Number of found documents: 1066

Matematika na pozadí geografických informačních systémů
Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Czech
V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí života lidí na celém světě. Mnohdy si ani uživatel neuvědomí, že právě geoinformatika v daný moment slouží k jeho lepšímu rozhodování. Příkladem může být navigace řidiče vozidla po silniční síti pro dosažení svého cíle. Aniž by to bylo zřejmé, tak onen řidič používá dohromady hned několik (geo)informačních technologií - samotný přístroj s GPS čipem, mapové podklady, vektorové vrstvy silniční sítě, letecký či družicový snímek, či 3D modely budov. Avšak na pozadí všeho je správná síťová analýza pro nalezení nejkratší/nejrychlejší cesty, jež využívá matematických algoritmů, jelikož se jedná o optimalizační úlohy v orientovaném a ohodnoceném grafu. A obdobně každá GIS analýza využívá matematického aparátu, ať jednoduchého nebo složitého. Účelem tohoto příspěvku není představení nových matematických formulí pro řešení prostorových analýz, ale ukázat použití základních matematických principů v nejrůznějších aplikacích. Autoři chtějí přiblížit čtenářům geoinformatiku jakožto aplikační vědní disciplínu, a podnítit tak jejich zájem o interdisciplinární spolupráci. Available in a digital repository NRGL
Matematika na pozadí geografických informačních systémů

V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) ...

Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Modelling of health monitoring signals and detection areas for aerospace structures
Šplíchal, Jan; Hlinka, Jiří
Czech
This paper is focused on Structural Health Monitoring (SHM) for aerospace use. It analyses the performance of commercially available finite element (FE) software packages for the simulation of propagation of ultrasonic guided waves (UGW) in typical aerospace structures. The purpose of the research is to support activities leading to the introduction of UGW based health monitoring on aerospace structures, as well as to support the design of future structures with integrated health monitoring. Activities are demonstrated on panels with growing complexity (adding different materials, sensors, damage types etc.). FE simulations are used to identify “detection areas” of UGW sensors. This output can be directly applied to the design of future aerospace structures with an integrated SHM system (to ensure the proper planning of the placement of UGW sensors). Keywords: Structural health monitoring (SHM); Ultrasonic guided waves (UGW); Finite element methods (FEM); damage detection Available in a digital repository NRGL
Modelling of health monitoring signals and detection areas for aerospace structures

This paper is focused on Structural Health Monitoring (SHM) for aerospace use. It analyses the performance of commercially available finite element (FE) software packages for the simulation of ...

Šplíchal, Jan; Hlinka, Jiří
Vysoké učení technické v Brně

Terraformation of Mars
Gabriel, Michael
Czech
Osídlení Marsu je pro lidstvo existenčně důležitý úkol, a ve stejné míře důležitý i ve smyslu poznání, je prvím krokem člověka mimo náš planetární systém. Celá problematika osídlení Marsu se skládá z mnoha problémů již vyřešených, řešitelných a zatím neznámých. Jak v jednotlivých problémech, tak v celém plánu osídlení, existuje nepřeberné množství řešení, ale dají se shrnout do tří hlavních skupin úkolů: dostat lidi na Mars, udržet se na Marsu na živu, udělat z Marsu planetu obyvatelnou pro člověka. Třetí ze tří hlavních skupin úkolů je nejzajímavější, časově nejnáročnější, ale, i když se to nezdá, principiálně nejjednodušší. V principu tohoto úkolu jde o to, ohřát Mars, čímž se odstartuje řetězec procesů, které povedou k obnovení husté atmosféry, dále je třeba přidat život, pokud tam už není, a ten se během následujících 100 000 let (±10 %) postará o dýchatelnou atmosféru pro člověka. S ohříváním planety má lidstvo čerstvé zkušenosti a zatím se zdá, že to umí velmi dobře. Zbývají otázky k vážné diskuzi: Jestli do tohoto procesu zasahovat. Když zasahovat, tak jak? Urychlit, tento proces? Jak ho provázat s lidskou přítomností? V této práci předpokládám, že jsme se rozhodli pro kolonizaci Marsu a jeho teraformaci. Cílem této práce bylo navrhnout autonomní systém, který bude založený na místních zdrojích a minimálně závislý na importu ze Země. Tento systém bude založen na existujících, nebo v blízké době vyvinutelných technologiích. V porovnání s konkurenčními postupy by měl být šetrný k prostředí, slučitelný se souběžnou kolonizací a méně závislý na zásobování ze Země. Keywords: osídlení Marsu; Mars settlement Available in a digital repository NRGL
Terraformation of Mars

Osídlení Marsu je pro lidstvo existenčně důležitý úkol, a ve stejné míře důležitý i ve smyslu poznání, je prvím krokem člověka mimo náš planetární systém. Celá problematika osídlení Marsu se skládá z ...

Gabriel, Michael
Vysoké učení technické v Brně

Structure and Architectonic Space
Kuda, Daniel
Czech
Architektonické dílo je syntézou tří základních determinantů, které se navzájem ovlivňují: prostoru, formy a hmoty. Současná moderní architektura je založena na návrhu prostoru, kdy tento návrh vychází z jiných zákonitostí, než jsou zákonitosti strukturální. Při platnosti vztahu prostor – hmota – forma by měl být výsledný prostor značně ovlivněn výběrem materiálu (hmoty) a následně konstrukčního systému (formy). Pro analýzu vnitřního architektonického prostoru jsem vybral stavby, které byly v době svého vzniku konstrukčně přelomové. Tyto stavby užívají k vytvoření prostoru jen jeden hlavní materiál, ze kterého vychází konstrukční systém. Výsledky analýz prokazují význam prostorového aspektu konstrukčního systému a naznačují přirozené konstrukční uspořádání každého materiálu. The architectural work is the synthesis of three fundamental determinants: space, form, and matter that interact with one another. The current modern architecture is based on the design of space, where the design is based on different rules than the structural ones. In the space-matter-form relationship, the resulting space should be greatly influenced by the choice of material (matter) and consequently of the structural system (form). For the analysis of internal architectural space, I chose buildings that were structurally new at the time of their creation. These buildings use only one main material to create space, from which the construction system comes out. The results of the analysis show the importance of the spatial aspect of the structural system and indicate the natural design of each material. Keywords: Konstrukce; architektonický prostor; materiál; hmota; forma; Structure; architectonic space; material; matter; form Available in a digital repository NRGL
Structure and Architectonic Space

Architektonické dílo je syntézou tří základních determinantů, které se navzájem ovlivňují: prostoru, formy a hmoty. Současná moderní architektura je založena na návrhu prostoru, kdy tento návrh ...

Kuda, Daniel
Vysoké učení technické v Brně

Interpretation of Traditional Structural Principles in Temporary Structures
Joja, Marie
Czech
Příspěvek se zaměřuje na tradiční strukturální principy historických staveb éry 18. - 19. století v regionu Znojma, které jsou mimo jiné zahrnuty v rámci projektu NAKI „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“. Předmětem práce je popis tradičních krovových systému vybraných historických objektů dané lokality. Cílem popisu je nalezení vhodného konstrukčního principu užitého v tradičním stavitelství, jenž by byl možno využít pro struktury dočasného charakteru. Dočasné konstrukce jsou spojeny s přechodnou funkční náplní, která je jednou z možných fází při plánované obnově opuštěných památek. Existence mnoha příkladů na mezinárodním poli dokládá úspěšnou obnovu chátrajících objektů za využití přechodného stavebního a provozního programu. Provedenou analýzou tradičního stavitelství byl nalezen vhodný konstrukční spoj pro návrh designu, který bude sloužit jako modulární prvek pro stavby dočasného charakteru. Jeho charakteristikou je nízkonákladová výroba a jednoduchá konstrukce, kterou je možno opětovně složit na jiných místech a přizpůsobit dalšímu využití. Význam práce spočívá v návrhu řešení elementárních konstrukcí objektů přechodné povahy, které jsou založeny na tradičních stavebních principech historických památek a doplňují zachovalou strukturu dané architektury. The paper focuses on traditional structural principles of historical buildings of the era 18 to 19 century in the Znojmo region, which are also included in the project „Identification and interpretation of origins, forms and transformations of Baroque cultural landscape of the South Moravian Borderland“. The aim of this work is to describe traditional roof frames of selected historical buildings of the area. The goal of the work is to find a suitable construction detail applied in the traditional roof frames, which would be used for a structure of temporary character. Temporary structures are associated with transient functional use, which can be one of the possible phases in the planned restoration of abandoned sites. The existence of many examples at the international level demonstrates successful redesign of dilapidated buildings by the use of temporary programme. The analysis of traditional structures proposed a suitable structural joint for a design of a modular element for the construction of temporary architecture. Its characteristic is the low-cost production and simple construction, which can be relocated to other places and adapted for further use. The significance of the work lies in the design of elementary structures of objects of a transitory nature, which are based on the traditional building principles of historical monuments and try to preserve structural uniqueness of the architecture. Keywords: tradiční stavitelství; krovové soustavy; vaznicová soustava; krokevní soustava; tesařské spoje; čepování; plátování; Znojemsko; barokní krajina; barokní architektura; vodní mlýn; dočasná architektura; pop-up; přechodné využití; modulární konstrukce; dřevě; traditional architecture; truss system; purlin system; rafter system; carpentry joints; tapping; plating; Znojmia; baroque landscape; baroque architecture; water mill; temporary architecture; pop-up; temporary use; modular design; wooden structure Available in a digital repository NRGL
Interpretation of Traditional Structural Principles in Temporary Structures

Příspěvek se zaměřuje na tradiční strukturální principy historických staveb éry 18. - 19. století v regionu Znojma, které jsou mimo jiné zahrnuty v rámci projektu NAKI „Identifikace a interpretace ...

Joja, Marie
Vysoké učení technické v Brně

Integral Design in Architecture
Kohout, Lukáš
Czech
Integrální návrh je přístup k navrhování, spojující dohromady profesní specializace, o kterých se běžně uvažuje separátně. Integrální návrh v sobě zahrnuje metody podporující specialisty z rozdílných profesních oblastí ke spolupráci za účelem vzniku integrovaného návrhu. Právě díky kooperaci jednotlivých profesích a také osob činných ve výstavbě již na samém počátku návrhu, lze dosáhnout významných úspor nejen při výstavbě, ale hlavně při provozu budovy. Tuto spolupráci lze vysledovat ve velkých projekčních kancelářích - u nás to býval SIAL a Pragerova GAMA, v zahraničí jde například o velká studia jako Behnish Architekten, MVRDV, Transsolar a další. Integrated design is an approach to design that incorporates specialism in different fields that are usually considered as separate professions. Integrated design brings together methods that support specialists from different fields of design and construction. Due to the cooperation between architects, engineers, owners and users established during this process, significant cost and resources reduction in construction is achieved. Described cooperation can be often found in large architectural businesses –we can find SIAL or GAMA in Czech Republic (more specifically in Czechoslovakia); MVRDV, Behnish Architekten and Transsolar in foreign countries. Keywords: integrální; návrh; proces; architektura; Integrated; design; process; architecture; IDP Available in a digital repository NRGL
Integral Design in Architecture

Integrální návrh je přístup k navrhování, spojující dohromady profesní specializace, o kterých se běžně uvažuje separátně. Integrální návrh v sobě zahrnuje metody podporující specialisty z rozdílných ...

Kohout, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Graz - process and transformation
Chroboczková, Adéla
Czech
Článek je zaměřen na urbanistické procesy transformace ve městě Graz. Z nich jsou v rámci novodobých transformačních urbanistických metod významné pro studium a možnou aplikaci u nás ty, které vychází z nejvýznamnějších urbanistických programů Urban, Urban II (Urban_Link Graz - West) a Smart City. Nejde jen o studium samotných programů, ale zejména procesů, které se v jednotlivých programech projevují, jako financování jednotlivých kroků, participace, komunikace a další podpůrné procesy. Tyto lokality a programy, s jejichž pomocí byly tyto lokality vytvořeny, mohou být nejen inspirací, ale možná i manuálem, jak pracovat s podobnými lokalitami v Brně. This paper focuses on the process of urban transformation of the city Graz. There are important methods for study and for possible application, that can be found in Graz. The methods are based on programs: Urban, Urban II (Urban_Link Graz - West) and Smart City. As a part of these programs were designed new types of methods and processes for funding, participation, information sharing and others. These new methods can be used as a manual, how to work with this issue in Brno. Some of them are likely to apply in Brno. Keywords: Graz; urbanismus; transformace; Smart City; postindustriální město; Graz urbanism; transformation; Smart City; post-industrial city Available in a digital repository NRGL
Graz - process and transformation

Článek je zaměřen na urbanistické procesy transformace ve městě Graz. Z nich jsou v rámci novodobých transformačních urbanistických metod významné pro studium a možnou aplikaci u nás ty, které vychází ...

Chroboczková, Adéla
Vysoké učení technické v Brně

Architectural Design as a Tool of Social Integration
Kripnerová, Karolína
Czech
Uvedený výzkum si klade za cíl prozkoumat úlohu architektury na poli sociální integrace, v prevenci bezdomovectví. Představuje stav problematiky a cílovou skupinu, na kterou je výzkum zaměřen - na mladé lidi vycházející z ústavní péče. Předkládá dosud zjištěná doporučení a závěry, které se týkají principů navrhování. Uvádí zahraniční inspiraci pro české prostředí. This research aims to explore the role of architecture in the field of social integration, the prevention of homelessness. It represents the state of the problem and the target group - the research is aimed at young people coming out of institutional care. It presents yet identified recommendations and conclusions concerning the principles of design and foreign inspiration for the Czech environment. Keywords: bezdomovectví; architektura; navrhování; integrace; prevence; homelessness; architecture; design; integration; prevention Available in a digital repository NRGL
Architectural Design as a Tool of Social Integration

Uvedený výzkum si klade za cíl prozkoumat úlohu architektury na poli sociální integrace, v prevenci bezdomovectví. Představuje stav problematiky a cílovou skupinu, na kterou je výzkum zaměřen - na ...

Kripnerová, Karolína
Vysoké učení technické v Brně

Teorie prospektu: Základní principy a pojmy
Fojtů, Kateřina
Czech
Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, nikdy nebudou dokonale informováni o produktu či službě, kterou si chtějí koupit. V reálném světě není člověk racionální. Je ovlivněn svými emocemi, náladami, tím, jak mu byla informace podána. Vlivů, které člověka ovlivňují, je tedy mnoho. A rozhodně ani jeden z nich nevede k tomu, že by člověk maximalizoval svůj užitek na základě racionálních rozhodnutí. Naopak lidé se snaží nějakým způsobem eliminovat riziko, které podstupují. Každé rozhodnutí, které učiníme, s sebou nese jisté riziko. Toto riziko se snažíme eliminovat a to především informacemi, které se snažíme před učiněním rozhodnutí nashromáždit. Rozhodovací proces se vždy odvíjí od nashromážděných informací a způsobem prezentace těchto informací, ať už se rozhodujeme o tom, zda pojedeme na dovolenou, nebo který notebook si koupíme. Jedná z takovýchto teorií zabývající se rozhodováním v podmínkách rizika a nejistoty je teorie prospektu. Autory této teorie jsou Amos Tversky a Daniel Kahneman, kteří poprvé představili teorii prospektu v článku Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk (1979). Cílem tohoto článku je popsat seznámit čtenáře se základními principy této teorie a základními pojmy, které jsou s ní spojeny. Keywords: teorie prospektu; rozhodování; hodnotová funkce; pravděpodobnost; zisk; ztráta Available in a digital repository NRGL
Teorie prospektu: Základní principy a pojmy

Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, ...

Fojtů, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně

Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, Drahomír; Frydrýn, Michal; Marek, Zdeněk
Czech
Článek vychází ze současného stavu možností soudně znalecké analýzy dopravních nehod. V dnešní době jsou již velmi podrobně propracovány metody výpočtů nehodových dějů, chování modelů dopravních prostředků před střetem, během něj a po střetu. I přes rozsáhlý matematický popis chování jednotlivých entit při výpočtu se jedná o simulaci a výsledek je závislý na dosazených vstupních hodnotách a počátečních podmínkách. Tyto informace jsou nezastupitelné a jen obtížně je lze nahradit, neboť mají podstatný vliv na řešení nehodového děje a tedy i na výsledek znaleckého zkoumání. Available in a digital repository NRGL
Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti

Článek vychází ze současného stavu možností soudně znalecké analýzy dopravních nehod. V dnešní době jsou již velmi podrobně propracovány metody výpočtů nehodových dějů, chování modelů dopravních ...

Schmidt, Drahomír; Frydrýn, Michal; Marek, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases