Number of found documents: 27608
Published from to

Populační vývoj malých měst v Česku a jeho podmíněnosti
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje malých měst v České republice a jeho podmíněnostmi. Vývoj je sledován zejména v období Českého postsocialismu, tedy mezi lety 1989-2021. Primární data užita k analýza populačního vývoje vychází z databáze demografických údajů za obce ČR v sledující období 1971 2022 a dostupné na ČSÚ. Pro zmapování demografického vývoje malých měst byla užita dvoustupňová analýza. První stupeň sleduje změny v počtu obyvatel v jednotlivých letech. Druhá analýza sleduje konkrétní malá města na základě typologie prostoru. Tato hloubková analýza má včetně sledování populačního vývoje přiblížit také vzdělanostní strukturu, případně jiné lokálně významné faktory a hlubší nahlédnutí do děje v městech. Pro potřeby druhého stupně analýzy jsou využita data regionálního informačního systému a projektových plánů obcí. Výsledek této dvoustupňové analýzy napomáhá predikci budoucího vývoje malých měst v České republice. Keywords: demografický vývoj; malá města; podmíněnosti Available in digital repository of ZČU.
Populační vývoj malých měst v Česku a jeho podmíněnosti

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje malých měst v České republice a jeho podmíněnostmi. Vývoj je sledován zejména v období Českého postsocialismu, tedy mezi lety ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Komparace vývoje úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe
2024 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe v rámci stanoveného období 1990-2019. V práci je komparováno šest hlavních příčin úmrtí (konkrétně úmrtí na komplikace spojené s AIDS, průjmová onemocnění, infekce dolních cest dýchacích, neonatální poruchy, malárie a ischemická choroba srdeční) pomocí specifické míry úmrtnosti v jednotlivých afrických regionech. Keywords: africké regiony; afrika; infekční onemocnění; komparace; neinfekční onemocnění; příčina úmrtí; úmrtnost Available in digital repository of ZČU.
Komparace vývoje úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe

Bakalářská práce se zabývá vývojem úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe v rámci stanoveného období 1990-2019. V práci je komparováno šest hlavních příčin úmrtí (konkrétně úmrtí na komplikace spojené s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Aglomerační efekty v průmyslové zóně Borská pole v Plzni
2024 -
Bakalářská práce se zabývá průmyslovou zónou Borská pole v Plzni. Cíle práce jsou zjistit proč si ekonomické subjekty vybraly pro svou lokalizaci průmyslovou zónu Borská pole a jestli a případně jak, spolupracují tyto subjekty mezi sebou a se Západočeskou univerzitou. Teoretická část práce se věnuje základnímu vymezení důležitých témat. Je představena průmyslová zóna Borská pole, důvody jejího vzniku a vývoj. Navazuje praktická část práce, která se zaměřuje na naplnění cílů práce na základě vlastního výzkumu. Bylo realizováno dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci firem a důležitých organizací. Bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími faktory lokalizace jsou dostupnost kvalifikované pracovní síly, napojení na dopravní infrastrukturu a blízkost Západočeské univerzity. Mezipodniková spolupráce je nejčastěji realizována v oblasti výroby nebo výzkumu a vývoje. Spolupráce se Západočeskou univerzitou probíhá nejčastěji formou spolupráce na studentských pracích, zajišťování praxí, pořádání exkurzí nebo smluvního výzkumu. Keywords: průmyslová zóna borská pole; lokalizace ekonomických subjektů; aglomerační efekty; spolupráce ekonomických subjektů; spolupráce podniků a univerzit Available in digital repository of ZČU.
Aglomerační efekty v průmyslové zóně Borská pole v Plzni

Bakalářská práce se zabývá průmyslovou zónou Borská pole v Plzni. Cíle práce jsou zjistit proč si ekonomické subjekty vybraly pro svou lokalizaci průmyslovou zónu Borská pole a jestli a případně jak, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Geografické faktory volební podpory koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem geografických faktorů na volební podporu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v České republice. Řeší prostorové rozložení volební podpory a analyzuje ji ve vztahu k různým sociodemografickým faktorům. S využitím kvantitativní metodologie studie využívá Pearsonovy korelační koeficienty ke zkoumání vztahu mezi volební podporou koalice SPOLU a faktory, jako jsou mimo jiné hustota zalidnění, dosažené vzdělání, náboženská příslušnost a míra nezaměstnanosti. Hlavní zjištění ukazují, že vyšší vzdělanostní úroveň a hustota obyvatelstva silně korelují s vyšší podporou SPOLU, zatímco regiony s vyšší nezaměstnaností vykazují nižší podporu. Tyto výsledky podtrhují přitažlivost koalice v městských a vzdělanějších demografických skupinách. Práce přispívá k poznání politické geografie v České republice a naznačuje, že geografický a socioekonomický kontext významně ovlivňuje volební výsledky. Keywords: geografické faktory; spolu; teorie konfliktních linií; teorie ekonomického hlasování; pearsonův korelační koeficient Available in digital repository of ZČU.
Geografické faktory volební podpory koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem geografických faktorů na volební podporu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v České republice. Řeší prostorové rozložení volební podpory ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Geografický obsah v online prostoru: analýza vybraných tvůrců na platformě Youtube
2024 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na geografický obsah na internetové platformě Youtube. Cílem práce je představit a analyzovat vybrané tvůrce geografického obsahu, kteří se zabývají oborem geografie sídel a příbuznými tématy, vysvětlit problematiku která se může vyskytnout v souvislosti s online prostorem, vytvořit přehled tvůrců na základě zkoumaných témat a mapovou vizualizaci vybraných ukázek prezentovaného obsahu. Nejprve je teoreticky vymezena geografie a vybrána konkrétní subdisciplína, kterou se práce dále zabývá, poté je představena platforma Youtube a základní problematika online obsahu. Následuje představení vybraných tvůrců a ukázky jejich obsahu společně s mapovou vizualizací. Následuje diskuze výsledků práce a vyhodnocení zjištěných skutečností. Keywords: platforma youtube; online obsah; geografie sídel; urbanismus; územní plánování Available in digital repository of ZČU.
Geografický obsah v online prostoru: analýza vybraných tvůrců na platformě Youtube

Tato bakalářská práce se zaměřuje na geografický obsah na internetové platformě Youtube. Cílem práce je představit a analyzovat vybrané tvůrce geografického obsahu, kteří se zabývají oborem geografie ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Regionální socioekonomická diferenciace v župě Nógrád
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá regionální socioekonomickou diferenciací v župě Nógrád za monitorované období mezi lety 2005 až 2019. Výzkumná část práce čerpá ze skalárních a vektorových ukazatelů, v rámci, nichž byla provedena analýza území. Následně byla provedena syntéza, která ztvárnila jednotlivé kategorie a typy specifických území. Hlavním cílem práce je především určit a objasnit socioekonomickou situaci v župě Nógrád a popsat důvody regionálních rozdílů. Závěrečné výsledky popisují tvorbu polarizace a zároveň popisují příčiny, které vedly k socioekonomické diferenciace v župě Nógrád. Keywords: jádro; periferie; polarizace; regionální rozdíly; socioekonomická diferenciace; župa nógrád Available in digital repository of ZČU.
Regionální socioekonomická diferenciace v župě Nógrád

Tato bakalářská práce se zabývá regionální socioekonomickou diferenciací v župě Nógrád za monitorované období mezi lety 2005 až 2019. Výzkumná část práce čerpá ze skalárních a vektorových ukazatelů, v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Srovnání přístupů k udržitelnému rozvoji univerzitních kampusů v Česku a Kalifornii - případové studie ZČU a CSUSB
2024 -
Tato práce zkoumá přístupy univerzitních kampusů v České republice a Kalifornii k udržitelnému rozvoji se zaměřením na případové studie ZČU a CSUSB. Výzkum podtrhuje rostoucí význam udržitelnosti ve vysokoškolském vzdělávání, který je dán environmentálními, ekonomickými a sociálními požadavky. Na základě srovnávací analýzy studie hodnotí efektivitu postupů udržitelnosti a jejich začlenění do provozu kampusů a strategických rámců. Z metodologického hlediska práce využívá smíšený přístup kombinující kvalitativní data a kvantitativní analýzu dat. Terénní měření a dotazníkové šetření na obou univerzitách poskytly základ pro pochopení diferencovaných postupů jednotlivých kampusů. Zjištění výzkumu ukazují, že ačkoli obě instituce usilují o implementaci udržitelných opatření, existují výrazné rozdíly v implementaci a výsledcích způsobené kulturním, ekonomickým a regulačním prostředím. Studie vyzdvihuje úspěšné postupy a identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a nabízí poznatky o tom, jak mohou univerzity posílit své úsilí o udržitelnost. Keywords: udržitelný rozvoj; udržitelné univerzitní kampusy; případová studie Available in digital repository of ZČU.
Srovnání přístupů k udržitelnému rozvoji univerzitních kampusů v Česku a Kalifornii - případové studie ZČU a CSUSB

Tato práce zkoumá přístupy univerzitních kampusů v České republice a Kalifornii k udržitelnému rozvoji se zaměřením na případové studie ZČU a CSUSB. Výzkum podtrhuje rostoucí význam udržitelnosti ve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Volnočasové chování studentů středních škol ve městě Plzeň
2024 -
Tématem této bakalářské práce je volnočasové chování studentů středních škol konkrétně v západočeském městě Plzeň. Cílem této práce je zanalyzovat jak, kde a s kým středoškoláci volný čas tráví a navrhnout řešení na případná zlepšení v tématice volného času. Práce se skládá ze dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je definovaný pojem volného času, jeho historie, jak se dělí. Dále také sociální vlivy v rámci skupiny, negativní dopady a také vliv digitálních technologií. Posledním větším celkem teoretické části jsou konkrétní místa v Plzni, kde je možné volný čas trávit a zároveň, jak je možné se v Plzni dopravovat. Praktická část se zabývá zpracováním informací, které byly zjištěny v rámci dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření je nejenom zanalyzovat informace, ale také z výsledků zjistit, jak by studenti sami zlepšovali možnosti trávení volného času v Plzni a které aktivity nejvíce podporují. Keywords: volný čas; střední školy; studenti; volnočasové aktivity Available in digital repository of ZČU.
Volnočasové chování studentů středních škol ve městě Plzeň

Tématem této bakalářské práce je volnočasové chování studentů středních škol konkrétně v západočeském městě Plzeň. Cílem této práce je zanalyzovat jak, kde a s kým středoškoláci volný čas tráví a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Variabilita pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů v Čechách
2024 -
Tato bakalářská práce poukazuje na rozsáhlou variabilitu pohřebního ritu v období kultury nálevkovitých pohárů na území Čech. Řeší kontexty v hrobových jamách, sídlištních kontextech, pod mohylami a v příkopovém ohrazení v závislosti na pohřbeném jedinci společně s jeho pohřební výbavou. Keywords: kulturanalevkovitychpoharu; eneolit; pohrebniritus; pohrbivani; smrt; hrob Available in digital repository of ZČU.
Variabilita pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů v Čechách

Tato bakalářská práce poukazuje na rozsáhlou variabilitu pohřebního ritu v období kultury nálevkovitých pohárů na území Čech. Řeší kontexty v hrobových jamách, sídlištních kontextech, pod mohylami a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Archeologie tzv. "Norimberské cesty" v úseku mezi Prahou a Plzní.
2024 -
Cílem bakalářské práce je lokalizace a odborné posouzení reliktů "Norimberské cesty" a "Řezenské cesty" v dosud nezpracovaném úseku mezi Prahou a Plzní. K tomu budou využity především metody nedestruktivního archeologického výzkumu a bude proveden detektorový průzkum vybrané části této cesty. Součástí práce bude odborná mapa definující jasně nejen dochování jednotlivých částí cesty, ale i její celkový průběh. Definována bude spojitost významné komunikace na sídelní, vojenské, hospodářské a další aktivity v jejím bezprostředním okolí v průběhu středověku a raném novověku. Keywords: řezenská cesta; norimberská cesta; říšská cesta; středověk; raný novověk; cesta mezi prahou a plzní. Available in digital repository of ZČU.
Archeologie tzv. "Norimberské cesty" v úseku mezi Prahou a Plzní.

Cílem bakalářské práce je lokalizace a odborné posouzení reliktů "Norimberské cesty" a "Řezenské cesty" v dosud nezpracovaném úseku mezi Prahou a Plzní. K tomu budou využity především metody ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases