Number of found documents: 110
Published from to

Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten
Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
2014 - German
Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově zapojených lexikálních jednotek, a to na rovině gramatické, lexikální a kolokační. V praktické části je analyzován český překlad knihy pro děti, přičemž je brán zřetel i na adekvátní překlad pragmatického aspektu. Praktická část je doplněna vlastními překladatelskými řešeními a komplexním hodnocením Keywords: překlady z němčiny Available to registered users in the Library of TUL
Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten

Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny ...

Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností
Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
2013 - German
Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí vídeňskými starousedlíky však často nebylo příliš přátelské a ve Vídni tak v průběhu dějin vzniklo mnoho předsudků a stereotypů spojených právě s českými přistěhovalci. Předložená práce shrnuje dějiny české menšiny ve Vídni a sleduje vývoj vztahů mezi pravými "Vídeňáky" a našimi krajany v období 19. a 20. století. Východiskem a zdrojem pro toto pozorování se stala vídeňská lidová kultura. Keywords: národnostní menšiny; Češi Available to registered users in the Library of TUL
Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností

Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí ...

Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji
Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
2013 - German
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo celkem 598 žáků, konkrétně 325 chlapců a 273 dívek, z 8 základních škol v Libereckém kraji. Pro doplnění informací diplomové práce posloužilo dotazníkové šetření pro učitele, na kterém se podílelo 11 učitelů českého jazyka a literatury. Výsledky prokázaly významný zájem o komiks, fantasy, sci-fi a dobrodružnou literaturu u prepubescentních čtenářů. Ţáci v tomto věku nejeví téměř žádný zájem o četbu poezie, cestopisů a životopisů. V posledních dvou letech dotazované respondenty nejvíce zaujali autoři: Thomas Brezina, Joanne Rowlingová, Jeff Kinney a Jacqueline Wilsonová a knižní série: Deník malého poseroutky, Harry Potter, Stmívání a Hraničářův učeň. S ohledem na výsledky výzkumu byly vypracovány výukové materiály do hodin českého jazyka na literární díla: Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho, Tintinova dobrodružství od Hergého, Cukrová vata od Jacqueline Wilsonové, Stmívání od Stephenie Meyerové, Případ pro tebe a Klub Tygrů od Thomase Breziny, Tajemný hrad od Enid Blytonové a Dračí polévka od Aleny Ježkové. Keywords: dětské čtenářství; dětská četba Available to registered users in the Library of TUL
Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo ...

Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule
Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do základní problematiky slovní zásoby, sémantizačních postupů, vícekanálového učení a mozkové laterality. Dále budou v práci vysvětleny základní pojmy týkající se interaktivních tabulí, včetně krátkého představení vybraných tabulí a vybraných interaktivních učebnic pro německý jazyk, které jsou na českém trhu dostupné. Podstatná část práce bude věnována popisu jednotlivých typů interaktivních cvičení, které byly v rámci této práce stvořeny ke třem učebním souborům a které byly následně testovány na dvou vybraných základních školách v Liberci. Keywords: němčina; jazyková výuka; slovní zásoba Available to registered users in the Library of TUL
Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule

Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do ...

Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině
Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. Jsou zde zkoumány vlastnosti a funkce funkčních slovesných spojení a jejich odlišení od frazeologismů a kolokací. V praktické části jsou analyzovány konkrétní texty, kde je sledována frekvence a funkce těchto spojení. Keywords: němčina Available to registered users in the Library of TUL
Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině

Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. ...

Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ
Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev zprostředkován v učebnicích němčiny. Následně je zde navržena originální vyučovací jednotka se zřetelem k dané problematice. Keywords: němčina; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev ...

Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school
Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ZŠ. Práce se ve své první části soustředí na tradici této "bitvy básníků" v německy mluvících zemích. Poetry slam zde v mnohém navazuje na avantgardu dvacátých let (především DADA), konkrétní poezii, revoltu let šedesátých (Beat generation) a hudební styly druhé poloviny století (Hip Hop, Punk). V části druhé je prezentováno osmnáct krátkých soutěžních textů a návrhy jejich využití ve výuce. Následuje zpráva o jejich použití v praxi a krátký dotazník, který zkoumá využití literárních textů ve výuce cizích jazyků na ZŠ. Keywords: němčina; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school

Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ...

Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2011

Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht
DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice projektového vyučování z obecného hlediska a na následné aplikaci charakteristik spojených s projektovým vyučováním do projektového vyučování založeného na reáliích. V praktické části je realizován konkrétní projekt v rámci výuky německého jazyka. Následně analyzuje jeho výsledky a hodnotí projektové vyučování ze strany žáků (pomocí 2 dotazníků) a ze strany učitele (na základě pozorování a vlastní zkušenosti). This thesis deals with project teaching in teaching the German language on a second level of an elementary school. The topic of realia was chosen for this project. The theoretical part is based on issues of project teaching from general point of view and on the subsequent application of the characteristics associated with the project teaching into project teaching based on realia In the practical part, there is a specific project realized within the German language. Then it analyzes its results and evaluates project teaching from students? point of view (using 2 questionnaires), and from teachers´ point of view (based on observation and personal experience). Keywords: Project teaching; german; realia; advantages; disadvantages Available in the UPOL Library.
Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht

Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice ...

DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht
VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen na výuku německého jazyka. Cílem bylo seznámení se s průběhem výuky a doplnění teoretických informací. The diploma thesis focuses on the principles and specifics of teaching at Waldorf Schools and the creation of foreign languages education at this school type. Research was conducted at the Waldorf Elementary School and was focused on teaching German language. The goal was to get familiar with the course process and complete theoretical information. Keywords: Alternative School; Waldorf School; curriculum; foreign language; teacher; pupil; cooperation Available in the UPOL Library.
Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht

Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen ...

VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Die deutsche Rechtschreibung
LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
2010 - German
Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v práci pojednáváno o dovednosti psaní z hlediska pravopisu, o písemných cvičeních a o diktátu. Je zde uvedena i analýza učebnic, které lze použít na 2. stupni základních škol. The work deals with historical changes in German grammar from the 18th and 19th century and the personality of Konrad Duden. It addresses the reform from 2006 and its knowledge which is applied in pedagogical research. Further on in the work there is dealt with the ability to write from the point of view of grammar, with writing exercises and dictations. It mentions the analysis of coursebooks that are used on the second grade of primary schools. Keywords: Konrad Duden; the reform of German grammar from 2006; research of knowledge of German grammar; typology of exercises; analysis of coursebooks. Available in the UPOL Library.
Die deutsche Rechtschreibung

Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v ...

LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases