testovanie pomocou programu GNS3. V praktickej časti práce je opísaný postup prípravy laboratórneho prostredia ako i proces konfigurácie a testovania jednotlivých firewallov a následne je z výsledkov testovania pripravené vyhodnotenie This diploma thesis deals with the comparison of different open-source firewalls from the perspective of high availability topology. The goal of the thesis is to determine the most suitable firewall for implementing a topology with high availability. The theoretical part deals with the explanation of the concepts of address translation, the operation of firewalls, and subsequently describes the protocols necessary for the implementation of high availability, followed by a description of the testing using GNS3. The practical part of the thesis describes the preparation of the laboratory environment, as well as the process of configuration and testing of the individual firewalls, followed by an evaluation based on the test results. Keywords: High Availability; NAT; CARP; VRRP; Firewall; pfSense; OPNsense; IPFire; GNS3; Testing; Redundancy; Synchronization; TCP Available in a digital repository NRGL
Redundance opensource firewallů

Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním jednotlivých open-source firewallov z pohľadu topológie vysokej dostupnosti. Cieľom práce je určiť najvhodnejší firewall pre realizáciu topológie s vysokou ...

Škurla, Tomáš; Zeman, Václav; Slavíček, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě
Formánek, Juraj; Slavíček, Karel; Grenar, David
2024 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá problematikou generovaním a monitorovaním prevádzky v simulačnom nástroji GNS 3. Sú definované vlastnosti simulátora GNS 3 pre prácu, jeho možností pre simulovanie/emulovanie prvkov. Dôraz je kladený na využívanie iba open-source nástrojov. Po analyzovaní schopností GNS 3 je nájdený vhodný generátor prevádzky, ktorému predchádza praktické testovanie viacerých generátorov. Po nájdení generátora sú prakticky otestované monitorovacie nástroje, kedy najlepšie z testovania vyšiel Zabbix. Ten bol prepojený s vizualizačným nástrojom Grafana. Časť práce tvorí automatizácia, o ktorú sa staral Zabbix spolu s bashovými/python skriptami. Práca zhodnocuje použitie GNS 3 a skúma jeho schopnosti, možnosti a limitácie v oblasti monitoringu a generovania prevádzky. Výsledkom je vytvorenie prístupovej siete s jedným smerovačom a dvomi kontajnermi, ktoré generujú a posielajú prevádzku cez tento smerovač. Všetko je monitorované Zabbixom a užitočné výsledky zobrazené v Grafane. Thesis deals with generating and monitoring traffic in the GNS 3 simulation tool. The properties of the GNS 3 simulator are defined, including its capabilities for simulating/emulating components. Emphasis is placed on using only open-source tools. After analyzing the capabilities of GNS 3, a suitable traffic generator is found, which is preceded by practical testing of multiple generators. After finding the generator, monitoring tools are practically tested, with Zabbix emerging as the best from the tests. It was linked with the visualization tool Grafana through Zabbix plugin. Part of the work consists of automation, managed by Zabbix along with bash/Python scripts. The thesis evaluates the use of GNS 3 and explores its capabilities, possibilities, and limitations in the area of traffic monitoring and generation. The result is the creation of an access network with one router and two containers that generate and send traffic through this router. Everything is monitored by Zabbix and useful results are displayed in Grafana. Keywords: GNS 3; container; script; python; monitoring; Zabbix; Grafana; Cisco TRex; SNMP; full-duplex; open-source; automation Available in a digital repository NRGL
Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě

Diplomová práca sa zaoberá problematikou generovaním a monitorovaním prevádzky v simulačnom nástroji GNS 3. Sú definované vlastnosti simulátora GNS 3 pre prácu, jeho možností pre ...

Formánek, Juraj; Slavíček, Karel; Grenar, David
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Systém pro sledování a klasifikaci objektů na obloze
Franka, Jakub; Honec, Peter; Janáková, Ilona
2024 - Slovak
Táto práca sa zaoberá využitím počítačového videnia v oblasti detekcie, trasovania a klasifikácie lietajúcich objektov v reálnom prostredí. Cieľom je vytvoriť robustný systém, schopný efektívne pracovať v nepriaznivých podmienkach a presne identifikovať rôzne typy objektov na oblohe. Práca postupuje od teoretických základov, výberu metód, až po návrh a implementáciu systému počítačového videnia. This work deals with the use of computer vision in the field of detection, tracking and classification of flying objects in a real environment. The goal is to create a robust system, capable of working effectively in adverse conditions and accurately identifying different types of objects in the sky. The work progresses from theoretical foundations, choice of methods, to the design and implementation of a computer vision system. Keywords: computer vision; object detection; tracking; classification; flying objects; microcomputers; dataset Available in a digital repository NRGL
Systém pro sledování a klasifikaci objektů na obloze

Táto práca sa zaoberá využitím počítačového videnia v oblasti detekcie, trasovania a klasifikácie lietajúcich objektov v reálnom prostredí. Cieľom je vytvoriť robustný systém, schopný efektívne ...

Franka, Jakub; Honec, Peter; Janáková, Ilona
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Optimalizace velikosti bateriového úložiště v průmyslových objektech s obnovitelnými zdroji
Prečuch, Martin; Vrána, Michal; Vojtek, Martin
2024 - Slovak
Cieľom tejto práce bolo vytvoriť aplikáciu, softvérový nástroj, ktorý umožní optimálne zvoliť veľkosť batériového úložiska, z ekonomického a technického hľadiska, pomocou výpočtu energetických a výkonových bilancií. Tieto výpočty sú uskutočnené na základe vstupných dát pre definovaný časový úsek, spotreby objektu, parametrov batériového úložiska a fotovoltaickej elektrárne. V teoretickej časti práce bola vykonaná rešerš zameraná na nájdenie vhodných akumulačných systémov v priemyselných objektoch a možnosti ich využitia. V tretej kapitole bola popísaná algoritmizácia a vývoj aplikácie zameranej na orezávanie špičiek a znižovanie rezervovanej kapacity priemyselného objektu prostredníctvom batériového úložiska. Kapitola detailne popisuje potrebné vstupné údaje pre simuláciu, tvorbu aplikácie a jednotlivé časti programu sú popísané pomocou vývojových diagramov. Ďalej je popísaná tvorba grafického užívateľského rozhrania aplikácie a ekonomická analýza. Štvrtá kapitola sa zameriava na prípadovú štúdiu s dvoma scenármi. Na základe prípadovej štúdie bola overená, potvrdená a prezentovaná funkčnosť aplikácie. The aim of this work was to create an application, a software tool, which will allow to optimally choose the size of the battery storage, from an economic and technical point of view, using the calculation of energy and power balances. These calculations are based on input data for a defined period, object onsumption, battery storage parameters and photovoltaic power plant. In the theoretical part of the work, research was conducted to find suitable storage devices for industrial facilities and explore their potential applications. The third chapter covers the algorithmization and development of an application focused on peak shaving and reducing the reserved capacity of an industrial facility through battery storage. The chapter describes in detail the necessary input data for simulation, application development, and individual parts of the program are described using flow diagrams. Following this, the creation of the graphical user interface of the application and the economic analysis are detailed. The fourth chapter presents a case study with two scenarios. Based on the case study, the functionality of the application was verified, confirmed, and demonstrated. Keywords: Battery storage; Peak shaving; Reserved capacity; Economic analysis Available in a digital repository NRGL
Optimalizace velikosti bateriového úložiště v průmyslových objektech s obnovitelnými zdroji

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť aplikáciu, softvérový nástroj, ktorý umožní optimálne zvoliť veľkosť batériového úložiska, z ekonomického a technického hľadiska, pomocou výpočtu energetických a ...

Prečuch, Martin; Vrána, Michal; Vojtek, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Automatická hydroponická mikrofarma pro pěstování rostlin
Takács, Peter; Janoušek, Jiří; Szabó, Zoltán
2024 - Slovak
Táto práca sa zaoberá implementáciou návrhu hardvéru a softvéru pre existujúcu hydroponickú mikrofarmu. Práca obsahuje rešerš literatúry a internetu zameranú na automatizované pestovanie rastlín. V práci sú opísané a porovnané rôzne typy bezpôdnych pestovateľských systémov. Riešia sa všeobecné požiadavky na rastliny a diskutuje sa o týchto požiadavkách. V práci je opísané aj inštrumentácia pomocou špecifických komponentov. Systém zahŕňa riadiacu jednotku, ovládanie ohrevu a prevzdušňovania živného roztoku, nastaviteľné osvetlenie a snímače pH, EC a teploty vody a okolia. Okrem toho sa diskutuje o výhodách a nevýhodách dvoch vybraných mikroprocesorových jednotiek. Ďalej je v práci opísaná aj činnosť mikrokontroléra, ktorý riadi jednotlivé komponenty. Táto práca stručne opisuje všeobecné zapojenie jednotlivých komponentov a obsahuje schémy zapojenia a dosku plošných spojov. Táto práca opisuje program firmvéru a funkcie webového rozhrania, ktoré slúži na interakciu so systémom. Okrem toho je vybavený funkciami diaľkového ovládania a monitorovania prostredníctvom webového rozhrania s e-mailovými upozorneniami pre potreby externých zásahov. Súčasťou tejto práce je aj implementácia elektroniky z hľadiska montáže a kalibrácie. This thesis deals with the implementation of hardware and software design for an existing hydroponic micro-farm. The thesis includes a literature and internet search focused on automated plant cultivation. A description of different types of soilless cultivation systems is given in the thesis. General plant requirements are addressed and these requirements are thoroughly discussed. Instrumentation using specific components is also described in the thesis. The system integrates a control unit, heating and aeration controls for the nutrient solution, adjustable lighting, and sensors for pH, EC, and adjustable water and ambient temperature. In addition, the advantages and disadvantages of two selected microprocessor units are discussed. Further, the operation of the microcontroller that controls the individual components is also described in the thesis. This thesis briefly describes the general circuitry of each component and includes circuit diagrams and the schematic of a printed circuit board. This thesis describes the program of the firmware and the functions of the web interface used to interact with the system. Additionally, it features remote control and monitoring capabilities via a web interface, with email alerts for external intervention needs. This thesis also includes the implementation of the electronics in terms of assembly and calibration. Keywords: Hydroponics; Aeroponics; Aquaponics; NFT; DFT; EC; pH; CO$_2$; VOC; LED lightning; photoreceptors; photosynthesis; nutrients; Raspberry PI; ESP32; Firmware; WebGUI; Automatic dosing; calibration Available in a digital repository NRGL
Automatická hydroponická mikrofarma pro pěstování rostlin

Táto práca sa zaoberá implementáciou návrhu hardvéru a softvéru pre existujúcu hydroponickú mikrofarmu. Práca obsahuje rešerš literatúry a internetu zameranú na automatizované pestovanie rastlín. V ...

Takács, Peter; Janoušek, Jiří; Szabó, Zoltán
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases