Number of found documents: 205
Published from to

Politické procesy 50. let v Československu se zaměřením na Plzeňsko
2024 -
Rigorózní práce se věnuje tématu politických procesů 50. let v Československu, s tím, že je práce více zaměřena na situaci v Plzeňském regionu. Cílem práce je uvedení do historicko-právního dění politických procesů, tedy jejich představení, rozdělení, průběh, systém trestání, představení nejdůležitějších činných složek, detailní popis několika vybraných trestních spisů z 50. let z regionu Plzně, nebo finální revize. Podstata rigorózní práce tkví v poskytnutí skutečných informací, v důsledku kterých bude každý schopen vytvořit své mínění o problematice, jež je cílem této rigorózní práce. Keywords: politické procesy; československo; vyšetřování; justice; komunismus; bezpráví; trest; plzeňsko Available in digital repository of ZČU.
Politické procesy 50. let v Československu se zaměřením na Plzeňsko

Rigorózní práce se věnuje tématu politických procesů 50. let v Československu, s tím, že je práce více zaměřena na situaci v Plzeňském regionu. Cílem práce je uvedení do historicko-právního dění ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Ochrana práv pacientů při poskytování zdravotních služeb
2024 -
Cílem této rigorózní práce bylo shrnout základní právní úpravu poskytování zdravotních služeb, rozdělení zdravotní péče a jednotlivá práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb. V následujících kapitolách je popsána právní úprava léčitelské činnosti, eutanázie v Belgii, klinické hodnocení léčiv a poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny. V závěru práce jsou uvedeny možnosti řešení nespokojenosti pacientů s poskytnutými zdravotními službami včetně náhrady újmy. Keywords: pacient; právo; informovaný souhlas; zdravotnická dokumentace; osobní údaj; poskytovatel; metodika; újma; bolestné; ztížení společenského uplatnění; eutanázie Available in digital repository of ZČU.
Ochrana práv pacientů při poskytování zdravotních služeb

Cílem této rigorózní práce bylo shrnout základní právní úpravu poskytování zdravotních služeb, rozdělení zdravotní péče a jednotlivá práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vznik zástavního práva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2024 -
Tato rigorózní práce se zabývá vznikem zástavního práva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V práci je upozorněno na výkladové nesrovnalosti obsažené v platné právní úpravě vzniku zástavního práva, ke kterým jsou uvedena racionální řešení. Rovněž je v práci poukázáno na některé nedostatky, jež platná právní úprava vzniku zástavního práva obsahuje. Ke zpracování tématu rigorózní práce byla kromě právních předpisů žita zejména komentářová literatura, odborné publikace, odborné články a samozřejmě judikatura, která mnohdy napomáhá k překlenutí výkladových nedostatků. Keywords: zástavní právo; vznik zástavního práva; občanský zákoník; zástavní smlouva; rozhodnutí orgánu veřejné moci; rozhodnutí soudu o schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti; zákonné zástavní právo Available in digital repository of ZČU.
Vznik zástavního práva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Tato rigorózní práce se zabývá vznikem zástavního práva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V práci je upozorněno na výkladové nesrovnalosti obsažené v platné právní úpravě vzniku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Dědění ze závěti
2024 -
Tématem této rigorózní práce je Dědění ze závěti. Podle současné právní úpravy lze dědit podle dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Cílem této práce bylo podat co nejkomplexnější pohled na výklad pojmu závěť a pojmů, které s děděním souvisí. Práce je rozdělena do celkem 7 kapitol, v nichž se věnuji např. výkladu týkající se obsahu závěti, formám závěti, zrušením závěti nebo též právní úpravě závěti v maďarském občanském zákoníku. V neposlední řadě se též ve své práci věnuji vysvětlení, jakým způsobem probíhá v pozůstalostních řízeních zjišťování stavu a obsahu závěti notářem jako soudním komisařem. Keywords: dědění; závěť; poslední vůle; dědické právo; formy závěti; obsah závěti; zrušení závěti; dědické řízení Available in digital repository of ZČU.
Dědění ze závěti

Tématem této rigorózní práce je Dědění ze závěti. Podle současné právní úpravy lze dědit podle dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Cílem této práce bylo podat co nejkomplexnější pohled na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Náklady řízení a jejich náhrada v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
2024 -
Práce pojednává jednak o druzích nákladů řízení civilního řízení sporného a obecné povinnosti k jejich náhradě podle základních civilně procesních pravidel, jakož i o náhradě nákladů v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, které je řazeno do zvláštní kategorie tzv. iudicium duplex. Pozornost je v textu práce věnována nejprve pojmu nákladů řízení, následně pak výčtu jednotlivých druhů nákladů v civilním řízení sporném přicházejíc v úvahu a jejich rozboru, dále pravidlům, podle kterých je o právu na náhradu nákladů řízení rozhodováno, náhradě nákladů řízení v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a porovnání presumovaného dopadu do rozhodování o nákladech řízení v tomto typu řízení s ohledem na navrhovanou dikci civilního řádu soudního. Předmětná právní problematika je též porovnána s příslušnou právní úpravou ve Spolkové republice Německo. Keywords: spoluvlastnictví; náklady řízení; náhrada nákladů řízení; iudicium duplex; občanský soudní řád Available in digital repository of ZČU.
Náklady řízení a jejich náhrada v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Práce pojednává jednak o druzích nákladů řízení civilního řízení sporného a obecné povinnosti k jejich náhradě podle základních civilně procesních pravidel, jakož i o náhradě nákladů v řízení o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Změna pohlaví a její občanskoprávní aspekty
2024 -
Změna pohlaví, známá též jako nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím, představuje komplexní a osobní proces, kdy jedinec adoptuje pohlaví odlišné od toho, které mu bylo přiřazeno při narození. Tento jev se stává stále více viditelným a přijímaným ve společnosti, což reflektuje rostoucí úroveň informovanosti a toleranci v moderním světě. Změna pohlaví je významná i z hlediska právního a sociálního uznání. Mnohé jurisdikce nyní umožňují změnu pohlaví na oficiálních dokladech totožnosti, což podporuje právo jednotlivce na seberealizaci. Ovšem v prostředí české právní literatury na toto téma mnoho pramenů neexistuje. Proto je obsahem této rigorózní práce komplexní a ucelené zpracování institutu změny pohlaví v českém právním řádu, které je zaměřeno zejména na občanskoprávními aspekty v rámci současného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právě ten vymezuje změnu pohlaví jako občanskoprávní institut. Je ovšem nejmodernější pojetí toho, jak má být změna pohlaví zakotvena, ideálním řešením i pro Českou republiku? Právě i na tuto otázku přináší tato rigorózní práce odpověď, a to jak s ohledem na současnou českou judikaturu, tak i český právní vývoj, respekt a porozumění vůči různorodosti lidské identity s přihlédnutím k medicínskému pojetí změny pohlaví. Keywords: změna pohlaví jako občanskoprávní institut; občanský zákoník; právo a medicína; změna pohlaví a český právní řád; definice pohlaví; zákoník práce; pojistné právo; právo na určení identity; maďarsko a změna pohlaví; právo a gender Available in digital repository of ZČU.
Změna pohlaví a její občanskoprávní aspekty

Změna pohlaví, známá též jako nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím, představuje komplexní a osobní proces, kdy jedinec adoptuje pohlaví odlišné od toho, které mu bylo přiřazeno při narození. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele
2024 -
Tato rigorózní práce je zaměřena na rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, přičemž se tato práce se zabývá náležitostmi výpovědi a jejími vadami, dále některými instituty souvisejícími se skončením pracovního poměru, jako je výpovědní doba, odstupné a neplatnost rozvázání pracovního poměru, kde je blíže popsán postup při uplatňování práv z neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí, náhrada mzdy a obecně také žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí. Stěžejní částí této rigorózní práce je čtvrtá kapitola třetí části, která se zabývá výpovědními důvody. Zákoník práce zná celkem osm výpovědních důvodů, které lze rozdělit na důvody organizační, zdravotní a důvody na straně zaměstnance. Tato rigorózní práce obsahuje několik úvah de lege ferenda, obvykle navazujících na výpovědní důvody. Práce však obsahuje i další úvahy de lege ferenda, kde je nabídnut a popsán jiný výpovědní důvod. Keywords: skončení pracovního poměru; výpověď; zaměstnavatel; zaměstnanec; odstupné; ochranná doba; neplatnost výpovědi Available in digital repository of ZČU.
Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele

Tato rigorózní práce je zaměřena na rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, přičemž se tato práce se zabývá náležitostmi výpovědi a jejími vadami, dále některými instituty ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Porušení smluvních povinností podnikatelů u smluv o dílo v komparaci s německou právní úpravou, a to v kontextu smluv s mezinárodním prvkem
2024 -
Rigorózní práce se zabývá otázkou, jak jsou upraveny vztahy u přeshraničně uzavíraných smluv o dílo, konkrétně mezi českým a německými podnikateli. Konkrétně se zaměřuje na nároky spojené s vadami díla a smluvní odpovědnost. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části analyzuje vytyčený smluvní vztah z pohledu mezinárodního práva soukromého. Ve druhé části popisuje aktuální právní stav v českém právu, kdy klade větší důraz na problematiku smluvní odpovědnosti, které je stále ještě relativně nový institut a není plně výkladově ustálená. V poslední části se stejným právním institutům věnuje z pohledu německého práva. Keywords: mezinárodní kupní smlouva; rozhodné právo; smluvní odpovědnost; deliktní odpovědnost; smlouva o dílo; nároky z vad díla; německá úprava odpovědnosti; německá úprava smlouvy o dílo Available in digital repository of ZČU.
Porušení smluvních povinností podnikatelů u smluv o dílo v komparaci s německou právní úpravou, a to v kontextu smluv s mezinárodním prvkem

Rigorózní práce se zabývá otázkou, jak jsou upraveny vztahy u přeshraničně uzavíraných smluv o dílo, konkrétně mezi českým a německými podnikateli. Konkrétně se zaměřuje na nároky spojené s vadami ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vybraná legislativní úprava FinTech v České republice a jeho užití v praxi
2024 -
Tématem této rigorózní práce jsou ?Vybraná legislativní úprava FinTech v České republice a jeho užití v praxi?. Hlavním cílem této práce je představit vybranou legislativní úpravu FinTech v České republice a částečně i na území Evropské unie v návaznosti na evropskou legislativu, která danou oblast reguluje, například směrnice PSD2 nebo nařízení eIDAS. Tato rigorózní práce se rovněž zabývá tématikou Bankovní identity a eGovernment. Keywords: zákon o bankách; bankovní identita; zákon o platebním styku; směrnice psd2; fintech; eidas; open banking; ais; pis; sca; multibanking; aml; egovernment Available in digital repository of ZČU.
Vybraná legislativní úprava FinTech v České republice a jeho užití v praxi

Tématem této rigorózní práce jsou ?Vybraná legislativní úprava FinTech v České republice a jeho užití v praxi?. Hlavním cílem této práce je představit vybranou legislativní úpravu FinTech v České ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Předpoklady dědění se zaměřením na způsobilost být dědicem
2024 -
Předmětem této rigorózní práce jsou předpoklady dědění, a to smrt fyzické osoby, existence pozůstalosti, právní důvod dědění, výslovný projev vůle a způsobilost být dědicem, kterému je věnována větší část této práce. Jejím cílem je zhodnotit současnou právní úpravu a judikaturu oproti praktickým příkladům a jejich řešení v praxi. Keywords: předpoklady dědění; dědická nezpůsobilost; vydědění; pozůstalost; dědic; zůstavitel Available in digital repository of ZČU.
Předpoklady dědění se zaměřením na způsobilost být dědicem

Předmětem této rigorózní práce jsou předpoklady dědění, a to smrt fyzické osoby, existence pozůstalosti, právní důvod dědění, výslovný projev vůle a způsobilost být dědicem, kterému je věnována větší ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases