Number of found documents: 1043
Published from to

Náklady exekučního řízení
2024 -
V prvé řadě na ně pohlíží z pohledu exekučního řízení, ale také v ve zcela jiném kontextu. Vedle definování faktorů ovlivňujících exekuční řízení, nebo rozboru rozhodování o nákladech exekuce také porovnává odměňování jiných právnických profesí. Součástí práce je také jakési zhodnocení evoluce technologií ve vazbě na náklady exekuce. Podrobně je zpracována nejen konkrétní právní úprava, ale také otázka teritoriálního principu a jeho vazby na náklady exekuce Stěžejní kapitolou a přínosem práce je autorkou prezentovaný pětibodový test. Pětibodový test, jak naznačuje jeho název sestává z pěti na sebe navazujících testů, které je třeba aplikovat chronologicky. První je test časový (určí se právní úprava, kterou pro rozhodnutí použijeme), test fázový (určí v jaké fázi se právě rozhoduje, následuje test nákladový (posouzení nákladů exekuce), test zavinění (posoudí vinu na výsledku řízení v jednotlivých fázích) a nakonec test přiměřenosti a vhodnosti, který umožňuje zhodnotit jednotlivá specifika konkrétních exekučních řízení. Použitím pětibodového testu v rozhodovací praxi by se zřejmě podařilo odstranit problémy, které oblast rozhodování o nákladech exekuce provází. Keywords: exekutor; exekuce; náklady; náklady řízení; příkaz k úhradě nákladů; teritoriallita Available in digital repository of ZČU.
Náklady exekučního řízení

V prvé řadě na ně pohlíží z pohledu exekučního řízení, ale také v ve zcela jiném kontextu. Vedle definování faktorů ovlivňujících exekuční řízení, nebo rozboru rozhodování o nákladech exekuce také ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Terciární vzdělávání a jeho vliv na hospodářský rozvoj v členských státech EU
2024 -
Cílem práce je analyzovat vztah mezi vzděláním a ekonomickým růstem s důrazem na strukturu vzdělání, která často zůstává opomíjena. Ačkoli pozitivní vliv vzdělání na ekonomiku a ekonomický růst je často považován za samozřejmost a podpořen teorií, na empirické úrovni často překvapivě selhává. Jak dokazují výzkumné práce Holmese (2013) a Holmesa a Mayhewa (2016), odhady ekonomického růstu vyvolaného vysokoškolským vzděláním mohou být citlivé na výzkumná data zahrnutá do analýzy. Navíc autoři naznačili, že se systematicky objevuje měřicí chyba. V současnosti, přestože existuje více vysoce kvalitních dat, může stále způsobovat obtíže při provádění analýz mezi zeměmi, protože "neukazují žádný vliv vysokoškolského vzdělání na růst" (Holmes, 2013, s. 34). Tato práce přispívá k současnému stavu poznatků zejména zaměřením na STEM (science, technology, engineering, maths) vzdělání a také zohledněním genderových rozdílů. Pomocí standardních ekonometrických metod spolu s modelováním strukturálních rovnic (SEM) a Bayesian Model Averaging (BMA) byl prozkoumán vztah mezi vysokoškolským vzděláním, ekonomickým růstem a rozdíly ve mzdách mezi pohlavími. Předběžné výsledky ukazují, že podíl populace s terciárním vzděláním nemá významný vliv na ekonomický růst. Nicméně, pokud se zaměříme pouze na STEM vzdělání, efekt se stal statisticky významným a pozitivním. Poměrně překvapivě se zdá, že ženy s terciárním vzděláním mají nižší vliv na ekonomický růst ve srovnání s mužskými absolventy. To však není způsobeno samotným pohlavím, ale opět skutečností, že je nízký podíl žen ve STEM oborech. Pro podporu míry růstu je důležité nejen přitahovat mladé lidi, zejména ženy, ke STEM vzdělání, ale také zlepšovat podmínky na trhu práce a odstraňovat možné sociální, legislativní a genderové omezení. Skutečnost, že se zvyšuje poměr osob s vysokoškolským vzděláním, sám o sobě nezaručuje budoucí ekonomický růst. Keywords: vysokoškolské vzdělávání; ekonomický rozvoj; ekonomický růst; metody bma; ekonomika vzdělávání. Available in digital repository of ZČU.
Terciární vzdělávání a jeho vliv na hospodářský rozvoj v členských státech EU

Cílem práce je analyzovat vztah mezi vzděláním a ekonomickým růstem s důrazem na strukturu vzdělání, která často zůstává opomíjena. Ačkoli pozitivní vliv vzdělání na ekonomiku a ekonomický růst je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

High temperaturemachanical properties of AM-materials
2024 -
This research investigates the high-temperature mechanical behavior of FGMs SS316L/IN718 fabricated by LDED, addressing a critical gap in understanding their post-deposition properties. The results show that process parameters, heat treatment and sample orientation significantly influence the mechanical characteristics of both individual materials and the composite FGMs. The study demonstrates that SS316L/IN718 through LDED has considerable promise for high-temperature uses, offering enhanced performance and a broader range of applications. Keywords: directed energy deposition; functionally graded materials; in718; ss316l; tensile properties; anisotropy; heat treatment; laser power; laser beam; creep; microstructure Available in digital repository of ZČU.
High temperaturemachanical properties of AM-materials

This research investigates the high-temperature mechanical behavior of FGMs SS316L/IN718 fabricated by LDED, addressing a critical gap in understanding their post-deposition properties. The results ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Modelling and simulation in electromagnetic compatibility
2024 -
This work presents compact electromagnetic sensors usable for electromagnetic compatibility (EMC) measurements. Currently, the utilized standardized 3D antennas are relatively large in size and, in some cases, not very suitable in terms of their electrical parameters and dimensions. This dissertation focuses on the possibility of realizing and using 2D sensors of compact sizes. Five structures of electromagnetic sensors have been designed, fabricated, and tested at the University of West Bohemia's EMC laboratory. Moreover, the practical verifications of the proposed structures showed promising results. The first design is a broadband Printed biconical dipole (PBD) antenna with a balun feeding method. The projection of a classical biconical antenna has inspired the proposed shape. Furthermore, the balun feeding method provides the wide impedance bandwidth. The second structure comprises of 12 elements Printed logperiodic biconical dipole array (PLPBDA) antenna, where each element is derived as the first design. Moreover, PLPBDA antenna exhibited convenient findings in terms of size reduction and bandwidth enhancement. The third design consists of Dual-stacked log periodic biconical dipole array (DSLPBDA) antenna by stacking two LPBDA antennas with angles of 30° and 50° for the inner and outer layers. Regarding the EMC requirements, the achieved radiation pattern results of DSLPBDA antenna enabled it to work as a reference antenna for radiated emission and immunity tests. The fourth work proposes three broadband spiral circular magnetic probes for EMC measurement; One Face Three Loops (1F3L), Two Face Three Loops (2F3L), and One Face One Loop (1F1L) structures. Due to its more selective area, the 1F3L structure performs better than the 2F3L structure while the 1F1L structure offers wider bandwidth than 1F3L one due to reduce the parasitic capacitor. The fifth structure demonstrates a novel highsensitivity magnetic probe switchable from broadband to multinarrowband via a PINdiode. The achieved narrowband high sensitivity is also tuned across the most critical applications with the help of the varactor diode. The frequency and radiation characteristics of the proposed antennas in terms of bandwidth, size, gain, antenna factor and radiation pattern are compared with that of the classical antenna offered for sale. Moreover, the early design of switchable broadband magnetic probe is evaluated alongside the classical magnetic probe offered for sale regarding sensitivity, spatial resolution, and isolation. The comparison results of antennas and probes are listed in tables and showed good agreement. Keywords: electromagnetic sensor; electromagnetic interference; electromagnetic compatibility; pbd antenna; plpbda antenna dslpbda antenna; and magnetic probe. Available in digital repository of ZČU.
Modelling and simulation in electromagnetic compatibility

This work presents compact electromagnetic sensors usable for electromagnetic compatibility (EMC) measurements. Currently, the utilized standardized 3D antennas are relatively large in size and, in ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Zagadnienia typologii i chronologii zabytków archeologicznych z fazy wcesnopaństwowej (koniec X ? połowa XIII w.) na Rusi południowo-zachodniej. Formování raně středověkého státu z pohledu archeologie. Otázky typologie a chronologie archeologických památek (konec 10. ? polovina 13. století) na jihozápadní Rusi.
2024 -
Archeologia jest nauką, która bada przeszłość ludzkości w oparciu o pozostawione przez człowieka świadectwa materialne - zabytki. Do podstawowych zadań archeologów próbujących rekonstruować przeszłe procesy kulturowe należy ustalenie, kiedy obiekty te były częścią kultury żywej, kiedy zaś zmieniły kontekst, stając się źródłami archeologicznymi. Jakość tych rekonstrukcji - prawidłowe uchwycenie dynamiki zmian w minionych społeczeństwach - w wysokim stopniu zależy właśnie od dokładności w określeniu wieku zabytków archeologicznych. Niniejsza rozprawa poświęcona jest podstawom i metodom datowania materialnych pozostałości trwającej ok. dwa i pół stulecia fazy wczesnopaństwowej wczesnego średniowiecza na zachodnich ziemiach współczesnej Ukrainy. Na dysertację składają się obszerne wstęp i zakończenie oraz książka i kilkanaście artykułów autora wybranych spośród publikacji ogłoszonych drukiem w latach 2002-2023 w kilku krajach europejskich. W pracach tych autor poddał analizie różne rodzaje zabytków archeologicznych - zarówno ruchomych (militaria, ozdoby i in.; w tym też skarby), jak i nieruchomych (grodziska, cmentarzyska). Przedstawił aktualny stan badań nad nimi, a w wypadku zabytków ruchomych zwykle także ocenę ich przydatności jako wyznaczników chronologii. Wprowadził do obiegu naukowego szereg propozycji w zakresie typologii i datowania tych materiałów. Ze szczególną uwagą autor zajął się niezwykle ważną nekropolą z pochówkami drużynnymi (ok. X/XI w.) w Podhorcach-Pleśnisku, która budzi duże zainteresowanie w środowisku mediewistów europejskich. Na końcu zamieścił artykuł, w którym przedstawił poglądy na metodykę datowania w zachodnioukraińskiej archeologii średniowiecza. Autor rozpatrywał okres od końca X do połowy XIII w., któremu odpowiada jednostka kulturowa określana mianem kultury staroruskiej. Jej początek na omawianym terenie wyznaczyć można na schyłek X w., kiedy to ekspandujące ku zachodowi państwo ruskie Włodzimierza Wielkiego rozciągnęło się na ziemie nad Horyniem oraz górnymi Bugiem, Dniestrem i Sanem. Nie kończy się ona wraz z wczesnym średniowieczem, ale wykracza poza omawiany okres o z górą stulecie w ramach księstw ruskich, a następnie trwa jako jeden z nurtów kulturowych w ramach państwowości polskiej i litewskiej. Przeobrażenia w kulturze staroruskiej, jakie zachodziły ok. połowy XIII w. wiążą się m.in. ze zniszczeniami spowodowanymi nawałą mongolską Batu-chana w zimie 1240/1241 r. Najazd ten stanowił niewątpliwą cezurę w dziejach Rusi, choć wciąż kwestią do rozważań pozostaje stopień zmian w jej kulturze. Właśnie wtedy rozpoczął się na omawianym obszarze ostatni okres odrębnego bytu politycznego, który pod względem archeologicznym jest rozpoznany bardzo słabo. Zasięg terytorialny pracy obejmuje głównie zachodnie obwody współczesnej Ukrainy, jednak w niektórych pracach autor uwzględnił znaleziska spoza tego obszaru, w tym z obecnego terenu Polski. Dzisiejsze granice administracyjne wykorzystał wyłącznie ze względów praktycznych. Nie odpowiadają one żadnemu wczesnośredniowiecznemu podziałowi politycznemu ani w okresie plemiennym, gdy omawiany obszar był częścią wielkiego - rozciągającego się od Łaby do Dniepru - i słabo zróżnicowanego wewnętrznie kontinuum kulturowego, którego wschodnia część otrzymała nazwę kultury rajkowskiej (Łuka Rajkowiecka), ani w państwowym, gdy wchodził w skład Rusi (Kijowskiej), a później księstw sukcesyjnych. Tak samo jest z późnośredniowiecznymi granicami politycznymi, czy to jeszcze w czasach księstw ruskich, czy w składzie Litwy, Polski lub Węgier. Keywords: średniowiecze; państwowość; ruś; zachodnia ukraina; zabytki archeologiczne Available in digital repository of ZČU.
Zagadnienia typologii i chronologii zabytków archeologicznych z fazy wcesnopaństwowej (koniec X ? połowa XIII w.) na Rusi południowo-zachodniej. Formování raně středověkého státu z pohledu archeologie. Otázky typologie a chronologie archeologických památek (konec 10. ? polovina 13. století) na jihozápadní Rusi.

Archeologia jest nauką, która bada przeszłość ludzkości w oparciu o pozostawione przez człowieka świadectwa materialne - zabytki. Do podstawowych zadań archeologów próbujących rekonstruować przeszłe ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Nízkoteplotní škálovatelná syntéza silně termochromických povlaků na bázi VO2 s nízkou přechodovou teplotou
2024 -
Silně termochromické povlaky YSZ/V0.986W0.014O2/YSZ (YSZ označuje ytriem stabilizovaný ZrO2) byly připraveny pomocí škálovatelné techniky magnetronového naprašování na běžném sodno-vápenatém skle při relativně nízké teplotě povrchu substrátu (Ts = 350 °C) a bez jakéhokoli předpětí na substrátu. Termochromické vrstvy V0.986W0.014O2 byly syntetizovány magnetronovým naprašováním s hlubokými oscilacemi a pulzní regulací toku reaktivního plynu z V-W terče. Antireflexní vrstvy YSZ byly deponovány pomocí řízeného vysokovýkonového pulzního magnetronového naprašování ze Zr-Y terče. Design povlaku využívající interferenci druhého řádu u vrstev YSZ byl použit jak ke zvýšení integrální transmitance ve viditelné oblasti (Tlum), tak modulace solární transmitance (Tsol). Kompaktní krystalická struktura dolní antireflexní vrstvy dále zlepšuje krystalinitu VO2, zatímco horní antireflexní vrstva poskytuje mechanickou a environmentální ochranu pro termochromickou vrstvu. Povlaky YSZ/V0.986W0.014O2/YSZ vykazují přechodovou teplotu Ttr = 33-35 °C s Tlum = 64,5 % a Tsol = 7,8 % pro tloušťku V0.986W0.014O2 37 nm či Tlum = 46,1 % a Tsol = 13,2 % pro tloušťku V0.986W0.014O2 67 nm. Bylo zjištěno, že nastavení množství O2 ve směsi plynů určuje nejen elementární a fázové složení filmů a jejich depoziční rychlost, ale také krystalinitu termochromické fáze VO2 v nich. Výsledky jsou důležité pro další zlepšení této nové škálovatelné techniky magnetronového naprašování pro rychlou (53 nm min-1) syntézu vysoce účinných trvanlivých termochromických vrstev na bázi VO2 určených pro aplikaci na chytrá okna. Dále byly připraveny silně termochromické povlaky YSZ/V0.855W0.018Sr0.127O2/SiO2 (další zvýšení obsahu Sr vedlo k postupnému snižování Tsol na nulu) pomocí škálovatelné depoziční techniky na standardním skle při nízké Ts = 320 °C a bez jakéhokoli předpětí na substrátu. Reaktivní vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování s pulzní zpětnovazebnou kontrolou O2 umožnilo přípravu krystalického stechiometrického VO2 dopovaného wolframem a stronciem. Dopování VO2 wolframem snižuje jeho Ttr, zatímco dopování VO2 stronciem významně zvyšuje Tlum. Design termochromických povlaků opět využívá interferenci druhého řádu. Připravené vrstvy vykazují Ttr = 22 °C, Tlum = 63,7 % (nízkoteplotní fáze) či 60,7 % (vysokoteplotní fáze) a Tsol = 11,2 %. Taková kombinace vlastností (spolu s nízkou Ts) splňuje požadavky na velkoplošnou implementaci VO2 na prosklené části budov a dosud nebyla v odborné literatuře představena. Keywords: chytrá okna; silně termochromické povlaky; wolframem a stronciem dopovaný vo2; škálovatelná technika; kontrolovaný reaktivní hipims; nízká přechodová a depoziční teplota Available in digital repository of ZČU.
Nízkoteplotní škálovatelná syntéza silně termochromických povlaků na bázi VO2 s nízkou přechodovou teplotou

Silně termochromické povlaky YSZ/V0.986W0.014O2/YSZ (YSZ označuje ytriem stabilizovaný ZrO2) byly připraveny pomocí škálovatelné techniky magnetronového naprašování na běžném sodno-vápenatém skle při ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vliv Průmyslu 4.0 na požadavky kladené na ERP systémy
2024 -
Předložená disertační práce se zabývá problematikou toho, nakolik současný rychlý rozvoj především informačních a komunikačních technologií, označovaný v odborné literatuře jako "Čtvrtá průmyslová revoluce" nebo vznik "Průmyslu 4.0" ovlivňuje podnikové informační systémy kategorie "Enterprise Resource Planning" (ERP), které představují centrální prvek informační infrastruktury podniku. Tuto otázku se práce snaží zodpovědět na základě výsledků smíšeného výzkumu, obsahujícího jak kvantitativní, tak kvalitativní část. První kapitola představuje základní východiska pro zpracování zbytku práce v podobě definování cílů práce, oblasti a tématu výzkumu a použitých metod. Druhá kapitola se poté zabývá teoretickým pozadím jednotlivých zkoumaných pojmů, kdy nejprve popisuje historický vývoj a současný stav ERP systémů a následně problematiku Čtvrté průmyslové revoluce a Průmyslu 4.0, s důrazem na vymezení aktuálního obsahu těchto pojmů z technologického hlediska. Ve třetí kapitole je diskutován vzájemný vztah ERP systémů a Průmyslu 4.0, a to na základě realizované systematické rešerše odborné literatury zabývající se touto problematikou. Zbývající kapitoly poté již představují výsledky empirického výzkumu, zkoumajícího na jedné straně technologické i funkční požadavky, které uživatelé ERP systémů na tyto systémy v souvislosti s rozvojem Průmyslu 4.0 kladou, na straně druhé pak to, do jaké míry a jakým způsobem jednotlivé ERP systémy tyto požadavky reflektují. Výzkum zabývající se požadavky uživatelů měl kvantitativní charakter, byl realizován formou dotazníkového šetření, které je popsáno v kapitole 4. Reflexe těchto požadavků v jednotlivých systémech byla naproti tomu zjišťována prostřednictvím kvalitativního výzkumu ve formě výzkumných rozhovorů s dodavateli těchto systémů, které jsou popsány v kapitole 5. Poslední, šestá kapitola potom obsahuje návrh modelu zralosti, určeného pro posouzení kompatibility ERP systému s relevantními technologiemi Průmyslu 4.0. Model byl zkonstruován na základě zjištění získaných ze systematické rešerše literatury, představené v kapitole 3, a výsledků empirického výzkumu z kapitol 4 a 5. Může sloužit jak pro potřeby podniků, které aktuálně řeší otázku výběru vhodného ERP systému, tak pro výrobce těchto systémů při rozhodování o směru jejich dalšího vývoje. Keywords: čtvrtá průmyslová revoluce; erp systémy; podnikové informační systémy; průmysl 4.0 Available in digital repository of ZČU.
Vliv Průmyslu 4.0 na požadavky kladené na ERP systémy

Předložená disertační práce se zabývá problematikou toho, nakolik současný rychlý rozvoj především informačních a komunikačních technologií, označovaný v odborné literatuře jako "Čtvrtá průmyslová ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Výkonnost společností ve zvoleném odvětví ve vztahu k udržitelnému rozvoji a spotřebě
2024 -
Disertační práce na téma: "Výkonnost společností ve zvoleném odvětví ve vztahu k udržitelnému rozvoji a spotřebě" je zaměřena na oblast veřejné osobní dopravy. Cílem práce je zjistit, zda existují rozdíly ve výkonnosti ve vybraných městech zemí Visegrádské čtyřky a následně identifikovat příčiny zjištěných rozdílů. V rámci první části práce je představena metodika výzkumu, následuje rešerše základních pojmů a též jsou shrnuty výsledky systematické literární rešerše pro specifikaci metod hodnocení výkonnosti ve veřejné osobní dopravě. Vlastní výzkum je rozdělen do čtyř fází, kdy v rámci první fáze výzkumu je hodnocena výkonnost multikriteriálním modelem DEA na zvolených městech České republiky a Slovenska. V druhé fázi výzkumu je pak hodnocena výkonnost ve zvolených městech V4 též za pomoci modelu DEA, následuje hodnocení výkonnosti v zemích skupiny V4 v komparaci s některými zeměmi Evropské unie. Poslední fáze vlastního výzkumu je zaměřena na analýzu časových řad vybraných ukazatelů v zemích skupiny V4. Těmito ukazateli jsou: výkonnost individuální automobilové dopravy, výkonnost železniční osobní dopravy, výkonnost autobusové dopravy, tramvajové dopravy a metra. Jako doplňkové ukazatele jsou analyzovány emise CO2 z dopravy a počty dopravních nehod se zraněním. Následuje shrnutí výsledků výzkumu ve vazbě na výzkumné otázky. Poslední část práce je zaměřena na diskuzi výsledků. Tato kapitola je členěna tak, že jsou postupně diskutovány výsledky v rámci jednotlivých fází výzkumu. Doplněny jsou též limitace výzkumu a prognóza budoucího zaměření výzkumu. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné poznatky. Keywords: výkonnost; udržitelnost; měření výkonnosti; veřejná osobní doprava Available in digital repository of ZČU.
Výkonnost společností ve zvoleném odvětví ve vztahu k udržitelnému rozvoji a spotřebě

Disertační práce na téma: "Výkonnost společností ve zvoleném odvětví ve vztahu k udržitelnému rozvoji a spotřebě" je zaměřena na oblast veřejné osobní dopravy. Cílem práce je zjistit, zda existují ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Reporting udržitelné výkonnosti podniku
2024 -
Tato disertační práce se zabývá udržitelnou výkonností a jejím reportingem. Hlavním cílem práce je zmapovat současný stav reportování udržitelné výkonnosti podniků a navrhnout doporučení ohledně reportovaných indikátorů v podobě setu indikátorů udržitelné výkonnosti dle jednotlivých oblastí ESG. Nejprve jsou za pomoci literární rešerše vymezeny základní pojmy související s udržitelnou výkonností, jejím měřením a reportováním. Následně se autorka zabývá významností reportování udržitelné výkonnosti podniků, legislativní úpravou dané problematiky v EU a metodikami pro její sestavení. Systematická literární rešerše předchází samotné prezentaci realizovaného výzkumu zaměřeného na obsahové vymezení reportování nefinančních (ESG) informací TOP 100 podniků dle obratu v ČR za rok 2022 a jeho výsledků. Za pomoci popisné statistiky je posouzen způsob reportování, korelační analýzy a PLS-SEM modelování je použito pro ověření možných závislostí reportovaných udržitelných indikátorů na vybraných charakteristikách podniku. Navržené doporučení v podobě setu indikátorů z jednotlivých ESG oblastí je verifikováno za použití polostrukturovaných rozhovorů s odborníky z praxe. Nejsou opomenuty ani limitace a přínosy práce. Keywords: udržitelnost; udržitelná výkonnost; reporting; esg; indikátory Available in digital repository of ZČU.
Reporting udržitelné výkonnosti podniku

Tato disertační práce se zabývá udržitelnou výkonností a jejím reportingem. Hlavním cílem práce je zmapovat současný stav reportování udržitelné výkonnosti podniků a navrhnout doporučení ohledně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Zajištění závazku zástavním právem a zajišťovacím převodem práva
2024 -
Práce se zabývá zajištěním dluhu formou zástavního práva a zajišťovacího převodu práva. Všímá má si podobnosti těchto institutů a upozorňuje na jejich rozdíly. Rozebírá možnosti vzniku zástavního práva nejen na smluvním základě a stranou nenechává ani vznik zajišťovacího převodu práva. Zároveň řeší i problematiku uspokojení věřitele při nesplnění zajištěného dluhu. A to jak různými způsoby výkonu zástavního práva, tak i realizaci zajišťovacího práva. Konečně je v rámci práce upozorněno i na některá úskalí, či neřešené právní otázky, přičemž je nabízeno jejich možné řešení. Keywords: zajištění dluhu; zástavní právo; zajišťovací převod práva; vznik zajištění; realizace zajištění Available in digital repository of ZČU.
Zajištění závazku zástavním právem a zajišťovacím převodem práva

Práce se zabývá zajištěním dluhu formou zástavního práva a zajišťovacího převodu práva. Všímá má si podobnosti těchto institutů a upozorňuje na jejich rozdíly. Rozebírá možnosti vzniku zástavního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases