Number of found documents: 209
Published from to

Analyse tschechischer und deutscher Zeitungsartikel zur Problematik der Eingriffe in die I. Zone des Naturparkes Böhmerwald, Erstellung eines thematischen Vokabulars
Kováříková, Lenka
2015 - German
Tato kvalifikační práce má informovat čtenáře o aktuální kůrovcové situaci v Národním parku Šumava a Národním parku Bavorský les, která je popsána pomocí analýzy novinových článků z německého a českého tisku. Součástí práce je německo-český glosář s pojmy z oblasti lesnictví a komentář k tomuto glosáři. This bachelor thesis is supposed to inform the reader about current Bark beatle situation in Šumava National park and Bayerischer Wald National park, which is described by analysis of German and Czech new´s paper articles. A part of this thesis is german-czech glossary including terms from forestry. Keywords: borkenkäfer; böhmerwald; bayerischer wald; šumava; i. zone; bark beetle; bohemian forest; bavarian forest; i. zone Available in digital repository of ZČU.
Analyse tschechischer und deutscher Zeitungsartikel zur Problematik der Eingriffe in die I. Zone des Naturparkes Böhmerwald, Erstellung eines thematischen Vokabulars

Tato kvalifikační práce má informovat čtenáře o aktuální kůrovcové situaci v Národním parku Šumava a Národním parku Bavorský les, která je popsána pomocí analýzy novinových článků z německého a ...

Kováříková, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Auftreten und Funktion von Modalverben und ihren Umschreibungen in ausgewählten journalistischen Texten
Malá, Pavlína
2015 - German
Tato bakalářská práce se zabývá funkcí a užitím německých modálních sloves a jejich opisů ve vybraných německých žurnalistických textech.Pro analýzu těchto sloves byly vybrány německé noviny Passauer Neue Presse, Bild nebo TZ. This bachelor thesis deals with an occurrence and a function of modal verbs and their transcripts in selected journalistic texts. For the analysis of these modalverb had been chosen german news assauer Neue Presse, Bild and TZ. Keywords: modální slovesa; opisy; žurnalistický text; modalita; pomocná slovesa; morfologická charakteristika; syntaktická charakteristika; sémantická charakteristika; modal verbs; transcriptsm; journalistic text; modality; auxiliary verbs; morphological characteristic; syntactic characteristic; semantic characteristic Available in digital repository of ZČU.
Auftreten und Funktion von Modalverben und ihren Umschreibungen in ausgewählten journalistischen Texten

Tato bakalářská práce se zabývá funkcí a užitím německých modálních sloves a jejich opisů ve vybraných německých žurnalistických textech.Pro analýzu těchto sloves byly vybrány německé noviny Passauer ...

Malá, Pavlína
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Das Egerländische als Sprache in Vergangenheit und Zukunft. Sprachliche und kulturelle Untersuchungen einer bömischen Wirklichkeit
Štochlová, Veronika
2015 - German
Bakalářská práce se zaměřuje na Egerland a nářečí s tímto územím spojené. Práce je rozdělena do čtyř základních bloků, v nichž se autorka následně věnuje porovnávání egerlandštiny se spisovnou němčinou, historickým okolnostem vzniku tohoto nářečí a kulturní analýze vybraných oblastí, jež jsou konkrétně hudba, svátky, zvyky a kuchyně. Hlavní praktická část obsahuje výtah a shrnutí rozhovorů s egerlandskými mluvčími, které prohlubují teorii, která je popsána v předchozích částech. The bachelor thesis is focused on Egerland area and egerländish dialect. The bachelor thesis is divided into 4 basic chapters, in which author describes history, compares dialect with standard German language and makes cultural research in which are described music, feast days, traditions and cuisine. The theoretical part consists of interviews with egerländish speakers. Keywords: Chebsko; egerlandština; nářečí; kultura; historie; Egerland; egerlandish; dialect; culture; history Available in digital repository of ZČU.
Das Egerländische als Sprache in Vergangenheit und Zukunft. Sprachliche und kulturelle Untersuchungen einer bömischen Wirklichkeit

Bakalářská práce se zaměřuje na Egerland a nářečí s tímto územím spojené. Práce je rozdělena do čtyř základních bloků, v nichž se autorka následně věnuje porovnávání egerlandštiny se spisovnou ...

Štochlová, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Der Struwwelpeter. Sprachliche Gestaltung von thematischen Stereotypen in den Kindergeschichten
Hrdličková, Lenka
2015 - German
Cílem práce je představení obrázkové knihy Der Struwwelpeter, vypracování tematické a jazykové analýzy příběhů a zjištění srozumitelnosti českého překladu na vybraném příběhu pro děti školního věku. The purpose of this work is the introduction of the Picture book Der Struwwelpeter, elaboration of thematic and linguistic analysis of stories and finding out the clarity of the czech translation on the chosen story for school-age children. Keywords: Struwwelpeter; Heinrich Hoffmann; dětská literatura; obrázková kniha; učební experiment; lingvistická analýza; Struwwelpeter; Heinrich Hoffmann; children's literature; teaching experiment; linguistic analysis; literature for young people; picture book Available in digital repository of ZČU.
Der Struwwelpeter. Sprachliche Gestaltung von thematischen Stereotypen in den Kindergeschichten

Cílem práce je představení obrázkové knihy Der Struwwelpeter, vypracování tematické a jazykové analýzy příběhů a zjištění srozumitelnosti českého překladu na vybraném příběhu pro děti školního ...

Hrdličková, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Die Figur Helena Selenic in "Darum". Eine vergleichende Analyse ihrer Darstellung in Roman und Film.
Bartošová, Kateřina
2015 - German
Das Ziel der Bachelorarbeit ist eine vergleichende Analyse der literarischen und filmischen Figur Helena Selenic in Roman und Film. Im ersten Kapitel ist das Leben und Werk des Schriftstellers Daniel Glattauer zu finden. Das weitere Kapitel bildet der Inhalt des Romans "Darum" und die literaturwissenschaftliche Interpretation der Figur Helena Selenic. Das nächste Kapitel widmet sich der Filmversion des Romans. Im vierten Kapitel ist die Literaturverfilmung näher beschrieben. Die filmische Figurenanalyse der Figur Helena Selenic wird in dem fünften Kapitel beschrieben. Der Vergleich der literarischen und filmischen Figur Helena Selenic ist in dem letzten Kapitel zu finden. The subject of this thesis is the comprehensive analysis of the figure Helena Selenic based on the novel and the film. The first part of this thesis introduces the life and the work of the author, Daniel Glattauer. The next part of the thesis consist of the book content and a description on the literary figure Helena Selenic. The following chapter of the thesis concerns the film version of the novel "Darum". In the fourth chapter of the thesis is focused on filming of literature. Interpretation of the film´s character Helena Selenic is to be found in the fifth chapter. The comparison of the literary and film character of Helena Selenic is in the last chapter of this thesis. Keywords: Daniel Glattauer; Helena Selenic; Darum; literární interpretace; technika vyprávění; literární adaptace; filmová adaptace; Daniel Glattauer; Helena Selenic; Darum; literary interpretation; narrative techniques; literary adaptation; film adaptation Available in digital repository of ZČU.
Die Figur Helena Selenic in "Darum". Eine vergleichende Analyse ihrer Darstellung in Roman und Film.

Das Ziel der Bachelorarbeit ist eine vergleichende Analyse der literarischen und filmischen Figur Helena Selenic in Roman und Film. Im ersten Kapitel ist das Leben und Werk des Schriftstellers Daniel ...

Bartošová, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vysídlení Baurovy rodiny z Úterý čp. 46
Nachtmannová, Veronika
2015 - German
Práce přináší mikrohistorickou sondu do období odsunu sudetských Němců z Československa po 2. světové válce. Zpracovává osud jedné konkrétní rodiny vystěhované z města Úterý v okrese Plzeň-sever. Pracovní metodou byla oral history zpracovávající vzpomínky pamětníků. Součástí práce je i popis historického pozadí těchto událostí. The bachelor's thesis brings the micro-historical probe which mainly discusses the post-war displacement of the Germans from Sudetenland in Czechoslovakia. It is shown on the example of the specific family from the small town Úterý which is situated on the North of the Pilsen region. The micro-historical probe is divided into several parts. The first one describes historical development of the town including description of the local inhabitants and the other part is engaged in destiny of the Bauer's family living in the house number 46. Keywords: odsun sudetských Němců; Úterý; mikrohistorická sonda; oral history; expulsion of sudeten Germans; Úterý; microhistorical probe; oral history Available in digital repository of ZČU.
Vysídlení Baurovy rodiny z Úterý čp. 46

Práce přináší mikrohistorickou sondu do období odsunu sudetských Němců z Československa po 2. světové válce. Zpracovává osud jedné konkrétní rodiny vystěhované z města Úterý v okrese Plzeň-sever. ...

Nachtmannová, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Fremdsprachenlernen in der EU am Beispiel von grenzüberschreitenden Schulprojekten
Kurzová, Ivana
2015 - German
Tématem této diplomové práce je osvojování cizích jazyků v Evropské unii na příkladu projektů, které podporují přeshraniční spolupráci. Jedním z cílů práce bylo ukázat, jak je výuka cizích jazyků podporována Evropskou unií od roku 2000. V praktické části diplomové práce byly představeny a analyzovány vybrané přeshraniční projekty. Na základě toho bylo zjištěno, v čem se shodují a liší cíle Evropské unie o oblasti výuky cizích jazyků a cíle projektů založených na přeshraniční spolupráci. This diploma thesis focuses on language learning in the EU based on the example of transnational school projects. The aim of the present paper is to demonstrate how the language learning in the EU is supported since 2000. The selected transnational school projects were introduced and analysed in the practical part of the theses. The similarities and differences between aims of the EU and aim of the transnational school projects were determined. Keywords: učení jazyků; nadnárodní školní projekty; jazyková rozmanitost; language learning; transnational school projects; language diversity Available in digital repository of ZČU.
Fremdsprachenlernen in der EU am Beispiel von grenzüberschreitenden Schulprojekten

Tématem této diplomové práce je osvojování cizích jazyků v Evropské unii na příkladu projektů, které podporují přeshraniční spolupráci. Jedním z cílů práce bylo ukázat, jak je výuka cizích jazyků ...

Kurzová, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Bayerische Feste - Geschichte und gegenwärtige Formen des Feierns
Koukolíková, Jana
2015 - German
Cílem práce je představení Velikonoc od vzniku až po současnost a seznámit českého čtenáře se specifiky, která vykazuje daný svátek ve spolkové zemi Bavorsko jakožto častém cíli českých turistů. Součástí práce je glosář výrazů k tématu a přílohová část obsahující obrázky zachycující některé zajímavé bavorské zvyky popsané v práci. The aim of bachelor thesis is to show Easter from origin to the present and make the Czech reader acquainted with the specifics, which show the feast in the federal state of Bavaria as frequent destination of Czech tourists. The bachelor thesis includes a glossary of terms to the topic and pictures showing some interesting Bavarian habits described in the bachelor thesis. Keywords: ostern; bayern; sitten und bräuche; fest; auferstehung jesu christi; christentum; easter; bavaria; customs and traditions; feast; assumption of jesus christ; christianity Available in digital repository of ZČU.
Bayerische Feste - Geschichte und gegenwärtige Formen des Feierns

Cílem práce je představení Velikonoc od vzniku až po současnost a seznámit českého čtenáře se specifiky, která vykazuje daný svátek ve spolkové zemi Bavorsko jakožto častém cíli českých turistů. ...

Koukolíková, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Analyse des Fachwortschatzes in ausgewählten Texten aus dem Bereich der Őkonomie und Erstellung eines Fachvokabulars zum Thema
Plzáková, Šárka
2015 - German
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou odborné slovní zásoby publicistických textů z oblasti ekonomie. Cílem této práce bylo vytvoření odborného glosáře, který obsahuje termíny z vybraných textů, a analyzování slovní zásoby v těchto textech. Tato práce se věnuje dvěma stylům, do nichž hospodářské texty zasahují - stylu odbornému a publicistickému. This bachelor thesis deals with the analysis of technical vocabulary of publicistic texts from a field of economics. The goal of the thesis was creation of technical glossary, which contains terms from the selected texts and analyze of vocabulary in these texts. This thesis devotes of two styles - technical style and publicistic style. Keywords: odborný jazyk; jazyk hospodářství; jazyk publicistiky; tvorba slov; nominální styl; typy slovníků; technical language; business language; journalistic language; word formation; nominal style; types of dictionaries Available in digital repository of ZČU.
Analyse des Fachwortschatzes in ausgewählten Texten aus dem Bereich der Őkonomie und Erstellung eines Fachvokabulars zum Thema

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou odborné slovní zásoby publicistických textů z oblasti ekonomie. Cílem této práce bylo vytvoření odborného glosáře, který obsahuje termíny z vybraných textů, a ...

Plzáková, Šárka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Deusche Kindermärchen von Gebrüder Grimm und tschechische Märchen von Němcová und Erben im Vergleich. Analyse ausgewählter Texte.
Trojanová, Zuzana
2015 - German
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním motivů německých pohádek od bratří Jacoba a Wilhelma Grimmů a českých pohádek od Boženy Němcová a Karla Jaromíra Erbena. Dále zjišťuje vliv motivů německých pohádek na motivy pohádek českých. Porovnává také slovní zásobu vybraných pohádek. This bachelor thesis deals with comparison of themes of German fairy tales by brothers Jacob and Wilhelm Grimm and Czech fairy tales by Božena Němcová and Karel Jaromír Erben. Further, it discovers the influence of themes of German fairy tales on Czech fairy tales. It also compares the vocabulary of chosen fairy tales. Keywords: pohádky; frazeologie; archaismy; deminutiva; literární náměty; fairy tales; phraseology; archaisms; diminutives; literary themes Available in digital repository of ZČU.
Deusche Kindermärchen von Gebrüder Grimm und tschechische Märchen von Němcová und Erben im Vergleich. Analyse ausgewählter Texte.

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním motivů německých pohádek od bratří Jacoba a Wilhelma Grimmů a českých pohádek od Boženy Němcová a Karla Jaromíra Erbena. Dále zjišťuje vliv motivů německých ...

Trojanová, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases