Number of found documents: 11073
Published from to

Metody a nástroje controllingu a jejich využití v podnikové praxi
2023 -
Diplomová práce je zaměřena na vybrané metody a nástroje controllingu, které jsou aplikovány na podnik INTERSOFT - Automation s.r.o. Práce je složena z teoretických a praktických kapitol. V teoretické části práce je stručné shrnutí dané problematiky. V první kapitole jsou popsány cíle práce a její metodiky. Další kapitola je věnována charakteristice pojmu controlling. Ve třetí kapitole jsou představeny jednotlivé úrovně controllingu a používané metody a nástroje. Následující kapitola se týká finančního controllingu. Praktická část práce začíná stručným představením podniku. V další kapitole jsou vybrané metody a nástroje aplikovány na sledovaný podnik. Poslední kapitola práce zahrnuje vyhodnocení zjištěných dat a návrhy doporučení pro zlepšení controllingových procesů v podniku. Keywords: controlling; metody controllingu; nástroje controllingu; finanční analýza Available in the ZČU Library.
Metody a nástroje controllingu a jejich využití v podnikové praxi

Diplomová práce je zaměřena na vybrané metody a nástroje controllingu, které jsou aplikovány na podnik INTERSOFT - Automation s.r.o. Práce je složena z teoretických a praktických kapitol. V teoretické ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Strategie expanze podniku na zahraniční trh
2023 -
Tato diplomová práce se věnuje tématu strategie expanze na zahraniční trh. Cílem práce je navržení takové strategie na základě zpracované literární rešerše, interní analýzy zkoumaného podniku a externí analýzy zvoleného trhu, a následná identifikace problematických oblastí této strategie včetně jejího zhodnocení. Literární rešerši je věnována první část práce, zatímco druhá část práce je vyhrazena pro vlastní analýzy, formulaci strategie a vyhodnocení. Keywords: strategie expanze; strategická analýza; návrh strategie; zahraniční trh; slovinsko Available in the ZČU Library.
Strategie expanze podniku na zahraniční trh

Tato diplomová práce se věnuje tématu strategie expanze na zahraniční trh. Cílem práce je navržení takové strategie na základě zpracované literární rešerše, interní analýzy zkoumaného podniku a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Strategie syrských migrantů na české schengenské hranici v době syrské občanské války
2023 -
Práce se zabývá strategií syrských migrantů na české schengenské hranici v době syrské občanské války. V první části práce se věnuji pojmu Schengen, schengenská hranice, její ochrana, vysvětluji pojmy jako nelegální migrace, možné příčiny migrace a další pojmy související s tímto tématem. Práce se dále zabývá souvislostmi nelegální migrace a syrské občanské války. Zda je hlavní příčinou migrace Syřanů konflikt v podobě občanské války, nebo jsou zde i jiné důvody k migraci, jako například takzvaná ekonomická migrace. Jakou strategii tito lidé používají, cílové země, kam tito lidé směřují, důvody, proč je zrovna daná země pro ně cílová, trasy, obstarání si dokladů, jízdenek, letenek, převaděčů. Práce dále řeší nelegální migraci na české schengenské hranici, a to hlavně v takzvaném postcovidovém období, zejména na příletu do České republiky, konkrétně modus operandi, mimo jiné zda po příletu tito lidé požádají o mezinárodní ochranu. Praktická část práce je věnována pohovorům se syrskými státními příslušníky, kteří nelegálně přicestovali do České republiky. Jsou jim kladeny otázky, pozorováno jejich chování, vystupování, chuť, či nechuť spolupráce se složkami Policie České republiky. Keywords: strategie migrantů; migrace; schengen; schengenská hranice; syrská občanská válka; cílové země; mezinárodní ochrana; překážka vycestování Available in the ZČU Library.
Strategie syrských migrantů na české schengenské hranici v době syrské občanské války

Práce se zabývá strategií syrských migrantů na české schengenské hranici v době syrské občanské války. V první části práce se věnuji pojmu Schengen, schengenská hranice, její ochrana, vysvětluji pojmy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Investiční rozhodování a hodnocení ekonomické efektivnosti konkrétní investice
2023 -
Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investice společnosti QUINS. Předmětem dané investice je investice do vývoje nového inovativního způsobu chemického čištění průmyslových odpadních vod, které umožní společnosti posílit její postavení na domácím i zahraničním trhu. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuté teoretické poznatky k investičnímu rozhodování a k hodnocení ekonomické efektivnosti investice. V úvodu praktické části diplomové práce je představena společnost QUINS spol. s r.o. Následně je charakterizován vybraný investiční záměr včetně časového harmonogramu a zdrojů financování investice. Další kapitola obsahuje podrobný rozbor peněžních toků investice a jsou zde vypočteny jednotlivé metody hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Dále jsou analyzována rizika investičního projektu. V závěru práce je zhodnocena ekonomická efektivnost investice a doporučení pro podnik, které vyplývají z praktické části diplomové práce. Keywords: investice; investiční projekt; ekonomická efektivnost investice; hodnocení investice; investiční rozhodování Available in the ZČU Library.
Investiční rozhodování a hodnocení ekonomické efektivnosti konkrétní investice

Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investice společnosti QUINS. Předmětem dané investice je investice do vývoje nového inovativního způsobu chemického čištění průmyslových ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Aplikace vybraných principů behaviorální ekonomiky ve stravovacím zařízení
2023 -
Hlavním cílem diplomové bylo aplikovat principy behaviorální ekonomie do prostředí reálného stravovacího zařízení. V teoretické části je rozebráno spotřebitelské chování a přístup behaviorální ekonomie se zaměřením na problematiku architektury výběru a pošťouchnutí. Analytická část slouží k nahlédnutí na prostředí podniku a jeho ekonomickou situaci. Výzkumná část představuje jeden plánovaný a tři uskutečněné výzkumy v prostředí pohostinského zařízení. Plánovaný výzkumu v rámci konceptu architektury výběru nabízí identifikaci omezení, která stojí v cestě úspěšné realizace. Realizované výzkumy jsou zaměřeny na snahu detekovat možný nástroj pro koncept pošťouchnutí, výzkum ovlivnění nákupního rozhodování ve skupině a v rámci fronty. Tato práce prezentuje fakta, která dokazují existenci skupinového ovlivňování ve prospěch přizpůsobování. Autor přichází s důkazy, že se zákazníci podniku ovlivňují i v rámci utvořené fronty. Keywords: spotřebitelské rozhodování; behaviorální ekonomie; pohostinství; terénní výzkum; architektura výběru; rozhodování ve skupině; rozhodování ve frontě Available in the ZČU Library.
Aplikace vybraných principů behaviorální ekonomiky ve stravovacím zařízení

Hlavním cílem diplomové bylo aplikovat principy behaviorální ekonomie do prostředí reálného stravovacího zařízení. V teoretické části je rozebráno spotřebitelské chování a přístup behaviorální ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů projektu ve firmě
2023 -
Daná diplomová práce se zabývá řízením firemních procesů s ohledem na náklady společnosti ŠKODA JS, a.s. Cílem sestavené diplomové práce je analyzovat probíhající klíčové a vedlejší procesy společnosti na základě konkrétního zpracovávaného výrobního projektu a navrhnout možnou úpravu monitoringu a controllingu pro efektivnější řízení procesů tak, aby byly dosaženy nižší náklady společnosti a naplněny důležité indikátory, jež sledují efektivitu hospodaření společnosti. Velký objem potřebných informací byl získán při pravidelných osobních rozhovorech a konzultacích se zástupci společnosti ŠKODA JS, a.s. a také ze zdrojů studijní literatury a z veřejně dostupných on-line zdrojů. Při sestavování dané diplomové práce se používaly metody sběru informací ve formě strukturovaných rozhovorů, deskripce a analýzy dat a informací a také syntézy získaných znalostí a zpracování literární rešerše. Keywords: controlling; analýza podniku; analýza projektu; řízení nákladů; projektové řízení; procesní řízení; diagram milníků; ganttův diagram Available in the ZČU Library.
Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů projektu ve firmě

Daná diplomová práce se zabývá řízením firemních procesů s ohledem na náklady společnosti ŠKODA JS, a.s. Cílem sestavené diplomové práce je analyzovat probíhající klíčové a vedlejší procesy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Marketingový plán internetového obchodu
2022 -
Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingového plánu společnosti KoreaTape s.r.o., jež skrze e-shop prodává kineziologické tejpy a chladivé gely. Do práce je zahrnut i vlastní výzkum použitelnosti webové stránky podniku realizovaný pomocí metody eye tracking. Teoretická část práce se ve třech kapitolách věnuje úvodu do marketingového plánování, e-commerce a metodě eye tracking. V empirické části práce je nejprve vybraný podnik představen, poté navazuje kapitola obsahující popis realizace vlastního eye trackingového výzkumu. Získaná data včetně návrhů na zlepšení použitelnosti webové stránky jsou interpretována prostřednictvím výzkumné zprávy. Pro společnost je dále sestaven marketingový plán zahrnující situační analýzu podniku, stanovení marketingových cílů a vytvoření plánu činností, který je doplněn o rozpočet marketingových výdajů a o způsob kontroly. Keywords: marketingový plán; e-commerce; internetový obchod; webová stránka; oční kamera; eye tracking Available in the ZČU Library.
Marketingový plán internetového obchodu

Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingového plánu společnosti KoreaTape s.r.o., jež skrze e-shop prodává kineziologické tejpy a chladivé gely. Do práce je zahrnut i vlastní výzkum ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Konstrukční řešení kontejneru elektrické výzbroje trolejbusové jednotky
2022 -
Diplomová práce obsahuje konstrukční řešení kontejneru elektrické výzbroje trolejbusové střešní jednotky vypracovaný na základě popisu technologií použitých na výrobu a analýzy stávajícího konstrukčního řešení. Výsledná podoba nového řešení je na závěr zhodnocena z hlediska stability a technologičnosti konstrukce a je porovnána s původním řešením. Keywords: trolejbus; ohýbání; nýtování; svařování; mkp Available in the ZČU Library.
Konstrukční řešení kontejneru elektrické výzbroje trolejbusové jednotky

Diplomová práce obsahuje konstrukční řešení kontejneru elektrické výzbroje trolejbusové střešní jednotky vypracovaný na základě popisu technologií použitých na výrobu a analýzy stávajícího ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Parametrizace při tvorbě programu pro obrábění vahadlového systému kluzného ložiska a její praktická aplikace.
2022 -
Diplomová práce se zabývá parametrizací a optimalizací obráběcího procesu na výrobu vahadla pro samo-vyrovnávací ložiska. Parametrický obráběcí program je vytvořen v softwaru HSM Works. Přínosem této práce je zefektivnění a zjednodušení práce CNC programátora. Cílem je vytvořit parametrizovaný obráběcí program pro všechny velikosti vahadel. Keywords: parametrizace; hsm works; technologie; kluzné ložisko; samo-vyrovnávací ložisko; vahadlo; gtw bearings; obráběcí program Available in the ZČU Library.
Parametrizace při tvorbě programu pro obrábění vahadlového systému kluzného ložiska a její praktická aplikace.

Diplomová práce se zabývá parametrizací a optimalizací obráběcího procesu na výrobu vahadla pro samo-vyrovnávací ložiska. Parametrický obráběcí program je vytvořen v softwaru HSM Works. Přínosem této ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Zvýšení intenzity chlazení nástrojů ze slinutého karbidu
2022 -
Cílem této diplomové práce bylo zhotovení monolitního frézovacího nástroje s komplexním systémem chladicích kanálků pro obrábění Inconelu 718. Nejprve v teoretické části byly zmíněny požadavky pro efektivní obrábění tohoto materiálu a poté speciální frézy či systémy chlazení pro tento materiál. Praktická část DP spočívala v realizaci hybridního monolitního nástroje složeného z těla vytištěného pomocí kovového 3D tisku konkrétně technologií DMLS a řezné části ze slinutého karbidu. Zhotovené frézy byly ověřeny pomocí experimentálního testování, které bylo následně vyhodnoceno, a byly z něj vyvozeny závěry. Keywords: frézování; inconel 718; slinutý karbid; kovový 3d tisk; chladicí kanálky Available in the ZČU Library.
Zvýšení intenzity chlazení nástrojů ze slinutého karbidu

Cílem této diplomové práce bylo zhotovení monolitního frézovacího nástroje s komplexním systémem chladicích kanálků pro obrábění Inconelu 718. Nejprve v teoretické části byly zmíněny požadavky pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases