Number of found documents: 13
Published from to

Čistota a užitné vlastnosti slitin železa pro energetiku
2022 -
Předložená habilitační práce uvádí možnosti výroby vysoce čistých ocelí určených pro energetiku. Proces výroby je zaměřen na výběr vsázkových surovin se zřetelem na nízkou koncentraci stopových prvků (As, Sn, Sb), roztavení vsázky v elektrické obloukové peci, dezoxidaci čistým hliníkem, nastavení struskového režimu a procesu rafinace na zařízení ASEA- SKF k docílení vysoké mikročistoty a nízkých koncentrací nežádoucích prvků (S, O, N, H, v některých případech Mn, Si či Al). Jen samotná vysoce čistá tekutá fáze nezaručí úspěšné dosažení způsobilého výrobku dle daných přejímacích podmínek. Dalším krokem výroby je odlévání a tuhnutí ingotů, ze kterých jsou následně vykovány, tepelně zpracovány a obrobeny požadované součásti energetických celků. V práci je navržena a popsána nová konstrukce kokil/ingotů, kterou lze úspěšně použít pro dosažení jejich dobré jakosti. Návrh nové konstrukce je ověřen simulací a užitím v provozu. Dále se tato práce zaměřila na velmi důležitý krok po tváření a tím je primární tepelné zpracování výkovků, které následuje po tváření ingotů. K zabránění vzniku trhlin ve vycezeninách u velkých výkovků z ocelí standartně litých do ingotů jsou vytvořeny režimy primárního tepelného zpracování i se zásadami jejich vedení. Keywords: vysoce čisté oceli; energetika; vsázka; odpady; elektrická oblouková pec; rafinační zařízení ASEA-SKF; ingoty; kokily; univerzální kokila; trhliny ve vycezeninách; režimy primárního tepelného zpracování Available in the ZČU Library.
Čistota a užitné vlastnosti slitin železa pro energetiku

Předložená habilitační práce uvádí možnosti výroby vysoce čistých ocelí určených pro energetiku. Proces výroby je zaměřen na výběr vsázkových surovin se zřetelem na nízkou koncentraci stopových ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Uplatnění multibody simulací při vývoji autobusů a trolejbusů
2020 -
Práce se zabývá uplatněním multibody simulací v dopravním strojírenství. Oblast použití multibody simulací při vývoji a ověřování dynamických vlastností vozidel je velmi rozsáhlá. Tato práce si neklade za cíl pojmout uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem. Autor v této práci shrnuje své dlouhodobé zkušenosti z modelování, verifikování a návrhů podporujících zlepšení dynamických vlastností silničních prostředků hromadné dopravy osob (tj. autobusů a trolejbusů). Vozidlo (resp. konstrukce vozidla) je složitý (nejen) mechanický systém vystavený dlouhodobému provoznímu zatěžování náhodného charakteru. Nejvhodnější způsob k dosažení technicky a ekonomicky proveditelného řešení splňujícího požadavky na provozní pevnost a životnost vozidel, na jejich jízdní vlastnosti a na jízdní pohodlí a pasivní bezpečnost řidiče a cestujících je kombinace výpočetních a experimentálních metod. Důležitým článkem tohoto řetězce navazujících či doplňujících se činností jsou právě multibody simulace. V práci je shrnut význam přístupu k řešení problémů s využitím multibody modelů a je v ní uvedena stručná rešerše nejvýznamnější literatury zabývající se dopravními prostředky a modely člověka, které jsou využívány při vyšetřování (převážně) pasivní bezpečnosti řidiče a cestujících. Je stručně uveden seznam nejčastějších simulací s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob. Jsou prezentovány multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob (autobusů a trolejbusů). Pro získání dat o konstrukčních prvcích vozidel, jejichž určité vlastnosti bylo nutné v modelech zohlednit, byla v některých případech provedena potřebná laboratorní měření. Pozornost je věnována přístupům k modelování klíčových pružně tlumicích prvků pro dynamické chování silničních prostředků hromadné dopravy osob, kterými jsou vzduchové pružiny, hydraulické tlumiče pérování a pneumatiky. Jsou uvedeny postupy a výsledky laboratorních měření, které byly použity pro získání potřebných údajů. Z oblasti biomechaniky je popsán zjednodušený parametrický multibody model člověka. Tento model lze implementovat jako řidiče či cestujícího do silničních prostředků hromadné dopravy, se kterými je možné provést simulace vybraných provozních situací. Využitelnost uvedených teoretických přístupů je podpořena simulacemi s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob na konkrétních reálných případech technické praxe. Výsledky většiny simulací jsou ověřeny experimentálními měřeními na reálných vozidlech. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a je uveden výhled činností do budoucna. Základem práce jsou zejména poznatky z řešení výzkumných projektů a komerčních zakázek ve společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň), dříve s názvem ŠKODA VÝZKUM s.r.o. S ohledem zaměření společnosti VZÚ Plzeň na aplikovaný výzkum a z důvodu, že multibody dynamika je v této společnosti záležitostí jednotlivců, mají jeho realizační výstupy převážně aplikační charakter. Přínos pro rozvoj oboru v nadnárodním měřítku je zejména v hledání nových přístupů ke zdokonalování multibody modelů a v netradičních aplikacích. VZÚ Plzeň má širokou experimentální základnu i zkušené odborníky na kvalifikovanou realizaci experimentálních měření. Toto experimentální zázemí bylo využito pro verifikaci většiny výpočtových modelů na základě provozních a laboratorních měření na reálných konstrukcích. Keywords: multibody dynamika; počítačové simulace; dopravní prostředky Available in the ZČU Library.
Uplatnění multibody simulací při vývoji autobusů a trolejbusů

Práce se zabývá uplatněním multibody simulací v dopravním strojírenství. Oblast použití multibody simulací při vývoji a ověřování dynamických vlastností vozidel je velmi rozsáhlá. Tato práce si ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Využití virtuální a rozšířené reality v průmyslových podnicích
2019 -
Práce se zabývá aktuální problematikou nasazení virtuální a rozšířené reality (čili imerzních technologií) v průmyslu. V současnosti, kdy mnohé podniky již prošly fází digitalizace, začínají být připraveny na budoucí realizaci vize Industry 4.0. Využití virtuální a rozšířené reality je (dle prestižních prognostických agentur) jedním ze stěžejní pilířů pro realizaci této vize. V současnosti dosáhla virtuální realita technologické fáze zralosti, rozšířená realita je však stále se vyvíjející technologie. V práci jsou nejprve definovány základní pojmy. Dále je provedena analýza nejen ve smyslu již využívaných možností využití, ale také z hlediska pravděpodobných vizí. Tato analýza se opírá o vylepšení podnikových procesů pomocí imerzních technologií a přináší pro mnoho procesu varianty a jejich srovnání. Analýza je podpořena vlastním dlouholetým realizovaným výzkumem, který je v práci také uveden v podobě případových studií. Využití imerzních technologií je pak zkoumáno v kontextu životního cyklu produktu a napojení na nástroje PLM. Na základě praktických zkušeností s projekty zabývajícími se imerzními technologiemi, je pak navržena metodika pro tvorbu virtuální obsahu vhodného pro imerzní technologie. Keywords: virtuální realita; rozšířená realita; průmysl; průmysl 4.0; imerzní technologie Available in the ZČU Library.
Využití virtuální a rozšířené reality v průmyslových podnicích

Práce se zabývá aktuální problematikou nasazení virtuální a rozšířené reality (čili imerzních technologií) v průmyslu. V současnosti, kdy mnohé podniky již prošly fází digitalizace, začínají ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Povrchové napětí vody
2019 -
Předkládaná habilitační práce shrnuje můj výzkum v oblasti povrchového napětí vody. V práci popisuji postup při tvorbě nové rovnice pro teplotní závislost povrchového napětí vody a tuto rovnici zde uvádím. Nedílnou a důležitou součástí práce je také rozsáhlá databáze zdrojů dat pro povrchové napětí vody. Keywords: povrchové napětí vody; výzkum; Rovnice IAPWS; rovnice; teplotní závislost Available in the ZČU Library.
Povrchové napětí vody

Předkládaná habilitační práce shrnuje můj výzkum v oblasti povrchového napětí vody. V práci popisuji postup při tvorbě nové rovnice pro teplotní závislost povrchového napětí vody a tuto rovnici zde ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery
2018 -
Téma předložené habilitační práce (formou uveřejněných vědeckých publikací v zahraničních impaktovaných časopisech) je vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery. Jde zejména o měření tepelné vodivosti tenkých vrstev a měření emisivity povrchu a dále časově rozlišené měření teplot v nanosekundách při působení pulzních laserů. Detailní popis problematiky a výsledků je uveden v přiložených publikacích. Na začátku práce je uveden stručný úvod do problematiky a komentář shrnující uvedené publikace. Keywords: vývoj měřicích systémů; tepelná vodivost; laserové zpracování materiálu; publikace Available in the ZČU Library.
Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery

Téma předložené habilitační práce (formou uveřejněných vědeckých publikací v zahraničních impaktovaných časopisech) je vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Nástroje s definovanou geometrií břitu a technologie pro třískové obrábění velmi přesných děr
2018 -
Habilitační práce je zaměřena na vývoj nástrojů pro třískové obrábění. Specificky pak na nástroje a technologie pro obrábění velmi přesných děr. Práce prezentuje soubor uveřejněných prací z vývoje, výroby a testování výstružníků s břity ze slinutých karbidů, cermetů, polykrystalického diamantu, polykrystalického kubického nitridu bóru. Keywords: třískové obrábění; obrábění velmi přesných děr; vývoj nástrojů; publikace Available in the ZČU Library.
Nástroje s definovanou geometrií břitu a technologie pro třískové obrábění velmi přesných děr

Habilitační práce je zaměřena na vývoj nástrojů pro třískové obrábění. Specificky pak na nástroje a technologie pro obrábění velmi přesných děr. Práce prezentuje soubor uveřejněných prací z vývoje, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Vlivy na přesnost automatického měřicího cyklu
2018 -
Keywords: přesnost měření; povrchová metrologie; zpracování dat; publikace Available in the ZČU Library.
Vlivy na přesnost automatického měřicího cyklu

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Specifika konstruování velkých tvářecích strojů
2018 -
V práci je provedena analýza typických konstrukčních řešení rámů velkých tvářecích strojů pro volné kování. Jedná se především o hydraulické lisy s označením CKV, CKW a CKZ o velikosti nad 50 MN. Na základě této analýzy byl vytvořen rámec informací o těchto tvářecích strojích s cílem popsat specifika konstruování velkých hydraulických lisů pro volné kování. V práci jsou dále představeny konkrétní projekty, při nichž bylo využito optimalizačních postupů, které byly ověřovány pomocí virtuálního měření. V závěru práce jsou uvedeny obecné závěry týkající se specifik konstruování velkých hydraulických lisů pro volné kování. Keywords: free forging; rám velkých tvářecích strojů; analýza; specifika konstruováné Available in the ZČU Library.
Specifika konstruování velkých tvářecích strojů

V práci je provedena analýza typických konstrukčních řešení rámů velkých tvářecích strojů pro volné kování. Jedná se především o hydraulické lisy s označením CKV, CKW a CKZ o velikosti nad 50 MN. Na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Pulsní laserová depozice a přidružené výzkumné činnosti
2017 -
Keywords: publikace; pulsní laserová depozice; laserově indukovaná spektroskopie; konvenční chemická plynná depozice; studium teplotní stability; organometalické reaktanty Available in the ZČU Library.
Pulsní laserová depozice a přidružené výzkumné činnosti

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Posuzování zbytkové životnosti velkostrojů
2017 -
Keywords: životnost; degradační procesy; tenzometrie; experiment Available in the ZČU Library.
Posuzování zbytkové životnosti velkostrojů

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases